scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÊÊÕo ÊNÕt¢* ‚ ʪ½-¹¢-©ðÂË Åî¬Çª½Õ..!

Story of Ramadevi who was cheated and faced Human trafficking

ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× ŠÂ¹ˆêªh ¹ØŌժ½Õ Âë-œ¿¢Åî ‡¢Åî “æX«Õ’à åX¢Íê½Õ.. 12 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä åXRx Íä¬Çª½Õ.. ÆAh¢-šË-„ÃJ ‚ª½@ÁÙx.. ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-͌թ ¨®¾-œË¢-X¾Û© «ÕŸµäu \œÄC AJê’ ®¾JÂË ‹ ¤Ä¤Ä-ªáÂË ÅŒ©ãkx¢C.. „äCµ¢-X¾Û©Õ ÅÃ@Á-©ä¹ X¾ÛšËd¢-šËÂË ÍäJ¢C.. æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ «Ö§ŒÕ «Ö{-©Åî ‚„çÕÊÕ ÊNÕt¢* «ÕÅŒÕh-«Õ¢Ÿ¿Õ ƒÍÃaª½Õ. ‚ «ÕÅŒÕh ÊÕ¢* Å䪽Õ-Â¹×¯ä ®¾JÂË ‚„çÕ «á¢¦-ªáÂË ÍäJ¢C. 11 ¯ç©© ¤Ä{Õ Êª½Â¹¢ ¹@Áx ֮͌ϢC.. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«-ªÃ„çÕ? ‚ ʪ½Â¹¢ ÊÕ¢* ‡©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C?? ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ‚„çÕ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..!
Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ê«Õ-²Äˆª½¢..
¯Ã æXª½Õ ª½«Ö-ŸäN. «ÖC ÆÊ¢-ÅŒ-X¾Ûª½¢ Ÿ¿’¹_ª½ *X¾p-©-«Õ-œ¿Õ’¹Õ Æ¯ä “’ëբ. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ¯ä¯í-¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢ Âë-œ¿¢Åî Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. …Êo ÂíCl-¤ÄšË «u«-²Ä§ŒÕ¢, ’í“骩 åX¢X¾-¹¢Åî.. ‡©Ç¢šË <Â¹× *¢Åà ©ä¹עœÄ „äÕ«á ®¾¢Å¢’à °N¢-Íä-„Ã@Áx¢. ¯äÊÕ «âœî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ 12\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢-Ÿ¿¢{Ö ‹¦Õ-©ä®¾Õ Æ¯ä «uÂËhÂË ÊEo*a åXRx •J-XÏ¢-Íê½Õ. ƒÂ¹ˆœË «ª½Â¹× Æ¢Åà ®¾èÇ-«Û-’Ã¯ä ²ÄT¢C. «Ö ÆÅŒh-§ŒÕuÂË Ê©Õ-’¹Õª½Õ ‚œ¿-XÏ-©x©Õ, «á’¹Õ_ª½Õ Â휿Õ-Â¹×©Õ ®¾¢ÅÃÊ¢. ŸÄ¢Åî ÊÊÕo Â¹ØœÄ „ÃJÅî ¤Ä˜ä ¹Êo-G-œ¿f©Ç ²Ä¹×-ÅÃ-ª½E «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo ‚P¢-Íê½Õ. ÂÃF ÂÃX¾Û-ªÃ-EÂË „çRxÊ ÂíCl-ªî-V-©ê ƫFo ¹©x ÆE ¯ÃÂ¹× Æª½n-„çÕi¢C. ¯Ã ¦µ¼ª½h ’í“骩 ÂÃX¾J. ƒ¢šðx «Ö ÆÅŒh§ŒÕu, ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-ÍŒÕ-©Ÿä åXÅŒhÊ¢. X¾’¹-©¢Åà ’í“éª©Õ ÂÃÍŒÕ-ÂíE ƒ¢šËÂË «*aÊ ¯Ã ¦µ¼ª½hÂË ¯ÃåXj ©äE-¤òE ÍÃœÎ©Õ ÍçXÏp EÅŒu¢ „äCµ¢-Íä-„ê½Õ. ÆAh¢šðx ‡Eo ¹³Äd©Õ åXšËd¯Ã ÆFo X¾¢šË-G-’¹Õ-«ÛÊ ‹ª½Õa-¹×-¯Ão¯ä ÅŒX¾p \¯Ãœ¿Ö X¾ÛšËd¢-šËÂË «*a \¹-ª½Õ«Û åXšËd¢C ©äŸ¿Õ.

ramadevistory650-1.jpg

Æ©Ç ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-ÍŒÕ©Õ ²ÄCµ¢-*¯Ã.. ¦µ¼ª½h „äCµ¢-*¯Ã.. ÆFo «ÕøÊ¢’à ¦µ¼J®¾Öh «ÍÃa. ¨©ð’à \œÄC AJê’ ®¾JÂË X¾¢œ¿¢šË ¤Ä¤Ä-ªáÂË ÅŒLx-ʧŒÖu. ‚œ¿-XÏ©x X¾ÛšËd¢-Ÿ¿Êo ƹˆ-®¾ÕÅî ÆAh¢-šË-„ê½Õ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«’à „äCµ¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. „ÚËÂË ÅÃ@Á-©ä¹ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© X¾¢ÍŒ¯ä …¢ŸÄ-«ÕE ƒ¢šËÂË «ÍÃa. ÆX¾p-šËê ƫÖt-¯ÃÊo °«-¯î-¤ÄCµ X¾ÊÕ© ENÕÅŒh¢ „äêª «ÜJÂË „ç@Çx-ª½E ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ „ê½Õ ÍçæXh ‚ *ª½Õ-¯Ã«Ö ¹ÊÕ-ÂíˆE ƹˆ-œËÂË „ç@Çx. •J-T-Ê-Ÿ¿¢Åà «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× Íç¤Äp. ¹Êo-Gœ¿f «ÖÂ¹× ¦µÇª½¢ Âß¿¢{Ö „Ã@ÁÙx ÊÊÕo, ¯Ã Gœ¿fE ÆÂ¹×ˆÊ Í䪽Õa-¹×-¯Ãoª½Õ. ¦ÇL¢-ÅŒ’à …Êo ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ¯ÃÂ¹× «âª½a´ ªÃ«-œ¿¢Åî ‚ªî’¹u X¾J-®ÏnA ƢŌ’à ¦Ç’¹Õ¢-œäC Âß¿Õ. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo ÊÊÕo ƒ¢šË «Ÿäl …¢* „Ã@ÁÙx X¾ÊÕ-©Â¹× „ç@ìx-„ê½Õ. ƒ¢šðx …¢{Ö ¤ÄX¾E ֮͌¾Õ-¹ע{Ö ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ-’¹ÕÊ …Êo Æ«Öt-ªá-©Åî «ÖšÇ«Õ¢B ¹©Õ-X¾ÛÅŒÖ Âé¢ „ç@Áx-D-æ®-ŸÄEo.

[[[[[

‹ªîV «ÕŸµÄu£¾Ço¢ ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ-’¹ÕÊ …Êo Æ«Öt-ªá©Õ ƒ¢šËÂË «*a X¾E OÕŸ¿ ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@Çl¢ ª½«Õt¢{Ö ÊÊÕo ¦©-«¢ÅŒ¢ Íä¬Çª½Õ. ¹ÊÕ-ÍŒÖ-X¾Û-„äÕ-ª½©ð Æ«Öt-¯ÃÊo …¢œ¿-œ¿¢Åî „ÃJÂË å®j’¹ Íä¬Ç. ÅçL-®ÏÊ Æ«Öt-ªá©ä Âë-œ¿¢Åî „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ ÊÊÕo „çRx-ª½-«ÕtE Íç¤Äpª½Õ. BªÃ ¦§ŒÕ-©äl-JÊ ÅŒªÃyÅŒ ÊÊÕo ®ÏE-«ÖÂË B®¾Õ-éÂ-@Çxª½Õ. ƒ¢šðx ¤ÄX¾ ’¹ÕJ¢* ¹¢’ê½Õ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä 'Æ«Öt-¯ÃÊo …¯Ão-ª½Õ’Ã.. ƪá¯Ã «ÕÊ¢ 骢œ¿Õ ’¹¢{©ðx „çRx-¤òÅâ.. \OÕ Âß¿Õ..Ñ Æ¢{Ö ¯ÃÂ¹× ÊÍŒa-èã-¤Äpª½Õ. NªÃ«Õ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¹ةü-“œË¢Âú Åç*a ƒÍÃaª½Õ. ÆC ÅÃ’¹œ¿¢ «ª½Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ¯ÃÂ¹× ’¹Õª½Õh¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¹@ÁÙx Å窽* ÍŒÖæ® ®¾JÂË ÂíÅŒh “X¾Ÿä-¬Á¢©ð …¯Ão¢. \¢ •J-T¢Ÿî.. ‡©Ç •J-T¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯ä-©ðæX ©Â¹~ ª½Ö¤Ä-§ŒÕ-©Â¹× ÊÊÕo, «Õªí¹ Æ«Öt-ªáE ƹˆ-œ¿Õ-Êo-„Ã-@ÁxÂË Æ„äÕt-¬Ç-ª½E ƪ½n-„çÕi¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅçL-®Ï¢C.. „äÕ¢ Í䪽Õ-¹×ÊoC «á¢¦-ªá-©ðE Hµ«¢œË©ðE ‹ «uGµ-Íê½ ’¹%£¾É-EÂË ÆE..! ƹˆ-œ¿ÕÊo „ÃJÂË „äÕ¢ ‡Ÿ¿Õª½Õ AJ’â. «Õ«ÕtLo «C-L-åX-šÇd-©¢{Ö \œËa åXœ¿-¦ï-¦s©Õ åXšÇd¢. ¦A-«Ö-©Õ-¹ׯÃo¢.. ƪá¯Ã X¶¾LÅŒ¢ ©äŸ¿Õ. ÍçXÏp¢C Í䧌Ö-©¢{Ö ¦ã©ÕdÅî Âí{dœ¿¢, A¢œË åX{d-¹עœÄ £ÏÇ¢®Ï¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-„ê½Õ. ’¹A ©ä¹ „ê½Õ ÍçXÏp-Ê{Õx Í䧌ÖLq «ÍäaC. ƒ©Ç ŸÄŸÄX¾Û 11 ¯ç©© ¤Ä{Õ Êª½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢Íâ.

ramadevistory650-3.jpg

ƹˆœË ÊÕ¢* ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E ¯ä¯ä ‚ ʪ½Â¹ ¹ØX¾¢©ð «Õ’¹Õ_-ÅŒÕÊo Æ«Öt-ªá-©¢-Ÿ¿-JF éªÍŒa-’íšÇd. *«-JÂË „äÕ¢ …¢œä ’¹C ÅÃ@Á¢ ÆÍŒÕaE ®¾¦Õs-G-@ÁxåXj «á“C¢*, ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ …Êo «uÂËhÂË ƒ*a ÆÍŒÕa „äªá¢* ÅçXÏp¢ÍÃ. «ÖÅî-¤Ä{Õ …Êo «Õ¢V© Ưä Æ«Öt-ªáE ’¹C©ð ÊÕ¢* ÅŒXÏp¢* ÅÃ@Á¢ ÍçN ƒ*a ÂË¢Ÿ¿ …Êo ¦¢Â¹× Ÿ¿’¹_ª½ ŸÄÂîˆ-„Ã-©E Íç¤Äp¢. ƪ½l´-ªÃ“A ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅÃ@Á¢ B®Ï Æ¢Ÿ¿-JF ¦§ŒÕ{Â¹× X¾¢XÏ¢-ÍÃ-©-ÊoC ¯Ã ¤Äx¯þ. ÂÃF Ÿ¿Õª½-Ÿ¿%†¾d¢ «Õ«ÕtLo ¦©¢’à „碚Ç-œË¢C. ¦¢Â¹× Ÿ¿’¹_êª ‚ Æ«Ötªá E“Ÿ¿-¤ò-«-œ¿¢Åî „äÕ«á Â¹ØœÄ ’¹C©ð «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä E“Ÿ¿-©ðÂË èǪ½Õ-¹ׯÃo¢. ¨©ð’à Åç©Çx-J¢C. ŸÄ¢Åî ‡«-JÂÌ \OÕ ÅçL-§ŒÕ-Ê{Õx, \OÕ •ª½-’¹-ʘäx …¢œË-¤ò§ŒÖ¢. ÂÃF «ÖÅî ¤Ä{Õ …Êo Æ«Öt-ªá©ðx ŠÂ¹ª½Õ «Ö X¾Ÿ±¿Â¹¢ ’¹ÕJ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ÍçæXp-§ŒÕ-œ¿¢Åî „Ã@ÁÙx «Ö ¹@Áx©ð Âê½¢ ÂíšËd «ÕK £ÏÇ¢®Ï¢-Íê½Õ. ƒ©Çê’ …¢˜ä ÍÃ«Û ÅŒX¾p-Ÿ¿E.. ƹˆ-œ¿Õo¢* ‡©Ç-é’j¯Ã ¦§ŒÕ-{-X¾-œÄ-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo.. ‡Ÿ¿Õª½Õ AJ’Ã.. Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-æ®©Ç Íä²Äh-ÊE Aª½Õ-’¹Õ-¦Ç{Õ “X¾Â¹-šË¢ÍÃ. NÕT-LÊ „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ Aª½-’¹-¦-œ¿-ÅÃ-ª½E ¦µÇN¢* ÊÊÕo ƹˆœË ÊÕ¢* X¾¢XÏ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ¯Ã «Ÿ¿l …Êo ÍçN-J¢-’¹Õ©Õ, ÅÃR-¦ï{Õd, «á¹׈-X¾Û-œ¿Â¹ B®¾Õ-ÂíE 骢œ¿Õ „ä© ª½Ö¤Ä-§ŒÕ©Õ ÍäAÂË*a X¾¢XÏ¢-Íä-¬Çª½Õ.

[[[[[

Æ©Ç 11 ¯ç©© ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹ׯÃo. Æ«Öt-¯Ã-ÊoE ÍŒÖ®Ï Â¹Fo-ª½Õ-«á-Fo-ª½§ŒÖu. ¯Ã ¹œ¿Õ-X¾ÛÊ X¾ÛšËdÊ Gœäf ¯Ã Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× ªÃ©äŸ¿Õ. ¯Ã ¦µ¼ª½h 骢œî åXRxÂË ®ÏŸ¿l´-«Õ-§ŒÖu-œ¿E ÅçL-®Ï¢C. ¯ÃÂ¹× ¯Ãu§ŒÕ¢ Í䧌Ö-©¢{Ö åXŸ¿l-«Õ-ÊÕ-†¾ß-©Åî X¾¢ÍÃ-§ŒÕB åXšÇd. ¤òM-®¾Õ-©ÊÕ ‚“¬Á-ªá¢ÍÃ. ƒ†¾d¢ ©äE ÂÃX¾Ûª½¢ ¹†¾d-«ÕE X¾¢ÍÃ-§ŒÕB åXŸ¿l©Õ ÅäLa ÍçXÏp ¯ÃÂ¹× éª¢œ¿Õ ’í“éª©Õ ƒ*a ƒ¢šËÂË X¾¢XÏ¢-Íê½Õ. \¢ Í䧌֩ð ÅîÍŒ-©äŸ¿Õ.. Æ’¹-«Õu-’î-ÍŒ-ª½¢’à «ÖJÊ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ðx¯ä ¯ç© ªîV©Õ ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ¨©ð’à ¯Ã ¦µ¼ª½h 骢œî åXRx Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢, ‚„çÕ «C-©ä®Ï „çRx-¤ò-«œ¿¢ Â¹ØœÄ •J-T-¤ò-ªá¢C. ŸÄ¢Åî ¯Ã ¦µ¼ª½h 'Gœ¿fÊÕ ÍŒÖœÄ-©E «ÍÃaÑ Æ¢{Ö AJT «ÖÅî¯ä …¢œË-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ •J-TÊ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê „çáÅŒh¢ ‚§ŒÕ-ÊÂË N«-J¢ÍÃ. ÆX¾p-{Õo¢* ‡©Ç¢šË ƪ½-«Õ-J-¹-©äx-¹עœÄ „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ®¾¢Åî-†¾¢’à °«Ê¢ ²ÄT-®¾Õh¯Ão¢. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «ÖÂ¹× ƒŸ¿lª½Õ ‚œ¿-XÏ-©x©Õ, ŠÂ¹ ¦Ç¦Õ.

ramadevistory650.jpg

Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯Ã °N-ÅÃ-EÂË ƒ¢ÅŒ ƯÃu§ŒÕ¢ Íä®ÏÊ „Ã@ÁxÊÕ ÍŒšÇd-EÂË X¾šËd¢ÍÃ. ƪáÅä ¯äÊÕ ¯äª½Õ’à ¤òM-®¾Õ-©Â¹× X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ „ê½Õ ŸÄEåXj ®¾p¢C¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× åXŸ¿l’à „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾-©äŸ¿Õ. ÂÃF 骜þq ®¾¢®¾n „ÃJ ®¾£¾Ç-ÂÃ-ª½¢Åî å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE ¤òM®¾Õ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ’à „ç¢{¯ä ê®¾Õ Ê„çÖŸ¿Õ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ Hµ«¢-œË-©ðE «uGµ-Íê½ ’¹%£¾É-©åXj ¤òM-®¾Õ©Õ ŸÄœË Íä®Ï ‚ ʪ½-¹-¹Ø-X¾¢©ð ¹×NÕ-L-¤ò-ÅŒÕÊo Æ«Öt-ªá-©Â¹× N«áÂËh ¹Lp¢-Íê½Õ. ƒX¾p-šËÂÌ éªœþq ®¾¢®¾n Eª½y-£ÏÇ¢Íä Æ«-’Ã-£¾ÇÊ ®¾Ÿ¿-®¾Õq©Õ, “X¾Åäu¹ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¯äÊÖ ¤Ä©Õ-X¾¢-ÍŒÕ-¹עšÇ. Æ«Ö-§ŒÕ-¹-„çÕiÊ Æ«Öt-ªá©Õ ¯Ã©Ç ¦©ãj-¤ò-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E Æ“X¾-«ÕÅŒh¢’à „çÕ©-’Ã-©¢{Ö «Õ£ÏÇ-@Á-©¢-Ÿ¿-JÂÌ Íç¤Äh.
'¨ ®¾«Ö-•¢©ð ‡¢Ÿ¿ªî ²Äyª½n-X¾-ª½Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-šË-„Ã-JE „çÖ®¾-T¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒTÊ Æ«-ÂìÁ¢ Â¢ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ©Ç¢šË Æ«-ÂìÁ¢ «ÕÊ¢ ‡«-JÂÌ ƒ«y-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. Æ©Çê’ ‡«-éªj¯Ã «ÕÊ èðLÂË «æ®h Aª½-’¹-¦-œÄL. Æ¢Åä-ÂÃF XÏJ-ÂË-ÅŒ-Ê¢Åî ¦ÇŸµ¿X¾œ¿ÕÅŒÖ Â¹Øª½Õa¢˜ä ¦ÅŒÕ-¹¢Åà ‚ <¹šË ¹ØX¾¢-©ð¯ä «ÕT_-¤ò-„ÃLq «®¾Õh¢C.. ÂæšËd «Õ£ÏÇ-@Á©Ö.. Ƥò-£¾Ç©Õ Oœ¿¢œË.. Ÿµçjª½u¢’à Ɯ¿Õ’¹Õ «á¢Ÿ¿Õ-êÂ-§ŒÕ¢œË.. ÅŒ«Õ “X¾„äÕ§ŒÕ¢ ©ä¹עœÄ NNŸµ¿ ®¾«Õ-®¾u©ðx *¹׈-¹×Êo ƦµÇ-’¹Õu-©ÊÕ ¨ ®¾«Ö-•¢©ð °N¢-ÍŒ-E-«y¢œË. ²ÄšË «Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ ÍçjÅŒ-Êu-X¾-ª½-ÍŒ¢œË..Ñ Ð ƒC OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Íç¤Äp-©¯ä ¯Ã ¨ *Eo “X¾§ŒÕÅŒo¢!
ƒ{Õx,
ª½«Ö-ŸäN.

¹Ÿ±¿Ê¢: Ð G.ÍŒ-©-X¾A, ÊÖu®ý-{Õœä, ¹CJ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
a-teen-sexually-harassed-by-her-step-father-story-in-telugu

నాన్నే కాటేయాలని చూశాడు..!

కంటికి రెప్పలా కాచుకోవాల్సిన తండ్రే కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి కూతురిపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు.. అప్పటికి ఆమె ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. జరిగిన విషయాన్ని తల్లి దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. వెంటనే అతను భార్య కాళ్ల మీద పడి ఇంకెప్పుడూ ఇలా జరగదంటూ కపట ప్రేమను ప్రదర్శించాడు. కానీ ఆ ముసుగు కొన్ని రోజులు మాత్రమే నిలిచింది.. మళ్లీ కూతురిపై అత్యాచారానికి పాల్పడడంతో ఈసారి ఆ అమ్మాయి వూరుకోలేదు.. నేరుగా పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అమ్మాయిలు వేధింపుల విషయంలో మౌనం వహించడం తగదు అంటోంది. ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి? ఏం జరిగింది?? తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-want-to-be-just-like-my-mother-she-is-my-inspiration-says-warangal-based-girl

అన్ని కష్టాలు భరించినా చివరికి ‘అమ్మే’ గెలిచింది!

కుటుంబాన్ని పోషించడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లల్ని పెంచడం.. మొదలైన విషయాల్లో భార్యభర్తల బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భర్త సంపాదించడం చేతకాని అసమర్థుడైతే ఆ బాధ్యతలను పూర్తిగా భార్యే స్వీకరిస్తుంది. కానీ, తను సంపాదించకపోగా భార్య సంపాదనను కూడా తన స్వార్థం కోసం వాడుకొనే భర్త ఉంటే.. ఇక ఆ ఇల్లాలు, పిల్లలు అనుభవించే వేదన మాటల్లో చెప్పలేం..! అలాంటి నరకాన్ని తన తల్లి కూడా అనుభవించిందని చెబుతోంది ఓ యువతి. అయినా వాటికి వెరవకుండా ఎన్నో కష్టాలకోర్చి ప్రస్తుతం సొంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అమ్మే తనకు అన్ని విధాలా స్ఫూర్తి ప్రదాత అంటూ.. ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తన హృదయరాగం మనందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-a-woman-who-faced-domestic-violence-in-telugu

అత్తారింటి వేధింపులను ఎదిరించా... జీవితంలో గెలిచా..!

విజయవాడకి చెందిన ఒక అమ్మాయికి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసేశారు. ఆ తర్వాత కోటి ఆశలతో అత్తారింట అడుగుపెట్టిన ఆమెకి అక్కడ గృహహింస, అదనపు వరకట్న వేధింపులు ఆహ్వానం పలికాయి.. క్రమంగా అత్తింటి వారి ఆగడాలు పెచ్చుమీరడంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. బతుకుతెరువు కోసం తనకి వచ్చిన కుట్లు, అల్లికలతో చిన్న షాపు మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం తానే సొంతంగా ఒక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే స్థాయికి చేరింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు.. ఏం జరిగింది.. ఈ స్థాయికి ఎలా చేరింది.. మొదలైన వివరాలన్నీ తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
gurugram-woman-shares-her-experience-with-covid-19

కరోనా నాకు రాదులే అనుకోవద్దు.. అలా అనుకునే ఆస్పత్రి పాలయ్యా!

కనికరం లేకుండా విరుచుకుపడుతోన్న కరోనా యావత్‌ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది. మొదటి దశ కంటే రెట్టింపు వేగంతో వ్యాప్తి చెందుతూ అందరినీ భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. చిన్నా-పెద్దా, పేద-ధనిక, ఆడ-మగ, సామాన్యులు-సెలబ్రిటీలు అన్న తేడాలేవీ చూపించడం లేదీ మహమ్మారి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోన్న వారందరినీ అలర్ట్‌ చేయడానికి తన కరోనా కథను పంచుకోవడానికి మన ముందుకొచ్చింది గురుగ్రామ్‌కు చెందిన ఓ మహిళ. వైరస్‌ కలిగించే తీవ్ర పర్యవసానాలతో పాటు దీనిని కట్టడి చేసేందుకు కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలని వేడుకుంటూ తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా నెమరువేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
women-feeling-sad-about-her-aborted-child
women icon@teamvasundhara
delhi-doctor-narrated-the-horrific-scenarios-in-the-hospital-in-telugu

పిల్లల కోసమైనా బతకాలనుకుంది.. కానీ కనికరం లేని కరోనా పగబట్టేసింది!

కరోనా ఉపద్రవంతో దేశంలో ఎక్కడ చూసినా హృదయ విదారక సంఘటనలే కనిపిస్తున్నాయి. రోడ్లపై సాధారణ వాహనాల కంటే అంబులెన్స్‌ సైరన్లే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇక మహమ్మారి కారణంగా కుటుంబ సభ్యులు, ఆప్తులను కోల్పోయిన వారి ఆవేదన వర్ణనాతీతం. కనీసం కడసారి చూపునకు కూడా నోచుకోలేని పరిస్థితి. కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందిస్తోన్న వైద్యులు ఇలాంటి ఎన్నో హృదయ విదారక సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దిల్లీకి చెందిన ఓ వైద్యురాలు కరోనా కారణంగా తనకెదురైన కొన్ని అనుభవాలను ఓ సోషల్‌ మీడియా బ్లాగ్‌లో షేర్‌ చేసుకుంది. చదువుతుంటేనే కన్నీళ్లు తెప్పిస్తోన్న ఈ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
i-have-found-out-my-husband-is-having-an-affair-in-telugu
women icon@teamvasundhara
he-treated-me-as-slave

బానిసగా చూశాడు.. బయటకొచ్చేశా..!

స్త్రీలు మగవారితో సమానంగా అంతరిక్షానికి కూడా చేరుకుంటున్న రోజులివి.. ప్రతి విషయంలోనూ మగవారితో పోటీపడుతూ తమ కెరీర్‌లో మరింత ఉన్నత స్థానాలను అందుకుంటున్నారు నేటి మహిళలు. కానీ ఇప్పటికీ కొంతమంది మగ మహారాజులు స్త్రీలంటే కేవలం వంటింటికి మాత్రమే పరిమితమని.. వారికి ఇంటికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు లేదని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటివాళ్లకు భయపడి మన జీవితాన్ని ఇంటికే పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతోందో అమ్మాయి.. తన అనుభవాన్ని జోడించి.. మనకు స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన పాఠాన్ని చెప్పడానికి మన ముందుకొచ్చింది. తన కథేంటో తన మాటల్లోనే విందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson

ఆ ఫొటోలతో బెదిరించాడు.. అలా బుద్ధి చెప్పా!

ఓ అబ్బాయి.. అమ్మాయి.. గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు. విషయం అమ్మాయి ఇంట్లో తెలిసి ముందు చదువుపై దృష్టి పెట్టమన్నారు.. దాంతో ఆ అమ్మాయి భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెడుతూనే ప్రియుడితో అప్పుడప్పుడూ మాట్లాడేది. కానీ అతని ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చాక క్రమంగా ప్రియుడి నుంచి దూరం జరగడం మొదలుపెట్టింది. ఇది భరించలేకపోయిన ఆ అబ్బాయి తన వద్ద ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది? ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడింది? తన జీవితాన్ని తిరిగి సక్రమంగా ఎలా మలుచుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
born-without-a-womb-malaysian-artist-aims-to-normalise-conversations-on-womens-sexual-health

నాకు గర్భాశయం లేదని అప్పుడే తెలిసింది!

పన్నెండేళ్లు దాటాయంటే అమ్మాయిలకు నెలసరి ఎప్పుడైనా ప్రారంభం కావచ్చు. నిజానికి ఈ సమయంలో ఎలా స్పందించాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా వారికి తెలియదు.. పైగా ఏదో తెలియని బెరుకు వారిని ఆవహిస్తుంటుంది. అయినా తమ తల్లుల సహకారంతో వాటిని దాటుకొని యుక్తవయసులోకి అడుగుపెడతారు అమ్మాయిలు. తన ఫస్ట్‌ పిరియడ్‌ కోసం ఓ అమ్మాయి కూడా ఇలాగే ఎదురుచూసింది. కానీ ఏళ్లు గడుస్తోన్నా నెలసరి మాత్రం తనను పలకరించలేదు. దీనికి కారణం తన శరీరంలో ఓ అరుదైన లోపమే అని తెలుసుకున్న ఆమె ఏళ్ల పాటు చీకట్లోనే మగ్గింది. ‘కానీ ఇలా ఎంతకాలం’ అంటూ ఆ చీకట్లను చీల్చుకొని వెలుగు రేఖలా బయటికొచ్చింది. ఈ క్రమంలో తనలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ ఎందరికో రోల్‌మోడల్‌గా మారిందామె. ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదో ఒక పరిష్కారం తప్పకుండా ఉండే ఉంటుందంటోన్న ఆమె తన కథను పంచుకోవడానికి ఇప్పుడిలా మనందరి ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl-in-telugu

బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!

మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior-in-telugu

ఎవరితో మాట్లాడినా అనుమానమే.. ఆయన్ని మార్చేదెలా?

అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
delhi-woman-shares-about-her-covid-experience

కరోనా మా కుటుంబాన్ని ఇంతలా వేధిస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు!

ప్రపంచమంతటా కరోనా వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నప్పటికీ వైరస్‌ మాత్రం శాంతించడం లేదు. ‘స్ట్రెయిన్‌’, ‘వేరియంట్‌’, ‘మ్యుటేషన్‌’ అంటూ కొత్త రకం పేర్లతో లక్షలాది మందిని తమ బాధితులుగా మార్చుకుంటోంది. ఇక మన దేశంలోనూ తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్లీ పంజా విసురుతోందీ మహమ్మారి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులే దీనికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఇదే సమయంలో కొత్త కేసుల కంటే రికవరీలు తగ్గుతుండడం.. కరోనా ఇంకా మన మధ్యనే ఉందన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో కొవిడ్‌ లేదనుకొని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోన్న వాళ్లందరినీ అలర్ట్‌ చేయడానికి తన కరోనా కథను పంచుకోవడానికి మన ముందుకొచ్చింది దిల్లీకి చెందిన ఓ మహిళ. వ్యాక్సిన్‌ వచ్చినా అది మన దాకా రావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి అప్పటిదాకానైనా కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలంటూ అందరినీ వేడుకుంటూ తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా నెమరువేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-reunited-with-childhood-sweetheart-and-shares-about-their-long-distance-love-story

క్యాన్సర్ అని తెలిసినా.. నిన్నే ప్రేమించా.. పెళ్లాడతానన్నాడు!

తెలిసీ తెలియని వయసులో ప్రేమంటే అదంతా వట్టి ఆకర్షణ అని కొట్టిపడేస్తుంటాం. కానీ స్కూలింగ్‌ నుంచే వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులు.. ఒక రోజు కనిపించకపోయినా, ఒకరినొకరు చూసుకోకపోయినా వారి మనసులో ఏదో వెలితిగా అనిపించేది. కానీ అదే ప్రేమని, ఆకర్షణను మించిన అందమైన అనురాగ బంధమని విడిపోయాక కానీ తెలుసుకోలేకపోయారు. మరి, చదువు, వృత్తి-ఉద్యోగాల రీత్యా వేర్వేరు చోట్ల స్థిరపడ్డ వారు.. ఆ తర్వాత మళ్లీ కలుసుకున్నారా? తమ మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారా? లేక ‘ఎవరికి వారే యమునా తీరే..!’ అంటూ ఎవరి దారి వారు చూసుకున్నారా? విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఇంతకీ వీరి ప్రేమకథ నెగ్గిందా? ఓడిపోయిందా? తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రేమికురాలు చెప్పే ప్రేమకథ వినాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-about-her-failure-nri-marriage-in-telugu
women icon@teamvasundhara
kerala-woman-shares-her-horrifying-acid-attack-experience

పెళ్లికి నిరాకరించానని నా ముఖంపై యాసిడ్‌ పోశాడు!

ఆమెకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లైంది.. ఏడాది తిరక్కముందే అమ్మయింది.. భర్త, కొడుకుతో హాయిగా సాగిపోతోన్న ఆమె జీవితాన్ని చూసి విధికి అసూయ కలిగినట్లుంది. అందుకే తన భర్తను తన నుంచి, ఈ లోకం నుంచి శాశ్వతంగా దూరం చేసింది. ఇక అప్పట్నుంచి ఆమెకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి.. దీనికి తోడు ప్రేమ పేరుతో మరో వ్యక్తి వేధింపులు, అతనితో పెళ్లికి నిరాకరించడంతో యాసిడ్‌ దాడికి కూడా గురైందామె. సుమారు ఆరేళ్లుగా తన శారీరక, మానసిక బాధను పంటి బిగువన భరిస్తూ ఎన్నో కష్టాలకోర్చిన ఆమె.. తనలాంటి వారిలో చైతన్యం నింపేందుకు ఓ చక్కటి నిర్ణయం తీసుకుంది.. యాసిడ్‌ దాడికి గురైనంత మాత్రాన సమాజం మాలాంటి వారిని వెలివేయాల్సిన అవసరం లేదని, మేం తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలం, నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలవగలం అంటోన్న ఆమె ఎవరు? ఆమె తన ఆశయం గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటోంది? తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
sad-love-story-in-telugu
women icon@teamvasundhara
a-story-of-woman-who-is-harassed-by-husband-and-in-law-in-telugu
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman

నా భర్త హోమోసెక్సువల్... అందుకే అలా చేశా!

'నేను తప్పు చేశానని నాకు తెలుసు.. కానీ ఆ విషయం చెప్పాలంటే నాకు ధైర్యం చాల్లేదు. అందుకే ఇన్నాళ్ల నుంచీ మౌనంగా ఉండిపోయా. నిన్ను ఇబ్బందిపెట్టా.. నన్ను క్షమించు.. కావాలంటే నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వొచ్చు..' అంటూ రాహుల్ నన్ను అభ్యర్థిస్తుంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక అలాగే కూలబడిపోయాను. ఆ రాత్రంతా నాకు నిద్రే పట్టలేదు. ఉదయాన్నే లేచి విడాకులు తీసుకోవాలన్న గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నా.. ఇది తన మీద కోపంతో కాదు.. ప్రేమతో తీసుకున్న నిర్ణయం.. ఇప్పటికైనా తనకు నచ్చిన జీవితాన్ని తను గడిపే అవకాశాన్ని ఇచ్చేందుకు నా వంతుగా నేను చేసే చిన్న ప్రయత్నం ఇది..ఇదంతా చూస్తుంటే.. భర్త సంతోషం కోసం తనకు విడాకులు ఇవ్వడమేంటి? అనిపిస్తోంది కదూ.. అదెందుకో తెలియాలంటే మీకు నా కథ తెలియాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
preganant-woman-from-kerala-shares-her-horrible-covid-story

డెలివరీకి వారం ముందు కరోనా వచ్చింది..!

‘హమ్మయ్య.. మన జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు ఏడాది ముగింపు దశకు చేరుకుంది.. వైరస్‌ కూడా నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతోంది.. కొత్త ఏడాదైనా సంతోషంగా మొదలుపెడదాం..’ ప్రస్తుతం మనలో చాలామంది ఆలోచనలు ఇలాగే ఉన్నాయి. నూతన సంవత్సరం సంతోషంగా ప్రారంభించాలనుకోవడం మంచిదే కానీ.. వైరస్‌ కనుమరుగవుతుందన్న నిర్లక్ష్యం మాత్రం అస్సలు పనికి రాదంటోంది కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ. నిండు గర్భంతో అమ్మయ్యే అపురూప క్షణం కోసం ఆనందంగా ఎదురుచూస్తోన్న ఆమెకు డెలివరీకి వారం రోజులుందనగా వైరస్‌ సోకడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. గర్భిణుల్లో వైరస్‌ ప్రభావం తక్కువగా ఉందనుకోవడానికి లేదని, ఎందుకంటే ఈ మహమ్మారి కారణంగా తను జీవితంలోనే అత్యంత గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని చెబుతోంది. వైరస్‌కు వ్యాక్సిన్‌ వచ్చేంత వరకు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ఒక్కరి వల్ల అందరూ నష్టపోవాల్సి వస్తుందని అంటోన్న ఆమె తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-wants-to-marry-her-mother-again-in-telugu
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl

బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!

మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-doctor-puts-service-before-self-rejoins-covid-duty-despite-ailments

డాక్టర్‌గా సేవలందించిన చోటే కరోనా రోగిగా చేరాను!

ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కరోనాతో పోరాడుతూ ఎంతోమందికి ప్రాణం పోస్తున్నారు వైద్యులు. తమ చుట్టూ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నా లెక్కచేయకుండా ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ డాక్టర్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. అదే సమయంలో న్యుమోనియా సోకడంతో మరణం అంచుల దాకా వెళ్లింది. అలా సుమారు రెండు వారాల పాటు ఐసీయూలో ఉన్న ఆమె ఇటీవల కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకుంది. ఇప్పటికీ కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్న ఈ డాక్టరమ్మ కరోనా రోగులను కాపాడేందుకు మళ్లీ ఆస్పత్రిలో అడుగుపెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
treat-your-daughter-in-law-equal-to-your-daughter
women icon@teamvasundhara
a-woman-is-in-dilemma-about-her-mother-and-lover-help-her!
women icon@teamvasundhara
afghan-woman-shares-her-pathetic-story-about-taliban-attack-on-her

ఉద్యోగం చేస్తున్నానని కంటి చూపు కోల్పోయేలా చేశారు!

ఆడపిల్ల పుట్టడమే శాపంగా భావిస్తారక్కడ. అలాంటిది స్కూలుకెళ్తానంటే ఊరుకుంటారా? ‘చదువు, ఉద్యోగం నీకెందుకు? ఆ పనులు చేయాల్సింది మగాళ్లు! నువ్వు గడప దాటి బయటికి రావడానికి వీల్లేదు’ అంటూ పైగా బోలెడన్ని షరతులు! ఇలాంటి వివక్షను చూస్తూనే పెరిగింది అఫ్గానిస్థాన్‌కు చెందిన వహీదా బేగం. అయినా ఇలాంటి బెదిరింపులకు తలొగ్గే నైజం కాదామెది. కారణం.. తన తండ్రి అండ! ఆడపిల్ల అయితే ఏంటి .... మగాళ్లకు తీసిపోని విధంగా తనని తయారుచేయాలనుకున్నాడు వహీదా తండ్రి. అలా నాన్న చొరవతో చక్కగా చదువుకుని ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించిందామె. అయితే ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. వద్దని వారించినా ఉద్యోగం సంపాదించిందన్న నెపంతో అన్యాయంగా ఆమెపై దాడికి తెగబడ్డారు దుండగులు. ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరచడమే కాదు.. ఆమె ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం కూడా కోల్పోయేలా చేశారు. అలాగని అదే తలచుకుంటూ కుమిలిపోకుండా, పడిలేచిన కెరటంలా విజృంభించిదామె.. ఓవైపు బాలికల హక్కులు, వారి విద్య కోసం అహర్నిశలూ శ్రమిస్తోంది. అతివలు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరనే పోరాట స్ఫూర్తిని చాటుతూ తన జీవిత కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-martyred-army-jawan-wife-shares-about-struggles-in-her-life

ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు.. వెళ్ళిపోయాడు.. ఈ గుండె కోత తీరేదెలా?

‘పుట్టుకతోనే తల్లిని పొట్టన పెట్టుకుంది’ అనే అపవాదును మూటగట్టుకుందామె! తల్లి లేని తన బాగోగులు చూడాల్సిన తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో అమ్మమ్మ దగ్గరే పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ పీజీ పూర్తి చేసింది. ఇలా అడుగడుగునా కష్టాలే పరిచయమైన ఆమెకు.. మహేష్ ఓ వెలుగు రేఖలా కనిపించాడు. అతడిని వలచింది.. అతనూ ఆమెను ఇష్టపడ్డాడు. పెద్దల అంగీకారంతో ఒక్కటయ్యారు. ఓ వీర జవాను భార్యగా గర్వపడుతూనే.. విధి నిర్వహణలో తన భర్తకేమీ కాకూడదని వెయ్యి దేవుళ్లకు మొక్కిందామె. అలా మూడేళ్ల పాటు అన్యోన్యంగా సాగిన వారి జీవితంలో అనుకోని ఉపద్రవం.. తన భర్త వీర మరణం! మరికొన్ని రోజుల్లో వస్తాను.. నిన్ను తీసుకెళ్తాను.. అని బాస చేసిన భర్త దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించినందుకు గర్వపడుతున్నా.. అతను లేని నా జీవితం శూన్యమంటూ, ఆ లోటు ఎప్పటికీ పూడ్చలేనిదంటూ కంటికి ధారగా విలపిస్తోంది. ఆ వీర జవాను భార్య కన్నీటి గాథే ఇది!

Know More

women icon@teamvasundhara
lets-excuse-them-be-happy