scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

骮¾d-ª½¢šü ¤Ä²Äh ƒ¢šðx¯ä Íä殟Äl¢...!

White sauce pasta

‡Eo-²Äª½Õx w˜ãjÍä®Ï¯Ã 骮¾d-ª½¢-šü©ð Íä®Ï-Ê{Õd ÂíEo «¢{-ÂÃ©Õ Æ®¾q©Õ ¹ן¿-ª½«Û. ¯îª½Ö-J¢Íä ƒšÇ-L-§ŒÕ¯þ «¢{-©ãjÅä ƒ¢šðx Í䧌՜¿¢ «ÕK ¹†¾d¢. ÂÃF ‚ «¢{-Âé Æ®¾©Õ ÂË{Õ-Â¹×©Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹ע˜ä \ «¢˜ãj¯Ã 骮¾d-ª½¢-šü©ð ¹¯Ão ƒ¢šðx¯ä ª½Õ*’à Íäæ®-§çáÍŒÕa. ƒšÇ-L-§ŒÕ¯þ X¶¾Ûœþ©ð ‡¢Åî-«Õ¢C æX¶«-骚ü «¢{-¹-„çÕiÊ '„çjšü ²Ä®ý ¤Ä²ÄhÑ ‡©Ç Í䧌֩ð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.

Âë-©-®ÏÊ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ..

[ ƒšÇ-L-§ŒÕ¯þ ¤Ä²Äh Ð 1 ¹X¾Ûp/100“’Ã. (OÕÂ¹× Ê*aÊ ª½Â¹¢ ‡¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa)

[ F@ÁÙx Ð ¯Ã©Õ’¹Õ ¹X¾Ûp©Õ

[ …X¾Ûp Ð ÅŒT-ʢŌ

„çjšü ²Ä®ý Â¢..

[ ÍŒ©xE ¤Ä©Õ Ð ¤Ä«ÛM{ª½Õ

[ ®¾Êo’à ŌJ-TÊ „ç©ÕxLx Ð 1 šÌ®¾ÖpÊÕ

[ …Lx-¤Ä§ŒÕ Ð ŠÂ¹šË

[ ©«¢-’Ã©Õ Ð ¯Ã©Õ’¹Õ

[ ‚L„þ ‚ªá©ü/¦{ªý Ð 2 ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx

[ ’¿Õ«Õ XÏ¢œË/ „çÕiŸÄ Ð 1 ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ

[ NÕJ-§ŒÖ© ¤ñœË Ð ¤Ä«Û šÌ ®¾ÖpÊÕ

[ …X¾Ûp Ð ÅŒT-ʢŌ

whitesaucepasta650.jpg

’ÃJo†ý Â¢..

[ wœçj ‚ª½-’ïî Ð ¤Ä«Û šÌ ®¾ÖpÊÕ

[ NÕÂúqœþ å£Çªýs Рƪ½ ®¾ÖpÊÕ

ÅŒ§ŒÖK..

¤Ä²Äh: «á¢Ÿ¿Õ’à ¯Ã©Õ’¹Õ ¹X¾Ûp© FšËE «ÕJ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆN «Õª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‹Â¹ ¹X¾Ûp ¤Ä²Äh, ÂíCl’à …X¾Ûp „ä®Ï O՜˧ŒÕ¢ æX¶x„þÕ©ð …œË-ÂË¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ¤¶òªýˆÅî ’¹Õ*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¤Ä²Äh åXjÊ „çÕÅŒh’ÃÊÖ ©ðX¾© ®¾ÊoE UÅŒ-©ÇÊÖ …¢œÄL. ¤Ä²Äh ‡Â¹×ˆ« …œ¿-¹œ¿¢ «©x «áŸ¿l’à «Öª½Õ-ŌբC. Æ©Ç •ª½-’¹-¹עœÄ …¢œ¿œ¿¢ Â¢ 80] …œ¿-¹-’ïä C¢ÍÃL. (D¯äo 'Æ©ü ŸÄ¢ÅäÑ ®ÏnA Æ¢šÇª½Õ.) ƒX¾Ûpœ¿Õ ¤Ä²ÄhÊÕ ®¾d„þ OÕŸ¿-ÊÕ¢* C¢*, FšËE «œ¿-’¹šËd X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL.

„çjšü ²Ä®ý: ¤Äu¯þÊÕ „äœË Í䮾Õ-¹×E Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¦{ªý ©äŸÄ ‚L„þ ‚ªá©üE „䮾Õ-Âî-„ÃL. ÂíCl’à „䜿«’Ã¯ä ®¾Êo’à ŌJ-TÊ „ç©ÕxLx «á¹ˆ-©ÊÕ „䮾ÕÂî-„ÃL. ÆN Âî¾h „äTÊ ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ ˜ä¦Õ-©ü-®¾Öp¯þ ’¿Õ-«Õ-XÏ¢œË ©äŸÄ „çÕiŸÄ-XÏ¢œË ÍŒ©Õx-¹×E, Ō¹׈« «Õ¢{-OÕŸ¿ …¢œ¿©Õ ©ä¹עœÄ ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. XÏ¢œË-©ðE X¾*a-„Ã-®¾Ê ¤ò’ïä ÍŒ©xE ¤Ä©ÊÕ ¤ò§ŒÖL. …Lx-¤Ä-§ŒÕÊÕ ¯Ã©Õ’¹Õ «á¹ˆ-©Õ’à Í䮾Õ-¹×E, ŠÂîˆ «á¹ˆÂ¹× ŠÂ¹ ©«¢’¹¢ ’¹Õ*a ‚ ¤Ä©©ð „䧌ÖL. Âî¾h …X¾Ûp, NÕJ-§ŒÖ© ¤ñœË ÍäªÃaL. …¢œ¿©Õ ¹{d-¹עœÄ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ¹©Õ-X¾ÛÅŒÖ …¢œÄL. ¨ NÕ“¬Á«Õ¢ Âî¾h *¹ˆ¦œËÅä „çjšü ²Ä®ý ª½œÎ..!

…œË-ÂË¢* åX{Õd-¹×Êo ¤Ä²ÄhÊÕ ƒX¾ÛpœÎ „çjšü ²Ä®ý©ð „ä®Ï ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. «Õ¢{ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-¹×E ŠÂ¹ X¾C ENÕ-³Ä©Õ «âÅŒ-åXšËd …¢* C¢Íä-§ŒÖL. *«-ª½’à wœçj ‚ª½-’ïî, NÕÂúqœþ å£ÇªýsÅî ’ÃJo†ý Íäæ®h 骮¾d-ª½¢-šü©ð ª½Õ*E ÅŒ©-Ÿ¿-¯äo©Ç ¯îª½Ö-J¢Íä „çjšü ²Ä®ý ¤Ä²Äh ÅŒ§ŒÖª½Õ...!

women icon@teamvasundhara
5-traditional-yet-delicious-sankranthi-recipes-that-one-shouldnt-miss

నోరూరించే ఈ సంక్రాంతి వంటకాలు రుచి చూసేద్దామా..!

‘సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా.. సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా..’ అంటూ తెలుగు ప్రజలంతా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా ముచ్చటగా మూడు రోజులపాటు జరుపుకునే ఈ పండగలో భాగంగా రంగురంగుల ముగ్గులు, వాటి మధ్యలో గొబ్బిళ్లు, కోడిపందాలు.. వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతేనా.. పండగొచ్చిందంటే చాలు.. ప్రత్యేకమైన పిండి వంటలతో తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఘుమఘుమలాడతాయి. కొత్త పంట చేతికొచ్చే ఈ ఆనందంలో వివిధ రకాల ప్రత్యేక వంటకాల్ని చేసుకొని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పండగ ఆనందాన్ని రెట్టించే, అతిథులకు నోరూరించే అలాంటి కొన్ని స్పెషల్‌ రెసిపీస్‌ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
5-delicious-cake-recipes-for-christmas

ఈ కేక్స్‌తో ‘క్రిస్మస్‌’ ఎంతో స్పెషల్‌ !

ప్రపంచమంతా సంవత్సరం పొడవునా ఎదురుచూసే క్రిస్మస్‌ పండగ వచ్చేసింది.. మరి ఈ కలర్‌ఫుల్‌ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకోవడానికి మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా?? క్రిస్మస్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది అందమైన క్రిస్మస్‌ ట్రీ, క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్స్‌, నోరూరించే స్పెషల్‌ వంటకాలు.. ఇలా ఇంకెన్నో..! వంటకాలంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రిస్మస్‌ కేక్స్‌ గురించి! చిన్నపిల్లల దగ్గరినుంచీ పెద్దల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే కేక్స్‌ను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తారు. మరి మీరు ఈసారి ఎలాంటి కేక్స్‌ తయారుచేయబోతున్నారు?? ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా చేసుకునేవి కాకుండా, ఈసారి ఈ కొత్త రకం కేకులు ట్రై చేసి చూడండి.. మరి అవేంటో.. ఎలా తయారుచేయాలో చూసేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
easy-to-do-pasta-dishes-for-busy-moms-in-telugu
women icon@teamvasundhara
mouth-watering-diwali-special-recipes
women icon@teamvasundhara
world-food-day-2019-special-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ganesh-chaturthi-festival-special-receips
women icon@teamvasundhara
how-to-make-yogurt-sweet-potato-for-easy-breakfast
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
mango-recipes
women icon@teamvasundhara
tasty-lassi-recipes-in-telugu
women icon@teamvasundhara
mouthwatering-recipe-of-pumpkin-jelly-cake
women icon@teamvasundhara
masala-chai-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
try-these-festive-recipes-for-sri-rama-navami
women icon@teamvasundhara
ugadi-special-recipes
women icon@teamvasundhara
homemade-fried-ice-cream
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
check-out-these-delicious-2-minute-recipes
women icon@teamvasundhara
mashed-potato-omelet-recipe
women icon@teamvasundhara
aalu-pickle
women icon@teamvasundhara
sankranthi-special-sweets-for-you
women icon@teamvasundhara
chinese-chicken-corn-soup
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-christmas-with-these-recipes
women icon@teamvasundhara
preparation-of-brazilian-custard
women icon@teamvasundhara
punjabi-dum-aloo
women icon@teamvasundhara
try-these-diabetes-friendly-breakfast-recipes
women icon@teamvasundhara
the-tasty-snack-jaipuri-pyaaz-ki-kachori-recipe-is-here
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-kaju-butter-masala-recipe
women icon@teamvasundhara
tasty-chicken-recipes-in-telugu
women icon@teamvasundhara
how-to-make-bath-cake
women icon@teamvasundhara
sravanamasam-recipes
women icon@teamvasundhara
raksha-bandhan-recipes
women icon@teamvasundhara
potato-rolls-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-special-corn-pancakes-this-season-
women icon@teamvasundhara
mushroom-noodles
women icon@teamvasundhara
tasty-spinach-and-soya-cutlet

Movie Masala

Video Gallery