scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¨ «á«y-¯ço© èã¢œÄ å®p†¾©üq w˜ãj Íä¬ÇªÃ?

Independence day Special recipes

NF-©Ç-ÂÃ-¬Á¢©ð “A«ª½g X¾Åù¢ éªX¾-éª-X¾-©Ç-œ¿ÕŌբ˜ä ‚ Ÿ¿%¬Áu¢ ֮͌ÏÊ “X¾AŠÂ¹ˆJ ¹@Áx©ð Ÿä¬Á-¦µ¼ÂËh ÅŒX¾p-¹עœÄ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ¨ èÇB§ŒÕ X¾¢œ¿’¹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «á«y-¯ço© è㢜ÄÊÕ ÅŒ©-XÏ¢Íä NŸµ¿¢’à X¾©Õ ¤¶Äu†¾¯þq ¤¶Ä©ð Â뜿¢, šÇu{Ö©Õ „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢.. „ç៿-©ãj-ÊN ‡¢ÅŒ ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½-º„çÖ.. è㢜ÄÊÕ “X¾A-G¢-G¢-Íä©Ç NNŸµ¿ «¢{-ÂÃ©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕœ¿¢ Â¹ØœÄ Æ¢Åä ÂëÕ-¯çj-¤ò-ªá¢C. 73« ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq« „ä@Á *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ®¾Õ©-¦µ¼¢’à Íä®Ï-åX-{d-Ÿ¿-TÊ ÂíEo w˜ãj¹-©ªý X¶¾Ûœþ ‰{„þÕq ÅŒ§ŒÖK ’¹ÕJ¢* «ÕÊ«â Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
w˜ãj ¹©ªý “X¶¾Üšü “{åX¶©ü..
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
[ å£ÇO NXÏ¢’û “ÂÌ„þÕÐ 2 ¹X¾Ûp©Õ
[ ¦Öx ¦ã“K êÂÂú Ð 3 XÔ®¾Õ©Õ
[ ¹¯çp´-¹¥-ʪýq †¾ß’¹ªýÐ 3 ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ©Õ
[ ÂËO X¾¢œ¿x «á¹ˆ©ÕÐ 1 ¹X¾Ûp
[ ‚骢èü «á¹ˆ©ÕÐ 1 ¹X¾Ûp
[ ͌鈪½Ð ®¾J-X¾-œË-ʢŌ
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à «ÕÊ¢ \ ’Ãx®¾Õ©ðx “{åX¶©ü ÅŒ§ŒÖª½Õ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ão„çÖ „ÃšË X¾J-«Ö-ºÇ-EÂË ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à ¦Öx ¦ã“K êÂÂú XÔ®¾Õ-©ÊÕ Â¹šü Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ¨ 骮ÏXÔ Â¢ ê«©¢ ¨ êÂÂú¯ä „ÃœÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. ²Äp¢èü ©äŸÄ ¤ù¢œþ êÂÂú \Ÿçj¯Ã …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ƒ©Ç X¾J-«Ö-ºÇ-EÂË ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à êÂÂú-©ÊÕ Â¹šü Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ T¯ço©ð ÂËO «á¹ˆ©Õ „ä®Ï, „ÃšË X¾Û©Õ-X¾ÛÂË ®¾J-X¾œÄ ͌鈪½ „ä®Ï ¦Ç’à NÕÂúq Í䧌ÖL. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Õªí¹ ¦÷©ðx 2 ¹X¾Ûp© å£ÇO NXÏ¢’û “ÂÌ„þÕ „ä®Ï Æ¢Ÿ¿Õ©ð 3 Íç¢Íé ÍŒéˆ-ª½ÊÕ ¤ñœË Íä®Ï „䧌ÖL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ¦Ç’à T©-Â툚Ëd ’¹¢{ ¤Ä{Õ “X¶Ïèü©ð åX{Õd-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ DEE ŠÂ¹ >Xý-©ÇÂú ¦Çu’û©ð „ä®Ï ŠÂ¹ *«-ª½ÊÕ Â¹Ah-J¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. DEE æX®ÔZ ¦Çu’û’à …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. ƒX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹ ’Ãx®ý B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð «ÕÊ¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ͌鈪½ ¹LXÏ X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-¹×Êo ÂËO «á¹ˆ©Õ ŠÂ¹ ©ä§ŒÕ-ªý’à „䧌ÖL. ŸÄEåXj ŠÂ¹ ©ä§ŒÕªý NXý-“ÂÌ„þÕ „ä®Ï èÇ“’¹-ÅŒh’à X¾ª½-ÍÃL. ŸÄE «ÕŸµ¿u©ð ¹šü Íä®ÏÊ êÂÂú XÔ®ý åXšËd «Õªí¹ ©ä§ŒÕªý NXý-“ÂÌ„þÕ „ä®Ï ÍŒÕ{Öd ®¾«Ö-Ê¢’à X¾ª½Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä©Ç Í䧌ÖL. ŸÄEåXj ÅÃèÇ ‚骢èü «á¹ˆ-©ÊÕ ŠÂ¹-ŸÄ-EåXj «Õªí-¹šË èÇ“’¹-ÅŒh’à ƫÕ-ª½Õa-Âî-„ÃL. ‚È-ª½Õ’à NXÏ¢’û “ÂÌ„þÕÅî ŸÄEE ’ÃJo†ý Í䮾Õ-ÂíE, ÂíEo «ÕMd-¹-©ªý “®Ïp¢Â¹xªýq „䧌ÖL. DEE 4Ð5 ’¹¢{-©-¤Ä{Õ “X¶Ïèü©ð …¢* ‚ ÅŒªÃyÅŒ ®¾ªýy Í䮾Õ-¹ע˜ä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.


w˜ãj ¹©ªý ¹×ÂÌ®ý..
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
[ „çÊoÐ 250“’ÃII
[ ͌鈪½Ð 250“’ÃII
[ …X¾ÛpРƪ½-Íç¢ÍÃ
[ „çF©Ç ‡Âúq-“šÇÂúdÐ 2 šÌ®¾Öp¯þq
[ ’¹Õœ¿ÕxÐ 4
[ ‚ªÃ_-EÂú X¶¾Ûœþ ¹©ªýqÐ ‚骢èü, “U¯þ
[ „çjšü ÍÃéÂxšüÐ 50“’ÃII
[ ¦Öx ÂÃu¢œÎ ¹©ªý
[ ÆEo X¾ŸÄ-ªÃn© ÅŒ§ŒÖ-KÂË …X¾-§çÖ-T¢Íä XÏ¢œËÐ 400“’ÃII
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ŠÂ¹ ¦÷©ðx „çÊo, ͌鈪½, …X¾Ûp, „çF©Ç ‡Âúq-“šÇÂúd, ’¹Õœ¿Õx, XÏ¢œË „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. DEE ÍŒ¤Ä-B-XÏ¢-œË©Ç ¹©ÕX¾ÛÂíE ’¹¢{ ¤Ä{Õ “X¶Ïèü©ð åX{Õd-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ ¨ XÏ¢œËE «âœ¿Õ ¦µÇ’Ã-©Õ’à N¦µ¼->¢* ŠÂ¹-ŸÄ-E©ð ‚骢èü, «Õªí-¹-ŸÄ-E©ð “U¯þ X¶¾Ûœþ ¹©ªýq „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ŠÂîˆ ª½¢’¹Õ XÏ¢œËF B®¾Õ-ÂíE ®¾«Ö-Ê¢’à X¾ª½Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä©Ç ÍŒ¤ÄB ¹“ª½ ²Ä§ŒÕ¢Åî ŠÅŒÕh-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ «âœË¢-šËF «ÕÊ è㢜ĩð …Êo ª½¢’¹Õ© ‚ŸµÄ-ª½¢’à ŠÂ¹-ŸÄ-EåXj «Õªí-¹šË „ä®Ï «ÕSx ÍŒ¤Ä-B-¹-“ª½Åî ŠÅŒÕh-Âî-„ÃL. DEE «Õªî 30ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ “X¶Ïèü©ð …¢* ÅŒªÃyÅŒ Æ¢ÍŒÕ©Õ Â¹šü Íäæ®®Ï, NÕ’¹Åà XÏ¢œË ¦µÇ’ÃEo ¹×ÂÌ©Çx ¹šü Í䮾Õ-Âî-„ÃL. „ÚËE ¦äÂË¢’û “˜ä©ð B®¾Õ-ÂíE 180 œË“U© …³òg-“’¹ÅŒ «Ÿ¿l 13 ÊÕ¢* 15 ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ ¦äÂú Í䮾Õ-Âî-„ÃL. «Õªí¹ ¦÷©ðx „çjšü ÍÃéÂxšü, ¦Öx ÂÃu¢œÎ ¹©ªý „ä®Ï ¦Ç’à T©-Âíˆ-šÇdL. DEE >Xý-©ÇÂú ¦Çu’û©ð „ä®Ï Æ¢ÍŒÕ Â¹šü Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¦äÂú Í䮾Õ-¹×Êo ¹×ÂÌ®ý ÍŒ©Çx-JÊ ÅŒªÃyÅŒ „ÃšË «ÕŸµ¿u-¦µÇ-’¹¢©ð ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo …X¾-§çÖ-T¢* Ƭð-¹-ÍŒ-“¹¢©Ç ¹E-XÏ¢-Íä©Ç U®¾Õ-Âî-„ÃL. Æ¢Åä.. w˜ãj ¹©ªý ¹×ÂÌ®ý ª½œÎ..!


“¦ãœþÅî w˜ãj ¹©ªý ÍŒ„þÕÐ ÍŒ„þÕ:
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
[ ͌鈪½ ¤Ä¹¢Ð 1 ¹X¾Ûp
[ “¦ãœþ «á¹ˆ©Õ (’¹Õ¢“œ¿-EN)
[ ¦ÇŸ¿¢Ð 10 («á¹ˆ-©Õ’à ÂÕ-Âî-„ÃL)
[ «Ö„Ã ¦Kp´Ð 100“’ÃII
[ Âí¦sJ Ōժ½Õ«áÐ ¯Ã©Õ’¹Õ Íç¢ÍéÕ
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ŠÂ¹ ¦÷©ðx ¹X¾Ûp F@ÁÙx, ¹X¾Ûp ͌鈪½ B®¾Õ-ÂíE ®¾d„þåXj åXšËd ¤Ä¹¢ «Íäa «ª½Â¹× «ÕJ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ÍŒ©Çxª½ÕaÂíE «âœ¿Õ ¦÷©üq©ð NœË-N-œË’à B®¾Õ-Âî-„ÃL. ŠÂ¹ ¦÷©üE Æ©Çê’ …¢*, «Õªî 骢œ¿Õ ¦÷©üq©ð ŠÂ¹-ŸÄ-E©ð ‚骢èü, «Õªí-¹-ŸÄ-E©ð “U¯þ ‚ªÃ_-EÂú X¶¾Ûœþ ¹©ªýq ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ “¦ãœþ «á¹ˆ©Õ B®¾Õ-ÂíE ’¹Õ¢“œ¿E ‚¹%A …Êo «âÅŒÅî *Êo *Êo XÔå®-®ý’à ¹šü Íä®Ï X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ «Ö„à ¦Kp´E Â¹ØœÄ „çÕÅŒh’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ’¹Õ¢“œ¿E “¦ãœþ «á¹ˆ©Õ B®¾Õ-ÂíE åXxªá¯þ †¾ß’¹ªý ®Ïª½-Xý©ð «á¢* ŠÂ¹-ŸÄ-EåXj «Ö„à ¦Kp´ „ä®Ï X¾ª½Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä©Ç Í䧌ÖL. ŸÄEåXj «Õªí¹ “¦ãœþ å®kx®ý åXšËd Âî¾h ’¹šËd’à ŠÅŒÕh-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ ŸÄEåXj ÅŒÕJ-NÕÊ Âí¦sJ ÆCl X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ ‚骢èü †¾ß’¹ªý ®Ïª½-Xý©ð “¦ãœþ å®kxå®®ý «á¢*Ê ÅŒªÃyÅŒ ŸÄEåXj ÆŸäl¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à Âí¦sJ Ōժ½Õ-«á©ð Â¹ØœÄ X¶¾Ûœþ ¹©ªý „ä®Ï ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ÆŸä NŸµ¿¢’à “U¯þ ¹©ªý©ðÊÖ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖª½Õ Í䮾Õ-¹×Êo ÍŒ„þÕ ÍŒ„þÕåXj ¦ÇŸ¿¢ÊÕ Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-¹ע˜ä ®¾J!


w˜ãj ¹©ªý ¦Kp´:
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
[ «Ö„à («Ö骈šðx ©¦µ¼u-«Õ-«Û-ŌբC)Ð 200“’ÃII
[ ¯çªáuÐ ÂíCl’Ã
[ ͌鈪½Ð 6 Íç¢ÍéÕ
[ §ŒÖ©-¹ש ¤ñœËÐ ÂíCl’Ã
[ *Êo *Êo «á¹ˆ-©Õ’à ¹šü Í䮾Õ-¹×Êo ¦ÇŸ¿¢, °œË-X¾X¾Ûp, XϲÄh
[ ‚骢èü, “U¯þ ‚ªÃ_-EÂú X¶¾Ûœþ ¹©ªýq
[ ¤Ä© ¤ñœËÐ 1 ¹X¾Ûp
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ®¾d„þåXj ¯Ã¯þ-®ÏdÂú ¤Äu¯þ åX{Õd-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¯çªáu „ä®Ï ¹J-꒢Ō «ª½Â¹× „äœË Í䧌ÖL. ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿Õ©ð «Ö„à „ä®Ï X¾ÜJh’à „çÕÅŒh’à ƧäÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× ¹©Õ-X¾ÛÅŒÖ …¢œÄL. ƒC Âî¾h ’¹šËd’à ƪáÊ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ͌鈪½ „ä®Ï ƒ¢ÂÃ-æ®X¾Û «ÕJ-T¢-ÍÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ NÕ“¬Á«Õ¢ Âî¾h X¾©Õ-ÍŒ’à «Öª½Õ-ŌբC. ƒC ¦Ç’à «ÕJ-TÊ ÅŒªÃyÅŒ ¤Ä©-¤ñœË „ä®Ï NÕÂúq Í䧌ÖL. ¨ “¹«Õ¢©ð …¢œ¿©Õ ¹{d-¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œÄL. ÅŒªÃyÅŒ ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢©ð §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË Â¹ØœÄ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo F@Áx©ð „ä®Ï …¢œ¿ ÍŒÕ{d-œÄ-EÂË O©Õ’à «Öª½ÕÅŒÕ-Êo-˜ãkxÅä ®¾d„þ ‚X¶ý Íä®Ï ¤Äu¯þÊÕ ÂË¢Ÿ¿Â¹× C¢Íä-§ŒÖL. ƒC Âî¾h ÍŒ©Çx-JÊ ÅŒªÃyÅŒ «âœ¿Õ ¦÷©üq©ð ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo B®¾Õ-ÂíE ŠÂ¹šË Æ©Çê’ …¢Íä-§ŒÖL. NÕ’¹Åà 骢œ¿Õ ¦÷©üq©ð ŠÂ¹-ŸÄ-E©ð ‚骢èü, «Õªí¹ ŸÄE©ð “U¯þ X¶¾Ûœþ ¹©ªý „ä®Ï ¦Ç’à NÕÂúq Í䧌ÖL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹ æXxšüÂ¹× ¯çªáu ªÃ®Ï ŸÄEåXj «á¢Ÿ¿Õ “U¯þ, ÅŒªÃyÅŒ Åç©ÕX¾Û, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚骢èü ¹©ªý NÕ“¬Á-«Ö-©ÊÕ ŠÂ¹-ŸÄ-EåXj «Õªí-¹šË „ä®Ï èÇ“’¹-ÅŒh’à X¾ª½Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä©Ç Í䧌ÖL. DE åXj¦µÇ-’¹¢©ð ¦ÇŸ¿¢, °œË-X¾X¾Ûp, XϲÄh X¾©Õ-¹×-©Åî ’ÃJo†ý Í䧌ÖL. ƒC ÍŒ©Çx-JÊ ÅŒªÃyÅŒ ÍÃÂ¹× ²Ä§ŒÕ¢Åî «á¹ˆ-©Õ’à ¹šü Í䮾Õ-¹ע˜ä ®¾J! w˜ãj ¹©ªý ¦Kp´ ÅŒ§ŒÖªý..!

women icon@teamvasundhara
different-types-of-bobbatlu-and-their-health-benefits-in-telugu

ఈ బొబ్బట్లు భలే పసందు..!

తెలుగు వారు కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిస్తూ జరుపుకొనే పండగే ఉగాది. ఈ క్రమంలోనే శార్వరి నామ సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ ప్లవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. ఎన్నో ఆశలు, ఆశయాలతో నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోయే మనకు షడ్రుచులతో స్వాగతం పలుకుతుందీ పండగ. అయితే ఉగాది అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆరు రుచుల సంగమమైన ఉగాది పచ్చడి.. ఆ తర్వాత ఎంతో తియ్యతియ్యగా నోరూరించే బొబ్బట్లు. బొబ్బట్టు, భక్ష్యాలు, ఒబ్బట్టు, పోలీ.. ఇలా పేరేదైనా వాటి రుచి మాత్రం అమోఘమని చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా ఈ బొబ్బట్లను శెనగపప్పు / పెసరపప్పు.. వంటి వాటితోనే ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. మరి, విభిన్న పదార్థాలతో తయారుచేసిన ఈ వెరైటీ బొబ్బట్లను మీరెప్పుడైనా ప్రయత్నించారా? లేదా.. అయితే ఈసారి వీటిని ప్రయత్నించి చూడండి.. ఇటు కమ్మని రుచిని ఆస్వాదిస్తూనే.. అటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్నీ సొంతం చేసుకోండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
ugadi-special-recipes-in-telugu
women icon@teamvasundhara
to-beat-summer-heat-try-this-home-made-fruit-custard

ఈ రెసిపీతో వేసవి తాపాన్ని తీర్చుకుందాం!

వేసవిలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికీ ఎదురయ్యే సమస్య డీహైడ్రేషన్‌. శరీరంలోని నీరు చెమట రూపంలో బయటికి వెళ్లిపోవడం వల్ల తలెత్తే ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. లీటర్ల కొద్దీ నీటిని తాగడంతో పాటు పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ.. వంటివి తీసుకుంటూ శరీరంలో నీటి స్థాయుల్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఈక్రమంలో వేసవి తాపాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే పిస్తా మ్యాంగో ఫ్రూట్‌ కస్టర్డ్‌ను తయారుచేసుకొని తీసుకోవడం మేలంటున్నారు ప్రముఖ చెఫ్‌ మేఘనా కామ్దార్‌. ఇంట్లో లభించే కొన్ని పదార్థాలతో ఎంతో సులభంగా, త్వరగా దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చని ఆమె చెబుతున్నారు. మరి వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే ఈ సమ్మర్‌ రెసిపీ తయారీ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
musk-melon-or-kharbuja-why-you-must-have-it-in-summer?-in-telugu
women icon@teamvasundhara
5-traditional-yet-delicious-sankranthi-recipes-that-one-shouldnt-miss

నోరూరించే ఈ సంక్రాంతి వంటకాలు రుచి చూసేద్దామా..!

‘సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా.. సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా..’ అంటూ తెలుగు ప్రజలంతా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా ముచ్చటగా మూడు రోజులపాటు జరుపుకునే ఈ పండగలో భాగంగా రంగురంగుల ముగ్గులు, వాటి మధ్యలో గొబ్బిళ్లు, కోడిపందాలు.. వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతేనా.. పండగొచ్చిందంటే చాలు.. ప్రత్యేకమైన పిండి వంటలతో తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఘుమఘుమలాడతాయి. కొత్త పంట చేతికొచ్చే ఈ ఆనందంలో వివిధ రకాల ప్రత్యేక వంటకాల్ని చేసుకొని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పండగ ఆనందాన్ని రెట్టించే, అతిథులకు నోరూరించే అలాంటి కొన్ని స్పెషల్‌ రెసిపీస్‌ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sankranthi-special-recipes-in-telugu

మితంగా తింటే ఈ పిండివంటల్లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ ఎన్నో!

'సంబరాల సంకురాత్రి.. వూరంతా పిలిచింది..' అన్నట్లుగా సంక్రాంతి పండగ సంబరాలనే కాదు.. ఎన్నో రకాల పిండి వంటల్ని కూడా మోసుకొస్తుంది. ఈ పండక్కి ఏ ఇంటి ముంగిలి చూసినా రంగురంగుల రంగవల్లికలతో ఎలాగైతే కళకళలాడుతుంటుందో.. అలాగే ప్రతి ఇల్లూ వివిధ రకాల పిండివంటలతో ఘుమఘుమలాడుతుంటుంది. పండక్కి వారం ముందు నుంచే వీటిని తయారు చేయడంలో నిమగ్నమైపోతారు గృహిణులు. వీటిలో ముఖ్యంగా మనకు గుర్తొచ్చేది సంక్రాంతి పొంగలి. దీంతో పాటు సకినాలు, అరిసెలు, జంతికలు.. ఇలా ఎన్నో.. ఎన్నెన్నో.. దేని ప్రత్యేకత దానిదే. అయితే ఈ వంటకాలన్నీ రుచికరంగా ఉంటూ నోరూరించడమే కాదు.. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తాయి. మంచివి. ఈ క్రమంలో సంక్రాంతి పండుగకు చేసుకునే కొన్ని పిండి వంటలు, వాటి వల్ల ఆరోగ్య పరంగా కలిగే ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
5-delicious-cake-recipes-for-christmas

ఈ కేక్స్‌తో ‘క్రిస్మస్‌’ ఎంతో స్పెషల్‌ !

ప్రపంచమంతా సంవత్సరం పొడవునా ఎదురుచూసే క్రిస్మస్‌ పండగ వచ్చేసింది.. మరి ఈ కలర్‌ఫుల్‌ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకోవడానికి మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా?? క్రిస్మస్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది అందమైన క్రిస్మస్‌ ట్రీ, క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్స్‌, నోరూరించే స్పెషల్‌ వంటకాలు.. ఇలా ఇంకెన్నో..! వంటకాలంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రిస్మస్‌ కేక్స్‌ గురించి! చిన్నపిల్లల దగ్గరినుంచీ పెద్దల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే కేక్స్‌ను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తారు. మరి మీరు ఈసారి ఎలాంటి కేక్స్‌ తయారుచేయబోతున్నారు?? ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా చేసుకునేవి కాకుండా, ఈసారి ఈ కొత్త రకం కేకులు ట్రై చేసి చూడండి.. మరి అవేంటో.. ఎలా తయారుచేయాలో చూసేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
try-out-this-tasty-zucchini-fries-this-winter-in-telugu
women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
make-your-day-with-chicken-tomato-stew
women icon@teamvasundhara
want-to-make-poha-laddoos?try-shilpa-shetty-super-easy-and-healthy-recipe

రుచికరమైన ఈ అటుకుల లడ్డూ మనమూ ట్రై చేద్దామా?!

శిల్పాశెట్టి... బాలీవుడ్‌కు సంబంధించి ఫిట్‌నెస్‌పై శ్రద్ధ వహించే నటీమణుల జాబితాలో ముందుంటుందీ ముద్దుగుమ్మ. నిత్యం వ్యాయామాలు, యోగాసనాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన వంటకాల వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ అందరిలో ఆరోగ్య స్పృహ పెంచడం శిల్పకు అలవాటు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రాగి దోసె, ఓట్స్‌ ఇడ్లీ, ఓట్స్‌ ఉప్మా, బేసన్‌ కొకోనట్‌ బర్ఫీ, బనానా బ్రెడ్‌.. వంటి ఎన్నో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలను తన ఫ్యాన్స్‌కు పరిచయం చేసిందీ అందాల తార. ఇక ఇప్పుడు పోహా (అటుకులు)తో లడ్డూ తయారుచేసి మన ముందుకు తెచ్చింది. మరి, ఈ టేస్టీ లడ్డూను శిల్ప ఎలా తయారుచేసిందో ఆమె పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోలో చూసి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-shows-how-to-make-banana-bread-with-no-refined-sugar-flour
women icon@teamvasundhara
dasara-naivedyalu-and-their-health-benefits-in-telugu

నవరాత్రుల నైవేద్యాలు.. పోషకాల నిలయాలు!

నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులపాటు అమ్మవారికి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేయడం అనవాయితీ.. కేవలం పూజే కాదు.. ప్రసాదంగా అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలను ఏరోజుకారోజు చేసి ప్రత్యేకంగా సమర్పించడం కూడా సహజమే.. పది రోజుల పాటు విభిన్న అవతారాల్లో దర్శనమిచ్చే ఆ శక్తిస్వరూపిణికి ఇష్టమైన వంటకాలేంటో మన అందరికీ తెలుసు.. కానీ వాటిలో మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో గుణాలున్నాయని కూడా మీకు తెలుసా? నిజం.. అమ్మవారి ప్రసాదాల్లో మనకు తక్షణ శక్తినిచ్చే గుణంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే లక్షణం కూడా ఉండడం విశేషం. మరి, ఏయే ప్రసాదాల్లో ఎలాంటి గుణాలుంటాయో.. తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-cooks-healthy-ragi-dosa-in-telugu

ఈ రాగి దోశ తింటే ఆరోగ్యానికెంతో మంచిది!

శిల్పా శెట్టి.. ఫిట్‌నెస్‌, ఆరోగ్యం వంటి విషయాల్లో ఎంతో పకడ్బందీగా ఉంటుందీ బ్యూటీ. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆరోగ్యకరమైన వంటకాల్ని తయారుచేస్తూ తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో, సోషల్‌ మీడియా పేజీల్లో పోస్ట్‌ చేస్తుంటుంది. అంతేకాదు.. వాటిలోని పోషక విలువల్ని సైతం వీడియోలో వివరిస్తూ తన ఫ్యాన్స్‌లో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహనను మరింతగా పెంచుతుంటుందీ యమ్మీ మమ్మీ. తాజాగా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన రాగి దోశను మన ముందుకు తీసుకువచ్చింది శిల్ప. ఈ వీడియోను ఇన్‌స్టాలో, తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పంచుకుంటూ ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రాసుకొచ్చిందీ బాలీవుడ్‌ అందం.

Know More

women icon@teamvasundhara
eat-tasty-and-loose-weight-with-overnight-oats-in-telugu

'ఓవర్ నైట్ ఓట్స్'తో బరువు తగ్గండి.!

అప్పట్లో పెద్దవాళ్లు రాత్రిపూట ఒక కుండలోనో, గిన్నెలోనో అన్నం మెత్తగా కలిపి, అందులో పాలుపోసి, కాసింత పెరుగువేసి మూతపెట్టేవారు. ఇలా తోడుపెట్టిన అన్నాన్ని 'తరవాణీ' అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో. పొలం పనులకి వెళ్లేవారు, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు, చదువుకోడానికి వెళ్లే పిల్లలూ ఎంచక్కా పొద్దున్నే పచ్చిమిరప కాయలో, ఉల్లిపాయలో, ఏ పచ్చడో వేసుకుని అది తిని వెళ్లేవారు..! తర్వాత బోలెడన్ని టిఫిన్లు వచ్చేశాయ్. అయితే 'ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్' అన్నట్లు ఇప్పుడు అన్నిట్లోనూ రెట్రో ఫ్యాషన్లు, పద్ధతులు ప్రాచుర్యం పొందుతున్నట్లు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ విషయంలో కూడా పాతపద్ధతులు వచ్చేస్తున్నాయ్. 'ఓవర్ నైట్ ఓట్స్' కాన్సెప్ట్ కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే.!ఒక రకంగా మన చద్దన్నానికి ఇది వెస్ట్రనైజ్‌డ్ వెర్షన్ అనమాట.! చద్దన్నం బలాన్నిస్తే, ఓవర్‌నైట్ ఓట్స్ పోషకాలను అందిస్తూ అధిక బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
vegan-day-special-recipes-to-prepare-at-home-in-telugu

ఆహా! ఏమి ఈ వీగన్ వంటల రుచి!

వీగన్ డైట్.. ప్రస్తుతం సామాన్యుల దగ్గర్నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ఫాలో అవుతోన్న ఆహార పద్ధతి ఇది. ఇలా వీగన్స్‌గా మారిపోతూ మూగజీవాల పట్ల తమకున్న ప్రేమను చాటుకోవడమే కాదు.. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పద్ధతినీ అవలంబిస్తున్నారు చాలామంది. మాంసం, గుడ్లతో పాటు పాలు, జంతువుల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే పదార్థాలకు పూర్తి దూరంగా ఉంటూ కేవలం మొక్కల నుంచి లభించే పదార్థాలను మాత్రమే తమ మెనూలో చేర్చుకోవడమే వీగనిజం ముఖ్యోద్దేశం. అయితే ఈ వీగన్ డైట్‌ని నేరుగా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడమే కాదు.. దీంతో వివిధ రకాల వంటకాలను కూడా చేసుకొని రుచికరంగా లాగించేయచ్చు. అలాంటి కొన్ని యమ్మీ యమ్మీ వీగన్ రెసిపీస్ ఎలా తయారుచేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
immunity-boosting-recipes-for-this-ganesh-chaturthi-in-telugu

వినాయకుడికీ ఇమ్యూనిటీని పెంచే నైవేద్యాలు!

పండగంటేనే బోలెడన్ని పిండి వంటలు, నైవేద్యాలు. వాటిని తయారుచేసి దేవుడికి ఎప్పుడెప్పుడు నైవేద్యం పెడతామా.. మనమెప్పుడు లాగించే స్తామా అని ఎదురుచూస్తుంటాం. అలాంటి పిండి వంటల హడావిడి ‘వినాయక చవితి’తో మళ్లీ మొదలైంది. అయితే ఈ పండక్కి ఎప్పుడూ విభిన్న స్వీట్లు, మోదక్‌, ఉండ్రాళ్లు.. వంటివన్నీ తయారుచేసి ఆ బొజ్జ గణపయ్యను ప్రసన్నం చేసుకుంటుంటాం. అయితే ఈసారి కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులున్న నేపథ్యంలో చవితి నైవేద్యాల్లో కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే వంటకాలకు ప్రాధాన్యమివ్వడం మంచిది. తద్వారా మనం కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్తపడడంతో పాటు ఆ పార్వతీ తనయుడి ఆశీస్సులు కూడా అందుకోవచ్చు. మరి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆ పిండి వంటలేంటో, వాటిని ఎలా తయారుచేయాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-special-sweets-to-impress-your-brother-on-rakhi

ముద్దుల సోదరుడికి నోరూరించే మిఠాయి..!

హాయ్.. నా పేరు శ్రావ్య. ఈ కాలం అమ్మాయినే అయినా నేను సంప్రదాయాలంటే ఆసక్తి చూపిస్తా. అందుకే ఈ రాఖీ పౌర్ణమికి మా అన్నయ్య కోసం ఓ ప్రత్యేకమైన రాఖీ తయారుచేయించా. మా ఇద్దరి ఫొటోతో రూపొందించిన పర్సనలైజ్‌డ్ రాఖీ అది. కేవలం ట్రెండీ టచ్ మాత్రమే కాదు.. ఇటు సంప్రదాయబద్ధంగానూ ఉండేలా ప్లాన్ చేశా. అంతేకాదు.. ఈ రక్షాబంధన్‌కి మా అన్నయ్య నోరు తీపి చేయడానికి నేనే ప్రత్యేకంగా మిఠాయిలు తయారుచేసి తనపై నాకున్న ప్రేమను చాటాలనుకుంటున్నా. మరి, ఇంతా అంతా కాదు.. నాకున్న ప్రేమనంతా చాటాలంటే ఒక్క మిఠాయి సరిపోతుందా? అందుకే ఒకటి, రెండు కాదు.. చాలా రకాల స్వీట్లను స్వయంగా తయారుచేయాలనుకుంటున్నా. అవేంటో మీరూ తెలుసుకుందురు గానీ రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-cooks-healthy-upma-with-oats-and-sattu

శిల్ప చెప్పిన ఈ ఓట్స్ ఉప్మా మీరూ ట్రై చేస్తారా?

బాలీవుడ్‌కు సంబంధించి ఫిట్‌నెస్‌పై శ్రద్ధ వహించే నటీమణుల జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది శిల్పాశెట్టి. వ్యాయామాలు, యోగాసనాలు, ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీలు... తదితర విషయాల్లో ఆమెకు మంచి అవగాహన కూడా ఉంది. అందుకే ఈ విషయాలకు సంబంధించి తనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో పంచుకుంటుందీ అమ్మడు. ఈక్రమంలో ఇటీవలే మాంసాహారానికి స్వస్తి చెప్పి పూర్తి వెజిటేరియన్‌గా మారిపోయిన శిల్ప సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ టేస్టీ అండ్‌ హెల్దీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ను అందరికీ పరిచయం చేసింది. ఇంతకీ ఏంటా బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌?దాన్నెలా తయారుచేయాలో తెలుసుకుందాం రండి...!

Know More

women icon@teamvasundhara
eat-this-tasty-sugar-free-ice-cream-in-this-summer

టేస్టీ టేస్టీ షుగర్ ఫ్రీ ఐస్‌క్రీమ్..!

ఈ వేసవి కాలంలో చల్లచల్లని నోరూరించే ఐస్‌క్రీమ్ తినాలని ఎవరికి అనిపించదు చెప్పండి..! అయితే సాధారణంగా బయట తయారు చేసే ఐస్‌క్రీమ్స్‌లో చక్కెర అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది. తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లుండే ఆహారం తీసుకుంటూ బరువును అదుపులో ఉంచుకునే వారు బయట తయారుచేసే ఫుల్లీ షుగర్ లోడెడ్ ఐస్‌క్రీమ్స్‌ని తినడం వల్ల మొదటికే మోసం వస్తుంది. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఐస్‌క్రీమ్ మానేయాలా.. అంటారా? ఏం అక్కర్లేదు. చక్కెర వాడకుండా ఇంట్లోనే తయారుచేసే షుగర్ ఫ్రీ ఐస్‌క్రీమ్‌ను తీసుకుంటే అటు ఐస్‌క్రీమ్ తినాలన్న కోరికా తీరుతుంది.. ఇటు బరువు పెరుగుతామన్న భయమూ ఉండదు.. అలాంటి ఓ షుగర్ ఫ్రీ ఐస్‌క్రీమ్ రెసిపీనే ఇది..!

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-mango-recipes-in-this-summer
women icon@teamvasundhara
tasty-recipes-for-mothers-day-2020

అమ్మ కోసం కమ్మని కేక్స్‌ చేసేద్దాం..!

ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయత, త్యాగం.. ఇలా ఎన్నో సద్గుణాల కలబోత అమ్మ. అలాంటి అమ్మ రుణం ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేమన్నది అక్షర సత్యం. అయితే ఏటా మే రెండో ఆదివారాన్ని ‘మాతృ దినోత్సవం’గా జరుపుకుంటున్నాం. బోలెడన్ని కానుకలిస్తూ, ప్రేమ పంచుతూ అమ్మకు మనసారా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాం. అలాంటి సందర్భం ఈ ఏడాది కూడా రానే వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున కమ్మని వంటకాలతో అమ్మ నోరు తీపి చేయడం పరిపాటే. అయితే కరోనా కాచుక్కూర్చున్న ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బయటికెళ్లలేం. మరి, అమ్మతో కేక్‌ కట్‌ చేయించడమెలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే ఎంతో ఈజీగా కేక్‌ తయారుచేస్తే సరి.. అలాంటి కొన్ని రెసిపీలు ఈ ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
take-this-drink-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
rakul-bakes-banana-chocolate-cookies-and-shares-the-recipe

భ్రమరాంబ ‘బనానా కుకీస్‌’ చేసింది..!

ఫిట్‌నెస్‌పై శ్రద్ధ వహించే నటీమణుల జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది స్మైలింగ్‌ బ్యూటీ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌. వ్యాయామాలు, యోగాసనాలు, ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీలు.. తదితర విషయాల్లో రకుల్‌కు మంచి అవగాహన కూడా ఉంది. అందుకే ఈ విషయాలకు సంబంధించి తనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకొంటుంటుందీ అమ్మడు. అయితే లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా రకుల్‌ ఇంటికే పరిమితమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సమయంలో తన ఫిట్‌నెస్‌పై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం, కుటుంబ సభ్యులతో గడపడంతో పాటు.. పలు ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీలను కూడా తయారుచేస్తూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో రకుల్‌ ఇటీవలే షేర్‌ చేసిన రెసిపీ ఏంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
senior-actress-neena-gupta-introduces-new-breakfast-recipe

బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌కి ఈ ‘ఆలూ బ్రెడ్‌ రోల్స్‌’ ట్రై చేద్దామా?

లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఎక్కువ శాతం మంది ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. సాధారణ రోజుల్లో హోటళ్లు, రెస్టరంట్‌ల చుట్టూ తిరుగుతూ నచ్చినవి తినేవారు ఇప్పుడు ఇంటి భోజనాన్నే అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ దగ్గర్నుంచి రాత్రి డిన్నర్‌ వరకు ప్రతి ఒక్కటి తమకు నచ్చినవి.. అందులోనూ వెరైటీ వంటకాల్ని ప్రయత్నిస్తూ విభిన్న రుచుల్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది తారలు సైతం వంటింట్లో వెరైటీ వంటకాలు చేస్తూ ఆ రెసిపీస్‌ని అందరితో పంచుకుంటున్నారు తాజాగా ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటి నీనా గుప్తా కూడా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ టేస్టీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ను మనందరికీ పరిచయం చేసింది. ఇంతకీ ఏంటా బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌? దాన్నెలా తయారుచేయాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
mint-juices-in-summer
women icon@teamvasundhara
celebrities-tasty-quarantine-cook-ups

ఈ తారల వంటకాలు.. మనమూ ట్రై చేద్దామా?

షూటింగ్స్‌, పార్టీలు, అవార్డ్‌ ఫంక్షన్లు.. ఇలా వివిధ కార్యక్రమాలతో క్షణం తీరిక లేకుండా గడిపే మన సినీ తారలు.. ఈ క్వారంటైన్‌ సమయాన్ని అనుకోకుండా దొరికిన వరంలా భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ కుటుంబ సభ్యులతో గడపడంతో పాటు తమకంటూ కాస్త సమయాన్ని కేటాయించుకునే అద్భుత అవకాశంలా ఈ టైమ్‌ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ లాక్‌డౌన్‌ రోజుల్లో వారికి నచ్చిన పనులు చేస్తూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమ పాకశాస్త్ర నైపుణ్యానికి మెరుగులు దిద్దుతూ అభిమానులకు సరికొత్త రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారు కొంతమంది తారలు. రుచితోపాటు.. ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తోన్న ఆ రెసిపీలేంటో తెలుసుకొని మనమూ ట్రై చేద్దామా మరి!

Know More

women icon@teamvasundhara
royal-chefs-prepares-choclate-cup-cake-on-elizabeths-birthday-shares-recipe

రాణీ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలతో...!

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా విజృంభణ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ మహమ్మారితో పోరాడే క్రమంలో ప్రజలు సామాజిక దూరం, స్వీయ నిర్బంధం పాటిస్తూ ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. ఈ సమయంలో జరుపుకోవాల్సిన వివాహాలు, పెళ్లిరోజులు, శుభకార్యాలు, పుట్టినరోజు వేడుకలు, ప్రత్యేక సందర్భాలు.. మొదలైన కార్యక్రమాలను అయితే తూతూ మంత్రంగా జరుపుకోవడం లేదా వాయిదా వేయడం చేస్తున్నారు. సామాన్యులకు మాత్రమే కాదు ప్రముఖులకూ ఈ ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఇంగ్లండ్‌ రాణి ఎలిజబెత్‌-2 తన పుట్టినరోజు వేడుకలను రద్దు చేసుకోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో రాణీ వారికి సంబంధించిన అధికారిక వ్యవహారాలు చూసుకునే ‘ది రాయల్‌ ఫ్యామిలీ’ బృందం ఆమె కోసం ఓ రుచికరమైన రెసిపీని తయారు చేసింది. అంతేకాదు, ఈ స్పెషల్‌ రాయల్‌ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రాయల్‌ ఫ్యామిలీ బృందం సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వివరంగా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
the-quarantine-cooking-skills-of-celebrities

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams

నవమి నైవేద్యంతో మేలైన ఆరోగ్యం!

'శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం.. సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం.. ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం.. రామం.. నిశాచర వినాశకరం నమామి..' కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కోదండరాముడి పుట్టినరోజునే మనం 'శ్రీరామనవమి'గా జరుపుకొంటాం. ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా శ్రీసీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీరాముడికి ప్రీతిపాత్రమైన బెల్లం పానకం, వడపప్పు, చలిమిడి.. నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ పదార్థాల్ని అందరికీ ప్రసాదంగా పంచిపెడతారు. ఈ క్రమంలో వీటి తయారీ విధానం, వాటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
delicious-recipes-with-custard-apple
women icon@teamvasundhara
try-out-this-tasty-zucchini-fries-this-winter-in-telugu
women icon@teamvasundhara
world-egg-day-2019-special-recipe-egg-boats-with-french-baguette
women icon@teamvasundhara
curd-rice-with-cauliflower-a-healthy-recipe-by-upasana
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
this-new-technique-of-garlic-peeling-is-the-viral-video-now!
women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-a-special-dish-of-the-rashtrapati-bhavan-dal-raisina
women icon@teamvasundhara
tasty-fruit-pops-for-hot-summer
women icon@teamvasundhara
tasty-summer-special-recipes-with-chia-seeds-in-telugu
women icon@teamvasundhara
make-your-day-with-chicken-tomato-stew
women icon@teamvasundhara
instant-cake-mix-for-easy-baking-
women icon@teamvasundhara
homemade-fried-ice-cream
women icon@teamvasundhara