scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ÅŒÊÊÕ ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ðÂË X¾¢XÏ-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿ±Äu¢Â¹Øu !

Nick Thanks Priyanka's Father, Know why !

social-glamour.png

17619socialpost650-1.jpg

‚ª½-œ¿Õ-’¹Õ© ©Ç«ºu¢ !
ÅŒÊ Æ©xJ «Ö{-©Åî ¦ÕLx-Å窽 “æX¹~-¹שðx “X¾Åäu¹ ÆGµ-«Ö-¯ÃEo ®¾¢¤Ä-C¢-*¢C ª½†Ôt ’õÅŒ„þÕ. ¤¶Äu†¾¯þ Æ¢˜ä “X¾Åäu¹ “¬ÁŸ¿l´ åX˜äd ¨ '•¦-ª½l®ýhÑ ®¾Õ¢Ÿ¿-ªÃ¢T ƒšÌ-«© ‡“ª½E <ª½©ð ŠÂ¹ ¤¶ñšð-†¾àšü Eª½y-£ÏÇ¢*¢C. '®¾yÍŒa´„çÕiÊ ‚ª½œ¿Õ-’¹Õ© ©Ç«ºu¢Ñ Æ¢{Ö ¤¶ñšð-©E ƒ©Ç ƒ¯þ-²Äd©ð 憪ý Íä®Ï¢Ÿî ©äŸî.. '®¾ÖX¾ªýÑ, '¦ÖušË-X¶¾Û©üÑ Æ¢{Ö ÂÄçÕ¢-{xÅî ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ÅŒ«Õ “æX«ÕE X¾¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

17619socialpost650-2.jpg

®¾Öª½Õuœä «á’¹Õl´œçj «áŸÄl-œËÅä.. !
«Ö«â-©Õ’à ®¾Öª½ÕuºËg ͌֜Ä-©¢-˜ä¯ä ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Åâ. ÂÃF ʧŒÕ-ÊÅê½ ®¾Öª½Õu-œËê LXý ÂË®ý åX˜äd-®Ï¢C ƒ©Ç.... ! „çêÂ-†¾¯þ ˜ãj„þÕE ‡¢èǧýÕ Í䮾ÕhÊo ʧŒÕ¯þ ƒ¯þ-²Äd©ð ®¾ª½-ŸÄ’à åXšËdÊ ¨ ¤¶ñšð ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©E ¦Ç’à ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢C. ʧŒÕ¯þ LXý-®ÏdÂú «©x ®¾Öª½Õuœ¿Õ ƒX¾Ûpœ¿Õ ’¹Õ©ÇH ª½¢’¹Õ-©ðÂË «ÖJ-¤ò-§Œá¢-šÇœ¿Õ ÆE Âí¢Ÿ¿-ª½¢˜ä.. ‚ ®¾Öª½ÕuœË ²ÄnÊ¢©ð ¯äÊÕ¢˜ä ¦Ç«ÛºÕg ÆE X¶¾Fo ÂÄçÕ¢{Õx åXšÇdª½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.

17619socialpost650-3.jpg

«Ö«Õ Â¹ØœÄ ÅŒ¢“œä.. !
ÆÊÕ-Âî-„éä ÂÃF ¹Êo-ÅŒ¢“œä Âß¿Õ... åX@Áx-ªáÊ ‚œ¿-„Ã-@Áx-éÂj¯Ã, «Õ’¹-„Ã-@Áx-éÂj¯Ã «Ö«Õ-’ê½Õ Â¹ØœÄ ÅŒ¢“œË-©Ç¢šË „Ãœä. “XϧŒÖ¢Â¹ Íî“¤Ä Â¹ØœÄ ƒŸä Æ¢šð¢C. ‚êª@Áx “ÂËÅŒ„äÕ ÅŒ¢“œË ƬðÂú ÍÄE Âî©ðp-ªáÊ XÔ®Ô, EÂú ÅŒ¢“œË ¤Ä©ü éÂN¯þ èðÊ®ý ÅŒÊ °N-ÅŒ¢-©ðÂË ªÃ«œ¿¢ ÆŸ¿%-†¾d¢’à ¦µÇN-®¾Õh-¯Ão-ÊE '¤¶ÄŸ¿ªýq œäÑ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƒ¯þ-²Äd©ð ŠÂ¹ ¤ò®ýd åXšËd¢C. «Õªî-„çjX¾Û EÂú Â¹ØœÄ Æ¬ðÂú ÍÄE NÕ®ý Æ«Û-ÅŒÕ-Êo{Õx ÅçLXÏ, “XϧŒÖ¢-¹ÊÕ ÅŒÊ °N-ÅŒ¢-©ðÂË X¾¢XÏ-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚§ŒÕ-ÊÂË Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Åç©Õ-X¾œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢.

17619socialpost650-4.jpg

ƒÂ¹ˆœ¿ Åçj«âªý .. ƹˆœ¿ °„à !
ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ 宩-“GšÌ ÂËœþq©ð „ç៿šË 骢œ¿Õ ²Än¯Ã©Õ ‡«-J-«¢˜ä.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÍçæXp æXª½Õx Åçj«âªý, °„à ŸµîF. “X¾Åäu-ÂË¢* ¯Ã©Õ-ê’-@Áxê «¯þ NÕL-§ŒÕ¯þ ƒ¯þ²Äd ¤¶Ä©ð-§ŒÕªýq …Êo XÏ©x XÏœ¿Õ’¹Õ °„à ÂîA Í䆾d-©-éÂjÅä ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ X¶ÏŸÄ Æ«Û-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÄÃ-©¢˜ä ¨ ¤¶ñšð©Õ ͌֜¿¢œË !

17619socialpost650-5.jpg

EÊo •J-TÊ ƒ¢œË-§ŒÖÐ-¤ÄÂú «ÖuÍýÂË Â¹ØœÄ °„à ŸµîF Íä®ÏÊ £¾Ç¢’Ã«Ö Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿Õ. ƪáÅä Åçj«âªý ÅŒ¢“œË, ©ãèã¢-œ¿K “ÂËéÂ-{ªý «ÕÊÖqªý ÆM-‘ǯþ X¾š÷œÎ „ê½-®¾Õœ¿Õ å®jX¶ý ÆM-‘ǯþ ¹E-XÏ¢-ÍŒ-’ïä ÅŒÊ Æ©x-JE X¾Â¹ˆÊ åXšËd ƒ©Ç X¾Ÿ¿l´A’à ¤¶ñšðÂË ¤ò>-*a¢C. «Õªî-„çjX¾Û Åçj«âªý \«Õ¯Ão Ō¹׈« A¯ÃoœÄ..! ¹K¯Ã ®ÏZÂúd ª½Ö©üqÅî Â¹ØœÄ ƒ¢šðx¯ä …¢œË ƒ©Ç ƒ¢œË-§ŒÖÂË ®¾©Ç„þÕ Â휿ÕÅŒÖ é„çÕ-ªÃÂË ¤ò>-ÍÃaœ¿Õ.

View this post on Instagram

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on

åXŸ¿-¯ÃÊo ®¾¢¦ª½¢ !
®¾©Çt¯þ ‘ǯþÂË åXRx ÂÃ©äŸ¿Õ ÂÃF ’¹¢åXœ¿Õ ®¾¢ÅÃ-¯Ã-EÂË 'åXŸ¿Ñ¯ÃÊo. \ Âí¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ *Âˈ¯Ã ²òŸ¿-ª½Õ©Õ ƪÃsèü, ²òå£jÇ©ü, ²òŸ¿-K-«Õ-ºÕ©Õ ÆLyªÃ ‘ǯþ ÆTo-£¾Çô“A, ÆJpÅà ‘ǯþ© XÏ©x-©Åî ÈÕ†Ô ÈÕ†Ô’Ã ’¹œË-æX-²Ähœ¿Õ. ƒšÌ-«©ä ²òå£jÇ©ü ¹׫Ö-ª½Õœ¿Õ §çÖ£¾É¯þ X¾ÛšËd-Ê-ªîV •J-T¢C. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê OœË-§çÖE ¤¶ÄŸ¿ªýq œä ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ®¾©Çt¯þ 憪ý Í䧌Ւà ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©ÊÕ NX¾-K-ÅŒ¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢C. XÏ©x-©åXj “æX«ÕE ƒ¢ÅŒ-¹¢˜ä ¹Øušü’à ‡«ª½Ö ÍŒÖXÏ¢-ÍŒ-ª½E ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ. ÂÄÃ-©¢˜ä OÕª½Ö ͌֜¿¢œË !

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

సంతోషాన్ని పంచుకోండి.. కరోనాని కాదు..!

నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ‘వండర్ విమెన్’ అంటూ స్ఫూర్తిమంతమైన మహిళల గాథలను తన అభిమానులతో పంచుకుంటోంది. తాజాగా డిజైనర్‌ అనితా సాగర్‌ గురించి పోస్ట్ చేసింది. ‘గత మూడు వారాల నుంచి మీకు స్ఫూర్తిమంతమైన మహిళల గురించి తెలియజేస్తున్నాను. తాజాగా ప్రముఖ డిజైనర్‌ సాగర్‌ తెనాలి భార్య, అనితా సాగర్‌ గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. హైదరాబాద్‌లో సాగర్‌ తెనాలి అనే ప్రముఖ డిజైనర్‌ ఉండేవారు. ఆయన 2016లో గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆయన మంచి ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ కావాలని, అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన దుస్తులు ప్రదర్శించాలని కలలు కన్నారు. ఆయన కలలను తన భార్య అనితా సాగర్‌ నిజం చేయాలనుకుంది. దానిని ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకుని ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ నేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. తన ఇద్దరు పిల్లలను చూసుకుంటూ తల్లిదండ్రులు, అత్తమామల సహకారంతో తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

అవును.. దానికి నా దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది!

బాలీవుడ్‌ నటి, నిర్మాత ట్వింకిల్‌ ఖన్నా తన పాపను ఆత్మీయంగా దగ్గరకు తీసుకున్న ఫొటోని పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ‘మనం కేవలం మన పిల్లల బాగోగులు చూసుకోవడం వరకు మాత్రమే పరిమితం కావద్దు. విభిన్న ఐడియాలతో వారి మెదళ్లను నింపాలి. అలాగే వారి బలాలను గుర్తిస్తూనే బలహీనతలను మర్చిపోయేలా చేయాలి. అంతేకానీ, బలహీనతలను ఎత్తి చూపద్దు. అలాగే మన పిల్లలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను గుర్తించి, వాటినుండి బయటకు తీసుకురావడానికి వారికి తగిన సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ తప్పకుండా పాటిస్తే కొంత కాలానికి మనకి మనంగా ఉంటూనే మన పిల్లలకు తల్లిలాగా ఉండగలుగుతాం’ అంటూ #perfectlyimperfectparenting అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ని జోడించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే మ్యాజిక్!

ఒకప్పుడు మహిళలంటే కేవలం వంటింటికే పరిమితం అన్నట్టుగా ఉండేది. కానీ కొందరు మహిళలు కాలక్రమేణా తమ చుట్టూ ఉన్న ఆంక్షల చట్రాల నుండి బయటకు వస్తున్నారు. తమదైన ప్రతిభతో, సమర్థతతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు. అయినా చాలామంది మహిళలు ఇంకా కట్టుబాట్ల బందిఖానాలో చిక్కుకుపోతూనే ఉన్నారు. అందుకోసమే మహిళలను చైతన్యపరచడానికి వారికంటూ ఓ రోజుని జరుపుకొంటున్నారు. అదే ‘అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం’. ఈ రోజు మహిళలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ప్రతి ఏడాది ఒక్కో థీమ్‌తో ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సారి #ChooseToChallenge అంటూ సవాల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలువురు తారలు ఇన్‌స్టాపురములో ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

నవ్వు నాలుగు విధాలా మేలు..!

అందాల తార శిల్పా శెట్టి మనసారా నవ్వుతోన్న ఫొటోని పోస్ట్‌ చేస్తూ.. నవ్వడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించింది. ‘మనస్ఫూర్తిగా నవ్వడం వల్ల వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు శారీరక, మానసిక ఒత్తిళ్ల నుంచి బయటపడచ్చు. అంతేకాదు.. మనసారా నవ్విన తర్వాత 45 నిమిషాల దాకా కండరాలు విశ్రాంత స్థితిలో ఉంటాయి. స్వేచ్ఛగా, మనస్ఫూర్తిగా నవ్వడం అనేది ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణమైపోయింది. కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడపండి. లేదంటే కామెడీ సినిమాలు, వీడియోలు వంటివి చూడండి.. అదీ కాదంటే కామెడీ పుస్తకాలు చదవండి. ఎందుకంటే నవ్వే మనకు అత్యుత్తమమైన ఔషధం’ అంటూ నవ్వు నాలుగు విధాలుగా మేలు అనే సామెతను గుర్తు చేసిందీ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

Movie Masala

Video Gallery