scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¤¶ñšð “æX¶«á©Õ.. Æ¢Ÿ¿¢’Ã.. ƒ©Ç..!

Tips to arrange photo frames on wall

ƒ¢šðx ’-©Fo ‘ÇS’à …¯Ão§ŒÖ? Æ©Ç-’¹E ’-©Â¹× \C X¾œËÅä ÆC ÅŒT-L¢-Íä-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä „ÃšË Æ¢ŸÄEo Íäèä-ÅŒÕ©Ç OÕêª Í眿-’í-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ª½Êo «Ö{! ƒ@Áx©ðx ’©Õ ‘ÇS’à ¹E-XÏæ®h ÍéÕ.. ÍéÇ-«Õ¢C ¤ÄÅŒ ÂÃu©¢-œ¿ª½Õx, ‡X¾p-šË„î ¤¶ñšð©Õ.. ÅŒT-L¢-Íä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. DE-«©x OÕª½Õ ’-©Â¹× ‡¢ÅŒ «Õ¢* åXªá¢šü „ä®Ï¯Ã Æ¢Ÿ¿-N-£ÔÇ-Ê¢’ïä ¹E-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. «ÕJ \¢ Í䧌Õ-«Õ¢-šÇª½Õ.. Æ¢šÇªÃ? Æ©Ç ÆœË-’ê½Õ ¦Ç’¹Õ¢C..! ÍÃ©Ç ®Ï¢X¾Û-©¢œÎ.. ¤¶ñšð “æX¶«á-©ÊÕ ÅŒT-Læ®h ®¾J. ƒN ’-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹Ê-X¾-œä©Ç Íä²Ähªá. «ÕJ OšË Æ©¢-¹-ª½-º-©ðÊÖ ÂíEo ÂË{Õ-¹×-©Õ-¯Ãoªá. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
Šê ª½¢’¹Õ©ð..
’åXj Æ«Õêªa ¤¶ñšð “æX¶«á©Õ Šê ª½¢’¹Õ©ð …¢œäN ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «ÕJ¢ÅŒ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ¤¶ñšð “æX¶«áLo Šê ’åXj Æ«Õ-ª½Õa-Ōբ-šÇª½Õ. D¢Åî ÆEo ª½¢’¹Õ©Õ ’ ª½¢’¹ÕÂ¹× ®¾J-¤ò¹ „ÃšË Æ¢Ÿ¿¢ Ÿç¦s-A¯ä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ ÍŒÖæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ ‚ ª½¢’¹Õ© “X¾¦µÇ«¢ ¹¢šËåXj Â¹ØœÄ X¾œ¿ÍŒÕa. ƒ„ä ÂùעœÄ ¤¶ñšð-©ÊÕ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© “æX¶«á©ðx Æ«Õ-ª½aœ¿¢ «©x ‚ ¤¶ñšð© «ÕŸµ¿u „çjNŸµ¿u¢ Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕ-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd ƒ«Fo •ª½-’¹-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä Šê ª½¢’¹Õ©ð …¢œä “æX¶«á©äo ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. X¶¾L-ÅŒ¢’à ’, ¤¶ñšð “æX¶«á©Õ.. 骢œ¿Ö Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-²Ähªá.
¹ÊÕ-ÍŒÖX¾Û „äÕª½©ð..
Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¤¶ñšð “æX¶«á-©ÊÕ ’©åXj «ÕK ‡ÅŒÕh©ð Æ«Õ-ª½Õa-Ōբ-šÇª½Õ. DE-«©x ÍŒÖæ®-„Ã-JÂË ¤¶ñšð©Õ ®¾J’Ã_ ¹E-XÏ¢-ÍŒ«Û.. Æ©Çê’ OÕª½Õ ‡¢ÅŒ «Õ¢* ¤¶ñšð “æX¶«áLo Æ«Õ-Ja¯Ã ƢŌ ‡ÅŒÕh©ð ÅŒT-L¢-ÍŒœ¿¢ «©x „ÃšË Æ¢Ÿ¿¢ Ÿç¦s-A¯ä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ÂæšËd ÍŒÖæ®-„Ã-JÂË Â¹ÊÕ-ÍŒÖX¾Û „äÕª½©ð Æ¢˜ä ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¤¶ñšð ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ’åXj Ō¹׈« ‡ÅŒÕh©ð “æX¶«áLo Æ«Õ-ªÃaL. D¢Åî ’îœ¿ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ¤¶ñšð©Ö Fšü’Ã, Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-²Ähªá. Æ©Çê’ “æX¶«á-©ðxE ¤¶ñšð-©ÊÕ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à «Öª½a-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ O©Õ’à …¢{Õ¢C.

®¾«Ö-Ê-„çÕiÊ X¾J-«Ö-º¢©ð..
’-©åXj Æ«Õ-ª½a-œÄ-EÂË ®¾«ÖÊ X¾J-«Ö-º¢©ð …¢œä ¤¶ñšð “æX¶«á-©ÊÕ ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ŠÂ¹-„ä@Á ¤¶ñšð å®jV.. “æX¶«á X¾J-«Öº¢ ¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ« ©äŸÄ Ō¹׈-«’à …Êo-{x-ªáÅä ŸÄEo “æX¶«á X¾J-«Ö-ºÇ-EÂË ÅŒT-Ê-{Õx’à Kå®jèü Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ƒ©Ç ÆFo ®¾«ÖÊ X¾J-«Ö-º¢©ð …¢œä “æX¶«á-©ÊÕ Æ«Õ-ª½aœ¿¢ «©x ’ «ÕJ¢ÅŒ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ©äŸ¿¢˜ä ƒ©Ç Â¹ØœÄ Í䧌ÕÍŒÕa.. Šê å®jV©ð Âî¾h åXŸ¿l’à …¢œä “æX¶«á-©Fo åXj ¦µÇ’¹¢©ð, Âî¾h *Êo å®jV©ð …¢œäN ÅŒªÃyA «ª½Õ-®¾©ð Æ«Õ-ªÃaL.. ƒ©Ç å®jVÊÕ ¦šËd Â¹ØœÄ Æ«Õ-ª½Õa-Âî-«ÍŒÕa. ©äŸ¿¢˜ä «ÕK åXŸ¿l’Ã, ¤ñœ¿-«Û’à …¢œä ¤¶ñšð “æX¶«á-©ãjÅä „äêª ’åXj “X¾Åäu-¹¢’à ŌT-L¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.
œ¿©ü Æ«y-¹עœÄ..
OÕª½Õ ¤¶ñšð “æX¶«áLo Æ«Õêªa ’åXj ®¾Öª½u-ÂâA ¯äª½Õ’à X¾œ¿-¹עœÄ ֮͌¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä “æX¶«á-©åXj ‡¢œ¿ ¯äª½Õ’à X¾œ¿œ¿¢ «©x ÆN ÅŒyª½’à æX¶œþ ƪá-¤òªá œ¿©ü’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-Åêá. ÂæšËd \ ’-éÂjÅä OÕª½Õ ¤¶ñšð “æX¶«áLo Æ«Õ-ª½Õa-Åêî.. ‚ ’îœ¿Â¹× ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ’à ÂËšË-ÂÌ©Õ ©ä¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿œ¿¢ «Õ¢*C. ÅŒŸÄyªÃ “æX¶«á©Õ ‡Â¹×ˆ« Âé¢ «ÕÊo-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÂíÅŒh’à ¹E-XÏ-²Ähªá.

¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ..
[ ƒ¢šðx ’îœ¿Â¹× «á¢Ÿ¿Õ ¦µÇ’¹¢©ð ²ò¤¶Ä-定ü, X¶¾Jo-ÍŒªý Æ«Õ-ª½Õa-ŌբšÇ¢ ¹ŸÄ! ÆŸä ’îœ¿Â¹× ¤¶ñšð “æX¶«á©Õ Â¹ØœÄ ÅŒT-L-®¾Õh-¯ÃoªÃ? Æ©Ç Íäæ®h ¤¶ñšð “æX¶«á©Õ ®¾J’Ã_ å£jÇ©ãjšü Âù-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd ²ò¤¶Ä-å®-šüÂ¹× ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ’à …¢œä ’îœ¿Â¹× Æ«Õ-ª½aœ¿¢ «Õ¢*C. DE-«©x Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ’©Õ ‘ÇS’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ Â¹ØœÄ …¢šÇªá.
[ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¤¶ñšð “æX¶«á-©Fo ’îœ¿Â¹× Æœ¿f¢’à ©äŸ¿¢˜ä ¤ñœ¿-«Û’à ƫÕ-ª½Õa-Ōբ-šÇª½Õ. DE-«©x ƢŌ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd ¤¶ñšð “æX¶«áLo 骢œ¿Õ «âœ¿Õ «ª½Õ-®¾©Õ ©äŸ¿¢˜ä œçj«Õ¢œþ, ͌ŌÕ-ª½“®¾¢, Dª½`-ÍŒ-ÅŒÕ-ª½“®¾¢.. ƒ©Ç X¾©Õ ª½Âé æ†X¾Û©ðx ’-©åXj Æ«Õ-ª½Õa-Âî-«ÍŒÕa. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x «ÕJ¢ÅŒ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ-²Ähªá.
[ OÕª½Õ Æ«Õêªa ¤¶ñšð “æX¶«á© ª½¢’¹Õ OÕ ƒ¢šðxE ’ ª½¢’¹ÕÂ¹× ®¾J-¤ò-ŌբŸî ©äŸî Â¹ØœÄ ’¹«Õ-E¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ’-©Â¹× „äæ® ÆEo ª½¢’¹Õ© åXªá¢{Õx ¤¶ñšð “æX¶«á© ª½¢’¹Õ-©Â¹× ®¾J-X¾-œ¿-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð Âî¾h èÇ“’¹ÅŒh «£ÏÇ¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. ©äŸ¿¢˜ä ’, ¤¶ñšð “æX¶«á© Æ¢Ÿ¿¢ 骢œ¿Ö ÅŒT_-¤ò§äÕ Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C.
[ OÕª½Õ ÅŒT-L¢-*Ê ¤¶ñšð “æX¶«á©Õ åXjåXjÊ ÂùעœÄ ®¾J’Ã_ ÅŒT-L¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. ©äŸ¿¢˜ä ÂË¢Ÿ¿ X¾œË-¤òªá X¾T-L-¤ò§äÕ “X¾«ÖŸ¿¢ …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ ¤¶ñšð “æX¶«á-©åXj ÊÕ¢* NŸ¿ÕuÅý B’¹©Õ „䧌՜¿¢ «Õ¢*C Âß¿Õ.
[ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C „Ã@ÁÙx ®¾y§ŒÕ¢’à U®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä åXªá¢šü Íä®ÏÊ ¦ï«ÕtLo ¤¶ñšð “æX¶«á©ðx åX{Õd-¹ע-šÇª½Õ. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË ¦ï«Õt© “æX¶«áLo, ¤¶ñšð “æX¶«áLo Šê ’åXj Æ«Õ-ª½a-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ©Ç Æ«Õ-ª½aœ¿¢ «©x 骢œË¢šË «ÕŸµ¿u «uÅÃu®¾¢ ÅçL-§ŒÕ-¹-¤ò-«ÍŒÕa. Æ©Çê’ Æ¢Ÿ¿¢’Ã Â¹ØœÄ Â¹Ê-X¾-œ¿-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd OšËE „äêªyª½Õ ’-©åXj ÅŒT-L¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.
͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. ƒ¢šðxE ’-©åXj ¤¶ñšð “æX¶«áLo Æ«Õêªa “¹«Õ¢©ð ‡©Ç¢šË Æ¢¬Ç©Õ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-Âî-„éð! «ÕJ OÕª½Õ Â¹ØœÄ OšËE ¤¶Ä©ð ƪá Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¤¶ñšð “æX¶«á©Åî ’îœ¿-©Â¹× «¯ço B®¾Õ-¹×-ª½¢œË..

Photos:amazon.in

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen

మాడ్యులర్ కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే..

కొత్త ట్రెండ్స్ కేవలం ఫ్యాషన్‌కు మాత్రమే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. మనం కొత్తగా సిద్ధమవ్వడమే కాదు.. మన ఇంటినీ కొంగొత్త ఇంటీరియర్స్‌తో సరికొత్తగా మార్చేయవచ్చు. అందులోనూ.. ప్రస్తుతం మహిళలందరూ మారుతున్న ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా తమ ఇంటిని ట్రెండీగా, స్త్టెలిష్‌గా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తున్నారు కూడా.. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మాడ్యులర్ కిచెన్స్‌కు ఓటేస్తున్నారు. అయితే వీటి నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే వంటగది సౌకర్యవంతంగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఇంటీరియర్ నిపుణులు. మరి, ఆ అంశాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
summer-decoration-tips-to-keep-home-cool
women icon@teamvasundhara
tips-to-make-any-bathroom-feel-bigger
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
things-to-consider-while-decorating-your-bedroom
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-a-childrens-room
women icon@teamvasundhara
how-arrange-things-in-almirahs
women icon@teamvasundhara
tips-to-use-purple-color-in-interiors
women icon@teamvasundhara
how-to-make-terra-cotta-fountain-at-your-home
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
essential-things-that-must-be-in-guest-room
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More