scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¹%³Äg-†¾dNÕÂË OÕ ƒ©Õx ¬ð¦µÇ§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à ƒ©Ç!

Decorate your home to welcome lord krishna in this way.

“¬Ç«º «Ö®¾¢©ð «Íäa «áÈu-„çÕiÊ X¾ª½y-C-¯Ã©ðx ¹%³Äg-†¾dNÕ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ©ð¹ ¹©Çuº¢ Â¢ ¡Â¹%-†¾ßgœ¿Õ «ÖÊ« ª½ÖX¾¢©ð ¦µ¼ÖNÕåXj Æ«-ÅŒ-J¢-*Ê X¾N-“ÅŒ-„çÕiÊ ªîV ƒC. ¨ ªîVÊ ƒ©x¢Åà Ʃ¢-¹-J¢*, X¾Ü•-’¹-CE Æ¢Ÿ¿¢’à BJaCCl *Eo ¹%†¾ßg-œËÂË ƒ†¾d-„çÕiÊ «¢{-ÂÃ-©Fo Íä®Ï, ¹%†¾ßgœË ¦ÕœË ¦ÕœË ¤ÄŸÄ©Õ „ä®Ï.. ‚§ŒÕÊÕo ƒ¢šðxÂË ‚£¾Éy-E²Äh¢. ‚ ¹Êo§ŒÕu «ÕE¢-šðxê «®¾Õh-¯ÃoœÄ ÆÊo¢ÅŒ ‚Ê¢Ÿ¿ X¾ª½-«-¬Á¢Åî X¾Ü•©Õ Íä²Äh¢.. «ÕÊ «á«y-’î-¤Ä-©Õœä Æ¢Ÿ¿¢’à …¢œÄ©E ÍÃ©Ç ÂÕ-¹עšÇ¢.. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîVÊ «ÕE¢-šËËE, X¾Ü•-’¹-CE, ¹%†¾ßg-œËE ‡©Ç Æ©¢-¹-J¢-Íéð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..
ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º ƒ©Ç..
[ ¹%³Äg-†¾dNÕ ªîVÊ …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ƒ¢šÇ- ¦-§ŒÕšÇ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-¹×E.. „ÃÂËšðx Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «á’¹Õ_©Åî BJa-C-ŸÄlL.
[ ƒ¢šðxE ÆEo ’¹Õ«Öt©ÊÕ «ÖNÕ-œÄ-¹שÕ, X¾Ü©-Ÿ¿¢-œ¿-©Åî Æ©¢-¹-J¢-ÍÃL. ÅŒªÃyÅŒ „ÚËåXj ÊÕ¢* ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ¤¶òxª½-客šü ©ãj{xÊÕ Â¹šËd „ä©Ç-œ¿-Dæ®h Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ©Õx X¾¢œ¿’¹ ¬ð¦µ¼ÊÕ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C.
[ ƒ¢šðxE ’-©åXj ƹˆ-œ¿-¹ˆœÄ ¹%†¾ßgœË X¾šÇ-©ÊÕ „ä©Ç-œ¿-Dæ®h ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.
[ ÅŒªÃyÅŒ ¡Â¹%-†¾ßg-œËÂË ƒ†¾d-„çÕiÊ Æ{Õ-¹×-©Åî Íä®ÏÊ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ, ¤Ä§ŒÕ®¾¢, ͌鈪½ ¤ñ¢’¹L.. „ç៿-©ãjÊ «¢{-ÂÃ-©Fo ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL.
[ X¾Ü• ÅŒªÃyÅŒ ¹%†¾ßgœË ¤Ä{©Õ, ¹Ÿ±¿©Õ NÊœ¿¢, ¦µ¼•Ê.. ÅŒC-ÅŒª½ Âê½u-“¹-«Ö-©ÊÕ \ªÃp{Õ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƒ©Ç¢šË Âê½u-“¹-«Ö-©Â¹× ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©¢-Ÿ¿-JF Â¹ØœÄ XÏLæ®h ƒ©x¢Åà Âî©Ç-£¾Ç-©¢’à «Öª½Õ-ŌբC.
[ ŠÂ¹-„ä@Á «*aÊ ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× ¦£¾Ý-«ÕŌթä„çÕi¯Ã ƒ«y-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-¹ע˜ä (…ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂË.. ¹%†¾ßgœË “X¾A-«Õ©Õ, ¤¶ñšð©Õ, ¯ç«ÕL XϢ͵éÕ, «áª½R.. „ç៿-©ãj-ÊN) „ÚË-Â¢ «á¢Ÿ¿Õ-’Ã¯ä ³ÄXÏ¢’û Íä®Ï, TX¶ýd ¤ÄuÂúq ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. DE-«©x £¾ÇœÄ-«ÛœË X¾œ¿-¹עœÄ …¢œ¿ÍŒÕa.
X¾Ü•-’¹-C©ð ¤Ä¢œ¿Õ-ª½¢-’¹œ¿Õ..
[ X¾Ü•Â¹× «á¢Ÿ¿Õ X¾Ü•-’¹-CE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-ÂíE, Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-¹ע˜ä ͌¹ˆ’à …¢{Õ¢C. ’¹C ’¹Õ«Öt-EÂË «ÖNÕœË Å-ºÇ©Õ, X¾Ü©Õ, ¤¶òxª½-客šü ©ãj{xÊÕ Æ«Õ-ªÃaL. DE «©x ’¹Ÿ¿¢Åà ͌֜¿-«á-ÍŒa-{’à Ō§ŒÖ-ª½-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ X¾¢œ¿’¹ ¹@Á …šËd-X¾-œ¿Õ-ŌբC.
[ ÅŒªÃyÅŒ *Eo ¹%†¾ßgE N“’¹-£¾ÉEo B®¾Õ¹×E Æ©¢-¹-J¢-ÍÃL. «ÕÊ¢ ‡¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ¦ï«Õt©ð ¹%†¾ßgœ¿Õ XÏ©x-Ê-“’îN «ÜŸ¿Õ-ÅŒÕ-Êo-{Õx’à …¢˜ä «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à …¢{Õ¢C.
[ ‚ N“’¹-£¾É-EÂË X¾{Õd «²ÄY©Õ Ÿµ¿J¢X¾-èä®Ï, ¦¢’ê½Õ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ „ä®Ï.. X¾Ü©-Ÿ¿¢-œ¿ Â¹ØœÄ „䧌ÖL.
[ ¹%†¾ßg-œËÂË ¦Ç’à Ê*aÊ „Ú˩ðx ¯ç«Õ-L-XϢ͵Œ¢ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ÂæšËd «á¢Ÿ¿Õ «ÕÊ¢ Æ©¢-¹-J¢-*Ê Â¹%†¾ßgœË N“’¹-£¾É-EÂË ÂËK-{¢©ð ‹ ¯ç«Õ-L-XϢ͵Œ¢ åXšÇdL. D¢Åî-¤Ä{Õ «ÕJEo XϢ͵éÊÕ N“’¹£¾Ç¢ ÍŒÕ{Öd Æ¢Ÿ¿¢’à Ʃ¢-¹Jæ®h «á«y-’î-¤Ä-©Õœ¿Õ «ÕJ¢ÅŒ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹Ê-X¾-œ¿ÅÃœ¿Õ.
[ ƒÂ¹ X¾Ü•-’¹C Æ¢Ÿ¿¢ «ÕJ¢ÅŒ Cy’¹Õ-ºÌ-¹%ÅŒ¢ ÂÄÃ-©¢˜ä ¹%†¾ßgœË N“’¹£¾Ç¢ åX˜äd “X¾Ÿä-¬Ç-EÂË „çÊÕ¹ „çjX¾Û «áŸ¿Õ-ª½Õ-ª½¢’¹Õ (‚¹×-X¾ÍŒa, ‡ª½ÕX¾Û, X¾®¾ÕX¾Û.. „ç៿-©ãj-ÊN) ¹éªd-ÊxÊÕ „ä©Ç-œ¿-Dæ®h ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C. ©äŸÄ ’¹C©ð O©ãj-ÊEo D¤Ä©Õ åX{dœ¿¢ Â¹ØœÄ «Õ¢*C.
[ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¹%†¾ßg-œËÂË «Ü¢•©ü 殫 Eª½y-£ÏÇ-²Ähª½Õ. ÅŒ«Õ ƒ@Áx©ðx …§ŒÖu© ¹šËd ¹%†¾ßgœË N“’¹-£¾ÉEo Æ¢Ÿ¿Õ©ð åXšËd «ÜX¾Û-Åê½Õ. ¹%³Äg-†¾dNÕ ªîV ‚ ªÃCµ-ÂÃ-«-©x-¦µ¼ÕEo Âí©-«-œÄ-EÂË ƒD ‹ X¾Ÿ¿l´A. ƒ©Ç «ÕÊ¢ Â¹ØœÄ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ע˜ä …§ŒÖu©ÊÕ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© X¾Ü©Åî Æ©¢-¹-J¢*, ¯ç«ÕL XϢ͵éÅî ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à BJaCClÅä ¹@Á’à …¢{Õ¢C.
[ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ¹%†¾ßg-œË N“’¹-£¾ÉEo …¢ÍŒ-œÄ-EÂË ®Ï¢£¾É-®¾Ê¢ ©äŸÄ XÔ{ÊÕ …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. DE-Â¢ ¦¢’ê½¢, „碜Ë.. «ªÃg©ðx …¢œä ®Ï¢£¾É-®¾-¯ÃEo …X¾-§çÖ-Tæ®h ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à …¢{Õ¢C. DEÂË ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© «²ÄY-©Åî ¦ðª½f-ªý©Ç ¹ךËd åXœËÅä «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à …¢{Õ¢C.
[ ¹%†¾ßg-œËE ¯ä© OÕŸ¿ ¹تîa-¦ã-{d-œ¿„äÕ «Ö ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢ ÆÊÕ-Â¹×¯ä „Ãª½Õ.. ¯ä© OÕŸ¿ ¦¢A, ÍëբA, ’¹Õ©ÇH, «Õ¢ŸÄª½¢.. ƒ©Ç ª½¢’¹Õ-ª½¢’¹Õ X¾Ü©Åî ¯ä©åXj ‹ «á’¹Õ_©Ç „ä®Ï Æ©¢-¹-J¢-ÍŒ¢œË. ÅŒªÃyÅŒ «ÕŸµ¿u©ð E¢œ¿Õ’à Ʃ¢-¹-J¢-*Ê Â¹%†¾ßgœË N“’¹-£¾ÉEo …¢ÍŒ¢œË.. ®Ï¢X¾Û©ü Æ¢œþ ®Ôyšü’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.
[ Æ©Çê’ Â¹%†¾ßg-œËÂË ’î«Û-©¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ÂæšËd OÕ ƒ¢šðx \„çj¯Ã ’î«Û© ¦ï«Õt-©Õ¢˜ä ¹%†¾ßgœË N“’¹-£¾É-EÂË ƒª½Õ-„çj-X¾Û©Ç œç¹-ꪚü Í䧌բœË. ©äŸÄ „çÊo E¢œËÊ Â¹×¢œ¿-©ÊÕ ÅŒ©-XÏ¢-Íä©Ç «ÕšËd ¹עœ¿-©ÊÖ åXšËd Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.
…šËd Â¢..
¹%³Äg-†¾dNÕ ÆÊ-’Ã¯ä «ÕÊÂ¹× ’¹ÕªíhÍäa «Õªî N†¾§ŒÕ¢.. …šËd-Âí˜äd Âê½u-“¹«Õ¢. DE-Â¢ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ©, NNŸµ¿ ª½Âé „çÖœ¿-@Áx©ð …¢œä …{Õx «Ö骈šðx Ÿíª½Õ-¹×-ÅŒÕ-¯Ãoªá. OšË©ð OÕÂ¹× Ê*aÊ …šËdE ‡¢ÍŒÕ-¹×E ÂíÊÕ-Âíˆ-Íäa-§ŒÕ¢œË. ÅŒªÃyÅŒ …šËd Âí˜äd «á¢Ÿ¿Õ ŸÄEo X¾®¾ÕX¾Û F@ÁÙx, *©xª½ ¯Ãºä©Õ, ÅÚÇÂ¹× …¢’¹ª½¢.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËÅî E¢X¾¢œË. X¾Â¹ˆ-ÊÕ¢* ¤ò§ŒÕ-œÄ-EÂË ª½¢’¹Õ F@ÁÙx Â¹ØœÄ ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-ÂË.
ƒ«¢œÎ, ¹%³Äg-†¾dNÕ ªîV Í䧌Ö-LqÊ Æ©¢-¹-ª½-º©Õ, «á¢Ÿ¿Õ’à Í䮾Õ-Âî-„Ã-LqÊ X¾ÊÕ©Õ.. ƒ«Fo “X¾ºÇ-R-ÂÃ-¦-Ÿ¿l´¢’à X¾ÜJh Íäæ®®Ï ¨ ¹%³Äg-†¾d-NÕE Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à •ª½Õ-X¾Û-Âî¢œË «ÕJ..!

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen

మాడ్యులర్ కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే..

కొత్త ట్రెండ్స్ కేవలం ఫ్యాషన్‌కు మాత్రమే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. మనం కొత్తగా సిద్ధమవ్వడమే కాదు.. మన ఇంటినీ కొంగొత్త ఇంటీరియర్స్‌తో సరికొత్తగా మార్చేయవచ్చు. అందులోనూ.. ప్రస్తుతం మహిళలందరూ మారుతున్న ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా తమ ఇంటిని ట్రెండీగా, స్త్టెలిష్‌గా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తున్నారు కూడా.. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మాడ్యులర్ కిచెన్స్‌కు ఓటేస్తున్నారు. అయితే వీటి నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే వంటగది సౌకర్యవంతంగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఇంటీరియర్ నిపుణులు. మరి, ఆ అంశాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
summer-decoration-tips-to-keep-home-cool
women icon@teamvasundhara
tips-to-make-any-bathroom-feel-bigger
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
things-to-consider-while-decorating-your-bedroom
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-a-childrens-room
women icon@teamvasundhara
how-arrange-things-in-almirahs
women icon@teamvasundhara
tips-to-use-purple-color-in-interiors
women icon@teamvasundhara
how-to-make-terra-cotta-fountain-at-your-home
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
essential-things-that-must-be-in-guest-room
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-decoration-with-these-ancient-items
women icon@teamvasundhara
ideas-to-bring-nature-into-home
women icon@teamvasundhara
ideas-to-use-stones-for-interior-decoration
women icon@teamvasundhara
interior-design-trends-for-2017
women icon@teamvasundhara
correct-these-interior-mistakes
women icon@teamvasundhara