scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¤ÄLÍäa ÅŒ©Õx©Ö.. ¨ N†¾-§ŒÖ©ðx èÇ“’¹ÅŒh!

Things you should not do while breastfeeding.

X¾®Ï XÏ©x-©Â¹× ÅŒLx-¤Ä©ä “¤ÄºÇ-ŸµÄª½¢ ÆÊo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. Æ¢Ÿ¿Õê ÆX¾Ûpœä X¾ÛšËdÊ XÏ©x© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „ÃJÂË ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ©äŸÄ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢-Êoª½ «§ŒÕ-²ñÍäaŸÄÂà Ō©Õx©Õ ¤ÄL-®¾Öh¯ä …¢šÇª½Õ. ƒC ê«©¢ Gœ¿fê Âß¿Õ.. ÅŒLx ‚ªî-’Ãu-EÂÌ ‡¢Åî «Õ¢*C. ƪáÅä ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒLx Íäæ® ÂíEo X¾ÊÕ©Õ Gœ¿f ‚ªî-’¹u¢åXj “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-Åêá. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹×.. *Êo *Êo ƯÃ-ªî-’Ãu-©ê «Ö“ÅŒ©Õ NÕ¢’¹œ¿¢, ÍŒéˆ-ª½©Õ ÆCµ-¹¢’à …¢œä ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢.. «¢šË „ÚË-«©x *¯Ão-ª½Õ-©Â¹Ø X¾©Õ ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ãÅäh Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ¤ÄLÍäa ÅŒ©Õx©Õ ÂíEo Æ¢¬Ç©ðx ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ ƒ{Õ ÅŒLxÂÌ, Æ{Õ ¤Ä¤Ä-ªáÂÌ.. ƒŸ¿l-JÂÌ «Õ¢*C. «ÕJ, “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û «ÕŸ¿ªýq \§äÕ N†¾-§ŒÖ©ðx èÇ“’¹ÅŒh «£ÏÇ¢-Íéð Åç©Õ®¾Õ¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

‚ «Ö“ÅŒ©Õ «Ÿ¿Õl..
Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-®¾ÕhÊo¢ÅŒ Âé¢ «Õªî-²ÄJ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢Íä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«’à …¢šÇ-§ŒÕ-¯äC ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx© ¦µÇ«Ê. ƪáÅä ƒC «¢Ÿ¿ ¬ÇÅŒ¢ E•¢ Âß¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. D¢Åî Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ’¹ª½s´-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ «Ö“ÅŒLo ‚“¬Á-ªá-®¾Õh¢-šÇª½Õ. XÏ©x-©Â¹× ¤ÄLÍäa ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ’¹ª½s´-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ «Ö“ÅŒ©Õ „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ƒN ¤Ä© …ÅŒp-AhåXj “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-Åêá. ÅŒŸÄyªÃ ¤Ä© …ÅŒpAh ‚T-¤ò§äÕ Æ«-ÂÃ-¬Ç©Ö ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. ÂæšËd ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-ÍŒ-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä ƒ©Ç¢šË «Ö“ÅŒ©Õ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à ƒÅŒª½ X¾Ÿ¿l´-ÅŒÕLo ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.

EKgÅŒ «u«-Cµ©ð..
'XÏ©x-©Â¹× ‚¹-©ä-®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¤ÄLŸÄl¢©ä..Ñ, 'ƒX¾Ûpœä’à „Ãœ¿Õ ¤Ä©Õ ÅÃT¢C.. ƒ¢Âà 骢œ¿Õ «âœ¿Õ ’¹¢{© ŸÄÂà ¤ÄL„ÃyLqÊ X¾¯ä-©äŸ¿Õ..Ñ ƒ©Ç ŠÂíˆ-¹ˆª½Ö ŠÂîˆ©Ç ÆÊÕ-¹ע{Ö …¢šÇª½Õ. ÂÃF XÏ©x©Õ X¾ÛšËd-Ê-X¾pšË ÊÕ¢* „ÃJÂË ‚ª½Õ ¯ç©© «§ŒÕ-²ñÍäa «ª½Â¹× ªîW ¹F®¾¢ X¾C ÊÕ¢* X¾¯ço¢œ¿Õ ²Äª½Õx ¤ÄL-«yœ¿¢ «Õ¢*-Ÿ¿E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. ÅŒŸÄyªÃ ÅŒ©Õx©ðx ¤Ä© …ÅŒpAh ¦Ç’à •ª½Õ-’¹Õ-Ōբ-Ÿ¿E „ÃJ ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢. Æ©Çê’ ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× Æ¢ŸÄ-LqÊ ÆEo ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ÅŒLx ¤Ä© ŸÄyªÃ „ÃJÂË Æ¢Ÿ¿Õ-Åêá. ƒÂ¹ˆœ¿ ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-LqÊ «Õªî N†¾§ŒÕ¢ \¢{¢˜ä.. ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx Â¹ØœÄ “X¾A 骢œ¿Õ ’¹¢{©Âî²ÄJ Gœ¿fÂ¹× ¤Ä©Õ X¾{dœ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ªÃ“ÅŒ¢Åà XÏ©x-©Â¹× ¤Ä©Õ X¾{d-¹עœÄ …¢œ¿œ¿¢ «©x *¯Ão-ª½Õ©Õ ‚¹-LÂË ÅŒ{Õd-Âî-©äª½Õ. Æ©Çê’ ÅŒ©Õx©Õ Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ¤ÄL-«y-¹עœÄ …¢œ¿œ¿¢ «©x Âí¯Ão-@ÁxÂ¹× „ÃJ©ð ¤Ä© …ÅŒpAh Â¹ØœÄ ÅŒT_-¤ò-Ōբ-Ÿ¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. ÂæšËd X¾’¹-©Õ-©Çê’ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx Â¹ØœÄ EKgÅŒ «u«-Cµ©ð ÅŒ©Õx©Õ Gœ¿f-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «ÕJa-¤ò-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.

*Êo *Êo ®¾«Õ-®¾u-©Â¹×..
Âí¢ÅŒ-«Õ¢-C©ð ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh Ō¹׈-«’à …¢{Õ¢C. ÆC ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-*Ê ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð, “X¾®¾«¢ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ Æ©Çê’ ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ŌբC. D¢Åî „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð ¹Lê’ «Öª½Õp©Õ, ƒÅŒª½ X¾J-ºÇ-«Ö© «©x „ê½Õ ÅŒyª½’à •¦Õs X¾œä Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Õ¢-šÇªá. «ÕJ, OšË ¦ÇJ ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿-œÄ-EÂË „Ãêª ®¾y§ŒÕ¢’à \„î ŠÂ¹ «Ö“ÅŒ©Õ „䮾Õ-¹ע{Ö …¢šÇª½Õ. ƒ©Ç¢šË «Õ¢Ÿ¿Õ© «©x ¤Ä© “’¹¢Ÿ±¿Õ©Õ ¹×*¢-ÍŒÕ-¹×-¤òªá ¤Ä© …ÅŒpAh “¹«Õ¢’à Ō’¹Õ_-«áÈ¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. ÅŒŸÄyªÃ Gœ¿fÂ¹× ®¾J-X¾œÄ ¤Ä©Õ …ÅŒpAh Âù-¤ò’Ã.. ¤Ä¤Ä-ªáÂË ©äE-¤òE ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ Â¹ØœÄ ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Õ¢-šÇªá. ÂæšËd ÅŒ©Õx©Õ \ *Êo ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œË¯Ã.. ŸÄEÂË ®¾y§ŒÕ¢’à «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÂùעœÄ.. ‹²ÄJ ®¾¢¦¢-CµÅŒ „çjŸ¿u EX¾Û-ºÕLo ®¾¢“X¾-C¢* „ê½Õ ®¾Ö*¢-*Ê «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „䮾Õ-Âî-«-œ¿„äÕ ÅŒMx-G-œ¿f-L-Ÿ¿l-JÂÌ “¬ì§ŒÕ-®¾ˆª½¢.

ƒN A¢{Õ-¯ÃoªÃ?
’¹ª½s´-ŸµÄ-ª½-ºÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ, ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ.. ƒ©Ç “X¾®¾-«-«Õ§äÕu ŸÄÂà Ō©Õx©Õ ¹J¸-Ê-„çÕiÊ ‚£¾Éª½ E§ŒÕ-«Ö©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. '£¾Ç«Õt§ŒÕu.. Gœ¿f X¾ÛšËd¢C.. ƒÂ¹ ‡©Ç¢šË ‚£¾Éª½ E§ŒÕ-«Ö©Õ ¤ÄšË¢-ÍÃ-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ..Ñ ÆÊÕ-ÂíE ÍäÅŒÕ©Õ Ÿ¿ÕL-æX-®¾Õ-¹ע˜ä ¤ñª½-X¾-œ¿f˜äx. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä EèÇ-EÂË “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ÆÊÕ-®¾-J¢-ÍÃ-LqÊ ‚£¾Éª½ E§ŒÕ-«Ö©Õ, B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ÂæšËd ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÕJEo Æ¢¬Ç©Õ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. «áÈu¢’à ÍÃéÂx{Õx, G®¾ˆ{Õx, ®Ôy{Õx, QÅŒ© ¤ÄF-§ŒÖ©Õ.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËE ¦Ç’à ŌT_¢-ÍÃL. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä OšË©ð …¢œä éÂX¶Ô¯þ, ÍŒéˆ-ª½©Õ ÅŒ©Õx©ðx ¤Ä© …ÅŒp-AhE ÅŒT_²Ähªá. Æ©Çê’ XÏ©x©Õ ÅŒLx-¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ «©x „ÃJÂÌ Ÿ¿’¹Õ_, •©Õ¦Õ, °ª½g ®¾¢¦¢Ÿµ¿ ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒÕh-Åêá. ÂæšËd XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ ‚æX «ª½Â¹× ÅŒ©Õx©Õ ƒ©Ç¢šË ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn-©Â¹× ‡¢ÅŒ Ÿ¿Öª½¢’à …¢˜ä ƢŌ «Õ¢*C.

ŠAhœË ÆÊ-ª½n-ŸÄ-§ŒÕ¹¢!
Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-*aÊ ÅŒ©Õx©ðx ŠAhœË, ‚¢Ÿî-@Á-Ê©Õ ®¾£¾Ç•¢. ‹„çjX¾Û Gœ¿f ‚©-¯Ã-¤Ä-©¯Ã ֮͌¾Õ-¹ע-{Ö¯ä.. «Õªî-„çjX¾Û ƒÅŒª½ X¾ÊÕLo ͌¹ˆ-¦ã-{Õd-Âî-„ÃL.. OšËÅî ¤Ä{Õ ®ÏèäJ§ŒÕ¯þ ƪáÊ ÅŒ©Õx©ðx X¾©Õ ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒhœ¿¢ ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½º¢. OšË-Eo¢-šËF ÅŒ{Õd-ÂíE «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’Ã-©¢˜ä ÍÃ©Ç ‹XϹ Æ«-®¾ª½¢. ÂÃF Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ \¹-ÂÃ-©¢©ð ƒ«Fo Eª½y-Jh¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË Åç’¹ ƒ¦s¢C X¾œË-¤òÅŒÖ ˜ãÊ¥-¯þÂË ’¹Õª½-«Û-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF ƒ©Ç Gœ¿fÂ¹× ¤ÄLÍäa ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«œ¿¢ ƢŌ «Õ¢*C Âß¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. DE-«©x ÅŒ©Õx©ðx ¤Ä© …ÅŒpAh “¹«Õ¢’à ŌT_-¤ò-Ōբ-Ÿ¿-¯äC „ÃJ ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢. ƒ©Ç XÏ©x-©Â¹× ®¾éªjÊ „çáÅŒh¢©ð ÅŒLx¤Ä©Õ Æ¢Ÿ¿-¹-¤ò-«œ¿¢ «©x „ÃJ ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ¤ò†¾-ÂÃ©Ö ©Gµ¢-ÍŒ-¹עœÄ ¤òÅêá. ÂæšËd ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡©Ç¢šË ŠAh@ÁÙx, ‚¢Ÿî-@Á-Ê-©Â¹× ’¹ÕJ-ÂÃ-¹עœÄ Eª½¢-ÅŒª½¢ «ÕÊ-®¾ÕÊÕ “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ Ê*aÊ X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿-«œ¿¢, ®¾¢UÅŒ¢ NÊœ¿¢, ŸµÄuÊ¢, *Êo *Êo „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ.. ƒ©Ç «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× Ê*aÊ X¾ÊÕ-©Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’ÃL.

͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. ¤ÄLÍäa ÅŒ©Õx©Õ ‡©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-Íéð! «ÕJ, OÕª½Ö ƒ«Fo ¤ÄšË¢* ƒ{Õ OÕ ‚ªî-’ÃuEo, Æ{Õ OÕ ¤Ä¤Äªá ‚ªî-’ÃuEo ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö!!

women icon@teamvasundhara
table-manners-you-should-teach-your-child

పిల్లలకు ఈ టేబుల్ మ్యానర్స్ నేర్పిద్దాం..!

పన్నెండేళ్ల చిత్రకు డైనింగ్ టేబుల్‌పై పడకుండా భోజనం చేయడం ఇప్పటికీ రాదు. ఏడేళ్ల చైతన్య మొన్నోసారి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లినప్పుడు ఫోర్క్ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియక ఆహారమంతా డ్రస్‌పై, టేబుల్‌పై పడేసుకొని చిందర వందర చేశాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు మన ఇళ్లలో కూడా అప్పుడప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది గమనించిన తల్లిదండ్రులు.. 'వీడికి తిన్నగా తినడం ఎప్పుడొస్తుందో.. ఏమో..!' అనుకోవడం సహజం. అయితే ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే పిల్లలు ఆహారం తీసుకునే సమయంలో తల్లిదండ్రులు కాస్త శ్రద్ధ వహిస్తే చాలట! నలుగురితో కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలి? ఆహారం తీసుకునేందుకు ఉపయోగించే వస్తువుల్ని ఎలా వాడాలి..? మొదలైన విషయాలన్నీ చిన్నప్పట్నుంచే వారికి నేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-prevent-obesity-in-teenagers-in-telugu

టీనేజ్‌లో స్థూలకాయాన్ని ఆపేదెలా?

మీ పిల్లలు చిన్న వయసు నుంచే క్రమంగా బరువు పెరుగుతున్నారా? అయితే టీనేజ్‌కి వచ్చే సరికి వారు స్థూలకాయులుగా మారే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే టీనేజ్‌లోకి వచ్చే సరికి వారి శరీరంలో క్యాలరీలు కరగడం చాలా వరకు తగ్గుతుందట. ఈ సమయంలో సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం.. వంటివన్నీ ఇందుకు ముఖ్య కారణాలుగా చెబుతున్నారు వారు. కాబట్టి బరువు విషయంలో చిన్నతనం నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. తద్వారా టీనేజ్‌లో ఎదురయ్యే స్థూలకాయం, ఇతర అనారోగ్యాల బారి నుంచి దూరంగా ఉండచ్చు. ‘ఊబకాయ వ్యతిరేక దినం’ సందర్భంగా టీనేజ్‌లో స్థూలకాయం రాకుండా ఉండాలంటే పిల్లల విషయంలో తల్లులు ముందు నుంచే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
skills-a-child-must-learn-before-turning-15

పిల్లలకు ఈ పనులు నేర్పుతున్నారా??

చరణ్ వయసు ఏడు సంవత్సరాలు.. కానీ కొత్తవారితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు.. పన్నెండేళ్ల రియాకు తన బట్టలు మడతపెట్టుకోవడం కూడా రాదు.. వీళ్లే కాదు.. చాలామంది పిల్లలకు తమకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోవడం రాదు. ఇందుకు ఆయా పనులపై వారు శ్రద్ధ చూపకపోవడం ఓ కారణమైతే, చిన్నతనం నుంచే వారికి తమ తల్లిదండ్రులు ఈ పనులన్నీ నేర్పించకపోవడం మరో కారణం. అయితే పదిహేనేళ్ల వయసు వచ్చే లోపే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కొన్ని పనులు తప్పకుండా నేర్పించాలంటున్నారు చైల్డ్ సైకాలజిస్టులు. ఇంతకీ ఆ పనులు ఏంటో మీరూ తెలుసుకోవాలనుకొంటున్నారా?? అయితే ఇది చదివేయండి మరి..

Know More

women icon@teamvasundhara
physical-changes-in-girls-at-the-time-of-puberty

‘ఆ మార్పుల’ గురించి మీ అమ్మాయికి చెప్పారా?

రుతుక్రమం.. ఆడపిల్లలు బాల్యం నుంచి యుక్తవయసులోకి అడుగిడే దశకు సూచన. సాధారణంగా చాలామంది ఆడపిల్లల్లో 10 నుంచి 13 ఏళ్ల మధ్య రుతుచక్రం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే కొంతమందికి ఇంతకంటే ముందుగానే.. అంటే దాదాపు 8 ఏళ్ల వయసులోనే లేదంటే 13 ఏళ్ల తర్వాతనైనా.. నెలసరి కావడం మొదలవ్వచ్చు. ఏదేమైనా పిరియడ్ మొదలయ్యే క్రమంలో ఆడపిల్లల శరీరంలో పలు మార్పులు చోటుచేసుకోవడం సర్వసాధారణం. తల్లులు ఆ మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ.. వాటి గురించి వారికి వివరించడం ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాదు.. ఆయా సమయాల్లో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వారికి అన్ని వివరాలు ముందుగానే తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదే.

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-to-give-and-avoid-to-kids-during-winter-months
women icon@teamvasundhara
tips-to-stop-breast-feeding-for-your-baby

చనుబాలు మాన్పించేదెలా..?

మోహన వాళ్ల పాపకు రెండేళ్లు. అయినా ఇంకా ఆ పాప తల్లిపాలు తాగుతూనే ఉంది. ఎంత మాన్పిద్దామన్నా అది ఆమె వల్ల కావట్లేదు. పైగా పాపకు పాలివ్వకపోతే ఆకలికి తట్టుకోలేక ఏడుపు మొదలెడుతుంది. ఘనాహారం పెట్టినా తినకుండా మొహం తిప్పేస్తుంది. పాలే కావాలంటూ అల్లరి చేస్తుంది. ఇలా కొంతమంది పిల్లలు తల్లిపాలకు అలవాటు పడి వయసు పెరిగినప్పటికీ తల్లిపాలే తాగుతామని మొండికేస్తుంటారు. ఇదిలాగే కొనసాగితే వారికి వూహ తెలిసిన తర్వాత వారితో పాలు మానిపించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి చిన్నారులకు సంవత్సరం నుంచి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వయసు వరకు మాత్రమే పాలిచ్చి ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఘనాహారాన్ని అందించమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలతో పాలు మాన్పించడానికి తల్లులు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి..? రండి తెలుసుకుందాం.

Know More

women icon@teamvasundhara
qualities-our-girls-can-learn-from-maa-durga-in-telugu

మీ అమ్మాయిల్ని ఇలా పెంచుతున్నారా?

'నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు' అన్నారు నెహ్రూ. మరి, ఆ బాలలంటే కేవలం అబ్బాయిలే కాదు.. అమ్మాయిలూ అందులో భాగమే. ఆ విషయం తెలిసినా నేటి సమాజంలో ఇప్పటికీ అమ్మాయిల్ని చిన్న చూపు చూడడం, వారికి సమాన అవకాశాలు దక్కకపోవడం, ప్రతి విషయంలోనూ వారిని గుప్పిట్లో బంధించడం.. వంటివి జరుగుతున్నాయి. ఇక అలాంటప్పుడు రేపటి పౌరులుగా తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి తగిన స్వేచ్ఛ వారికి ఎక్కడ దక్కుతుంది? దీనికి తోడు ఓవైపు సమాజం అభివృద్ధి పథం వైపు పరుగెడుతోన్నా ఇంకా అమ్మాయిల్ని గుండెలపై కుంపటిలా భావించే వారు, పురిట్లోనే ప్రాణాలు తీసేసే వారూ మన చుట్టూ ఎందరో ఉన్నారు. అలాంటి వారందరికీ తగిన గుణపాఠం చెప్పాలంటే.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లల్లో 'భేటీ బచావో.. భేటీ పఢావో' కార్యక్రమాన్ని అమలు పరచాలి. అలాగని కేవలం వారికి మంచి చదువు అందించడం, సమాజంలో ఉన్నత వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడంతోనే సరిపోదు.. సకల సద్గుణాల కలబోతగా వారిని మలచాలి. అందుకు మనం చేయాల్సిందల్లా.. శక్తికి ప్రతిరూపమైన ఆ దుర్గమ్మలోని గుణాల్ని వారికి వివరిస్తూ, చిన్నతనం నుంచే వారు ఆ అమ్మలోని గుణాల్ని పుణికిపుచ్చుకునేలా చేయాలి. తల్లిదండ్రులుగా అది మనకు మాత్రమే సాధ్యం. మరి, మన అమ్మాయిల్ని ఆదిపరాశక్తిలా తీర్చిదిద్దాలంటే ఆ అమ్మవారిలోని ఏయే లక్షణాలను మన ఆడపిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే నేర్పించాలో ఈ 'దసరా శరన్నవరాత్రుల' సందర్భంగా తెలుసుకోవడం సందర్భోచితం.

Know More

women icon@teamvasundhara