scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¦ÕušÌ-†Ï-§ŒÕ¯þ …Ÿîu-’¹-«ÕE „çšËd ÍÃÂËK Íäªá¢-Íê½Õ..!

They asked Two lakhs to send me back to India

'NŸä-¬Ç©ðx «Õ¢* …Ÿîu’¹¢ ƒXÏp²Äh¢.. °NÅŒ¢ ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.. OÕª½Õ X¾¢æX œ¿¦ÕsÅî OÕ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ ‚Jn-¹¢’à ‡©Ç¢šË ©ð{Õ ©ä¹עœÄ £¾Éªá’à °N¢-ÍŒ-«ÍŒÕa..ÑÐ ƒ©Ç¢šË «Ö{©Õ Ê«Õt-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ÆÊÕ-¹ע-{Ö¯ä ÊNÕtÊ ‹ «Õ£ÏÇ@Á NŸä-¬Ç-©ÂË „çRx¢C. ƹˆœ¿ ®¾éªjÊ A¢œË ©ä¹ „çšËd ÍÃÂËJ Íä®Ï ƯÃ-ªî’¹u¢ ¤Ä©ãjÅä ¹F®¾¢ ‚„çÕE ÍŒÖæ® C¹׈ Â¹ØœÄ ©ä¹ Æ©-«Õ-šË¢-*-¤ò-ªá¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«-ªÃ„çÕ? ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× NŸä-¬Ç-©Â¹× „çRx¢C? ƹˆœ¿ \¢ •J-T¢C? AJT ¦µÇª½-ÅýÂË Í䪽Õ-¹עŸÄ? ©äŸÄ?.. «¢šË “X¾¬Áo-©Â¹× ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ‚„çÕ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä..
Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ê«Õ-²Äˆª½¢..
¯Ã æXª½Õ ®¾Oկà ¦ä’¹¢. «ÖC å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©ÂË „äÕ¢ \œ¿Õ-’¹Õª½¢ ®¾¢ÅÃÊ¢. „ÃJ©ð ¯äÊÕ éª¢œî ŸÄEo. ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ ÆÊo§ŒÕu, Ê©Õ’¹Õª½Õ Íç©ãx@ÁÙx, ŠÂ¹ ÅŒ«átœ¿Õ …¯Ãoª½Õ. ¯ÃÊo ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî «Õª½-ºË¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¹×{Õ¢¦ ¤ò†¾º ¦µÇª½¢ Æ¢Åà ÆÊo-§ŒÕu-åXj¯ä X¾œË¢C. æXŸ¿-J¹¢ Âê½-º¢’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-Âî-©äE X¾J-®ÏnA «ÖC. Æ¢Ÿ¿Õê ÆÊo§ŒÕu ‡¢Åî ¹†¾d-X¾œË ¹ØM-¯ÃM Íäæ®h; ¯äÊÕ ƒ¢šË Ÿ¿’¹_êª ¦ÕušÌ-†Ï-§ŒÕ-¯þ’à ¤Äª½xªý Eª½y-£ÏÇ¢-Íä-ŸÄEo.

[[[[[

Æ©Ç «Ö ƒŸ¿lJ ¹†¾d¢Åî ¹×{Õ¢-¦ÇEo ¯ç{Õd-Âí-®¾ÕhÊo ªîV-©ðx¯ä ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ “X¾«ÖŸ¿¢ •ª½-’¹-œ¿¢Åî ÆÊo§ŒÕu «Õ¢ÍÃ-Eê X¾J-NÕÅŒ¢ ÂÄÃLq «*a¢C. Íç©ãx@ÁÙx, ÅŒ«átœË ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî ¯äÊÕ Â¹×{Õ¢-¦ÇEo ¯ç{Õd-Âí-®¾Õh-Êo-X¾p-šËÂÌ ÆÊo§ŒÕu „çjŸ¿u Ȫ½Õa©Õ.. «ÖÂ¹× Âî¾h ¦µÇª½¢-’Ã¯ä «ÖªÃªá. Æ¢Ÿ¿Õê œ¿¦Õs ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒœ¿¢ Â¢ …Ÿîu’¹¢ Íäæ®h «Õ¢*Ÿ¿E ¦µÇN¢* ¯Ã Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× ¤Äª½xªý 殫©Õ NE-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «Íäa «Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ …Ÿîu-’é Â¢ ÆœË-ê’-ŸÄEo. ÍéÇ-«Õ¢C.. ÅçLæ®h FÂ¹× ÅŒX¾p-¹עœÄ Íç¤Äh¢ Æ¢{Ö „çRx-¤ò-§ŒÖêª ÅŒX¾p AJT ŠÂ¹ˆª½Õ Â¹ØœÄ ®¾p¢C¢-*¢C ©äŸ¿Õ. ƒÂ¹ ¯Ã ‚¬Á-©Fo Fª½Õ-’Ã-J-¤òÅŒÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯ÃÂ¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕi¢C †¾¦Ç¯Ã. ‚„çÕ «§ŒÕ®¾Õ ŸÄŸÄX¾Û 40®¾¢II …¢{Õ¢C. “X¾«áÈ ‡„çÕt-Fq©ð ²ÄX¶ýd-„äªý èǦü Í䮾Õh¯Ão Æ¢{Ö ÅŒÊE ÅÃÊÕ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Í䮾Õ-Âí¢C. 骢œ¿Õ, «âœ¿Õ ²Äª½Õx «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ ‚„çÕE …Ÿîu’¹¢ Â¢ Ɯ˒Ã.. „ç¢{¯ä ÅŒÊÕ ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© X¾J-®ÏnA, ‚Jn¹ ®¾«Õ-®¾u©Õ.. «é’j-ªÃ© ’¹ÕJ¢* ÆœË-TÅä N«-ªÃ©Õ Íç¤Äp. ‚ ¹~º¢ ‚„çÕ ¯Ã “¬ì§çÖ-Gµ-©Ç-†Ï’à ƒ«Fo ÆœË-T¢-Ÿ¿E ÆÊÕ-¹×-¯Ão¯ä ÅŒX¾p ƤÄ-§ŒÕ¢©ð X¾œ¿-ÅÃ-¯ä„çÖÊÊo ‚©ð-ÍŒ¯ä ¯ÃÂ¹× ªÃ©äŸ¿Õ. «æ®h ¯äE-X¾Ûpœ¿Õ ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× «*a …¢œä-ŸÄEo Âßä„çÖ!

beauticianjobgh650-1.jpg

ŸÄŸÄX¾Û X¾C-æ£ÇÊÕ ªîV© ÅŒªÃyÅŒ †¾¦Ç¯Ã ¯Ã Ÿ¿’¹_-JÂË «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ '²ùD©ð ¯ÃÂ¹× ÅçL-®Ï-Ê-„Ã@Áx ¤Äª½xªîx X¾E Í䧌Õ-œÄ-EÂË ¦ÕušÌ-†Ï-§ŒÕ¯þ ÂÄÃ-©{! FÂ¹× ‚®¾ÂËh …¢ŸÄ?Ñ ÆE ÆœË-T¢C. „ç៿šðx ¦µ¼§ŒÕ-X¾œÄf.. ÂÃF ƹˆœ¿ X¾E-Íäæ®h ‡Â¹×ˆ« œ¿¦Õs©Õ «²Äh-§ŒÕE ‚„çÕ ÍçX¾p-œ¿¢Åî ¯äÊÕ Æ¹ˆœ¿ ¹†¾d-X¾-œË¯Ã ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢ ƒÂ¹ˆœ¿ ®¾¢Åî-†¾¢’à °N¢-ÍŒ-«ÍŒÕa ¹ŸÄ Æ¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ®¾êª ƯÃo. ƪáÅä NŸä-¬Ç©ðx …Ÿîu-’é æXJ{ X¾¯äo …ÍŒÕa© ’¹ÕJ¢* ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö N¯Ão ÂæšËd ¯Ã èÇ“’¹-ÅŒh©ð ¯äÊÕ …¢œ¿œ¿¢ Â¢ ÆEo N«-ªÃ©Õ †¾¦Ç-¯ÃE ÆœËT Åç©Õ-®¾Õ-¹ׯÃo. Æ©Çê’ ¯Ã N«-ªÃ©Õ, ƹˆœ¿ X¾E Íäæ® “X¾Ÿä¬Á¢, *ª½Õ-¯Ã«Ö.. ÆFo ¯Ã ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ, æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Â¹× ƒÍÃa. ÆFo ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-ÂíE ¯ç© ªîV-©ðx’à ²ùDÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ƹˆœ¿ ‡ªá-ªý-¤ò-ªýd©ð ÊÊÕo J®Ô„þ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á «*a¢C. ‚„çÕ ®¾ªÃ-®¾J ʯío¹ ƒ¢šËÂË B®¾Õ-éÂRx ƹˆœ¿ «C-L-åX-šËd¢C. ͌֜¿-œÄ-EÂË ‚ ƒ©Õx ŠÂ¹ ƒ¢“Ÿ¿-¦µ¼-«-Ê¢©Ç …¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŸÄŸÄX¾Û 30«Õ¢C ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ …¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á '„çRx ²ÄoÊ¢ Íä®Ï “åX¶†ý Æªá «æ®h «¢{ ’¹C ÍŒÖXϲÄh..Ñ Æ¢C. ¯äÊÕ „ç¢{¯ä ƒ¢šË X¾E Í䧌Õ-œÄ-EÂË ¯äÊÕ ªÃ©ä-Ÿ¿E ƯÃo. ŸÄEÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’Ã.. ¯ÃÂ¹× Æ¢Åà Åç©Õ®¾Õ. EÊÕo †¾¦Ç¯Ã X¾EÂË Â¹×C-Ja¢C «Ö ƒ¢šðx¯ä! ƒÂ¹ˆœ¿ F X¾E ƒ¢šË X¾E, «¢{ X¾E Í䧌Õ-œ¿„äÕ..! Æ¢{Ö ¯çAhÊ XÏœ¿Õ’¹Õ „ä®Ï¢C. „ç¢{¯ä ƹˆœË ÊÕ¢* „çÊÕ-C-JT «Íäa-§ŒÖ-©E “X¾§ŒÕ-Ao¢ÍÃ. ÂÃF Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ „ê½Õ ®¾«Õt-A¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ŸÄJ Ȫ½Õa-©Â¹× 骢œ¿Õ ©Â¹~©Õ Ȫ½a-§ŒÖuªá. ÆN ¹˜äd®Ï „ç@ÁÙx.. Æ¢{Ö ‚èÇc-XÏ¢-Íê½Õ. ÍäA©ð *Lx-’¹«y ©äŸ¿Õ. ƢŌ „çáÅŒh¢ ƹˆœ¿ ¯ÃÂ¹× ‡«ª½Õ ƒ²Ähª½Õ? ‡©Ç ®¾¢¤Ä-C¢-ÍÃL??

[[[[[

Íäæ®C ©ä¹ „ê½Õ ÍçXÏpÊ X¾ÊÕ©Õ Í䧌՜¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. „ê½¢ ’¹œËÍä ®¾JÂË «Õªí¹ ƒ¢šËÂË Â¹ØœÄ B®¾Õ-éÂRx ƹˆœ¿ Â¹ØœÄ ƒ¢šË X¾ÊÕ©Õ Í䧌Ö-©-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Âí¹ X¾C ªîV-©Â¹× «Õªí¹ ƒ©Õx.. Æ©Ç ¯ç© ªîV© «u«Cµ ’¹œË-Íä-©ðX¾Û ¯Ã ŠÂ¹ˆ-ŸÄ-E-Åî¯ä «âœ¿Õ ƒ@ÁxÂ¹× X¾E Íäªá¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¹~º¢ BJ¹ …¢œäC Âß¿Õ.. ¹¢šËÂË E“Ÿ¿.. ¹œ¿Õ-X¾ÛÂË A¢œË.. «ÕÊ-¬Çz¢A.. ÆFo ¹ª½Õ„ä..! ŠÂîˆ-²ÄJ '¹†¾d„çÖ, E†¾àd-ª½„çÖ.. ƹˆœä …¢œË ֮͌¾ÕÂî-„Ã-Lq¢C.. ÅçL®Ï ÅçL®Ï ¨ ’îA©ð X¾œÄf¯Ã..Ñ ÆE ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-ŸÄEo. ƪáÅä «Ö §ŒÕ•-«Ö-ÊÕ© ‚’¹-œÄ©Õ ƹˆ-œËÅî ‚’¹-©äŸ¿Õ. ƹˆœË „ÃÅÃ-«-ª½º X¾J®ÏnÅŒÕ©Õ ¯ÃÂ¹× X¾œ¿-¹-¤ò-«œ¿¢Åî ®¾Õ®Ôh Íä®Ï¢C. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ X¾ÜJh’à ©ä«-©äE ®ÏnAÂË Í䪽Õ-¹ׯÃo. ƪá¯Ã „Ã@ÁxÂË ¯ÃåXj èÇL, Ÿ¿§ŒÕ.. «¢šË-„äO ªÃ©äŸ¿Õ. åXjåXÍŒÕa Ÿ¿’¹_ªîx …Êo X¶¾¢Â¹¥¯þ £¾É©üqÂË „çRx ÊÊÕo GµÂ~Ã-{Ê Í䮾Õ-ÂíE ª½«Õt-¯ä-„ê½Õ. ŸÄEÂË ®¾æ®-Oժà ÆÊ-œ¿¢Åî ƒ†¾d¢ «*a-Ê{Õx Âí{dœ¿¢, A{dœ¿¢.. «¢šËN Íäæ®-„ê½Õ. Æ©Ç ŸÄŸÄX¾Û ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ «Ö{©ðx ÍçX¾p-©ä-ʢŌ ʪ½-¹-§ŒÖ-ÅŒÊ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢ÍÃ.

[[[[[

ƪáÅä ²ùDÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢šðx „Ã@ÁxÅî «ÖšÇxœä ²ù©¦µ¼u¢ ¯ÃÂ¹× Â¹Lp¢-ÍŒ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ¯Ã êÂ~«Õ ®¾«Ö-ÍÃ-ª½¢åXj «Ö ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× ÆÊÕ-«ÖÊ¢ «*a¢C. ‚©®¾u¢ Í䧌Õ-¹עœÄ ¦µÇª½ÅŒ ªÃ§ŒÕ-¦Çª½ ÂêÃu-©-§ŒÖ-EÂË „çRx X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä¬Çª½Õ. «á¢Ÿ¿Õ-èÇ-“’¹-ÅŒh’à ¯äÊÕ ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× ƒ*aÊ X¾ÜJh N«-ªÃ©Õ, *ª½Õ-¯Ã«Ö.. ÆFo „ÃJÂË ƒ«y-œ¿¢Åî „ç¢{¯ä „ê½Õ ƒÂ¹ˆ-œËÂË ¤¶ò¯þ Íä¬Çª½Õ. ƪáÅä ¯ÃÅî «ÖšÇx-œË¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «Ö“ÅŒ¢ „ê½Õ Æ¢U-¹-J¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ-©Â¹× ÂíEo ªîV© ¤Ä{Õ \„ä„î Ʀ-ŸÄl´©Õ ÍçX¾Üh «ÍÃaª½Õ. „ê½Õ ¯ÃÅî «ÖšÇx-œË¢-ÍÃ-©E ¹*a-ÅŒ¢’à ÍçX¾p-œ¿¢Åî Íäæ®C ©ä¹ 'ÊÕ«Ûy ƒÂ¹ˆœ¿ •J-ê’N \O „ÃJÂË ÍçX¾p-¹Ø-œ¿Ÿ¿ÕÑ Æ¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé †¾ª½-ÅŒÕ©Õ NCµ¢Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ-©Åî ¤¶ò¯îx «ÖšÇx-œË-Ê-X¾Ûpœ¿Õ.. ¦µÇª½-ÅýÂË «Íäa-²ÄhªÃ?? ÆE „ê½Õ ÊÊÕo ÆœË-TÅä „ç¢{¯ä «Íäa²Äh ƯÃo. ÂÃF «Ö §ŒÕ•-«Ö-ÊÕ©Õ éª¢œ¿Õ ©Â¹~©Õ ¹œË-Åä¯ä ÊÊÕo ƒÂ¹ˆ-œËÂË X¾¢X¾Û-ÅÃ-«ÕE ƯÃoª½Õ. „ç៿šðx „ÃJÂË ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ ®¾Jl-Íç-¤Äp-©E ֮͌ϯà „Ã@ÁÙx X¾{Õd «Ÿ¿-©äxŸ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÆCµÂÃJ¹¢’à ÊÊÕo ƹˆœË ÊÕ¢* ¦µÇª½Åý X¾¢¤Ä-©¢{Ö ‚ª½fªýq èÇK Í䧌Õ-œ¿¢Åî Íäæ®C ©ä¹ 'ƒÂ¹ˆœ¿ •J-TÊ „ÃšË ’¹ÕJ¢* ‡Â¹ˆœÄ ÍçX¾pŸ¿Õl..Ñ Æ¢{Ö ’¹šËd’à å£ÇÍŒa-J¢* ÊÊÕo ƒÂ¹ˆ-œËÂË X¾¢XÏ¢-Íê½Õ. EèÇ-EÂË ¯äÊÕ “¤ÄºÇ-©Åî AJT ¦µÇª½-ÅýÂË «²Äh-ÊE ÆÊÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ©ä«-©äE ®ÏnAÂË Í䪽Õ-¹×Êo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Â¹ØœÄ ¯ÃÅî ‡©Ç X¾E Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã©Ç ÆE ͌֬Çêª ÅŒX¾p ÊÊÕo ¹F®¾¢ £¾É®Ïp-{-©üÂË Â¹ØœÄ B®¾Õ-éÂ-@Áx-©äŸ¿Õ. Æ©Ç “¤ÄºÇ©Õ ƪ½-ÍäÅŒ X¾{ÕdÂíE ¯Ã ¹×{Õ¢¦¢ Â¢ ¯Ã «ÜXÏ-JE E©Õ-X¾Û-¹ׯÃo. ƒÂ¹ˆ-œËÂË «*aÊ „ç¢{¯ä •J-TÊ N†¾-§ŒÕ-«Õ¢Åà ÆCµ-Âê½Õ©Â¹× Íç¤Äp. ¤òM-®ý-æ®d-†¾-¯þ©ð ê®¾Õ åXšÇd. †¾¦Ç¯ÃÅî ®¾£¾É «Õªî «á’¹Õ_-JE Æ骮ýd Íä¬Çª½Õ.

[[[[[

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒÂ¹ˆœä ¹†¾d-X¾-œ¿ÕÅŒÖ ¯Ã ¹×{Õ¢-¦ÇEo ¯äÊÕ ¤ò†Ï¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoÊÕ. «ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÂ¹× ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍçX¾Ûh¯Ão Æ¢˜ä NŸä-¬Ç©ðx …Ÿîu’¹¢ ÆÊ-’Ã¯ä œ¿¦ÕsåXj …¢œä „çÖV, NŸä-¬Ç©ðx N£¾Ç-J¢-ÍŒ-«-ÍŒa¯ä ‚¬Á.. ƒ«Fo «ÕÊÂË ÅçL-§ŒÕ-¹ע-œÄ¯ä «ÕÊ Â¹@ÁÙx ¹æXp-²Ähªá. ‡Ÿ¿ÕšË„ÃJ «Ö{-©Â¹× «ÕÊ¢ ¦ð©Çh X¾œä©Ç Íä²Ähªá. ¹@ÁxÂ¹× Â¹˜äd ‚ «Ö§ŒÕÊÕ ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ͵äC¢* ÍŒÖæ®h ÍäŸ¿Õ „î¾h-„Ã©Õ Â¹@ÁxÂ¹× Â¹œ¿-Åêá. æXX¾ª½Õx, ÊÖu®ý-͵Ã-¯ç-©üq©ð ƒ©Ç¢šË „ê½h©Õ ‡Eo ֮͌ϯÃ, N¯Ão.. ƒ¢Âà ƒ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Õ •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ão-§ŒÕ¢˜ä ŸÄEÂË «ÕÊ Æ©-®¾ÅŒy¢, ¦©-£ÔÇ-Ê-ÅŒ©ä Â꽺¢. „ÚËE ÆCµ-’¹-NÕ¢-*Ê ¯Ãœ¿Õ ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u©Õ …¢œ¿«Û. «áÈu¢’à «Õ£ÏÇ-@Á©Ö.. ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx ÅŒ²ÄtÅý.. èÇ“’¹ÅŒh..!
ƒ{Õx,
®¾Oկà ¦ä’¹¢.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
a-girl-shares-her-love-story
women icon@teamvasundhara
even-after-marriage
women icon@teamvasundhara
feelings-of-a-bride-on-the-day-of-marriage
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-got-cheated-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
now-my-life-is-a-question-mark-says-a-wife
women icon@teamvasundhara
control-your-angry-it-will-be-good-for-life
women icon@teamvasundhara
nri-who-harass-his-wife-and-cancelled-her-passport
women icon@teamvasundhara
my-dear-future-husband-please-listen
women icon@teamvasundhara
story-of-a-woman-who-got-divorced-and-got-succeed-in-her-life
women icon@teamvasundhara
woman-saves-a-child-from-attempted-kidnapper-by-pretending-to-be-her-mother
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara