scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

‡¯Ãoéªj ®¾¢¦¢-Ÿµ¿«Ö... èÇ“’¹ÅŒh!

Be careful with the NRI matches

«ÕŸµ¿u-ÅŒ-ª½-’¹A Æ«Ötªá. ‡¯Ãoéªj ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «æ®h åXŸ¿l©Õ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à åXRx Íä¬Çª½Õ. ‚ª½Õ ¯ç©©Õ Æ¢Åà ¦Ç’Ã¯ä ’¹œË-*¢C. ‚ ÅŒªÃyÅä «Öª½Õp©Õ „ç៿-©-§ŒÖuªá. ‚ Æ«Ötªá °NÅŒ¢ \„çÕi¢C? ƒX¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç …¢C? Æ®¾©Õ «ÕÊÅî \¢ Íç¤Äp-©-ÊÕ-¹ע-šð¢C.. ª½¢œË.. ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N¢ŸÄ¢..
¯Ã æXª½Õ ¦GÅŒ. «ÖC «ÕŸµ¿u-ÅŒ-ª½-’¹A ¹×{Õ¢¦¢. Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂ¹× «á’¹Õ_ª½¢ ®¾¢ÅÃÊ¢. ¯ä¯ä åXŸ¿l-ŸÄEo. ƒ¢{ªý X¾ÜJh ÂÒïä åXjÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û©Õ ÍŒC-N¢Íä ²òn«ÕÅŒ ©ä¹ ÊÊÕo ÍŒŸ¿Õ«Û «ÖEp¢-Íä-¬Çª½Õ. Æ©Ç ŸÄŸÄX¾Û «âœ¿Õ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ ƒ¢šðx¯ä Æ«ÕtÂË ²Ä§ŒÕ¢ Í䮾Öh, ¹×{Õx, ÆLx-¹©Õ ¯äª½Õa-¹ע{Ö, ƒŸ¿lª½Õ Íç©ãx-@ÁxÂË ÍŒŸ¿Õ«Û ÍçX¾Üh Âé¢ ’¹œË-æX¬Ç. ‹²ÄJ «Ö ¦¢Ÿµ¿Õ«Û ŠÂÃ-§ŒÕÊ ƒ¢šËÂË «*a «Õ¢* ‡¯þ-‚-ªý‰ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢-Ÿ¿E, åXRx Í䮾Õ-¹×E Æ«Öt-ªáE Æ„çÕ-JÂà B®¾Õ-éÂ-Rx-¤ò-ÅÃ-ª½E Íç¤Äpª½Õ. „ç¢{¯ä åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©Õ \ªÃp{Õ Í䧌՜¿¢, EPa-Åê½n¢ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«œ¿¢.. ÆFo ͌¹-ÍŒÂà X¾Üéªkh-¤ò-§ŒÖªá. 25ªîV© «u«-Cµ©ð åXRx «á£¾Þª½h¢ Â¹ØœÄ ÈªÃª½Õ Íäæ®-¬Çª½Õ.

*****

ÆÅŒE æXª½Õ ¬Á¢Â¹ªý. Æ„çÕ-J-ÂÃ-©ð¯ä åXŸ¿l-ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û©Õ ÍŒC-„Ãœ¿Õ. «ÕJ, ƒ¢{ªý «Ö“ÅŒ„äÕ ¤Ä®ý ƪáÊ Ê¯äo ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× åXRx Í䮾Õ-¹ע-{Õ-Êo{Õx ÆE ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «*a ‹²ÄJ ¬Á¢Â¹-ªýE Ɯ˒Ã. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Ê«ÛyÅŒÖ œ¿¦ÕsÊo ƒ¢šðx åXJ-TÊ Æ«Öt-ªá-©Â¹× ¹×{Õ¢¦ N©Õ-«©Õ ÅçL-§ŒÕ«Û. œ¿¦Õs ’¹ÕJ¢Íä ¤Ä¹שÇ-œ¿-Åê½Õ. ¯ÃÂ¹× ÆC ÊÍŒaŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê FÂ¹× ÍŒŸ¿Õ«Û ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ÂÄÃ-©¯ä «ÕŸµ¿u-ÅŒ-ª½-’¹A ¹×{Õ¢¦¢ ÊÕ¢* «*aÊ Æ«Öt-ªáE Í䮾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-Âí¢-{Õ¯Ão ƯÃoœ¿Õ. ‚ ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê¢Åî ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ÍçX¾p©äʢŌ ‚Ê¢Ÿ¿¢. éªÂ¹ˆ©Õ …¢˜ä ͌¹ˆ’à ‚ÂÃ-¬Á¢©ð ÅäL¤òÅŒÖ ®¾¢Åî-†Ï¢-Íä-ŸÄEo. ÂÃF ©ä«Û ¹ŸÄ! Æ¢Ÿ¿Õê ‹ *Êo *ª½Õ-Ê«Ûy ÊNy «Üª½Õ-¹ׯÃo. åXŸ¿l’à £¾Ç¢’¹Õ, ‚ªÃs´-šÇ©Õ ©ä¹ע-œÄ¯ä EªÃ-œ¿¢-¦-ª½¢’à åXRx-ÅŒ¢ÅŒÕ Â¹ØœÄ ÂÃE-Íäa-¬Çª½Õ.

*****

åX@Áx-§ŒÖu¹ ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ ‹ ªîV «Ö ƒ¢šËÂË «*a¢C ¯Ã “¤Äº æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Æ«¢-A¹. ¯äÊÕ ÍŒŸ¿Õ«Û «ÕŸµ¿u-©ð¯ä ‚æX-®Ï¯Ã ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ NŸä-¬Ç©ðx åXj ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-šð¢C. åXRxÂË ªÃ«œ¿¢ O©Õ-X¾-œ¿Â¹ ÊÊÕo ¹©-«-œÄ-E-¹E «*a¢C. «*a¢C „ç៿©Õ.. „ç@ìx «ª½Â¹× ÊÊÕo, «Ö ¡„Ã-JE «Ö{-©Åî «á¢Íä-®Ï¢C. Æ¢Åä¯Ã.. å®Mp´©Õ.. ÆO ƒO Æ¢{Ö Åç’¹ £¾ÇœÄ-«ÛœË Íä®Ï¢C. ÅŒªÃyÅŒ Æ„çÕ-JÂà «ÍÃa¹ «Ö ƒ¢šËÂË ÅŒX¾p-¹עœÄ ªÃ„Ã-©¢{Ö «Ö ¤¶ò¯þ Ê¢¦ªýq B®¾Õ-¹×E, «Õ«ÕtLo „ÃRx¢-šËÂË ‚£¾Éy-E¢* ÅŒÊÕ „çRx-¤ò-ªá¢C.

*****

Æ©Ç åX@ëkxÊ X¾C ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ¬Á¢Â¹ªý ÊÊÕo Æ„çÕ-JÂà B®¾Õ-¹×E «ÍÃaœ¿Õ. ƹˆœ¿ …Êo ƒ©Õx, «®¾-ŌթÕ.. ÆFo ÍÃ©Ç ÂÃx®ý’à …¯Ãoªá. ÆEo-šËÂÌ NÕ¢* ¬Á¢Â¹ªý ÊÊÕo ÍÃ©Ç ¦Ç’à ֮͌¾Õ-¹×-¯ä-„Ãœ¿Õ. ¤ñŸ¿ÕlÊo ‚X¶Ô-®¾ÕÂ¹× „çRx AJT ƒ¢šËÂË «Íäa¢-ÅŒ-«-ª½Â¹× ’¹¢{-Âî-²ÄJ ¤¶ò¯þ©ð «ÖšÇx-œ¿{¢, ƒ¢šËÂË «ÍÃa¹ ¯Ã „ç¢˜ä …¢œ¿{¢.. ƒC ¬Á¢Â¹ªý EÅŒu-¹%ÅŒu¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒÂ¹ˆ-œËÂË «ÍÃa¹ Æ«¢-A¹ ƒ¢šËÂË „äÕ«á „ç@Áxœ¿¢.. ÅŒÊÕ «Ö ƒ¢šËÂË ÅŒª½ÍŒÖ «®¾Õh¢-œ¿{¢Åî «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä ‚ ‚Ê¢-Ÿ¿¢©ð ‚ª½Õ ¯ç©©Õ ͌¹-ÍŒÂà ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¬Á¢Â¹ªý “X¾«-ª½h-Ê©ð «Öª½Õp ªÃ«œ¿¢ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ÆX¶Ô-®¾Õ-éÂ-@Çx¹ ¤¶ò¯þ Í䧌՜¿¢ ÅŒT_¢-ÍÃœ¿Õ.

*****

ƒ¢šðx …Êo-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ „äêª „Ã@ÁxÅî ¤¶ò¯þ «ÖšÇx-œ¿{¢, ¹¢X¾Üu-{ªý «á¢Ÿ¿Õ ’¹¢{© ÅŒª½-¦œË ¹تîa-«œ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-„Ãœ¿Õ. ÂíCl-ªî-V-©Â¹× ƒ¢šËÂË ÅÃT ªÃ«œ¿¢ Â¹ØœÄ „ç៿-©Õ-åX-šÇdœ¿Õ. ƪáÅä ÆX¾p-šËê ¯äÊÕ ’¹ª½s´¢ ŸÄ©Ça. N†¾§ŒÕ¢ ¬Á¢Â¹-ªýÂË Íç¤Äp. ƪá¯Ã åXŸ¿l’à «Öª½Õp ©äŸ¿Õ. ¯ç©-Âî-²ÄJ œÄ¹dªý Ÿ¿’¹_-JÂË B®¾Õ-éÂRx Íç¹Xý Íäªá¢-ÍŒœ¿¢, B®¾Õ-¹×-ªÃ-«œ¿¢.. ‚ª½Õ ¯ç©©Õ E¢œä «ª½Â¹× ÅŒ¯ä ƒ«Fo ֮͌¾Õ¹×-¯Ãoœ¿Õ. ÂÃF ÅŒªÃyÅŒ ÂÃu¦ü ¦ÕÂú Íä®Ï ʯäo Š¢{-J’à X¾¢æX-„Ãœ¿Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ«¢-Aê ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ¯ÃÂ¹× ÅՒà £¾É®Ïp-{-©üÂË «ÍäaC. ƪáÅä ®¾J’Ã_ ¯Ã “X¾®¾« ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ÅŒÊÕ ÅŒX¾p-E-®¾éªj „äêª-Íî-{Â¹× „ç@ÇxLq «*a¢C. Æ©Ç œçL-«K ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ðÊÖ ÊÊÕo £¾É®Ïp-{©ðx ÍäJa ¯ÃÂ¹× Íç¤Äp-Íä-§ŒÕ-¹עœÄ ƹˆ-ºÕo¢* „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. X¾ÛšËdÊ ¦Ç¦ÕÂË œçjX¾ªý ÂíÊ-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ¯Ã ÍäA©ð *Lx-’¹«y ©äŸ¿Õ. ¬Á¢Â¹ªýÂË ¤¶ò¯þ w˜ãj Í䮾Õh¢˜ä ÂíEo-²Äª½Õx J¢’û ƪá¯Ã ‡ÅŒh-˜äxŸ¿Õ. ƒ¢Âí-Eo-²Äª½Õx ®ÏyÍÃa´X¶ý..! Íäæ®C ©ä¹ £¾É®Ïp-{©ü ²ÄdX¶ýE ÆœËT ÂíEo œçjX¾ª½Õx B®¾Õ-¹ׯÃo. \¢ Íä§ŒÖ©Ç ÆE ‚©ð-*-®¾ÕhÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ«¢-A¹ ÊÕ¢* ¯ÃÂ¹× ¤¶ò¯þ «*a¢C.

*****

¯Ã X¾J-®ÏnA ÍçXÏp ®¾£¾É§ŒÕ¢ Â-ŸÄ-«ÕE ÆÊÕ-¹×E ¤¶ò¯þ ‡ÅÃh.. „ç¢{¯ä '¦GÅÃ... ÊÕ«Ûy „çÖ®¾-¤ò-§ŒÖ„þ. ¬Á¢Â¹ªý «Õ¢*-„Ãœ¿Õ Âß¿Õ. Ÿ¿§ŒÕ-Íä®Ï OÕ åXŸ¿l-©Â¹× N†¾§ŒÕ¢ ÍçXÏp.. ²ÄŸµ¿u-„çÕi-ʢŌ ÅŒyª½’à ÊÕ«Ûy ƒÂ¹ˆœ¿ ÊÕ¢* „çRx¤ò..Ñ ÆE ÍçXÏp¢C. „ç¢{¯ä ÅŒÊÂË •J-TÊ N†¾§ŒÕ¢, “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯Ã X¾J-®ÏnA ’¹ÕJ¢* ÍçX¾p-’Ã¯ä £¾ÝšÇ-£¾Ý-šËÊ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË Í䪽Õ-¹עC.

G©Õx ¹šËd ÊÊÕo „ÃRx¢-šËÂË B®¾Õ-éÂ-Rx¢C. «Ö åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÂ¹× N†¾§ŒÕ¢ Í䪽-„ä-®Ï¢C. ¯äÊÕ „çÖ®¾-¤ò-§ŒÖ-ÊE Fé婂 Åç©Õ®¾Õ ÆE ÆœË-TÅäÐ F ¦µ¼ª½hE ƒ¢ÅŒ-¹×-«á¢Ÿ¿Õ „äêª Æ«Öt-ªáÅî ‹²ÄJ ͌֬Ç. ƪáÅä æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Æªá …¢{Õ¢-Ÿ¿E ¦µÇN¢* ƢŌ’à X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. «ÕJ-Âí-Eo-²Äª½Õx „äêª „äêª Æ«Öt-ªá-©Åî £¾Çô{-©üqÂ¹× „ç@ÁÙh¢˜ä ͌֬Ç. „ÃJÅî ÆÅŒE “X¾«-ª½hÊ ÍÃ©Ç ÆÊÕ-*-ÅŒ¢’à …¢C. ‚ ²ÄEo-£ÏÇÅŒu¢ ÍŒÖæ®h ¯ÃÂ¹× ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «*a¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ÆÅŒE ’¹ÕJ¢* ‚ªÃ B§ŒÕ-«ÕE œË˜ã-ÂËd„þ \èãFqE ®¾¢“X¾-C¢ÍÃ. ƪáÅä «á¢Ÿä FÂË-Ÿ¿¢Åà ÍçGÅä ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿-ÅÃ-«E ¯äÊÕ ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ \èãFq „Ã@ÁÙx ¯ÃÂ¹× „ÃœË ’¹ÕJ¢* ®¾«Ö-Íê½¢ Æ¢C¢-*Ê „ç¢{¯ä FÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä¬Ç. ÂÃF ¨©ð-’Ã¯ä ƒŸ¿¢Åà •J-T-¤ò-ªá¢C..Ñ Æ¢{Ö ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C.

*****

\¢ Í䧌֩ð ¯ÃÂ¹× Æª½n¢ Â뜿¢ ©äŸ¿Õ. ƒÂ¹ˆœ¿ …¢œÄ©Ç? ©ä¹ ƒ¢œË-§ŒÖÂ¹× „çRx-¤ò-„éÇ?? Æ®¾©Õ \¢ Í䧌ÖL?? ÆE ƧçÖ-«Õ-§ŒÕ¢©ð X¾œË¤ò§ŒÖ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ«¢-A¹Р'ÊÕ«Ûy ƒX¾Ûpœ¿Õ «âœ¿Õ X¾ÊÕ©Õ Í䧌ÖL. „Ú˩ð „ç៿-šËCÐ ÆÅŒEo «ÜÍŒ©Õ ©ã¹ˆåXšËd¢ÍŒœ¿¢, 骢œîCÐ F ÍŒŸ¿Õ-«ÛE AJT “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍŒœ¿¢, «âœîCÐ F Gœ¿fE ¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢. ¨ «âœ¿Õ X¾ÊÕ©Ö ÊÕ«Ûy Í䧌Õ-œÄ-EÂË ‹ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-L’à ¯äÊÕ ‡¢ÅŒ O©ãjÅä ƢŌ ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä²ÄhÑ Æ¢{Ö ‚®¾-ªÃ’à EL-*¢C. Æ©Ç ¬Á¢Â¹-ªýÂË P¹~ X¾œä©Ç Íä®Ï, ¯äÊÕ åXj ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ ÍŒC-„ä©Ç “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-*¢C. ÊÊÕo, ¯Ã Gœ¿fE ¹†¾d-ÂÃ-©¢©ð ‚Ÿ¿Õ-¹עC. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã Â휿Õ¹×, ¯äÊÕ ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °N-®¾Õh¯Ão¢. Íç©ãx@ÁÙx ƒŸ¿l-JF ¦Ç’à ͌C-N¢ÍÃ. „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ «Õ¢* ²Änªá©ð ®Ïnª½-X¾-œÄfª½Õ.

*****

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ¯Ão Ưä’à OÕ ®¾¢Ÿä£¾Ç¢.. ‡¯Ãoéªj ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ÆÊ-’Ã¯ä «á¢Ÿ¿Ö „çÊÂà ‚©ð-*¢-ÍŒ-¹עœÄ '«ÜÑ Âí˜ädæ® „Ã@ÁÙx ¨ ªîV-©ðxÊÖ ‡¢Ÿ¿ªî …¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „Ã@ÁÙx ¯Ã ¹Ÿ±¿ ÍŒC-„çj¯Ã èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œ¿¢œË.. åXRx Í䮾Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ ƦÇsªá ÍŒJ“ÅŒ Æ¢Åà „Ã¹¦Õ Í䧌բœË... \«Ö“ÅŒ¢ ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «*a¯Ã '¯îÑ ÍçæXp-§ŒÕ¢œË... Æ©Çê’ ÍéÇ-«Õ¢C °N-ÅŒ¢©ð ŠÂ¹ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-Ÿç¦s AÊ-’Ã¯ä œÎ©Ç X¾œË-¤ò-Åê½Õ. ÂÃF ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÕÊÂ¹× ©Gµ¢Íä ‚®¾-ªÃÊÕ ®¾«Õ-ª½n¢’à …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-¹×E E©-¦-œËÅä °NÅŒ¢ AJT ͌¹ˆ’à ’Ü˩ð X¾œ¿Õ-ŌբC. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¯Ã °N-ÅŒ„äÕ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º. Æ«¢-A-¹-©Ç¢šË ’íX¾p æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©ä ¯ÃÂÌ ¤Äª¸½¢ ¯äJp¢-*¢C. ¨ ¤Äª¸½¢ Æ¢Ÿ¿J °N-ÅÃ-©Â¹Ø …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œÄ-©E ¦µÇN®¾Öh.. ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa..
ƒ{Õx,
¦GÅŒ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
a-girl-shares-her-love-story
women icon@teamvasundhara
even-after-marriage
women icon@teamvasundhara
feelings-of-a-bride-on-the-day-of-marriage
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-got-cheated-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
now-my-life-is-a-question-mark-says-a-wife
women icon@teamvasundhara
control-your-angry-it-will-be-good-for-life
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
toni-hammer-letter-to-her-daughter-about-