scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ©t-ªÃ-©ÊÕ ƒ©Ç ®¾ª½l¢œË...!

How arrange things in almirahs

ƒ©Õx *Êo-Ÿçj¯Ã.. åXŸ¿l-Ÿçj¯Ã.. «ÕÊ¢ ®¾ª½Õl-¹ׯä NŸµÄ-¯ÃEo ¦˜äd Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð Æ©tªÃ© ¤Ä“ÅŒ ÂÌ©-¹-«ÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÂËÍç¯þ, ¦ãœþª½Ö¢, “œÄªá¢-’ûª½Ö¢.. ƒ©Ç ‚§ŒÖ ’¹Ÿ¿Õ©ðx …¢œä Æ©t-ªÃ©ðx ‡Â¹ˆœ¿ åXšÇdLqÊ «®¾Õh-«Û©Õ ƹˆœä åXšÇdL. ÆX¾Ûpœä ƒ©Õx Æ{Õ ²ù¹-ª½u-«¢-ÅŒ¢-’ÃÊÖ.. ƒ{Õ Fšü-’ÃÊÖ Â¹E-XÏ-®¾Õh¢C. «áÈu¢’à Ʃt-ªÃ-©ÊÕ ®¾êªl-{-X¾Ûpœ¿Õ ÂíEo N†¾-§ŒÖ-©ÊÕ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-¹ע˜ä ƒ¢šËÂË ÂíÅŒh £¾Ç¢’¹Õ©Õ Íä¹Ø-ª½-Åêá. Ƅ䢚𠋲ÄJ ÍŒÖæ®-ŸÄl«Ö..almaralsardefed650.jpg
Eª½l´-ª½-ºÂ¹× ª½¢œË..
\ ’¹C Æ©t-ªÃ©ðx \§äÕ «®¾Õh-«Û©Õ …¢ÍÃ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî «á¢Ÿ¿Õ’à ŠÂ¹ Eª½l´-ª½-ºÂ¹× ªÃ„ÃL. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ Æ©tªÃ-©ðE ŠÂîˆ Æª½©ð ‡Eo «®¾Õh-«Û©Õ åXšÇd-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ãoª½Õ? ‡©Ç ®¾ªÃl-©E ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ «áÈu„äÕ. ŸÄE “X¾Âê½¢ ÆÊÕ-¹×Êo«Fo åX{d-œÄ-EÂË ®¾n©¢ ®¾J-¤ò-ŌբŸî, ©äŸî ®¾J-ÍŒÖ-®¾ÕÂî„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅä ®¾ª½lœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃL. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ‡Â¹×ˆ« “¬Á«Õ X¾œ¿-¹ע-œÄ¯ä Æ©t-ªÃ©Õ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ÅŒyª½’à ®¾ª½lœÄEÂË O©-«Û-ŌբC.
„äêªyª½Õ å®jV©ðx..
«®¾Õh-«Û© å®jVÊÕ ¦šËd „ÚËE Æ©t-ªÃ©ðx ¤ñ¢C’Ã_ ®¾ª½Õl-Âî-„ÃL. Æ¢Åä-ÂÃF åXŸ¿l Æ©t-ªÃ©ðx *Êo *Êo «®¾Õh-«Û©Õ åX{dœ¿¢, *Êo’à …Êo „Ú˩ð åXŸ¿lN åX{dœ¿¢.. «¢šËN Í䧌Õ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. DE-«©x ®¾n©¢ «%Ÿ±Ä Æ«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ «ÕÊ «®¾Õh«Û©Õ œÄu„äÕèü ƧäÕu Æ«-ÂìÁ¢ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ Æ©t-ªÃ-©ðxE ƪ½©ðx ‘ÇS ®¾n©¢ ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ®¾ª½Õl-¦Ç{Õ Íä®Ï «ÕK «ÕJEo «®¾Õh-«Û©Õ ®¾ª½Õl-Ōբ-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ. DE-«©x ‚ Æ©tªÃ ‡¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à ®¾Jl¯Ã ŸÄE ©ÕÂú Ÿç¦s-A¯ä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C.

X¾Ÿ¿l´A «áÈu¢..
Æ©t-ªÃ-©ÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ŠÂ¹ EJl†¾d X¾Ÿ¿l´-A©ð ®¾ª½Õl-Âî-„ÃL. ‡Â¹×ˆ-«’à …X¾-§çÖ-T¢Íä „ÃšËE «ÕÊÂ¹× Æ¢Ÿ¿Õ¦Ç-{Õ©ð …¢œä©Ç åX{ÕdÂî„ÃL. ÂËÍç-¯þ©ð ƪáÅä ƒ©Ç ®¾ª½Õl-Âî-«œ¿¢ «ÕK «áÈu¢. X¾Û®¾h-Âé N†¾-§ŒÕ¢©ð ÍŒC-N-ÊN, ‡Â¹×ˆ-«’à ƫ-®¾ª½¢ ©äEN ©ðX¾-LÂË; ÍŒŸ¿-„Ã-Lq-ÊN ¦§ŒÕ-{ÂË …¢œä©Ç ®¾ª½Õl-Âî-„ÃL. X¾Û®¾h-Âé Æ©t-ªÃ©ðx X¾Û®¾h-ÂéÕ, ÂËÍç-¯þ©ðE Æ©t-ªÃ©ðx «¢{ ¤Ä“ÅŒ©Õ, ¦ãœþ-ª½Ö„þÕ Æ©t-ªÃ©ðx Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ.. «¢šËN ƒ©Ç „äšË-¹„ä „äêªy-ª½Õ’à …¢œä©Ç ®¾ª½Õl-Âî-„ÃL. Æ¢Åä-ÂÃF ¦{d© «ÕŸµ¿u X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ «¢šËN Åç*a åX{d-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.arrangeclothesinwarrobe650-1.jpg
Ō¹׈« ®¾n©¢-©ðÊÖ..
Æ©t-ªÃ©ðx ‡Â¹ˆœÄ ‘ÇS ©ä¹עœÄ ®¾ª½Õl-¹ׯä ¹¢˜ä Ō¹׈« «®¾Õh-«Û-©Åî ‡Â¹×ˆ« Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ֮͌¾ÕÂî«œ¿¢ «Õ¢*C. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹× Íçj¯Ã œË†ý©ÊÕ Æ©t-ªÃ©ð åXœ¿Õ-ÅŒÕ-ÊoX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹-ŸÄE X¾Â¹ˆÊ «Õªí-¹šË ÂùעœÄ ŠÂ¹-ŸÄ-E©ð ŠÂ¹šË åXšÇdL. ƒ©Ç ®¾ª½Õl-Âî-«œ¿¢ «©x Ō¹׈« ®¾n©¢©ð ‡Â¹×ˆ« «®¾Õh-«Û©Õ X¾{d-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÍŒÖœ¿-šÇ-EÂË Æ¢Ÿ¿¢’Ã Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ-®¾Õh¢C.
®Ï¢X¾Û©ü’Ã.. ¬ÁÙ“¦µ¼¢’Ã..
Æ©t-ªÃ©ð ®¾JlÊ «®¾Õh«Û©Õ ͌֜¿-’Ã¯ä ‚Â¹-{Õd-¹×-¯ä©Ç …¢œÄL. ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ „ÚËE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾ÕÂî«œÄ-EÂË O©Õ’à …¢œ¿œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ Æ©t-ªÃ-©-¹×Êo ’Ãx®ýÊÕ Â¹ØœÄ ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌ÖL. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x Ÿ¿Õ«át ‡Â¹×ˆ-«’à æXª½Õ-¹×-¤ò-¹עœÄ …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä®ÏÊ “X¾A-²ÄK ‡Â¹×ˆ« “¬Á«Õ ©ä¹עœÄ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C.

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen

మాడ్యులర్ కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే..

కొత్త ట్రెండ్స్ కేవలం ఫ్యాషన్‌కు మాత్రమే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. మనం కొత్తగా సిద్ధమవ్వడమే కాదు.. మన ఇంటినీ కొంగొత్త ఇంటీరియర్స్‌తో సరికొత్తగా మార్చేయవచ్చు. అందులోనూ.. ప్రస్తుతం మహిళలందరూ మారుతున్న ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా తమ ఇంటిని ట్రెండీగా, స్త్టెలిష్‌గా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తున్నారు కూడా.. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మాడ్యులర్ కిచెన్స్‌కు ఓటేస్తున్నారు. అయితే వీటి నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే వంటగది సౌకర్యవంతంగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఇంటీరియర్ నిపుణులు. మరి, ఆ అంశాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
summer-decoration-tips-to-keep-home-cool
women icon@teamvasundhara
tips-to-make-any-bathroom-feel-bigger
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
things-to-consider-while-decorating-your-bedroom
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-a-childrens-room
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-your-walls-with-photo-frames
women icon@teamvasundhara
diy-ideas-for-new-year
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-decorate-tiny-bedroom-as-spacious
women icon@teamvasundhara
tips-to-decor-and-glam-up-white-walls
women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen
women icon@teamvasundhara
tips-to-decorate-home-with-candles-for-christmas-and-new-year
women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
ganesha-idols-with-different-look-for-interior-designing
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
tips-to-arrange-bedroom-wardrobe-attractively-

¦ãœþ-ª½Ö„þÕ „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ƒ©Ç!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û©ð «®¾ÕhÊo «Öª½Õp-©Â¹× ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à ƒ¢šðx Æ«Õ-ª½Õa-¹ׯä ÆEo «®¾Õh«Û© ª½Ö¤Ä-©ðxÊÖ X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoªá. ’¹ÅŒ¢©ð ƪáÅä ÂËÍç¯þ, ¦ãœþ-ª½Ö„þÕ, £¾É©ü.. ƒ©Ç “X¾A ’¹C©ðÊÖ «®¾Õh-«ÛLo åX{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË ‡Â¹ˆ-œË-¹-¹ˆœä 冩üp´©Õ …¢œäN. Æ©Çê’ ¦{d©Õ Â¹ØœÄ Hª½Õ„à ©äŸÄ Æ©t-ªÃ-©ðx¯ä ¤ñ¢C-¹’à ®¾ª½Õl-¹×-¯ä-„ê½Õ. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ „ÃšË ²Än¯ÃEo „êýf-ªî-¦ü©Õ ‚“¹-NÕ¢-Íêá. DE©ð «®¾Õh-«Û©Õ, ¦{d©Õ åX{dœ¿¢ «©x „ÚËåXj Ÿ¿Õ«át, Ÿµ¿ÖR X¾œ¿-¹עœÄ ‡X¾p-šËÂÌ ÂíÅŒh’Ã, Fšü’à ¹E-XÏ-²Ähªá. ƪáÅä, ‡©Ç’¹Ö „êýf-ªî¦ä ¹ŸÄ.. \ «®¾Õh«Ü ¦§ŒÕ-šËÂË Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-Ÿ¿E ƒ†¾d¢ «*a-Ê-{Õx’à ƢŸ¿Õ©ð X¾œäæ®h ͌֜¿-œÄ-EÂË *ªÃ’Ã_ ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Âë-©-®ÏÊ «®¾Õh«Û ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË Ÿíª½-¹׈¢œÄ ¤òŌբC. ÂæšËd DEo Â¹ØœÄ ŠÂ¹ “¹«Õ-X¾-Ÿ¿l´-A©ð ®¾ª½Õl-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦ãœþ-ª½Ö-„þÕ-©ðE „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ‡©Ç ®¾ª½Õl-Âî-«Íîa ƒX¾Ûpœ¿Õ ͌֟Äl¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
uses-of-storage-beds
women icon@teamvasundhara
arranging-books-in-shelves
women icon@teamvasundhara
natural-fragrances-for-your-home
women icon@teamvasundhara
decorating-house-for-ugadi-
women icon@teamvasundhara
alankrutha--interior-decoration