scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦œçbšü ÅŒT_¢-ÍÃ-©¢˜ä..

Home decoration in your budget.

ƒ©Õx ¹{Õd-Âî-«œ¿¢ ŠéÂ-ÅŒh-ªáÅä.. ƒ¢šðxE “X¾A ’¹CF Âë-©-®ÏÊ «®¾Õh-«Û-©Åî Æ¢Ÿ¿¢’à Ʃ¢-¹-J¢-ÍŒœ¿¢ «Õªî ‡ÅŒÕh. ¨ “¹«Õ¢©ð …Êo «®¾Õh-«Û-©-Åî¯ä Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä „Ãª½Õ Âí¢Ÿ¿-éªjÅä, ÂíÅŒhN ÂíE œç¹-ꪚü Í䮾Õ-Â¹×¯ä „Ã@ÁÙx «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-ª½Õ¢-šÇª½Õ. ƒÂ¹ «ÕÊ ¦œçbšü Ȫ½Õa X¾ª½¢’à ͌Öæ®h ƒ¢šðx …¢œä «®¾Õh-«Û©ä ƪáÅä ‡Â¹×ˆ« Ȫ½Õa …¢œ¿-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂÃF ÂíÅŒhN Âí¯Ã-©¢˜ä «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç œ¿¦Õs Ȫ½Õa åXšÇdLq ªÃ«ÍŒÕa. åXj’à ¨ ªîV©ðx \ «®¾Õh«Û ֮͌ϯà «Ö骈šðx ©Gµ¢Íä ÂíÅŒh ÂíÅŒh „çÖœ¿@ÁxÂ¹× Â퟿„ä ©äŸ¿Õ. Æ©Çê’ „ÃšË Ÿµ¿ª½ Â¹ØœÄ Æ¢¦-ªÃEo Åù×-ÅŒÕ-ŌբC. Æ©Ç-’¹E Æ¢Ÿ¿ª½Ö OšËE ÂíÊ-©ä-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd ƒ¢šËE Æ¢Ÿ¿¢’à Ʃ¢-¹-J¢Íä “Â¹«Õ¢©ð ¦œçb-šüÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÅŒpE-®¾J. «ÕJ ÆŸç-©Ç’î ͌֟Äl¢ ª½¢œË.

“X¾ºÇ-R¹ «áÈu¢..
«ÕÊ¢ \ X¾E Í䧌Ö-©¯Ão «á¢Ÿ¿Õ ‹ X¾ÂÈ “X¾ºÇ-R¹ „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªýq N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ Æ¢Åä! ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ «á¢Ÿ¿Õ’à “X¾A ’¹C-©ðÊÖ Â¹*a-ÅŒ¢’à …¢œÄ-LqÊ «®¾Õh-«Û-©ä¢šð ‹ L®¾Õd ªÃ®¾Õ-ÂË. ƒŸ¿¢Åà X¾Üª½h-ªá¢-Ÿ¿-ÊÕ-¹ע˜ä «Õªî ®¾«Õ®¾u „ç៿-©-«Û-ŌբC. ÆŸä-Ê¢œÎ.. «ÕÊ¢ Âí¯Ã-©-ÊÕ-¹×Êo «®¾Õh-«Û© œËèãj¯þ Ê*aÅä êª{Õ ÊÍŒaŸ¿Õ.. êª{Õ Ê*aÅä œËèãj¯þ ÊÍŒaŸ¿Õ. D¢Åî \C ‡¢ÍŒÕ-Âî-„éð ÅçL-§ŒÕ¹ ÍéÇ-«Õ¢C ®¾¢C-’¹l´¢©ð X¾œË-¤ò-Åê½Õ. ¨ ’î©¢Åà «Ö «©x Âß¿¢-šÇªÃ? ƪáÅä.. «á¢Ÿ¿Õ’à OÕÂ¹× ÂÄÃ-©-ÊÕ-Â¹×¯ä «®¾Õh-«Û© œËèãjÊÕx, êª{Õx.. ÅŒC-ÅŒª½ N†¾-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* „ç¦ü-å®j{Õx Ưäy-†Ï¢* “¤ÄŸµ¿-NÕ-¹¢’à ‹ Ƣ͌-¯ÃÂ¹× ª½¢œË. ÅŒªÃyÅŒ \§äÕ «®¾Õh«Û©Â¹× ‡¢Åç¢ÅŒ Ȫ½a-«Û-ŌբŸî “X¾ºÇ-R-¹©ð ªÃ®¾Õ-¹ע˜ä ÆÊ-«-®¾ª½ «u§ŒÖEo ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.

“¤ÄŸµÄ¯ÃuEo ¦šËd..
ƒ¢šðx Æ©¢-¹-J¢Íä «®¾Õh-«Û©ÊÕ Âí¯ä N†¾-§ŒÕ¢©ð \§äÕ «®¾Õh-«ÛÂ¹× ‡¢ÅŒ “¤ÄŸµÄÊu¢ ƒ„Ãy©ð Â¹ØœÄ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ©äŸ¿¢˜ä ÆÊ-«-®¾ª½ Ȫ½Õa©Õ ÅŒX¾p«Û. '¨ «®¾Õh«Û ÅŒX¾p-E-®¾-J’à …¢œÄL..Ñ ÆE-XÏ-æ®h¯ä Âí¯ÃL. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹×.. £¾É©ðx ŠÂ¹ šÌO …¢Ÿ¿-ÊÕ-ÂË.. ¦ãœþ-ª½Ö-„þÕ©ð åX{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË «Õªî šÌO Âí¢{Õ¢-šÇª½Õ ÍéÇ-«Õ¢C. ƒ¢šðx ‡Â¹×ˆ« «Õ¢C …¢˜ä ®¾êª.. ƒŸ¿lêª …¯Ão Âí¢Ÿ¿ª½Õ ƒ©Ç¢šË Ȫ½Õa-©Â¹× „çÊ-ÂÃ-œ¿ª½Õ. DE-«©x «%Ÿ±Ä Ȫ½Õa©Õ ÅŒX¾p «ÕêªOÕ …X¾-§çÖ’¹¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ÂæšËd ¨ NŸµ¿-„çÕiÊ Èª½Õa©Õ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-¹ע˜ä OÕ¹×Êo ¦œçb-šü©ð¯ä Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ «®¾Õh-«ÛLo ÂíE ƒ¢šËE ͌¹ˆ’à Ʃ¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.

…Êo „ÚË-Åî¯ä..
Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx …¢œä ¤ÄÅŒ «®¾Õh«Û©Õ ¦Ç’ïä X¾E-Íä-®¾Õh¯Ão „ÚËE ÆNÕt ©äŸÄ X¾Â¹ˆÊ X¾œä®Ï.. ÂíÅŒhN ÂíÊÕ-’î©Õ Íä²Ähª½Õ. D¢Åî œ¿¦Õs©Õ «%Ÿ±Ä Â뜿¢ ÅŒX¾p «Õêª …X¾-§çÖ-’¹-«â …¢œ¿Ÿ¿Õ. ÂæšËd «á¢Ÿ¿Õ ƒ¢šðx …¢œä «®¾Õh-«ÛLo X¾ÜJh ²Änªá©ð „Ãœ¿Õ-¹×E.. ÆN ¤Äœçj-¤òªá, X¾E-Íä-§ŒÕ-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ÂíÅŒhN ÂíÊÕ-¹׈¢˜ä œ¿¦Õs ‚ŸÄ Æ«Û-ŌբC.

å®Â¹¢œþ £¾Éu¢œþ-„çj¯Ã ®¾êª!
å®Â¹¢œþ £¾Éu¢œþ «®¾Õh-«Û©Õ ÂíÊ-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C ƒ†¾d-X¾-œ¿-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂÃF ¦œçbšü Ō¹׈-«’à …ÊoX¾Ûpœ¿Õ ƒ©Ç¢šË «®¾Õh-«Û©ä X¾E-Âí-²Ähªá. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä OšË êª{Õ ÅŒÂ¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C ÂæšËd. Ō¹׈« ¦œçbšüÅî¯ä ƒ¢šðxE «®¾Õh«Û©Fo ÂíÊ-œÄ-EÂË ƒŸî «Öª½_¢. ÂíEo ‚¯þ-©ãj¯þ „ç¦ü-å®j-{x©ð Â¹ØœÄ å®Â¹¢œþ £¾Éu¢œþ «®¾Õh-«Û©Õ ®¾ª½-®¾-„çÕiÊ Ÿµ¿ª½-©Â¹× ©Gµ-®¾Õh-¯Ãoªá. ÂÃF OšËE Âí¯ä N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL. å®Â¹¢œþ £¾Éu¢œþ ƪá¯Ã ÆN ͌֜¿-œÄ-EÂË ¦Ç’¹Õ-¯Ão§ŒÖ.. ©äŸÄ? ®¾J’Ã_ X¾E-Íä-®¾Õh-¯Ão§ŒÖ.. ©äŸÄ? Ưä N†¾-§ŒÖ©Õ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð OÕÂ¹× ÅçL-®ÏÊ „Ã@ëx-«-éªj¯Ã …¢˜ä „Ã@Áx Ÿ¿’¹_ª½ Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ «®¾Õh-«Û©Õ ÂíÊÕ-Âîˆ-«œ¿¢ «Õ¢*C. ©äŸ¿¢˜ä Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¤Äœçj-¤ò-ªáÊ „ÚËE Â¹ØœÄ \Ÿî åXjåXjÊ „çÕª½Õ-’¹Õ©Õ CCl OÕÂ¹× Æ¢{-’¹˜äd “X¾«ÖŸ¿¢ …¢{Õ¢C. ÂæšËd ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œÄL. ©ä¹-¤òÅä OÕêª ‡Â¹×ˆ-«’à ʆ¾d-¤ò-ÅÃ-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-ÂË.

®¾J-ÍŒÖ-®¾Õ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ??
ƒ¢šËÂË Âë-©-®ÏÊ X¶¾Jo-ÍŒªý Âí¯ä-{-X¾Ûpœ¿Õ ÍÃ©Ç èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œÄL. Âí¯ä «®¾Õh-«ÛÊÕ ŠÂ¹-šËÂË éª¢œ¿Õ ²Äª½Õx X¾J-Q-L¢-ÍÃL. ©äŸ¿¢˜ä BªÃ ƒ¢šËÂË B®¾Õ-Âí*aÊ ÅŒªÃyÅŒ '‚ ©ðX¾¢ …¢C.. ¨ ©ðX¾¢ …¢C..Ñ ÆE ¦ÇŸµ¿ X¾œÄLq «®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê Âí¯ä «á¢Ÿä ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ-©Fo èÇ“’¹-ÅŒh’à X¾J-QL¢ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.

ÊæXp ª½¢’¹Õ©ä..
ƒ¢šðxE ’©Õ ŠÂ¹ ª½¢’¹Õ©ð …¢œË ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªýq «Õªî ª½¢’¹Õ©ð …¢˜ä \¢ ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C ÍçX¾p¢œË. ÂæšËd ƒ¢šðx …¢œä ¹éªdÊÕx, ²ò¤¶Ä ¹«ª½Õx, XÏ©ðx ¹«ª½Õx, ¦ãœþ-†Ôšüq.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËE ’© ª½¢’¹ÕÊÕ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-¹×E ‡¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆX¾Ûpœä ͌֜¿-œÄ-EÂË ‡¢Åî ‚Â¹ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à …¢{Õ¢C. Ō¹׈« Ÿµ¿ª½©ðx¯ä ¯Ãºu-„çÕiÊ …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ ‡¢ÍŒÕ-Âî-’¹-L-TÅä œ¿¦Õs ‚ŸÄ Æ«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ƒ¢šËÂË Æ¢Ÿ¿¢ Â¹ØœÄ «®¾Õh¢C.

ƒ¢šËE Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à Ʃ¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä “Â¹«Õ¢©ð ¦œçb-šüE ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©¢˜ä \¢ Í䧌֩ð ÅçL-®Ï¢-C’Ã.. «ÕJ OÕª½Õ Â¹ØœÄ OšËE ¤ÄšË¢* ͌֜¿¢œË.

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
decor-your-home-with-these-eco-friendly-lamps-this-diwali-in-telugu
women icon@teamvasundhara
things-to-plan-before-building-your-dream-home
women icon@teamvasundhara
tips-for-vertical-gardening
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
tips-to-follow-choosing-tiles
women icon@teamvasundhara
natural-fragrances-for-your-home
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-your-walls-with-photo-frames
women icon@teamvasundhara
diy-ideas-for-new-year
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-decorate-tiny-bedroom-as-spacious