scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û-©Õ¯Ão ƒ©Õx Æ¢Ÿ¿¢’Ã..

Home decorating tips to pet owners

ÅŒ«Õ ÆGµ-ª½Õ-*ÂË ÅŒTÊ{Õd’à •¢ÅŒÕ-«Û-©ÊÕ åX¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ Æ¯ä “˜ã¢œþ ƒšÌ-«© Â颩ð ‡Â¹×ˆ-«-«œ¿¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E®¾Öh¯ä …¯Ão¢. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð „ÃšË §ŒÕ•-«Ö-ÊÕ©Õ ÅŒ«Õ åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û-©Â¹× åX˜äd ‚£¾Éª½¢ Ÿ¿’¹_ª½ ÊÕ¢* „ÚË-Â¢ …X¾-§çÖ-T¢Íä «®¾Õh-«Û© «ª½Â¹× ÆFo “X¾Åäu-¹¢’à …¢œä©Ç èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-¹ע{Ö …¢šÇª½Õ. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË •¢ÅŒÕ-«Û©Õ ƒ¢šðx …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º N†¾-§ŒÕ¢©ð ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. «ÕJ, åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û-©Õ¯Ão.. ƒ©Õx Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¢˜ä \¢ Í䧌֩ð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

ÂÃéªp{Õx..
ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º N†¾-§ŒÕ¢©ð ÂÃéªp-šüC ÂÌ©-¹-¤Ä“ÅŒ. ƪáÅä ƒ¢šðx åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û©Õ …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÂÃéªpšü N†¾-§ŒÕ¢©ð Âî¾h èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÆN ‡Â¹×ˆ-«’à ŸÄE-åXj¯ä Aª½Õ-’¹ÕÅŒÖ, ©äŸÄ X¾œ¿Õ-¹ע{Ö …¢šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û-©Õ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÂÃéªp-šüE ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* ŸÄEo ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌՜¿¢ «ª½Â¹Ø “X¾Åäu¹ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä. ¹×¹ˆ, XÏLx «¢šË •¢ÅŒÕ-«Û© „碓{Õ-¹©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ªÃL-¤ò-Ōբ-šÇªá. ÆN ÂÃéªp-šüÂ¹× Æ¢{Õ¹פòªá, ͌֜¿šÇ-EÂË ‡¦ãs-{Õd’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢-šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê „ÃšË „碓{Õ-¹© ª½¢’¹Õ©ð¯ä …Êo ÂÃéªp-šüE B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÆN ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË O©Õ’à …¢œÄL. „碓{Õ-¹© ª½¢’¹Õ-©ð¯ä …¯Ãoªá ¹ŸÄ ÆE ¬ÁÙ“¦µ¼ÅŒ N†¾-§ŒÕ¢©ð ªÃ° X¾œ¿-¹עœÄ “X¾A-ªîW „ÚËE ÂÌx¯þ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ ¹×¹ˆ©Õ ÂÃéªp-{xÊÕ *¢Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C ÂæšËd «ÕK ÈK-Ÿçj-ÊN ÂíÊ-¹עœÄ …¢œ¿-{„äÕ «Õ¢*C.

²ò¤¶Ä ƪáÅä ƒ©Ç..
åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û-©Õ-Êo-X¾pœ¿Õ ²ò¤¶Ä©Õ, „ÚËåXj …¢Íä ¹׆¾-¯þ© N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ Âî¾h èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œÄL. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ²ò¤¶Ä©Õ, ¹׆¾-ÊxÂ¹× ÍéÇ-«Õ¢C «®¾Y¢Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ Â¹«ª½Õx Å휿Õ-’¹Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ƪáÅä OšËE «ÕÊ åXšüq *¢Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê „ÃšË ‡¢XϹ N†¾-§ŒÕ¢©ð ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh©Õ «£ÏÇ¢-ÍÃL. «áÈu¢’à „ç©ãyšü ÅŒª½£¾ÉÂ¹× Íç¢CÊ „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä OšËÂË •¢ÅŒÕ-«Û© „碓{Õ-¹©Õ Æ¢{Õ-Âí¢˜ä „ÃšËE «C-L¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç Â¹†¾d¢. Æ¢Ÿ¿Õê ²ò¤¶Ä©Õ, „ÃšË Â¹×†¾ÊÕx O©ãj-Ê¢-ÅŒ-«-ª½Â¹× ©ãŸ¿-ªýÅî ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ„ä ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ŠÂ¹-„ä@Á «®¾Y¢Åî ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J ƪáÅä.. åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ«Û© ª½¢’¹Õ©ð …Êo ¹«ª½Õx ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ©Çê’ Â¹×¹ˆ©Õ, XÏ©Õx©Õ *¢X¾-œÄ-EÂË O©ÕX¾œ¿E ¤¶Äu“GÂúÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-ÅŒÕÊo X¶¾Jo-ÍŒªý å®jÅŒ¢ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈šðx ©Gµ-²òh¢C. OšËÅî ²ò¤¶Ä-©ÊÕ Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Âí¢˜ä ƒ¢šËÂË Æ¢Ÿ¿¢Åî ¤Ä{Õ åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û©Õ „ÚËE ¤Äœ¿Õ-Íä-²Äh-§ŒÕÊo ¦µ¼§ŒÕ¢ Â¹ØœÄ …¢œ¿Ÿ¿Õ. Æ¢ÅäÂß¿Õ.. OšËE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌՜¿¢ Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ®¾Õ©¦µ¼¢.

’©Õ ¤Äœ¿-«-¹עœÄ..
ƒ¢šðx åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û©Õ …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ê«©¢ X¶¾Jo-ÍŒªý ’¹ÕJ¢Íä Âß¿Õ.. ’© N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ “¬ÁŸ¿l´ B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒN ’îœ¿Â¹× ÅŒ«Õ ¬ÁK-ªÃEo ªÃ®¾Õ-¹ע{Ö …¢šÇªá. «®¾Õh-«Û©Õ *¢Ÿ¿-ª½-«¢-Ÿ¿ª½ Íä®Ï, ’-©Â¹× «Õª½-¹-©-§äÕu©Ç Í䮾Õh¢-šÇªá. ƒ©Ç¢šË Âê½-ºÇ© «©x å®jÅŒ¢ ’©Õ ¤Äœ¿§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ ’-©ÊÕ ¬ÁÙ“¦µ¼¢- Íä-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË O©Õ’à …¢œä å®OÕÐ’Ãx®ýÐ-X¶Ï-E†ý åXªá¢-šüE „䧌՜¿¢ «Õ¢*C. ƒC ƒ¢šËE Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Í䧌Õ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ.. ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË O©Õ’à …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ ’-©Â¹× åXšüqÂË Æ¢Ÿ¿-ʢŌ ‡ÅŒÕh©ð Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ åXªá¢-šË¢’ûq ©äŸÄ „éü-¤ò-®¾dªýq Æ«Õ-ª½aœ¿¢ ŸÄyªÃ ƒ¢šË Æ¢ŸÄEo åX¢ÍŒ-«ÍŒÕa.

¦ãœþ†Ô{Õx ƒ©Ç..
ÂíEo ƒ@Áx©ð åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ«Û©Â¹× Â¹ØœÄ ƒ¢šðxE «Õ¢ÍÃ-©-åXjÂË ‡Âˈ ‚œ¿Õ-Âí¯ä ©äŸÄ X¾œ¿Õ-Âí¯ä Æ©-„Ã{Õ …¢{Õ¢C. ƒ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ ¦ãœþ-†Ô-{xÊÕ O©ãj-ʢŌ ÅŒª½-͌Ւà ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾ÕÂî«œ¿¢ «Õ¢*C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä •¢ÅŒÕ-«Û© „碓{Õ-¹©Õ ©äŸÄ „ÃšË ¬ÁK-ª½¢åXj …Êo «áJÂË Ÿ¿ÕX¾p-{xÂ¹× Æ¢{Õ-Âî-«œ¿¢ «©x NNŸµ¿ ª½Âé „ÃuŸµ¿Õ©Õ «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. …ÅŒ-¹-œÄ-EÂË O©Õ’à …¢œä©Ç ÂÃ{¯þ ÅŒª½£¾É ¦ãœþ-†Ô-{xÊÕ ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. «ÕŸµ¿u®¾n ª½¢’¹Õ©ðx ©äŸÄ «ÕMd-¹-©ªý ¤Äu{-ªýoÂ¹× Íç¢CÊ ¦ãœþ-†Ô{Õx ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «©x ’¹C Æ¢Ÿ¿¢ Â¹ØœÄ ƒÊÕ-«Õ-œË-®¾Õh¢C.

X¾T-L-¤òE «®¾Õh-«Û©Õ..
ƒ¢šðx åX¢X¾Ûœ¿Õ •¢ÅŒÕ-«Û©Õ …Êo-X¾pœ¿Õ „ÃšË Âê½-º¢’à «®¾Õh-«Û©Õ X¾T-L-¤ò-¹עœÄ ֮͌¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ ¦ÇŸµ¿uÅŒ Â¹ØœÄ «ÕÊŸä. Æ¢Ÿ¿Õê X¾T-L-¤òE, •¢ÅŒÕ-«Û-©Â¹× ’çŒÖ©Õ ¹L-T¢-ÍŒE «®¾Õh-«Û-©Åî ƒ¢šËE Æ©¢-¹-J¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. «áÈu¢’à •¢ÅŒÕ-«Û-©Â¹× Æ¢Ÿä ‡ÅŒÕh©ð ’ÃV, XÏ¢’ÃºÌ «®¾Õh-«Û-©ÊÕ …¢ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. „ÚËÂË Æ¢Ÿä¢ÅŒ ‡ÅŒÕh©ð …¢œä Æ©t-ªÃ©ðx å®jÅŒ¢ OšËE Æ©¢-¹-J¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ŠÂ¹-„ä@Á ƒC ÅŒX¾p-E-®¾J ƪáÅä.. ’Ãx®ý-¤Äu-¯ç-©üÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ÅŒ©Õ-X¾Û-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen

మాడ్యులర్ కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే..

కొత్త ట్రెండ్స్ కేవలం ఫ్యాషన్‌కు మాత్రమే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. మనం కొత్తగా సిద్ధమవ్వడమే కాదు.. మన ఇంటినీ కొంగొత్త ఇంటీరియర్స్‌తో సరికొత్తగా మార్చేయవచ్చు. అందులోనూ.. ప్రస్తుతం మహిళలందరూ మారుతున్న ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా తమ ఇంటిని ట్రెండీగా, స్త్టెలిష్‌గా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తున్నారు కూడా.. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మాడ్యులర్ కిచెన్స్‌కు ఓటేస్తున్నారు. అయితే వీటి నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే వంటగది సౌకర్యవంతంగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఇంటీరియర్ నిపుణులు. మరి, ఆ అంశాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
summer-decoration-tips-to-keep-home-cool
women icon@teamvasundhara
tips-to-make-any-bathroom-feel-bigger
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
things-to-consider-while-decorating-your-bedroom
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-a-childrens-room
women icon@teamvasundhara
how-arrange-things-in-almirahs
women icon@teamvasundhara
tips-to-use-purple-color-in-interiors
women icon@teamvasundhara
how-to-make-terra-cotta-fountain-at-your-home
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara