scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¯Ã©Ç’à ‡«ª½Ö “œ¿’ûqÂ¹× ¦ÇE®¾ ÂÄ퟿Õl..!

Story of  a Drug addict person named Stella

drugsdeck650.jpg¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½ÕÂË Íç¢CÊ ‹ X¾¯ço¢-œä@Áx Æ«Ötªá ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¦ÇE-®¾’à «ÖJ¢C. ÅŒªÃyÅŒ ÆŸí¹ “¤ÄºÇ¢-ÅŒ-¹-„çÕiÊ «ÜG ÆE ÅçL-®Ï¯Ã ŸÄE ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ©ä-¹-¤ò-ªá¢C. X¶¾L-ÅŒ¢’Ã ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Ÿ¿Öª½¢ Âë-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ, ®¾«Ö-•¢©ð Æ«-«Ö-¯Ã-©ÊÕ, «Ö{© Ō֚Ç-©ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢C. ÂÃF 22\@Áx “¤Ä§ŒÕ¢©ð ÅŒÊ ÅŒX¾Ûp ÅÃÊÕ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE AJT ²ÄŸµÄ-ª½º °NÅŒ¢ ²ÄT¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao-²òh¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚ Æ«Ötªá ‡«ª½Õ? Æ®¾©ä¢ •J-T¢C? «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¦ÇE-®¾’à ‡©Ç «ÖJ¢C.. „ç៿-©ãjÊ N†¾-§ŒÖ-©Fo ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ‚„çÕ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..!
£¾É§ýÕ..
¯Ã æXª½Õ å®d©Çx. «ÖC ¦ã¢’¹-@ÁÚª½Õ. Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂË ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢. Æ¢Ÿ¿Õê ƩÇx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. …Êo¢-ÅŒ©ð¯ä ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-¹×-¯ä-„ê½Õ. ¯ÃÂ¹× ¯Ãºu-„çÕiÊ NŸ¿u Æ¢ŸÄ-©E *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄnE-¹¢’à …Êo ŠÂ¹ «Õ¢* wåXj„äšü ®¾Öˆ©ðx ÍäJp¢-Íê½Õ. “¤ÄŸ±¿-NÕ¹ NŸ¿u ¦Ç’Ã¯ä ²ÄT¢C. å£jÇ®¾Öˆ-©ÕÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅä ¯ÃÂ¹× ÍŒŸ¿Õ«Û X¾{x ‚®¾ÂËh ÅŒT_¢C. åXj’à ƹˆœ¿ ¯ÃÂ¹× ‡«ª½Ö ÅçL-§ŒÕ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ®¾Öˆ©ÕÂË „ç@Áx-œÄ-EÂË Æ¢ÅŒ’à ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-Íä-ŸÄEo Âß¿Õ. ÅŒª½-’¹A ’¹C-©ðÂË „çRx¯Ã ƹˆ-œ¿ÕÊo NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà „ÃJ „ÃJ X¾ÊÕ©ðx G°’à …¢œä-„ê½Õ. ¯ÃÅî «ÖšÇx-œä¢-Ÿ¿Õ¹×, æ®o£¾Ç¢ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-Íä-„ê½Õ Âß¿Õ. Æ©Ç ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä ‚ÅŒt-ÊÖu-Ê-ÅŒÂ¹× ’¹Õéªj œË“åX-†¾-¯þ-©ðÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ®¾J’Ã_ ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ®¾Öˆ©Õ X¾J-®¾-ªÃ©ðx ÍÃéÂx{Õx Æ„äÕt ‹ åXŸÄl-N-œ¿Åî ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ƪá¢C. ‚„çÕ æXª½Õ K¯Ã. ªîW ¯ÃÂ¹× ÍÃéÂxšüq ƒÍäaC. ®¾Öˆ©ÕÂË «*a, ͌¹ˆ’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-©¢{Ö £ÏÇÅŒ-¦ðŸµ¿ Íäæ®C. Æ©Ç “æX«Õ’à 骢œ¿Õ «Ö{©Õ ÍçæXp-®¾-JÂË ¯ÃêŸî åXŸ¿l ‚®¾ªÃ ŸíJ-ÂË¢-Ÿ¿Êo ¦µÇ«Ê ¹L-T¢C. ŸÄ¢Åî ‚„çÕÊÕ X¾ÜJh’à ʫÕtœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ.drugsadictionghgh650-2.jpg

„ç៿šðx «Ö«â©Õ ÍÃéÂx{Õx ƒÍäa K¯Ã ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ “X¾Åäu-¹¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä¬Ç ÆE Íç¦ÕÅŒÖ ÆŸî ª½Â¹-„çÕiÊ ÍÃéÂxšüq Åç*a ƒÍäaC. ‚„çÕåXj …Êo Ê«Õt-¹¢Åî ‡©Ç¢šË ÆÊÕ-«ÖÊ¢ ©ä¹עœÄ ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÆN B®¾Õ-ÂíE A¯ä-ŸÄEo. ÂÃF ÆN AÊo ÂíCl ªîV-©ðx¯ä ¯Ã “X¾«-ª½h-Ê©ð ÆÊÖ-£¾Çu-„çÕiÊ «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Í䮾Õ¹ׯÃoªá. ‚ ÍÃéÂx{Õx AÊo-X¾Ûpœ¿Õ ‡¢Åî …ÅÃq-£¾Ç¢’à ÆE-XÏ¢-ÍäC. „äêª ©ð¹¢©ðÂË „çRx-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. ‡X¾Ûpœ¿Ö E¬Áz-¦l¢’à …¢œä ¯äÊÕ ÅŒª½-’¹A ’¹C©ð Æ©xJ Í䧌՜¿¢, ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «ÕÅŒÕh’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ÅîšË-XÏ-©x-©ÊÕ \œË-XÏ¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä K¯Ã ¯ÃÂ¹× «ÕJEo ÍÃéÂxšüq ƒ*a ÅŒª½-’¹A ’¹C©ð …Êo ÅîšË-XÏ-©x-©Â¹× Â¹ØœÄ ƒ«y-«ÕE ÍçæXpC. ƪáÅä ÍÃéÂx{xåXj …Êo «Õ¹׈-«Åî ÍéÇ-«-ª½Â¹× „ÚËE ¯ä¯ä A¯ä-ŸÄEo. ŠÂîˆ-²ÄJ «Ö“ÅŒ¢ ‚„çÕ ÍçXÏp-Ê{Õx ¯ÃÂ¹× Ê*aÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× ÆN ƒÍäa-ŸÄEo. ŠÂ¹ˆ-ªîV K¯Ã ªÃ¹-¤ò-ªá¯Ã ¯ÃÂ¹× XÏÍça-Âˈ-¤ò-§äÕC. ¯Ã “X¾«-ª½h-Ê©ð «Öª½Õp ’¹ÕJ¢* ®¾Öˆ©Õ §ŒÖ•-«ÖÊu¢ Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œ¿¢Åî „Ãª½Õ ®¾Öˆ©ÕÂË ªÃ«œ¿¢, •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ͌¹-ÍŒÂà •J-T-¤ò-§ŒÖªá. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Æ«Öt-¯ÃÊo \¢ •J-T¢-Ÿ¿¢{Ö ÊÊÕo E©-D-§ŒÕ’à •J-T-Ê-Ÿ¿¢Åà „ÃJÂË Íç¤Äp. ‚ ÅŒªÃyÅŒ K¯Ã ¯ÃÂ¹× ÍÃéÂx-{x©ð «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu©Õ ¹LXÏ ƒ*a¢-Ÿ¿E ÅçL®Ï Âõ¯çq-L¢’û ENÕÅŒh¢ ¯ÃÊo ʯío¹ X¾ÛÊ-ªÃ-„î¾ ê¢“ŸÄ-EÂË X¾¢XÏ¢-Íê½Õ. ÆX¾p-šËÂË ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ ê«©¢ 14®¾¢II «Ö“ÅŒ„äÕ.

*****

ƹˆ-œ¿Õo¢* AJT ƒ¢šËÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ Ê’¹-ª½¢-©ðE ‹ “X¾«áÈ Â¹@Ç-¬Ç-©©ð ƒ¢{-ªý©ð ÍäJp¢-Íê½Õ. ¯äÊÕ Æ¹ˆœ¿ Íäêª-{-X¾p-šËê ÍéÇ-«Õ¢C NŸÄu-ª½Õn-©ÊÕ «ÕÅŒÕhÂ¹× ¦ÇE-®¾-©Õ’à «Öêªa®¾Õh¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «u¹×h©Õ. ƢŌ-¹×-«á¢Ÿä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu© ¦ÇJÊ X¾œË AJT Âî©Õ-¹×Êo ¯äÊÕ ¨²ÄJ „ÃšË «ÕÅŒÕh©ð X¾œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ’¹šËd’à Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ¯Ã ®¾¢Â¹©p¢ ¹¢˜ä ¨²ÄJ Â¹ØœÄ ¯Ã ¦©-£ÔÇ-ÊÅä ÊÊÕo •ªá¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ Âéä-èü©ð …Êo '¹ةü’¹ªýxqÑ Æ¯ä “’¹ÖXýÅî ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕi¢C. „ê½¢Åà ®¾¢X¾Êo ¹×{Õ¢-¦Ç-©Â¹× Íç¢CÊ Æ«Öt-ªá©ä. ¤ÄKd©Õ, X¾¦Õs©Õ Æ¢{Ö ¤Ä¬ÇaÅŒu ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ-©Â¹× ¦Ç’à Ʃ-„Ã{Õ X¾œË-Ê-„ê½Õ. „ÃJÅî ÂíCl ªîV©Õ ’¹œË-æX-®¾-JÂË ¯ÃÂ¹× Â¹ØœÄ ŸÄŸÄX¾Û ‚ Bª½Õ Æ©-«-œË-¤ò-ªá¢C. ƪáÅä „Ã@Áx¢Åà «ÕŸ¿u¢, ¤ñ’¹-“ÅÃ-’¹œ¿¢, «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu©Õ.. «¢šË Æ©-„Ã-{xÂ¹× ¦ÇE-®¾©ä Âë-œ¿¢Åî ֮͌¾Öh֮͌¾Öh¯ä «Õªî-²ÄJ ‚ «ÜG©ð ¹ت½Õ-¹×-¤ò§ŒÖ. ¨²ÄJ «ÕJ-Âí¢ÅŒ «á¢Ÿ¿Õ-éÂRx ÂíéÂj¯þ, å£ÇªÃ-ªá¯þ, ŠåXj¯þ.. Æ¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé “œ¿’ûq Â¹ØœÄ ª½Õ* ÍŒÖ殟ÄEo. „ÚËE ÂíÊœ¿¢ Â¢ ƒ¢šðx ‚ X¶ÔV, ¨ X¶ÔV.. ÆE Íç¦ÕÅŒÖ œ¿¦Õs B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. Æ©Çê’ ¯Ã «Ÿ¿l …Êo „çá¦ãj©ü, „ÃÍý, §ŒÖéÂq-®¾-K®ý.. „ç៿-©ãj-ÊN Æ„äÕt-æ®-ŸÄEo. Æ©Ç ®¾«Õ-¹Ø-JÊ ²ñ«átE “œ¿’ûq ÂíÊÕ-Âîˆ-«-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-T¢-Íä-ŸÄEo. ƒ¢šðx ÆœË-TÅä ¤ò§ŒÖ-§ŒÕE ƦŸ¿l´¢ ÍçæXp-ŸÄEo.drugsadictionghgh650-1.jpg

®¾Öˆ©ðx ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä ªîV-©ðx¯ä «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× ¯äÊÕ ¦ÇE-®¾-¯çj-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šË ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© …Êo-„ê½Õ, «ÖÂ¹× ÅçL-®ÏÊ ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ, ®¾Eo-£ÏÇ-ŌթÕ.. Æ¢Åà ÊÊÕo, Æ«Öt-¯Ã-ÊoE ¯Ã¯Ã ª½Âé «Ö{©Õ ƯÃo-ª½{! ƒÂ¹ Âéä-èü©ð Â¹ØœÄ «ÕÅŒÕhÂË ¦ÇE-®¾-ʧŒÖu ÆE ÅçLæ®h «Üª½Õ-¹ע-šÇªÃ?? ¬ÁÙ¦µ¼-Âê½u¢, X¾¢œ¿-’¹©Õ, X¾¦Çs©Õ.. «¢šË \ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-E-éÂj¯Ã «Ö ¹×{Õ¢-¦ÇEo Ÿ¿Öª½¢ åX˜äd-„ê½Õ. ‡X¾Ûp-œçj¯Ã ªîœ¿Õf OÕŸ¿ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-X¾-œË¯Ã 'O@Áx Æ«Ötªá ƒ©Ç Íä®Ï¢C..Ñ ÆE Ưä-„ê½Õ. ÆEo¢-šËÂÌ NÕ¢* ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ å®jÅŒ¢ ‡«ª½Ö «Õ«ÕtLo X¾šËd¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ Âß¿Õ. ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© ƒ¢ÅŒ ʪ½Â¹¢ …¯Ão.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{-©Åî ¤ñœ¿Õ-®¾Õh¯Ão ¹Êo ¤Ä¤Ä-EÂË ÊÊÕo ‚ “œ¿’ûq «ÕÅŒÕh ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œä-§ŒÕ-œÄ-EÂË Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ Íä®ÏÊ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ ‡¯îo. ƪá¯Ã ‚ «ÜG ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ«œ¿¢ ¯Ã ŠÂ¹ˆ-ŸÄE «©x ²ÄŸµ¿u¢ Âé䟿Õ. ŠÂ¹ˆ-X¾Ü{ ‚ «ÕÅŒÕh ©ä¹-¤òÅä.. „çÕŸ¿-œ¿Õ©ð ÊªÃ©Õ *šËx-¤ò-ÅŒÕ-Êo{Õx, ¹@ÁÙx «Õ®¾Â¹’à ¹E-XÏ-®¾Õh-Êo{Õx, Š@Áx¢Åà ¦©-£ÔÇ-Ê¢’à «ÖJ-¤ò-ªá-Ê{Õx.. X¾{d-ªÃE ÂîX¾¢, ‚„ä¬Á¢ «*a XÏ*a-ŸÄ-E©Ç “X¾«-Jh¢-Íä-ŸÄEo. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂË ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ “œ¿’ûq B®¾Õ-Â¹×¯ä ŸÄª½Õ-©ÊÕ ‚“¬Á-ªá¢-Íä-ŸÄEo.

*****

ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ N®Ï-T-¤ò-§ŒÖª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¨²ÄJ «ÖŸ¿Â¹-“Ÿ¿-„Ãu© «ÕÅŒÕh©ð¯ä Ō֒Ã-©-ÊÕ-¹ע˜ä ƒ¢éÂ-X¾Ûpœ¿Ö ƒ¢šË ͵çŒÕ-©Â¹× ªÃ«-Ÿ¿lE Æ«Õt È¢œË¢-ÅŒ¢’à ÍçæXp-®Ï¢C. °N-ÅÃEo ¯Ã¬ÁÊ¢ Íäæ® “œ¿’ûq ÂÄéð ©ä¹ Æ«Öt-¯ÃÊo ÂÄéð Åä©Õa-Âî«Õ¢C. ‚ «Ö{-Åî¯ä «Õªî-²ÄJ X¾ÛÊ-ªÃ-„î¾ ê¢“ŸÄEo ‚“¬Á-ªá¢ÍÃ. ®¾Õ«Öª½Õ ‚ª½Õ ¯ç©-©-¤Ä{Õ Æ¹ˆœ¿ Âõ¯çq-L¢’û B®¾Õ-¹ׯÃo. ÂÃF ‚ ‚ª½Õ-¯ç-©©Õ “X¾ÅŒu-¹~¢’à ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢ÍÃ. “œ¿’ûqÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄ-©E ¯äÊÕ «¢Ÿ¿ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íäæ®h ¯ÃÂ¹× Êª½-Ê-ªÃÊ ‡êˆ-®ÏÊ „ÃšË «ÕÅŒÕh «Ö“ÅŒ¢ ©Â¹~ ŸÄª½Õ©ðx ÊÊÕo ©ï¢’¹-D-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍäC. Æ«Fo ŸÄ{Õ-ÂíE «ÕSx ²ÄŸµÄ-ª½º °N-ÅÃEo ’¹œË-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¯ÃÂ¹× ®¾Õ«Öª½Õ \œÄ-CÂË åXj¯ä X¾šËd¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šË X¾{Õd¯ä …¢{Ö Ÿ¿Öª½-NŸ¿u ŸÄyªÃ œË“U ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-{Õ¯Ão. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ¤¶Äu“GÂú åXªá¢-šË¢’û Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ŸÄE¯ä «%Ah’à «Õ©Õ-ÍŒÕ-ÂíE …¤ÄCµ å®jÅŒ¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ŌկÃo. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ«Öt-¯Ã-ÊoÅî ¹L®Ï ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °NÅŒ¢ ²ÄT-®¾Õh¯Ão.

*****

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¤Äp-Ê-¯ä’à OÕ ®¾¢Ÿä£¾Ç¢.. °N-ÅŒ¢©ð ¯äÊÕ ÂíEo-²Äª½Õx ÅçL-§ŒÕ¹ ÅŒX¾Ûp©Õ Íä¬Ç. ƒ¢Âí-Eo-²Äª½Õx ¦©-£ÔÇ-ÊÅŒ ÂíDl ÅŒX¾pE ÅçL-®Ï¯Ã \OÕ Í䧌Õ-©äE X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ÍŒÖ¬Ç. °N-ÅÃEo Íäèä-ÅŒÕ-©ÇªÃ ¯Ã¬ÇÊ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ƒX¾Ûpœ¿Õ AJT Âî©Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¬Ç§ŒÕ-¬Á-¹×h©Ç “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¯Ão. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍÃX¾ ÂË¢Ÿ¿ Fª½Õ©Ç N®¾h-J-®¾ÕhÊo “œ¿’û «ÖX¶Ï§ŒÖ NŸÄuª½Õn©Õ, §Œá«-B-§Œá-«-¹×-©¯ä „ÃJ «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× „ã¾Ç-ÂÃ-©Õ’à «Öª½Õa-¹ע-šð¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¯Ã ¹Ÿ±¿ Åç©Õ®¾Õ-¹×-¯çj¯Ã Âí¢Ÿ¿ª½Õ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿-¹-¤ò-ÅÃªÃ Æ¯ä ‚¬ÁÅî ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂË «ÍÃa. OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ¯äÊÕ ÍçæXpC ŠÂ¹ˆ˜äÐ '®¾¦µ¼u-®¾-«Ö-•¢©ð «ÕÊ Â¹×{Õ¢¦¢ ®¾¢Åî-†¾¢’à Ō©ã-ÅŒÕh-ÂíE Aª½-’Ã-©¢˜ä ÆC «ÕÊ “X¾«-ª½hÊ OÕŸ¿ Â¹ØœÄ ‚ŸµÄª½X¾œË …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ «ÕÊ¢ ¯äœ¿Õ Íäæ® ¨ *Êo *Êo ¤ñª½-¤Ä˜äx ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «ÕÊÂ¹× «Íäa Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Â¹× Æœ¿Õf-¹{d’à «Öª½-Åêá. °N-ÅÃEo ®¾ª½y-¯Ã-¬ÁÊ¢ Íä²Ähªá. ÂæšËd ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä «§ŒÕ-®¾Õ©ð èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ŸÄ¢.. “X¾Åäu-ÂË¢* ‚¹-ª½¥-º-©Â¹× ©ï¢T-¤òªá Íçœ¿Õ Æ©-„Ã-{xÂ¹× ¦ÇE-®¾©Õ ÂùעœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ŸÄ¢.. «ÖŸ¿-¹-“Ÿ¿-„Ãu-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à ®¾“ÅŒp-«-ª½h-ÊÅî „çÕ©Õ-’¹ÕŸÄ¢.. «ÕÅŒÕh «Ö§ŒÕ©ð X¾œ¿-¹עœÄ °N-ÅŒ¢©ð …ÊoÅŒ PÈ-ªÃ-©ÊÕ Í䪽Õ-¹עŸÄ¢.

ƒ{Õx,
å®d©Çx.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
canadian-nurse-has-tested-positive-for-coronavirus-eight-times-over-50-days

50 రోజులుగా కరోనాతో సావాసం చేస్తున్నా!

కరోనా.. ఈ మాట వింటేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. మరి, మనకే ఇలా ఉంటే అనునిత్యం కరోనా వార్డులోనే గడుపుతూ ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన రోగులకు సేవలందించే డాక్టర్లు, నర్సుల పరిస్థితేంటి? ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఎప్పుడు, ఎవరి నుంచి తమకు కరోనా సోకుతుందోనన్న భయం అనుక్షణం వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అయినా సరే.. తమ వృత్తికే ప్రథమ ప్రాధాన్యమిస్తూ విధుల్లో కొనసాగుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో వైద్య సిబ్బంది. ఈ క్రమంలో కొందరు ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో తానూ ఉన్నానంటోందీ కెనడియన్ నర్సు. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. దాదాపు ఏడు వారాలుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కరోనాతో పోరాటం చేస్తోంది. చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పటికీ వరుస టెస్టుల్లో పాజిటివ్‌ వచ్చినా ధైర్యం కోల్పోకుండా ముందుకు సాగుతోన్న ఆమె.. తన కొవిడ్‌ పోరాటం గురించి అందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-staff-nurse-poonam-returned-after-beating-corona-shared-her-experience

కరోనా నా మనోధైర్యాన్ని చంపలేకపోయింది !

కరోనా కారణంగా ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకే భయపడుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయట కాలుపెట్టేందుకు సాహసించడం లేదు. ఇక ఒకసారి కరోనా బారిన పడి అదృష్టవశాత్తూ కోలుకున్న వారు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మరోసారి కలలో కూడా ఆ మహమ్మారి దరిదాపులకు పోవాలని అనుకోరు. అలాంటిది కళ్లారా కరోనాను చూసిన ఓ నర్సు మళ్లీ కరోనా బాధితులను కాపాడేందుకు ముందుకొచ్చింది. కరోనా వేదన ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన ఆమె వైరస్‌ వ్యతిరేక పోరుకు రడీ అంటోంది. మరి మనో ధైర్యంతో మహమ్మారిని ఓడించి మళ్లీ మృత్యుకుహరంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆ నర్సు హృదయరాగమేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
i-want-to-be-just-like-my-mother-she-is-my-inspiration-says-warangal-based-girl

అన్ని కష్టాలు భరించినా చివరికి ‘అమ్మే’ గెలిచింది!

కుటుంబాన్ని పోషించడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లల్ని పెంచడం.. మొదలైన విషయాల్లో భార్యభర్తల బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భర్త సంపాదించడం చేతకాని అసమర్థుడైతే ఆ బాధ్యతలను పూర్తిగా భార్యే స్వీకరిస్తుంది. కానీ, తను సంపాదించకపోగా భార్య సంపాదనను కూడా తన స్వార్థం కోసం వాడుకొనే భర్త ఉంటే.. ఇక ఆ ఇల్లాలు, పిల్లలు అనుభవించే వేదన మాటల్లో చెప్పలేం..! అలాంటి నరకాన్ని తన తల్లి కూడా అనుభవించిందని చెబుతోంది ఓ యువతి. అయినా వాటికి వెరవకుండా ఎన్నో కష్టాలకోర్చి ప్రస్తుతం సొంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అమ్మే తనకు అన్ని విధాలా స్ఫూర్తి ప్రదాత అంటూ.. ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తన హృదయరాగం మనందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-recovered-from-covid-19-shared-her-journey

కరోనా కంటే ఆ విషయమే నన్ను ఎక్కువ బాధపెట్టింది!

కరోనా.. ప్రపంచంలో దీని బారిన పడుతోన్న వారి సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో ఈ మహమ్మారిని జయించిన వారూ ఉన్నారు. ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో అలాంటి వారి గురించి తెలుసుకుంటే మనసుకు ఎంతో సాంత్వన చేకూరుతుంది.. ధైర్యంగా అనిపిస్తుంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిగా పనిచేసే ఓ మహిళ విదేశీ ప్రయాణం కారణంగా ఈ కరోనా కోరల్లో చిక్కుకుంది. అలాగని తన మనోధైర్యాన్ని కోల్పోలేదామె.. తనని కలిసిన వారిని కూడా అప్రమత్తం చేసింది. దాదాపు 20 రోజుల పాటు ఈ మహమ్మారితో పోరాడి చివరికి విజయం సాధించింది. కొవిడ్‌-19 సోకితే మరణమే శరణ్యం కాదని.. మానసిక దృఢత్వంతో పోరాడితే ఆ మహమ్మారిని జయించచ్చని అందరిలో ధైర్యం నింపుతూ తన కథను ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
american-pregnant-nurse-brook-plato-shared-her-covid-19-journey

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డను కనాల్సి వస్తుందని ఊహించలేదు!

ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కరోనా దావానలంలా వ్యాపిస్తోంది. ఈ కరోనా కార్చిచ్చును ఆపడానికి అక్కడి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా విఫలమే అవుతున్నాయి. సామాన్యులే కాదు.. వారిని కాపాడడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తోన్న డాక్టర్లు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది సైతం ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. అయితే అమెరికాలో ఈ పరిస్థితి వస్తుందని అస్సలు ఊహించలేదని.. అక్కడ కరోనా ఎన్నో జీవితాలను తలకిందులు చేసిందని చెప్పుకొచ్చిందో అమెరికన్‌ నర్స్‌. పండంటి బిడ్డను ప్రసవించాల్సిన సమయంలో కరోనా బాధితురాలిగా మారి.. కడుపులోని బిడ్డ ఆరోగ్యం గురించి తల్లడిల్లుతున్న ఈ తల్లి మనోవేదనను మనమూ విందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
delhi-young-doctor-shared-the-situations-in-isolation-ward

అక్కడ ఆ క్షణం రోగి దగ్గే సరికి భయమేసింది!

దిల్లీలో కరోనా శరవేగంగా వ్యాపిస్తోంది. దేశంలో ప్రమాదకరమైన జోన్లలో దిల్లీ రెండో స్థానంలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి అక్కడి డాక్టర్లు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. విరామమనేది మరిచి కరోనా బారిన పడిన వారిని కాపాడడంలో నిమగ్నమయ్యారు వారు. అయితే తాము డాక్టర్లమే అయినా రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో ఈ వైరస్‌ తమకెక్కడ సోకుతుందోనన్న భయం, ఆందోళన తమలోనూ ఉంటాయని చెబుతోంది అక్కడి ఓ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తోన్న ఓ యువ వైద్యురాలు. కొవిడ్‌-19 వార్డులోని పరిస్థితులను, అక్కడ సేవలందించే డాక్టర్ల మానసిక స్థితిని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపేలా ‘హ్యూమన్స్‌ ఆఫ్‌ బాంబే’ ఫేస్‌బుక్‌ పేజ్‌లో పోస్ట్‌ రూపంలో తాను పంచుకున్న మనోభావాలను తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
american-woman-shares-her-emotional-feelings-after-her-husband-died-due-to-corona-virus

డియర్‌... మా కోసం మళ్ళీ తిరిగి రావా!?

కరోనా.. ఈ పదం ఎందరో పాలిట యమపాశమవుతోంది.. ఎన్నో జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తోంది.. ఎంతోమందిని మానసికంగా కుంగదీస్తోంది.. ఎన్నో బంధాలను కాలరాస్తోంది. కన్న వాళ్లు, కట్టుకున్న వాళ్ల కడసారి చూపు కూడా దక్కకుండా చేస్తోంది. ఇలా ప్రపంచమంతా విషపు కోరలు చాస్తున్న కరోనా తన జీవితాన్నీ ఛిద్రం చేసిందంటోంది ఓ మహిళ. భర్తే సర్వస్వం అనుకున్న ఆమెకు ఆఖరికి కన్నీళ్లనే మిగిల్చిందీ మహమ్మారి. భర్త కడసారి చూపు కూడా దక్కకుండా చేసింది.. కానీ ఆయన గుండెల నిండా తామే ఉన్నామన్న ఆఖరి సందేశం మాత్రం ఎప్పటికీ తనతోనే, తనలోనే ఉంటుందన్న ఆమె బరువెక్కిన హృదయంతో తన మనసులోని మాటల్ని పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
emergency-doctor-sneha-singh-from-uk-shares-her-experiences-in-treating-covid-19-patients

చనిపోయేముందు వాళ్ళను అలా చూడలేకపోయేదాన్ని!

కరోనా చేస్తోన్న విలయ తాండవానికి ప్రపంచ దేశాలు గడగడలాడుతున్నాయి. ఈ వైరస్‌ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు సామాన్యుల నుంచి దేశ ప్రధానుల వరకు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ఇంటి నుంచి అడుగు బయట పెట్టేందుకు భయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు వైద్య సిబ్బంది మాత్రం పగలు, రాత్రి అనే తేడాల్లేకుండా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కరోనా పేషెంట్స్‌కి చికిత్స అందించే క్రమంలో ఆ వైరస్‌ తమకూ సోకే ప్రమాదముందని తెలిసినా.. ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి తమ వృత్తిధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత సంతతికి చెందిన స్నేహా సింగ్‌ యూకేలోని జాతీయ ఆరోగ్య సేవా సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఎస్‌)లో ఎమర్జెన్సీ విభాగంలో వైద్యురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తోంది. రోగులను కొవిడ్‌ 19 బారి నుంచి రక్షించేందుకు ఆమె తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలు తన మాటల్లోనే..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-origin-doctor-madhvi-aya-died-in-us-due-to-covid-19

నిన్నటిదాకా అమ్మ వస్తుందనుకున్నా.. కానీ ఇక రాదని తెలిశాక..!

కరోనా బాధితులకు నిరంతరాయంగా వైద్య సేవలు చేస్తూ.. ఎంతోమంది వైద్య సిబ్బంది కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారికి బలవుతున్నారు. తమ రక్షణ గురించి క్షణమైనా ఆలోచించకుండా కరోనా బారి నుండి ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి వైద్య సిబ్బంది చేస్తోన్న కృషి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే భారతీయ సంతతికి చెందిన ఓ అమెరికన్‌ డాక్టర్‌ కరోనా బాధితులకు సేవలందిస్తూ తానూ ఆ మహమ్మారి బారిన పడి మరణించింది. ఇలా ఆమె మరణించే ముందు తన కుమార్తెతో జరిపిన వాట్సాప్‌ సంభాషణ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ తల్లీకూతుళ్లు పంచుకున్న మాటలు అందరి చేతా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నాయి. మరి, కరోనా బాధితులను కాపాడే ప్రయత్నంలో ఈ మహమ్మారి చేతిలో ఓడిపోయిన ఈ గ్రేట్‌ డాక్టర్‌ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
telangana-girl-heart-touching-story-in-italy
women icon@teamvasundhara
a-girl-wants-to-quit-her-family-after-a-match-has-fixed

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?

ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
second-time-married-woman-wants-to-rejoin-her-first-husband

మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?

మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-wants-to-marry-her-mother-again
women icon@teamvasundhara
mumbai-couples-love-story-is-heart-touching
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
a-girl-shares-her-love-story
women icon@teamvasundhara
even-after-marriage
women icon@teamvasundhara
feelings-of-a-bride-on-the-day-of-marriage
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-got-cheated-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
now-my-life-is-a-question-mark-says-a-wife
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches