scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¯Ã©Ç’à ‡«ª½Ö “œ¿’ûqÂ¹× ¦ÇE®¾ ÂÄ퟿Õl..!

Story of  a Drug addict person named Stella

drugsdeck650.jpg¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½ÕÂË Íç¢CÊ ‹ X¾¯ço¢-œä@Áx Æ«Ötªá ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¦ÇE-®¾’à «ÖJ¢C. ÅŒªÃyÅŒ ÆŸí¹ “¤ÄºÇ¢-ÅŒ-¹-„çÕiÊ «ÜG ÆE ÅçL-®Ï¯Ã ŸÄE ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ©ä-¹-¤ò-ªá¢C. X¶¾L-ÅŒ¢’Ã ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Ÿ¿Öª½¢ Âë-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ, ®¾«Ö-•¢©ð Æ«-«Ö-¯Ã-©ÊÕ, «Ö{© Ō֚Ç-©ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢C. ÂÃF 22\@Áx “¤Ä§ŒÕ¢©ð ÅŒÊ ÅŒX¾Ûp ÅÃÊÕ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE AJT ²ÄŸµÄ-ª½º °NÅŒ¢ ²ÄT¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao-²òh¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚ Æ«Ötªá ‡«ª½Õ? Æ®¾©ä¢ •J-T¢C? «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¦ÇE-®¾’à ‡©Ç «ÖJ¢C.. „ç៿-©ãjÊ N†¾-§ŒÖ-©Fo ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ‚„çÕ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..!
£¾É§ýÕ..
¯Ã æXª½Õ å®d©Çx. «ÖC ¦ã¢’¹-@ÁÚª½Õ. Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂË ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢. Æ¢Ÿ¿Õê ƩÇx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. …Êo¢-ÅŒ©ð¯ä ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-¹×-¯ä-„ê½Õ. ¯ÃÂ¹× ¯Ãºu-„çÕiÊ NŸ¿u Æ¢ŸÄ-©E *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄnE-¹¢’à …Êo ŠÂ¹ «Õ¢* wåXj„äšü ®¾Öˆ©ðx ÍäJp¢-Íê½Õ. “¤ÄŸ±¿-NÕ¹ NŸ¿u ¦Ç’Ã¯ä ²ÄT¢C. å£jÇ®¾Öˆ-©ÕÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅä ¯ÃÂ¹× ÍŒŸ¿Õ«Û X¾{x ‚®¾ÂËh ÅŒT_¢C. åXj’à ƹˆœ¿ ¯ÃÂ¹× ‡«ª½Ö ÅçL-§ŒÕ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ®¾Öˆ©ÕÂË „ç@Áx-œÄ-EÂË Æ¢ÅŒ’à ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-Íä-ŸÄEo Âß¿Õ. ÅŒª½-’¹A ’¹C-©ðÂË „çRx¯Ã ƹˆ-œ¿ÕÊo NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà „ÃJ „ÃJ X¾ÊÕ©ðx G°’à …¢œä-„ê½Õ. ¯ÃÅî «ÖšÇx-œä¢-Ÿ¿Õ¹×, æ®o£¾Ç¢ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-Íä-„ê½Õ Âß¿Õ. Æ©Ç ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä ‚ÅŒt-ÊÖu-Ê-ÅŒÂ¹× ’¹Õéªj œË“åX-†¾-¯þ-©ðÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ®¾J’Ã_ ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ®¾Öˆ©Õ X¾J-®¾-ªÃ©ðx ÍÃéÂx{Õx Æ„äÕt ‹ åXŸÄl-N-œ¿Åî ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ƪá¢C. ‚„çÕ æXª½Õ K¯Ã. ªîW ¯ÃÂ¹× ÍÃéÂxšüq ƒÍäaC. ®¾Öˆ©ÕÂË «*a, ͌¹ˆ’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-©¢{Ö £ÏÇÅŒ-¦ðŸµ¿ Íäæ®C. Æ©Ç “æX«Õ’à 骢œ¿Õ «Ö{©Õ ÍçæXp-®¾-JÂË ¯ÃêŸî åXŸ¿l ‚®¾ªÃ ŸíJ-ÂË¢-Ÿ¿Êo ¦µÇ«Ê ¹L-T¢C. ŸÄ¢Åî ‚„çÕÊÕ X¾ÜJh’à ʫÕtœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ.drugsadictionghgh650-2.jpg

„ç៿šðx «Ö«â©Õ ÍÃéÂx{Õx ƒÍäa K¯Ã ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ “X¾Åäu-¹¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä¬Ç ÆE Íç¦ÕÅŒÖ ÆŸî ª½Â¹-„çÕiÊ ÍÃéÂxšüq Åç*a ƒÍäaC. ‚„çÕåXj …Êo Ê«Õt-¹¢Åî ‡©Ç¢šË ÆÊÕ-«ÖÊ¢ ©ä¹עœÄ ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÆN B®¾Õ-ÂíE A¯ä-ŸÄEo. ÂÃF ÆN AÊo ÂíCl ªîV-©ðx¯ä ¯Ã “X¾«-ª½h-Ê©ð ÆÊÖ-£¾Çu-„çÕiÊ «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Í䮾Õ¹ׯÃoªá. ‚ ÍÃéÂx{Õx AÊo-X¾Ûpœ¿Õ ‡¢Åî …ÅÃq-£¾Ç¢’à ÆE-XÏ¢-ÍäC. „äêª ©ð¹¢©ðÂË „çRx-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ‡X¾Ûpœ¿Ö E¬Áz-¦l¢’à …¢œä ¯äÊÕ ÅŒª½-’¹A ’¹C©ð Æ©xJ Í䧌՜¿¢, ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «ÕÅŒÕh’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ÅîšË-XÏ-©x-©ÊÕ \œË-XÏ¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä K¯Ã ¯ÃÂ¹× «ÕJEo ÍÃéÂxšüq ƒ*a ÅŒª½-’¹A ’¹C©ð …Êo ÅîšË-XÏ-©x-©Â¹× Â¹ØœÄ ƒ«y-«ÕE ÍçæXpC. ƪáÅä ÍÃéÂx{xåXj …Êo «Õ¹׈-«Åî ÍéÇ-«-ª½Â¹× „ÚËE ¯ä¯ä A¯ä-ŸÄEo. ŠÂîˆ-²ÄJ «Ö“ÅŒ¢ ‚„çÕ ÍçXÏp-Ê{Õx ¯ÃÂ¹× Ê*aÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× ÆN ƒÍäa-ŸÄEo. ŠÂ¹ˆ-ªîV K¯Ã ªÃ¹-¤ò-ªá¯Ã ¯ÃÂ¹× XÏÍça-Âˈ-¤ò-§äÕC. ¯Ã “X¾«-ª½h-Ê©ð «Öª½Õp ’¹ÕJ¢* ®¾Öˆ©Õ §ŒÖ•-«ÖÊu¢ Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œ¿¢Åî „Ãª½Õ ®¾Öˆ©ÕÂË ªÃ«œ¿¢, •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ͌¹-ÍŒÂà •J-T-¤ò-§ŒÖªá. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Æ«Öt-¯ÃÊo \¢ •J-T¢-Ÿ¿¢{Ö ÊÊÕo E©-D-§ŒÕ’à •J-T-Ê-Ÿ¿¢Åà „ÃJÂË Íç¤Äp. ‚ ÅŒªÃyÅŒ K¯Ã ¯ÃÂ¹× ÍÃéÂx-{x©ð «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu©Õ ¹LXÏ ƒ*a¢-Ÿ¿E ÅçL®Ï Âõ¯çq-L¢’û ENÕÅŒh¢ ¯ÃÊo ʯío¹ X¾ÛÊ-ªÃ-„î¾ ê¢“ŸÄ-EÂË X¾¢XÏ¢-Íê½Õ. ÆX¾p-šËÂË ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ ê«©¢ 14®¾¢II «Ö“ÅŒ„äÕ.

*****

ƹˆ-œ¿Õo¢* AJT ƒ¢šËÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ Ê’¹-ª½¢-©ðE ‹ “X¾«áÈ Â¹@Ç-¬Ç-©©ð ƒ¢{-ªý©ð ÍäJp¢-Íê½Õ. ¯äÊÕ Æ¹ˆœ¿ Íäêª-{-X¾p-šËê ÍéÇ-«Õ¢C NŸÄu-ª½Õn-©ÊÕ «ÕÅŒÕhÂ¹× ¦ÇE-®¾-©Õ’à «Öêªa®¾Õh¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «u¹×h©Õ. ƢŌ-¹×-«á¢Ÿä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu© ¦ÇJÊ X¾œË AJT Âî©Õ-¹×Êo ¯äÊÕ ¨²ÄJ „ÃšË «ÕÅŒÕh©ð X¾œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ’¹šËd’à Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ¯Ã ®¾¢Â¹©p¢ ¹¢˜ä ¨²ÄJ Â¹ØœÄ ¯Ã ¦©-£ÔÇ-ÊÅä ÊÊÕo •ªá¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ Âéä-èü©ð …Êo '¹ةü’¹ªýxqÑ Æ¯ä “’¹ÖXýÅî ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕi¢C. „ê½¢Åà ®¾¢X¾Êo ¹×{Õ¢-¦Ç-©Â¹× Íç¢CÊ Æ«Öt-ªá©ä. ¤ÄKd©Õ, X¾¦Õs©Õ Æ¢{Ö ¤Ä¬ÇaÅŒu ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ-©Â¹× ¦Ç’à Ʃ-„Ã{Õ X¾œË-Ê-„ê½Õ. „ÃJÅî ÂíCl ªîV©Õ ’¹œË-æX-®¾-JÂË ¯ÃÂ¹× Â¹ØœÄ ŸÄŸÄX¾Û ‚ Bª½Õ Æ©-«-œË-¤ò-ªá¢C. ƪáÅä „Ã@Áx¢Åà «ÕŸ¿u¢, ¤ñ’¹-“ÅÃ-’¹œ¿¢, «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu©Õ.. «¢šË Æ©-„Ã-{xÂ¹× ¦ÇE-®¾©ä Âë-œ¿¢Åî ֮͌¾Öh֮͌¾Öh¯ä «Õªî-²ÄJ ‚ «ÜG©ð ¹ت½Õ-¹×-¤ò§ŒÖ. ¨²ÄJ «ÕJ-Âí¢ÅŒ «á¢Ÿ¿Õ-éÂRx ÂíéÂj¯þ, å£ÇªÃ-ªá¯þ, ŠåXj¯þ.. Æ¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé “œ¿’ûq Â¹ØœÄ ª½Õ* ÍŒÖ殟ÄEo. „ÚËE ÂíÊœ¿¢ Â¢ ƒ¢šðx ‚ X¶ÔV, ¨ X¶ÔV.. ÆE Íç¦ÕÅŒÖ œ¿¦Õs B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. Æ©Çê’ ¯Ã «Ÿ¿l …Êo „çá¦ãj©ü, „ÃÍý, §ŒÖéÂq-®¾-K®ý.. „ç៿-©ãj-ÊN Æ„äÕt-æ®-ŸÄEo. Æ©Ç ®¾«Õ-¹Ø-JÊ ²ñ«átE “œ¿’ûq ÂíÊÕ-Âîˆ-«-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-T¢-Íä-ŸÄEo. ƒ¢šðx ÆœË-TÅä ¤ò§ŒÖ-§ŒÕE ƦŸ¿l´¢ ÍçæXp-ŸÄEo.drugsadictionghgh650-1.jpg

®¾Öˆ©ðx ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä ªîV-©ðx¯ä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¯äÊÕ ¦ÇE-®¾-¯çj-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šË ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© …Êo-„ê½Õ, «ÖÂ¹× ÅçL-®ÏÊ ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ, ®¾Eo-£ÏÇ-ŌթÕ.. Æ¢Åà ÊÊÕo, Æ«Öt-¯Ã-ÊoE ¯Ã¯Ã ª½Âé «Ö{©Õ ƯÃo-ª½{! ƒÂ¹ Âéä-èü©ð Â¹ØœÄ «ÕÅŒÕhÂË ¦ÇE-®¾-ʧŒÖu ÆE ÅçLæ®h «Üª½Õ-¹ע-šÇªÃ?? ¬ÁÙ¦µ¼-Âê½u¢, X¾¢œ¿-’¹©Õ, X¾¦Çs©Õ.. «¢šË \ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-E-éÂj¯Ã «Ö ¹×{Õ¢-¦ÇEo Ÿ¿Öª½¢ åX˜äd-„ê½Õ. ‡X¾Ûp-œçj¯Ã ªîœ¿Õf OÕŸ¿ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-X¾-œË¯Ã 'O@Áx Æ«Ötªá ƒ©Ç Íä®Ï¢C..Ñ ÆE Ưä-„ê½Õ. ÆEo¢-šËÂÌ NÕ¢* ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ å®jÅŒ¢ ‡«ª½Ö «Õ«ÕtLo X¾šËd¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ Âß¿Õ. ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© ƒ¢ÅŒ ʪ½Â¹¢ …¯Ão.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{-©Åî ¤ñœ¿Õ-®¾Õh¯Ão ¹Êo ¤Ä¤Ä-EÂË ÊÊÕo ‚ “œ¿’ûq «ÕÅŒÕh ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œä-§ŒÕ-œÄ-EÂË Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ Íä®ÏÊ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ ‡¯îo. ƪá¯Ã ‚ «ÜG ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ«œ¿¢ ¯Ã ŠÂ¹ˆ-ŸÄE «©x ²ÄŸµ¿u¢ Âé䟿Õ. ŠÂ¹ˆ-X¾Ü{ ‚ «ÕÅŒÕh ©ä¹-¤òÅä.. „çÕŸ¿-œ¿Õ©ð ÊªÃ©Õ *šËx-¤ò-ÅŒÕ-Êo{Õx, ¹@ÁÙx «Õ®¾Â¹’à ¹E-XÏ-®¾Õh-Êo{Õx, Š@Áx¢Åà ¦©-£ÔÇ-Ê¢’à «ÖJ-¤ò-ªá-Ê{Õx.. X¾{d-ªÃE ÂîX¾¢, ‚„ä¬Á¢ «*a XÏ*a-ŸÄ-E©Ç “X¾«-Jh¢-Íä-ŸÄEo. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂË ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ “œ¿’ûq B®¾Õ-Â¹×¯ä ŸÄª½Õ-©ÊÕ ‚“¬Á-ªá¢-Íä-ŸÄEo.

*****

ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ N®Ï-T-¤ò-§ŒÖª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¨²ÄJ «ÖŸ¿Â¹-“Ÿ¿-„Ãu© «ÕÅŒÕh©ð¯ä Ō֒Ã-©-ÊÕ-¹ע˜ä ƒ¢éÂ-X¾Ûpœ¿Ö ƒ¢šË ͵çŒÕ-©Â¹× ªÃ«-Ÿ¿lE Æ«Õt È¢œË¢-ÅŒ¢’à ÍçæXp-®Ï¢C. °N-ÅÃEo ¯Ã¬ÁÊ¢ Íäæ® “œ¿’ûq ÂÄéð ©ä¹ Æ«Öt-¯ÃÊo ÂÄéð Åä©Õa-Âî«Õ¢C. ‚ «Ö{-Åî¯ä «Õªî-²ÄJ X¾ÛÊ-ªÃ-„î¾ ê¢“ŸÄEo ‚“¬Á-ªá¢ÍÃ. ®¾Õ«Öª½Õ ‚ª½Õ ¯ç©-©-¤Ä{Õ Æ¹ˆœ¿ Âõ¯çq-L¢’û B®¾Õ-¹ׯÃo. ÂÃF ‚ ‚ª½Õ-¯ç-©©Õ “X¾ÅŒu-¹~¢’à ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢ÍÃ. “œ¿’ûqÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄ-©E ¯äÊÕ «¢Ÿ¿ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íäæ®h ¯ÃÂ¹× Êª½-Ê-ªÃÊ ‡êˆ-®ÏÊ „ÃšË «ÕÅŒÕh «Ö“ÅŒ¢ ©Â¹~ ŸÄª½Õ©ðx ÊÊÕo ©ï¢’¹-D-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍäC. Æ«Fo ŸÄ{Õ-ÂíE «ÕSx ²ÄŸµÄ-ª½º °N-ÅÃEo ’¹œË-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÂ¹× ®¾Õ«Öª½Õ \œÄ-CÂË åXj¯ä X¾šËd¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šË X¾{Õd¯ä …¢{Ö Ÿ¿Öª½-NŸ¿u ŸÄyªÃ œË“U ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-{Õ¯Ão. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ¤¶Äu“GÂú åXªá¢-šË¢’û Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ŸÄE¯ä «%Ah’à «Õ©Õ-ÍŒÕ-ÂíE …¤ÄCµ å®jÅŒ¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ŌկÃo. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ«Öt-¯Ã-ÊoÅî ¹L®Ï ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °NÅŒ¢ ²ÄT-®¾Õh¯Ão.

*****

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¤Äp-Ê-¯ä’à OÕ ®¾¢Ÿä£¾Ç¢.. °N-ÅŒ¢©ð ¯äÊÕ ÂíEo-²Äª½Õx ÅçL-§ŒÕ¹ ÅŒX¾Ûp©Õ Íä¬Ç. ƒ¢Âí-Eo-²Äª½Õx ¦©-£ÔÇ-ÊÅŒ ÂíDl ÅŒX¾pE ÅçL-®Ï¯Ã \OÕ Í䧌Õ-©äE X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ÍŒÖ¬Ç. °N-ÅÃEo Íäèä-ÅŒÕ-©ÇªÃ ¯Ã¬ÇÊ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ƒX¾Ûpœ¿Õ AJT Âî©Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¬Ç§ŒÕ-¬Á-¹×h©Ç “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¯Ão. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍÃX¾ ÂË¢Ÿ¿ Fª½Õ©Ç N®¾h-J-®¾ÕhÊo “œ¿’û «ÖX¶Ï§ŒÖ NŸÄuª½Õn©Õ, §Œá«-B-§Œá-«-¹×-©¯ä „ÃJ «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× „ã¾Ç-ÂÃ-©Õ’à «Öª½Õa-¹ע-šð¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¯Ã ¹Ÿ±¿ Åç©Õ®¾Õ-¹×-¯çj¯Ã Âí¢Ÿ¿ª½Õ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿-¹-¤ò-ÅÃªÃ Æ¯ä ‚¬ÁÅî ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂË «ÍÃa. OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ¯äÊÕ ÍçæXpC ŠÂ¹ˆ˜äÐ '®¾¦µ¼u-®¾-«Ö-•¢©ð «ÕÊ Â¹×{Õ¢¦¢ ®¾¢Åî-†¾¢’à Ō©ã-ÅŒÕh-ÂíE Aª½-’Ã-©¢˜ä ÆC «ÕÊ “X¾«-ª½hÊ OÕŸ¿ Â¹ØœÄ ‚ŸµÄª½X¾œË …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ «ÕÊ¢ ¯äœ¿Õ Íäæ® ¨ *Êo *Êo ¤ñª½-¤Ä˜äx ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «ÕÊÂ¹× «Íäa Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Â¹× Æœ¿Õf-¹{d’à «Öª½-Åêá. °N-ÅÃEo ®¾ª½y-¯Ã-¬ÁÊ¢ Íä²Ähªá. ÂæšËd ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä «§ŒÕ-®¾Õ©ð èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ŸÄ¢.. “X¾Åäu-ÂË¢* ‚¹-ª½¥-º-©Â¹× ©ï¢T-¤òªá Íçœ¿Õ Æ©-„Ã-{xÂ¹× ¦ÇE-®¾©Õ ÂùעœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ŸÄ¢.. «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à ®¾“ÅŒp-«-ª½h-ÊÅî „çÕ©Õ-’¹ÕŸÄ¢.. «ÕÅŒÕh «Ö§ŒÕ©ð X¾œ¿-¹עœÄ °N-ÅŒ¢©ð …ÊoÅŒ PÈ-ªÃ-©ÊÕ Í䪽Õ-¹עŸÄ¢.

ƒ{Õx,
å®d©Çx.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
a-girl-shares-her-love-story
women icon@teamvasundhara
even-after-marriage
women icon@teamvasundhara
feelings-of-a-bride-on-the-day-of-marriage
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-got-cheated-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
now-my-life-is-a-question-mark-says-a-wife
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family