scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

®¾J ©äª½Õ FéÂ-«yª½Õ..!

Interesting Facts about Vijaya Nirmala

²ÄyÅŒ¢“ÅŒu¢ «*aÊ ÅíL ªîV©N..! ‚œ¿„Ã@ÁxÂ¹× ‡©Ç¢šË ²ñ¢ÅŒ ÆGµ-ª½Õ-͌թÕ, ƒ³Äd-ªá-³Äd©Õ …¢œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E.. „Ã@ÁÙx ê«©¢ «¢šË¢šËê X¾J-NÕ-ÅŒ-«ÕE Ê„äÕt «ÕÊÕ-†¾ß©Õ ÆCµ-¹¢’à …¢œä-„ê½Õ. Æ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Ōթðx 1946 X¶Ï“¦-«J 20Ê ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿Õ©ð „çÕJ-®Ï¢Ÿî Ÿµ¿%« Åê½..! ‚œ¿„Ã@ÁÙx ÅŒ©-ÍŒÕ-¹ע˜ä ÍŒJ“ÅŒÊÕ Aª½-’¹-ªÃ-§çáÍŒÕa ÆE ÅŒÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-*¢C. «Õ£¾É-«Õ-£¾Ý-©ê ²ÄŸµ¿u¢-ÂÃE ‡¯îo ƪ½Õ-ŸçjÊ JÂÃ-ª½Õf-©ÊÕ Æ«-M-©’à ²ÄCµ¢-*¢C. ¦Ç©-Ê-šË’Ã, ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹’Ã, Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ-L’Ã, EªÃt-ÅŒ’Ã.. ÅŒÊ “X¾A-¦µÇ-¤Ä-{-„Ã-©ÊÕ Â¹Ê-¦-Ja¢C. ‚„äÕ.. “X¾‘ÇuÅŒ ÊšË N•§ŒÕ Eª½t©. X¾Ûª½Õ-³Ä-CµÂ¹u¢ …Êo ®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ©ð «Õ£ÏÇ@Ç ²ÄCµ-ÂÃ-ª½-ÅŒÊÕ ÍÚË.. ‡¢Åî-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ®¾Öp´Jh’à EL-*Ê «uÂËh N•§ŒÕ Eª½t©. Åç©Õ’¹Õ ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ‚„çÕÊÕ ŠÂ¹ '‰ª½¯þ ©äœÎÑ’Ã X¾J-’¹-ºË-²Ähª½Õ. ÅŒÊ ®¾ÕDª½` ®ÏF “X¾²Än-Ê¢©ð Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á, «Õ©-§ŒÖ@Á ¦µÇ†¾©ðx ¹LXÏ ŸÄŸÄX¾Û 200©Â¹× åXj’à *“Åéðx ʚˢ*¢C. 44 *“ÅÃ©Â¹× Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢*.. ÆÅŒu-CµÂ¹ *“ÅÃ©Õ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê «Õ£ÏÇ@Ç Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ-L’à TEo®ý ¦ÕÂú JÂêýf ²ÄCµ¢*Ê X¶¾ÕÊÅŒ N•§ŒÕ Eª½t© ²ñ¢ÅŒ¢. ƪáÅä Âí¢ÅŒ-ÂÃ-©¢’à ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅîÊo ‚„çÕ.. W¯þ 26Ê Â¹ÊÕo-«â-¬Çª½Õ. ¨ „ê½h NE §ŒÖ«Åý Åç©Õ’¹Õ ®ÏF X¾J-“¬Á«Õ C“’Ãs´¢-AÂË ’¹Õéªj¢C. ‚„çÕ «Õª½º¢ Åç©Õ’¹Õ X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Bª½E ©ð{E X¾©Õ-«Ûª½Õ “X¾«á-ÈÕ©Õ ÂíE-§ŒÖ-œÄª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð N•§ŒÕ Eª½t© °N-ÅÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖ©Õ OÕÂ¢..!

vijayanirmalaimages650-5.jpg

X¾ÜK ֮͌¾Öh ʚˢÍäŸÄEo..!
N•§ŒÕ Eª½t-©Â¹× *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä ®ÏE-«Ö-©åXj ‚®¾ÂËh ‡Â¹×ˆ«. ‚„çÕ ÅŒÊ \œî \{¯ä ¦Ç©-Ê-šË’à „碜Ë-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-«Õ-§ŒÖuª½Õ. 1950©ð '«ÕÅŒqu-êªÈÑ Æ¯ä ÅŒNÕ@Á *“ÅŒ¢ ŸÄyªÃ N•§ŒÕ Eª½t© ®ÏE-«Ö-©ðxÂË Æª½¢-ê’“{¢ Íä¬Çª½Õ. ¨ *“ÅŒ¢©ð ‚„çÕ ªÃ•-¹×-«Ö-ª½Õ-œË’à ¹E-XÏ¢* „çÕXÏp¢-Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ «*aÊ '¤Ä¢œ¿Õ-ª½¢’¹ «Õ£¾ÇÅŒu¢Ñ *“ÅŒ¢©ð ¤Ä¢œ¿Õ-ª½¢-’¹-œË’à ʚˢ-Íê½Õ. ƒ©Ç ‚„çÕ ¦Ç©-Ê-šË’à ‡Â¹×ˆ-«-¬ÇÅŒ¢ «Õ’¹-„ä-³Ä©ä „ä¬Çª½Õ.
DE ’¹ÕJ¢* ‚„çÕ ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð Íç¦ÕÅŒÖ '«Ö ƒ¢šðx Æ¢Ÿ¿ª½Ö «Õ’¹-XÏ-©x©ä, ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ‚œ¿-XÏ©xÊÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ÊÊÕo Âî¾h ’êÃ-¦¢’à åX¢Íê½Õ. ¯äÊÕ *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¦Ç’à ƩxJ Íäæ®-ŸÄEo. ®¾Öˆ©üÂ¹× „ç@ìx-{-X¾Ûpœ¿Õ ÆX¾Ûp Íä®Ï «ÕK ¯Ã ÅîšË XÏ©x-©Â¹× ÍÃéÂx{Õx ÂíE-Íäa-ŸÄEo. ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ‚ ³ÄX¾Û „Ãœ¿Õ œ¿¦Õs© Â¢ «Ö ƒ¢šËÂË «Íäa-„Ãœ¿Õ. D¢Åî «Ö Æ«Õt Ÿ¿’¹_ª½ *„Ã{Õx A¯ä-ŸÄEo. ŠÂ¹-„ä@Á ¯ÃÊo …¢˜ä œ¿¦Õs-L*a X¾¢æX-„ê½Õ. ¯äÊÕ \œä-@Áxê ʚˢ-ÍŒœ¿¢ „ç៿©Õ åXšÇdÊÕ. ¯Ã¹X¾Ûpœ¿Õ ‡Â¹×ˆ-«’à «Õ’¹-„ä-³Ä©ä «ÍäaN. ®Ï. X¾Û©x§ŒÕu Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð ‹ ÅŒNÕ@Á *“ÅÃEo Åç©Õ-’¹Õ©ð B¬Çª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ‡®ý. «ª½-©ÂË~t ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá¹. ¯äÊÕ ÊšË¢-*Ê ÅíL *“ÅŒ¢ ÆŸä. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ªÃ•-¹×-«Ö-ª½ÕœË „䆾¢ „ä¬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ '¤Ä¢œ¿Õ-ª½¢’¹ «Õ£¾ÇÅŒu¢Ñ©ð ¤Ä¢œ¿Õ-ª½¢-’¹-œË’à ʚˢÍÃ. ÂÃF, '¦µ¼ÖéÂj-©Ç®ýÑ *“ÅŒ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ ®ÔÅŒ’à ʚˢÍÃ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ªÃ“A-X¾Ü{ *“B-¹-ª½º •J-ê’C. ‚ ®ÏE«Ö †¾àšË¢’û •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ \OÕ ÅçL-æ®C Âß¿Õ. Ê«y-«Õ¢˜ä \œäa-ŸÄEo.. \œ¿-«-«Õ¢˜ä Ê„äy-ŸÄEo. ¯ÃÂ¹× *Êo-X¾Ûpœ¿Õ X¾ÜK ¤ñšÇšð Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. †¾àšË¢’û ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÆC B®¾Õ-Âí*a ¯ÃÂ¹× Â¹Ê-¦-œä©Ç åX˜äd-„ê½Õ. ŸÄEo ͌֜¿-’ïä Ê„äy-ŸÄEo. Æ©Ç ¦Ç©-Ê-šË’à ‰ŸÄª½Õ ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢ-ÍÃÊÕ..!Ñ Æ¢{Ö ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ÅŒÊ *Êo-X¾pšË ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©ÊÕ ’¹Õª½Õh-Íä-®¾Õ¹ׯÃoª½Õ N•§ŒÕ Eª½t©.
²ÄN“A 1981, œË客-¦ªý 26Ê «Õª½-ºË¢-Íê½Õ. N•§ŒÕ Eª½t© 2019, W¯þ 26Ê «Õ%A Í碟Ī½Õ. ¨ ƒŸ¿lª½Õ «Õª½ºË¢*Ê ÅäD©ðx '26Ñ ®¾¢Èu ÂëÕ-¯þ’à …¢œ¿{¢ §ŒÖŸ¿%*a´Â¹¢.

vijayanirmalaimages650-3.jpg

'²ÄÂË~ÑÅî „ç៿-©ãj¢C..!
Åç©Õ’¹Õ ®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ©ð …Êo 宩-“GšÌ •¢{©ðx ¹%†¾gÐ-N-•-§ŒÕ-E-ª½t© •¢{ ‡¢Åî “X¾Åäu-¹-„çÕi¢C. ®ÏE-«Ö© ŸÄyªÃ X¾J-ÍŒ-§ŒÕ„çÕi.. ¦µÇªÃu ¦µ¼ª½h-©Õ’à «ÖJÊ ÅíL Åç©Õ’¹Õ ²Ädªý ¹X¾Û©ü Â¹ØœÄ O@ìx¯ä„çÖ..! ORx-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï 47 *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ‡¯îo *“ÅÃ©Õ ¦ÇxÂú-¦-®¾dªý £ÏÇšü’à E©-«œ¿¢ N¬ì†¾¢. ƪáÅä ¹%†¾gÐN•-§ŒÕ-E-ª½t© N„ã¾Ç¢ „çÊÕ¹ ŠÂ¹ *Êo-¹Ÿ±¿ …¢C. Ɵ䢚ð ͌֟Äl¢..!

vijayanirmalaimages650-2.jpg
1967©ð “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ¦ÇX¾Û œçjéª-¹d-ªý’à X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ *“ÅŒ¢ '²ÄÂË~Ñ. ¨ *“ÅŒ¢©ð ¹%†¾g, N•§ŒÕ Eª½t© ÅíL-²ÄJ ¹L®Ï ʚˢ-Íê½Õ. ƪáÅä ¨ ®ÏE«Ö †¾àšË¢’û 30 ªîV©Õ ’îŸÄ-«J Bª½¢©ðE X¾ÛL-C¢-œË©ð •J-T¢C. ‚ «ÜJ©ð ‹ ¹%†¾ßgœË ’¹ÕœË …¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹%†¾ßgœË N“’¹-£¾É-EÂË Oղĩբ-šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê ͌Õ{Õd-X¾-¹ˆ-„Ã@Áx¢Åà ‚§ŒÕ-ÊÊÕ Oղĩ ¹%†¾ßg-œ¿E XÏL-Íä-„ê½Õ. ‚ Ÿä«Ûœ¿Õ ÍÃ©Ç «Õ£ÏÇ«Õ ’¹© „Ãœ¿E ƹˆ-œË-„ÃJ Ê«Õt¹¢. ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÆX¾Ûpœ¿Õ '²ÄÂË~Ñ *“ÅŒ¢©ð ʚ˲òhÊo “X¾«áÈ £¾É®¾u-Ê-{Õœ¿Õ ªÃ•-¦Ç-¦ÕÂË Â¹ØœÄ Åç©Õ®¾Õ. ƒC©Ç …¢˜ä ¨ *“ÅŒ¢©ð 'Æ«Õt ¹œ¿ÕX¾Û ÍŒ©x’Ã.. ÆÅŒh ¹œ¿ÕX¾Û ÍŒ©x’Ã...Ñ Æ¯ä ¤Ä{ Â¢ ¹%†¾g, N•-§ŒÕ-E-ª½t©ÊÕ åXRx Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx Æ©¢-¹-J¢*, „ÃJ Âí¢’¹Õ©Õ «áœË-„ä®Ï ‚ ’¹ÕœË-©ð¯ä *“B-¹-J¢-Íê½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ƹˆœ¿ …Êo ªÃ•-¦Ç¦Õ åXRx Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx …Êo „ÃRx-Ÿ¿l-JF ÍŒÖ®Ï 'ƒÂ¹ˆœË Oղĩ ¹%†¾ßgœ¿Õ ÍÃ©Ç X¾«-ªý-X¶¾Û©ü..!Ñ Æ¢{Ö ÍµŒ©ðÂËh’à ƯÃoª½Õ. Æ©Ç ‚§ŒÕÊ ®¾ª½-ŸÄ’à ÆÊo «Ö˜ä 骢œä@Áx ÅŒªÃyÅŒ E•-„çÕi¢C. ¹%†¾gÐN•-§ŒÕ-E-ª½t© •¢{ E•-°-N-ÅŒ¢©ð N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-ÂíE ŠÂ¹ˆ-{-§ŒÖuª½Õ.

vijayanirmalaimages650-1.jpg
ÆÂÈ Íç©ãx@Áx ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢..!
X¾J-“¬Á-«Õ©ð «Õ£¾É-ÊšË ²ÄN“A, N•§ŒÕ Eª½t©C “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ¦¢Ÿµ¿¢. Æ{Õ ÊšÌ-«Õ-ºÕ-©Õ-’ïä ÂùעœÄ.. ƒ{Õ Ÿ¿ª½z¹Ōy¢©ðÊÖ ÅŒ«Õ “X¾A-¦µ¼ÊÕ ÍÃ{Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. N•§ŒÕ Eª½t©Â¹× ²ÄN“A Æ¢˜ä ‡¢Åî ÆGµ-«ÖÊ¢. ‚„çÕ ²ÄN“AE 'ÆÂÃˆÑ ÆE XÏLÍä„ê½Õ. N•§ŒÕ Eª½t© Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê ÅíL-*“ÅŒ¢ '¹NÅŒÑ *“ÅŒ¢©ð ²ÄN“A N•§ŒÕ Eª½t-©Â¹× ÅŒLx’à ʚˢ-*¢C. ÅŒÊÂ¹× ²ÄN“A Æ¢˜ä ‡¢ÅŒ ÆGµ-«Ö-Ê„çÖ ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ÍçX¾Ûp-Âí-ÍÃaª½Õ N•§ŒÕ Eª½t©.
'¯äÊÕ Å窽-éÂ-Âˈ¢-*Ê ÅíL *“ÅŒ¢ '¹NŌѩð ²ÄN“A ¯ÃÂ¹× Æ«Õt ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-Íê½Õ. ¯äÊÕ Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ-®¾Õh-¯Ão-ÊE ÅçL-§ŒÕ-’Ã¯ä ¯Ã ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ „ç¢{¯ä ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ 'N*“ÅŒ ¹×{Õ¢¦¢Ñ *“ÅŒ¢©ð ²ÄN“Ō¹ˆÂ¹× Íç©ãx-L’à ʚˢÍä Æ«-ÂÃ-¬Á-„çá-*a¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ‡Fd-‚ªý ¯ÃÂ¹× ¦Ç«. ‹ ®¾Eo„ä-¬Á¢©ð ‚§ŒÕÊ «Öª½Õ-„ä-†¾¢©ð ƒ¢šË-Âí-²Ähª½Õ. «Õª½-Ÿ¿Lo ÂæšËd ÊÊÕo ‚{-X¾-šËd®¾Öh '\¢ XÏ©Çx..Ñ Æ¢{Ö OX¾Û OÕŸ¿ ÅŒœ¿Åê½Õ. ¤Ä“ÅŒ©ð MÊ-„çÕi-¤ò-«œ¿¢ «©x Âë͌Õa.. ‚§ŒÕÊ ÊÊÕo Âî¾h ’¹šËd’à ŌšÇdª½Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ ÂË¢Ÿ¿ X¾œË-¤ò-§ŒÖÊÕ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ²ÄN-“Ō¹ˆ «*a ÊÊÕo ©äXÏ.. 'ƢŌ ¦©-£ÔÇ-Ê¢’à …¢˜ä ‡©Ç-’¹«Öt..? Âî¾h AÊÕ.. ¯Ã©Ç’à …¢œÄL..!Ñ Æ¢{Ö ¦Õ•b-T¢-Íê½Õ.

vijayanirmalaimages650-6.jpg
¨ “¹«Õ¢©ð ²ÄN“A *«J Ÿ¿¬Á©ð ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-*Ê Â¹³Äd-©ÊÕ ’¹Õª½Õh Í䮾Õ-¹ע{Ö '²ÄN-“ÅŒ-¹ˆÊÕ Æªá-Ê-„Ãêª „çÖ®¾¢ Íä¬Çª½Õ. ‚„çÕ ÅŒÊ *«J ªîV©ðx *¯Ão *ÅŒÂà ¤Ä“ÅŒ©ðx Â¹ØœÄ ÊšË¢-Íê½Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ƹˆÂ¹× †¾ß’¹ªý …¢Ÿ¿E ÅçL-®Ï¢C. 'ƒÂ¹ ¯äÊÕ ®ÏE-«Ö©Õ Í䧌Õ-©ä-ÊÕªÃ..!Ñ Æ¯ä-„ê½Õ. 'ÊÕ«Ûy ƒX¾p-šËÂÌ «Õ¢* ¤Ä“ÅŒ©ðx ʚˢ-ÍŒ-’¹-©-«ÂÈ..!Ñ ÆE ¯äÊÕ Ÿµçjª½u¢ ÍçæXp-ŸÄEo. ÂíEoªî-V© ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊÕ Æ¯Ã-ªî-’¹u¢Åî ¹×X¾p-¹Ø-L-¤òÅä ¦ã¢’¹-@ÁÚª½Õ ÊÕ¢* «Õ“ŸÄ-®¾ÕÂ¹× ÅŒª½-L¢-Íê½Õ. ÆX¾p-šËê ŌÊÕ Âî«Ö©ð …¢C. ÅŒÊÊÕ ‚ ®ÏnA©ð ÍŒÖ®Ï ¯Ã «ÕÊ®¾Õ ÅŒ©x-œË-Lx-¤ò-ªá¢C. ®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ©ð ‚„çÕ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-*Ê Â¹³Äd©Õ \ ÊšÌ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ..!Ñ ÆE ¹¢{ÅŒœË åX{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ N•§ŒÕ Eª½t©.

vijayanirmalaimages650-7.jpg
£ÏÇšü åXªáªý..!
*“ÅŒ X¾J-“¬Á-«Õ©ð …Êo ‚¯þ-“®Ôˆ¯þ £ÏÇšü åXªá-ªýq©ð ¹%†¾gÐN•-§ŒÕ-E-ª½t© •¢{ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ORx-Ÿ¿lJ ÂâG-¯ä-†¾-¯þ©ð ®ÏE«Ö «²òh¢-Ÿ¿¢˜ä.. ‚ ®ÏE«Ö ¹*a-ÅŒ¢’à £ÏÇšü ÆE ÆÊÕ-¹×-¯ä„ê½¢ÅÃ. ÆX¾pšðx ¨ •¢{Â¹× …Êo “êÂèü Æ©Ç¢-šËC «ÕJ..! ¹%†¾g, N•§ŒÕ Eª½t© ÅíL-²ÄJ ¹L®Ï ʚˢ-*Ê *“ÅŒ¢ '²ÄÂË~Ñ. ¦ÇX¾Û Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð Å窽-éÂÂËˆÊ ¨ *“ÅŒ¢ «Õ¢* N•-§ŒÖEo Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ORx-Ÿ¿lJ ÂâG-¯ä-†¾-¯þ©ð «*aÊ '{¹ˆJ Ÿí¢’¹Ð͌¹ˆE ͌չˆÑ, 'N*“ÅŒ ¹×{Õ¢¦¢Ñ, '¦¢C-¤ò{Õ Hµ«ÕÊoÑ, '„çÖ®¾-’Ã-@ÁxÂ¹× „çÖ®¾-’Ãœ¿ÕÑ, 'X¾¢œ¿¢šË ÂÃX¾Ûª½¢Ñ, 'Ÿä«Ûœ¿Õ Íä®ÏÊ «ÕÊÕ-†¾ß©ÕÑ, 'OÕ¯ÃÑ, 'Æ©ÖxJ ®ÔÅÃ-ªÃ-«Õ-ªÃVÑ, '¤ÄœË-X¾¢-{©ÕÑ.. „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ©Õ ¦ÇÂÃq-X¶Ô®ý «Ÿ¿l X¶¾ÕÊ N•§ŒÖ©ä ²ÄCµ¢Íêá. ¨ “¹«Õ¢©ð ¹%†¾g, N•§ŒÕ Eª½t© •¢{’à ŠÂ¹šË Âß¿Õ, 骢œ¿Õ Âß¿Õ.. \¹¢’à 47 *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. ƒ¢ÅŒ-«ª½Â¹Ø ®ÏF X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ \ èðœÎ ƒEo ®ÏE-«Ö©ðx ¹L®Ï ʚˢ-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ƒC ÅŒ«ÕÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ²ÄŸµ¿u-„çÕiÊ ‹ ƪ½Õ-ŸçjÊ JÂêýf..!

vijayanirmalaimages650-8.jpg
ÅŒÊ «Õª½-ºÇEo «á¢Ÿä ÍçXÏp¢C..!
N•§ŒÕ Eª½t© ÆX¾ª½ ²Äªá ¦Ç¦Ç ¦µ¼Â¹×hªÃ©Êo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ‚„çÕ ÅŒª½ÍŒÕ’à ²Äªá ¦Ç¦Ç X¾ÜèÇ Âê½u-“¹-«Ö©ðx, ¦Ç¦Ç ¦µ¼•-Ê©ðx ¤Ä©ï_¢-{Õ¢-{Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚„çÕ ²Äªá ¦Ç¦ÇÂ¹× “XϧŒÕ-„çÕiÊ ’¹Õª½Õ-„ê½¢ ªîV¯ä «Õª½-ºË¢-ÍŒœ¿¢ §ŒÖŸ¿%-*a´Â¹¢. ƪáÅä ¨ N†¾§ŒÖEo ÅŒÊÕ ‚®¾p-“A©ð …¢œ¿-’Ã¯ä „çjŸ¿Õu-©Åî ÍçXÏp¢Ÿ¿{ N•§ŒÕ Eª½t©. N•§ŒÕ Eª½t-©Â¹× *ÂËÅŒq Æ¢C-®¾ÕhÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „çjŸ¿Õu©Õ ‚„çÕÅî 'OÕª½Õ ƯÃ-ªî’¹u¢ ÊÕ¢* ÅŒyª½-©ð¯ä Âî©Õ-¹ע-šÇª½Õ. ÆŸµçjª½u X¾œÄLqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ..!Ñ ÆE Ÿµçjª½u¢ ÍçæXp “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íä¬Çª½{. ŸÄEÂË ‚„çÕ ¦Ÿ¿ÕL®¾Öh '¤ò«œ¿¢.. …¢œ¿œ¿¢ «ÕÊ ÍäA©ð ©äŸ¿Õ..! ¯äÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Õ ¤òªá¯Ã ‚ªîV «Ö“ÅŒ¢ ¹*a-ÅŒ¢’à ’¹Õª½Õ-„ê½¢ Æ«Û-ŌբC..!Ñ ÆE ƯÃo-ª½{. EèÇ-EÂË Â¹ØœÄ ‚„çÕ ÆÊo-{Õx-’Ã¯ä •ª½-’¹œ¿¢ Æ¢Ÿ¿-JF ‚¬ÁaªÃuEÂË ’¹ÕJ Íä²òh¢C.

vijayanirmalaimages650-10.jpg

women icon@teamvasundhara
sunny-leone-bullied-as-kid-says-it-has-carried-through-my-entire-life-in-telugu

చిన్నతనంలోనే ఎన్నో చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నాను!

సినిమాల్లో నటిస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా దూసుకుపోతున్న సినీ తారల్ని చూసి ‘అబ్బ...వీళ్లు నిజంగా లక్కీ! చేతి నిండా డబ్బు.. లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్‌...! అసలు లైఫ్‌ అంటే సినిమా వాళ్లదే!’ అని అనుకుంటాం. కానీ వాళ్లు ఆ దశకు చేరుకోవడానికి మొదట్లో ఎంత కష్టపడ్డారో చాలామంది ఊహించరు. ఈక్రమంలో వాళ్లు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, వివిధ రకాల వేధింపుల గురించి కొంతమంది తారలు పలు సందర్భాల్లో పంచుకుంటున్న విషయం మనకు తెలిసిందే. ఇలాంటి అనుభవాలు తనకూ ఎదురయ్యాయని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార సన్నీ లియోనీ. సినిమాలు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో క్రేజ్‌ సొంతం చేసుకున్న ఆమె చిన్నతనంలో ఎన్నో చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నానంటోంది. ఈ సందర్భంగా స్కూలింగ్‌లో తన తోటి విద్యార్థులు ఎలా ఏడిపించారో అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
kajal-aggarwal-chitchat-with-fans-in-instagram-in-telugu

అప్పుడు అతనే నా బాయ్ ఫ్రెండ్..!

కాజల్‌ అగర్వాల్... విభిన్నమైన పాత్రల్లో నటిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తోన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. గతేడాది అక్టోబర్‌ 30న తన స్నేహితుడు గౌతమ్‌ కిచ్లూతో కలిసి ఏడడుగులు నడిచిన ఈ ముద్దుగుమ్మ వివాహ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే వరసగా సినిమా షూటింగ్‌లకు హాజరవుతోంది. సిల్వర్ స్ర్కీన్‌పై ఎంతో సందడి సందడిగా కనిపించే ఈ అందాల తార సోషల్‌ మీడియాలోనూ అంతే చురుగ్గా ఉంటుంది. తన వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు అందరితో షేర్‌ చేసుకుంటుంటుంది. ఈ క్రమంలో పెళ్లి తర్వాత చాలా రోజులకు తొలిసారిగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా ‘Shoot away’ పేరుతో తన అభిమానులతో ముచ్చటించిందీ ముద్దుగుమ్మ. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఎంతో సరదాగా సమాధానాలిచ్చింది. మరి కాజల్‌, ఫ్యాన్స్ మధ్య జరిగిన ఆ సంభాషణ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-sankranthi-celebrations-and-wishes-in-telugu

మన అందాల తారల సంక్రాంతి సంబరాలు చూశారా?

భోగ భాగ్యాలనిచ్చే భోగి, బోలెడన్ని సరదాల్ని తీసుకొచ్చే సంక్రాంతి, కమ్మని విందు చేసే కనుమ... వెరసి ఇలా మూడు పండగలు కలగలిపి తెలుగు లోగిళ్లకు సందడిని తీసుకొచ్చే అతిపెద్ద పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగిమంటలు, రంగవల్లులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసులు, డూడూ బసవన్నలు, పిండి వంటలు, విందులు, వినోదాలు... ఇలా ఎన్నో సరదాల సమ్మేళనమైన ఈ పండగను కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకొంటారు. ఈ క్రమంలో పలువురు తారలు సైతం షూటింగ్స్‌తో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సంక్రాంతిని తమదైన రీతిలో సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. అంతేనా... ఆ సంబరాన్ని ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అందరితో పంచుకుంటూ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. మరి మన అందాల తారల సంక్రాంతి సంబరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
janhvi-kapoor-belly-dance-video-goes-viral

బెల్లీ డ్యాన్స్ తో అదరగొట్టిన జాన్వీ!

అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి నట వారసురాలిగా వెండితెరకు పరిచయమైంది అందాల తార జాన్వీ కపూర్‌. తన మొదటి చిత్రం ‘ధడక్‌’తో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఆమె ‘గుంజన్‌ సక్సేనా: ది కార్గిల్‌ గర్ల్’ సినిమాతో తనలోనూ ఓ మంచి నటి ఉందని రుజువు చేసుకుంది. నటనలో తల్లికి తగ్గ తనయ అనిపించుకునేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తోన్న ఈ స్టార్ కిడ్‌ కథా బలమున్న చిత్రాలనే ఎంపిక చేసుకుంటోంది. ఇక సినిమాలతో పాటు సోషల్‌ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ ముద్దుగుమ్మ తన సినిమా అప్‌డేట్స్‌తో పాటు తన వర్కవుట్‌, ఫ్యాషన్స్‌కు సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ అందులో షేర్‌ చేసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో జాన్వీకపూర్‌ పోస్ట్‌ చేసిన ఓ డ్యాన్స్‌ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
anushka-sharma-reveals-about-her-pregnancy-cravings-in-telugu

డాక్టర్ బుర్రతో పాటు మొదటి మూడు నెలలు అవే ఎక్కువగా తిన్నా!

గర్భం ధరించిన మహిళలు నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ ప్రతి క్షణాన్నీ ఎంతగా ఆస్వాదిస్తారో.. ఈ క్రమంలో పలు సవాళ్లను సైతం ఎదుర్కొంటుంటారు. ముఖ్యంగా వారు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎన్నడూ లేనన్ని సందేహాలు వారి మదిని తొలిచేస్తుంటాయి. ఒకరి కోసం తినాలా? ఇద్దరి కోసం తినాలా?, ఏ ఆహారం తినాలి? ఎంత మోతాదులో తినాలి?, ఈ సమయంలో ఆహారపు కోరికల్ని తీర్చుకోవడం సబబేనా? ఇలా వారి మదిలో మెదిలిన ప్రతి సందేహాన్నీ నిపుణులను అడిగి నివృత్తి చేసుకుంటుంటారు. తాను కూడా అదే చేశానంటోంది బాలీవుడ్‌ న్యూ మామ్‌ అనుష్కా శర్మ. ఇటీవలే పండంటి ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చిన ఈ అందాల తార.. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు తాను తీసుకున్న ఆహారం విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించానో.. ఈ క్రమంలో తన మనసులో మెదిలిన డౌట్స్‌ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి తన డాక్టర్‌ బుర్ర అంతగా తిన్నానంటోంది. కాబోయే అమ్మగా గడిచిన తొమ్మిది నెలల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశానని చెబుతూనే.. ఈ క్రమంలో తాను పాటించిన ఆహార నియమాలు, ఫుడ్‌ క్రేవింగ్స్‌ గురించి ఇటీవలే ఓ సందర్భంలో పంచుకుందీ లవ్లీ మామ్.

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-sunitha-pre-wedding-photos-goes-viral-in-telugu

పెళ్లి సందడి మొదలైపోయింది!

తన మధురమైన స్వరంతో తెలుగు వారి గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న సునీత ఇంట్లో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ప్రస్తుతం సింగిల్‌ పేరెంట్‌గా ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యతలు చూసుకుంటోన్న ఆమె ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త రామ్‌ వీరపనేనితో కలిసి వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టనుంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యే ఈ శుభకార్యానికి సంబంధించి ప్రి వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో సునీత పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. పలువురు సెలబ్రిటీలతో పాటు అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమెకు ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
manushi-chhillar-teams-up-with-un-to-raise-awareness-on-violence-against-women

అందుకే మహిళనైనందుకు బాధపడుతున్నా!

మహిళలు ఇంటికి మహాలక్ష్ములంటారు.. ఆడవారిగా పుట్టడం అదృష్టమంటారు.. కానీ ఈ వివక్షా పూరిత ప్రపంచంలో స్త్రీగా బతుకుతున్నందుకు చాలా బాధగా ఉందంటోంది మాజీ మిస్‌ వరల్డ్‌ మానుషీ ఛిల్లర్‌. మహిళలపై జరుగుతోన్న లైంగిక హింసకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యరాజ్య సమితి మహిళా విభాగం ప్రారంభించిన #OrangeTheWorld అనే కార్యక్రమంలో భాగమైందీ ముద్దుగుమ్మ. ఈ క్రమంలో స్త్రీలపై జరుగుతోన్న అన్యాయాలపై గళమెత్తింది. ప్రస్తుతం కొవిడ్‌ మహమ్మారి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకునేందుకు ఎలాగైతే కలిసికట్టుగా పోరాటం చేస్తున్నామో.. అదేవిధంగా మహిళలపై జరుగుతోన్న హింసకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతోన్న ఈ ఉద్యమం కోసం సమష్టిగా పోరాడాలని పిలుపునిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
rakul-preet-singh-opens-up-about-her-covid-journey

నాకు నేను ధైర్యం చెప్పుకొన్నా... కరోనాను జయించా!

క్యాలెండర్‌ మారినా కరోనా మాత్రం ప్రపంచాన్ని వీడడం లేదు. కంటికి కనిపించకుండా, లక్షణాలు తెలియనివ్వకుండా సెకండ్‌ వేవ్‌, థర్డ్ వేవ్‌, కొత్త రకం ‘స్ట్రెయిన్‌’ అంటూ అందరినీ కలవరపాటుకు గురి చేస్తోందీ మహమ్మారి. దీని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినా సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. అదే సమయంలో ఇంకా మందు లేని ఈ మహమ్మారిని మనోధైర్యంతో జయిస్తున్నారు. సరైన సమయంలో వైద్యం తీసుకుని వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం కరోనా బారిన పడ్డ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ ఇటీవల కోలుకుంది. ఈ సందర్భంగా కొవిడ్కు సంబంధించి తన అనుభవాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది...

Know More

women icon@teamvasundhara
famous-women-centric-movies-released-in-2020-in-telugu

మేమే హీరోలం!

సాధారణంగా భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగినట్లు... సినిమా కథలన్నీ హీరోల చుట్టూనే తిరుగుతుంటాయి. అందుకే ఏ చిత్రమైనా మొదట హీరో పేరే స్ర్కీన్‌పై దర్శనమిస్తుంది. ఆ తర్వాతే హీరోయిన్‌ పేరు కనిపిస్తుంది. అందుకే డైరెక్టర్లు కూడా హీరోలకు తగ్గట్టే కథలు సిద్ధం చేసుకుంటుంటారు. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా ఈ ఫార్ములా మారింది. హీరో ఉంటేనే సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయన్న సమీకరణాలకు సెలవు చెబుతూ పలు లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు మన ముందుకొచ్చాయి. స్టార్‌ హీరోల సినిమాల కలెక్షన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా వసూళ్లు సాధిస్తున్నాయి. అందుకే ఏటా ఈ మహిళా ప్రాధాన్య సినిమాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. కరోనా కారణంగా సినిమా పరిశ్రమ కుదేలైన 2020లో కూడా కొన్ని మహిళా ప్రాధాన్యమున్న చిత్రాలు విడుదలై సత్తా చాటాయి. ఓటీటీ ద్వారా ప్రేక్షకులను పలకరించి ఆకట్టుకున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
we-dont-want-to-raise-brats-says-mom-to-be-anushka-sharma

మా పిల్లల్ని కూడా అలాగే పెంచుతా!

తమకు పుట్టబోయే బుజ్జి పాపాయిని వూహించుకోవడం, ఎప్పుడెప్పుడు తమ ముద్దుల చిన్నారిని చేతుల్లోకి తీసుకుందామా అని ఆత్రంగా ఎదురుచూడడం... ఇలా ప్రతిక్షణం పుట్టబోయే బిడ్డ ఆలోచనల్లోనే గడపడం తల్లయ్యే ప్రతి మహిళకు సహజమే. మరికొన్ని రోజుల్లో తమ గారాల పట్టిని ఈ లోకంలోకి తీసుకురాబోతున్న అనుష్కా శర్మ కూడా ప్రస్తుతం ఇంతకు మించిన ఆనందంలో తేలియాడుతోంది. తాను త్వరలో తల్లిని కాబోతున్నానని ప్రకటించిన మరుక్షణం నుంచే ఆ మధుర క్షణాలను ఫొటోల్లో బంధిస్తోన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ... ఇటీవలే మెటర్నిటీ ఫొటోషూట్‌కు కూడా పోజిచ్చింది. అనంతరం ఆ మధురానుభూతుల్ని ఒక్కొక్కటిగా సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ తెగ మురిసిపోతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
deepika-padukone-recalls-the-criticism-she-received-for-om-shanti-om

జస్ట్ తనొక మోడల్ అంతే.. నటనకు పనికిరాదన్నారు!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్‌గా రాణించాలంటే మామూలు విషయమేమీ కాదు. పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టడం నుంచి అవకాశాలు దక్కించుకునే దాకా ఎన్నో ఇబ్బందులు, అవమానాలు ఎన్నో భరించాల్సి ఉంటుంది. తెరపై కనిపించి అభిమానుల మెప్పు పొందాలంటే తెర వెనుక వారు ఎదుర్కొనే వేధింపులు, చేదు అనుభవాలు ఎన్నో! ఈ క్రమంలో కెరీర్‌ తొలినాళ్లలో తాను కూడా ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నానంటోంది దీపికా పదుకొణె. మొదటి సినిమా తర్వాత తన యాస బాగుండదని, తనకు నటించడం రాదన్న విమర్శలు తనను తీవ్రంగా బాధించాయంటోంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకెదురైన చేదు అనుభవాల గురించి అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ స్టార్‌ హీరోయిన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-christmas-celebrations-in-telugu

అందాల తారల క్రిస్మస్ వేడుకలు చూశారా?

రంగు రంగుల విద్యుద్దీపాలతో అలంకరించిన చర్చిలు... లైట్లతో మిరుమిట్లు గొలిపే క్రిస్మస్ చెట్లు... శాంటాక్లాజ్ కోసం వేచి చూసే చిన్నారులు.. ఎక్కడ చూసినా క్రిస్మస్ సంబరాలు వెల్లివిరిస్తున్నాయి. దేశ విదేశాల్లో ప్రతిఒక్కరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. క్రిస్మస్‌ చెట్టు, స్టార్స్, లైట్స్‌, బెలూన్స్... మొదలైన వాటితో ఇంటిని అందంగా అలంకరించి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి క్రిస్మస్‌ వేడుకలను జరుపుకొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు సెలబ్రిటీలు తమ అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. క్రిస్మస్‌ అందరి జీవితాల్లో ఆనందాన్ని నింపాలని ఆకాంక్షించారు. అంతేకాదు.. తమ సెలబ్రేషన్స్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
rakul-preet-singh-chit-chat-with-fans-in-instagram-in-telugu

త్వరలోనే కరోనాను గెలిచి బయటకు వస్తాను!

ఓ వైపు సినిమాలు చేస్తూ... మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలోనూ చురుగ్గా ఉండే నటీమణుల్లో రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌ ఒకరు. తన ఫ్యాషనబుల్‌ ఫొటోలు, సినిమా విశేషాలతో పాటు బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌, హెల్త్‌ అండ్‌ ఫిట్‌నెస్‌ టిప్స్‌, వంటకాలకు సంబంధించిన విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు షేర్‌ చేసుకుంటుంటుంది. ఇటీవల కరోనా బారిన పడిన రకుల్‌ ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ చికిత్స తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా అభిమానులతో ముచ్చటించిందీ ముద్దుగుమ్మ. ‘ఈ ఏడాదిలో ఒకసారి కూడా ట్రై చేయలేదు.. కాబట్టి ఒకసారి అందరితో మాట్లాడదాం’ అంటూ అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానమిచ్చింది. మరి రకుల్‌, ఫ్యాన్స్ మధ్య జరిగిన ఆ సంభాషణ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
saipallavi-opens-up-on-rejecting-fairness-cream-ad-in-telugu

నా చెల్లెలితో పాటు అలా బాధపడే అమ్మాయిలందరి కోసమే అలా చేశా!

అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు ముఖంపై చిన్న మొటిమ కనిపించినా చాలు... టీనేజీ అమ్మాయిలు తెగ కంగారు పడిపోతుంటారు. అందంగా లేమనే ఆత్మన్యూనతా భావంతో కుంగిపోతుంటారు. ఎలాగైనా వాటిని తగ్గించుకోవాలని తెగ తాపత్రయపడుతుంటారు. ఇందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల క్రీమ్స్‌ను వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో నేచురల్‌ బ్యూటీ సాయి పల్లవి కూడా తన ముఖంపై ఉన్న మొటిమలను చూసి ఓ సందర్భంలో ఆత్మన్యూనతా భావానికి లోనైందట. వీటి కారణంగా బయటకు వెళ్లేందుకు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడిందట. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆత్మవిశ్వాసమే అసలైన అందమని గ్రహించిందట ఈ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
hinakhan-who-moved-to-mumbai-with-out-telling-her-parents-recalls-her-journey

అతని గురించి చెప్పగానే అమ్మానాన్నా షాకయ్యారు!

ఎవరైనా తాము అనుకున్న గమ్యానికి చేరుకున్నప్పుడు... వాళ్లు సాధించిన విజయమే పైకి కనిపిస్తుంది తప్ప... ఆ గెలుపును చేరుకోవడానికి వాళ్లు పడిన కష్టాలు, రాల్చిన కన్నీళ్లు ఎవరికీ కనిపించవు. ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం స్టార్స్‌గా వెలుగొందుతోన్న ఎంతోమంది తారలు తమ కెరీర్‌ ప్రారంభంలో ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వారే...! ఈ క్రమంలో తన జీవితంలో కూడా ఎన్నో కష్టాలున్నాయంటోంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ హీనాఖాన్‌. తాను ఇండస్ట్రీలోకి రావడం తన తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేదన్న హీనా... ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mom-to-be-kareena-kapoor-shares-an-update-on-her-book-kareena-kapoor-khans-pregnancy-bible

కాబోయే అమ్మలందరి కోసమే ఈ చిన్న ప్రయత్నం!

అమ్మ కావడమనేది ఓ అందమైన అనుభూతి.. కడుపులో నలుసు పడిన మరుక్షణం నుంచి నెలలు నిండి బిడ్డ పుట్టే వరకు ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న అనారోగ్యాల్ని సైతం ఇష్టంగా భరిస్తూ అమ్మయ్యే ప్రతి క్షణాన్నీ ఆస్వాదిస్తుంటారు మహిళలు. అంతేనా.. ఈ క్రమంలో ఎదురయ్యే మధురానుభూతుల్ని అందరితో పంచుకుంటూ మురిసిపోతుంటుంది కూడా! బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ కరీనా కపూర్‌ కూడా ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఆనందంలోనే తేలియాడుతోంది. త్వరలోనే తన రెండో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతోన్న ఈ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌.. ఈ క్రమంలో కాబోయే అమ్మగా ప్రతి క్షణాన్నీ ఆస్వాదిస్తూనే.. మరోవైపు తన అనుభవాలను వీలు చిక్కినప్పుడల్లా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూనే ఉంది. ఇక ఇప్పుడు తన ఈ మధురానుభూతులన్నీ రంగరించి ఓ పుస్తకం రూపంలో మన ముందుకు తీసుకురాబోతోందట ఈ అందాల అమ్మ. తాజాగా తన కొడుకు తైమూర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ప్రెగ్నెన్సీ పుస్తకం గురించిన పలు విషయాలను ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుంది బెబో.

Know More

women icon@teamvasundhara
shradda-kapoor-named-2020-hottest-vegetarians-by-peta-india-in-telugu

వీళ్లే ఈ ఏడాది ‘హాటెస్ట్‌ వెజిటేరియన్లు’!

ప్రస్తుతం అందరూ ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌ దిశగా అడుగులేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా చాలామంది తమ ఆహారపు అలవాట్లను సైతం మార్చుకుంటున్నారు. మాంసాహారాన్ని పూర్తిగా మానేసి శాకాహారాన్ని తమ జీవన విధానంలో ఓ భాగం చేసుకుంటున్నారు. సెలబ్రిటీలు కూడా ఇందుకు అతీతం కాదు. ఈక్రమంలో మూగజీవాలంటే ఎంతో ప్రేమ చూపే శ్రద్ధా కపూర్‌ గతేడాది మాంసాహారాన్ని మానేసి పూర్తి శాకాహారిగా మారిపోయింది. అంతేకాదు.. దీని వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరతాయో పలు సందర్భాల్లో అందరితో షేర్‌ చేసుకుంటోంది. ఈక్రమంలో శాకాహారంపై తనదైన శైలిలో అవగాహన కల్పిస్తోన్న శ్రద్ధ చేస్తోన్న కృషిని ‘పెటా ఇండియా’ గుర్తించింది. అందుకే ఆమెను ఈ ఏడాదికి గానూ ‘హాటెస్ట్‌ వెజిటేరియన్‌’గా గుర్తించి సత్కరించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kanika-kapoor-on-covid-was-in-the-hospital-for-16-days-was-traumatic-for-my-family

చనిపొమ్మని అప్పుడు నాకు పిచ్చి సలహాలిచ్చారు!

కనికరం లేని కరోనా ఇప్పటికే కొన్ని లక్షల మందిని నామరూపాలు లేకుండా చేసింది. అంతేకాదు భయం పేరుతో మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని కూడా మాయం చేసింది. అందుకే దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో కరోనా సోకిన వారి పట్ల వివక్ష చూపడం, బాధితులను, వారి కుటుంబ సభ్యులను అవమానాలకు గురిచేయడం లాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈక్రమంలో తాను కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులే ఎదుర్కొన్నానంటోంది బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ సింగర్‌ కనికా కపూర్‌. కరోనా మన దేశంలోకి ప్రవేశించిన తొలి రోజుల్లో వైరస్‌ బారిన పడిన మొదటి సెలబ్రిటీగా వార్తల్లో నిలిచిన ఆమె ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొంది. సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్‌కు గురైంది. ఈ సందర్భంగా కరోనా కారణంగా తాను, తన కుటుంబ సభ్యులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను షేర్‌ చేసుకుంది కనిక.

Know More

women icon@teamvasundhara
rashmika-mandanna-shares-her-fitness-mantra-through-urlife-wellness-program

ఆ మూడింటి కోసమే రోజూ ఇలా చేస్తున్నా..!

ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌.. ఈ రోజుల్లో ఈ రెండు అంశాలపై శ్రద్ధ పెట్టే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అందుకే చాలామంది విభిన్న వ్యాయామాలను తమ రొటీన్‌లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇలాంటి వర్కవుట్స్‌ వల్ల శరీరానికి ఫిట్‌నెసే కాదు.. మానసిక ఆనందం, ఉల్లాసం కూడా చేకూరతాయంటోంది టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ రష్మిక మందన. ఇవే తనను కెమెరా ముందు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసంతో నిలబెడుతున్నాయని చెబుతోంది. మెగా కోడలు ఉపాసన ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైన ‘యువర్‌ లైఫ్‌’ వెబ్‌సైట్‌కు అతిథి సంపాదకురాలిగా వ్యవహరించిన రష్మిక.. ఈ క్రమంలో తన ఫిట్‌నెస్‌ ప్రయాణాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంది. తనకు ఫిట్‌నెస్‌ అంటే ప్రాణమని, అలాగని ఇతరుల ప్రశంసల కోసం కాకుండా తన కోసం తాను వర్కవుట్స్‌ చేస్తానని చెబుతోన్న ఈ క్యూటీ ఫిట్‌నెస్‌ మంత్ర ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-celebrities-in-forbes-asia-100-digital-stars-list
women icon@teamvasundhara
genelia-dsouza-pens-an-emotional-birthday-note-for-her-mother

లవ్యూ అమ్మా.. అన్నింటా నువ్వే నా తోడయ్యావు!

ఆడపిల్లలు చిన్నప్పుడు నాన్న వేలు పట్టుకొని నడిచినా యుక్త వయసులోకొచ్చాక మాత్రం అమ్మే ఆమెకు మంచి స్నేహితురాలవుతుంది. అటు వ్యక్తిగత జీవితంలో, ఇటు కెరీర్‌ని ఎంచుకోవడంలో ఏది మంచి, ఏది చెడు.. ఇలా అన్ని విషయాలను వారికి నేర్పుతుంది. తన కూతురిని ప్రోత్సహించడానికి అవసరమైతే తన కెరీర్‌నూ త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అమ్మ. ‘మా అమ్మ కూడా అలాంటి వ్యక్తే!’ అంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల భామ జెనీలియా డిసౌజా. నటిగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోమంటూ అమ్మ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే ఇప్పుడు తననింత ఉన్నత స్థితిలో ఉంచిందంటోంది. తల్లిగా గైడ్‌ చేస్తూనే, ఓ మంచి స్నేహితురాలిగా ప్రతి అడుగులోనూ తోడైందంటూ తన కెరీర్‌ గురించి అమ్మ చేసిన త్యాగాన్ని తలచుకుంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టింది జెన్నీ. తన తల్లి పుట్టినరోజు సందర్భంగా పెట్టిన ఈ పోస్ట్‌ పిల్లల కోసం తల్లి చేసే త్యాగాన్ని మరోసారి జ్ఞప్తికి తెచ్చిందనడంలో సందేహం లేదు.

Know More

women icon@teamvasundhara
niharika-pre-wedding-festivities-pics-goes-viral

పెళ్లి కళతో ‘మెగా ప్రిన్సెస్’ ఎలా మెరిసిపోతోందో చూశారా?

బ్యాచిలర్‌ లైఫ్‌కి బై..బై చెబుతూ మరికొన్ని గంటల్లో మిసెస్‌గా ప్రమోషన్‌ పొందనుంది మెగా ప్రిన్సెస్‌ నిహారిక కొణిదెల. ఈ క్రమంలో మెగా కుటుంబంలో ముందస్తు పెళ్లి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. వివాహ ముహూర్తం దగ్గర పడుతుండడంతో మెగా-అల్లు కుటుంబ సభ్యులంతా అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు. వరుణ్‌ తేజ్‌ దగ్గరుండి తన సోదరి పెళ్లి పనులు చూసుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో నిహారిక ప్రి వెడ్డింగ్‌ ఫొటోలు, వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తోంది మెగా ఫ్యామిలీ. దీంతో ఇవి బాగా వైరలవుతున్నాయి. పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు ఆమెకు ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
prewedding-celebrations-starts-in-mega-family

women icon@teamvasundhara
richa-chadda-wins-peta-best-vegan-style-icon-award

అందుకే అలాంటి ఫ్యాషన్లకు నేను దూరం!

సినిమాల్లో నటించడమే కాదు మహిళా సమస్యలు, సామాజిక అంశాలపై తనదైన శైలిలో స్పందిస్తుంటుంది బాలీవుడ్‌ నటి రిచా చద్దా. వీటితో పాటు సామాజిక సేవ కోసం సమయాన్ని కేటాయించడంలోనూ ముందుంటుంది. ప్రస్తుతం సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు చేస్తూ ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ... మూగ జీవాల సంరక్షణ కోసం తనదైన శైలిలో కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జంతువులపై హింసకు వ్యతిరేకంగా పలు ఛారిటీ ఈవెంట్లలో పాల్గొని పెద్ద మనసు చాటుకుందీ బ్యూటిఫుల్‌ యాక్ట్ట్రెస్‌. మూగజీవాలపై ప్రేమతో మూడేళ్ల క్రితం ‘వీగన్‌’గా మారిపోయిన ఈ పెట్‌ లవర్‌ ‘వీగన్‌ ఫ్యాషన్‌’ను మాత్రమే ఫాలో అవుతూ పలువురికీ స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఈ క్రమంలో జంతువుల సంరక్షణ కోసం రిచా చేస్తున్న కృషిని గుర్తించిన ‘పెటా ఇండియా’ ఆమెను ‘బెస్ట్‌ వీగన్‌ స్టైల్‌ ఐకాన్‌’ పురస్కారంతో గౌరవించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
renu-desai-talks-about-love-failure

లవ్ ఫెయిలైనా సరే... ఆ పని మాత్రం చేయద్దు!

‘వీలైతే ప్రేమిద్దాం... మహా అయితే తిరిగి ప్రేమిస్తారు’.. అని ఓ సినిమాలో చెప్పినట్లు మనం ప్రేమించిన వ్యక్తి తిరిగి మనల్ని ప్రేమిస్తే ఫర్వాలేదు... కానీ అలా జరగనప్పుడే ప్రేమలో విఫలమయ్యామని తెగ ఫీలైపోతుంటారు చాలామంది. మరీ సున్నిత మనస్కులైతే ఈ రకమైన తిరస్కారాన్ని అసలు తట్టుకోలేరు. ‘ప్రేమలో విఫలమయ్యాం.. ఇక జీవితమంతా శూన్యం’ అంటూ మానసిక కుంగుబాటుకు గురవ్వడం, బలవన్మరణాలకు పాల్పడడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ప్రేమలో ఓడినంత మాత్రాన ఇలాంటి ప్రతికూల ఆలోచనలు ఏ మాత్రం సరైనవి కావంటోంది రేణూదేశాయ్‌. సోషల్‌ మీడియాలో చురుగ్గా ఉంటూ సామాజిక అంశాలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే ఆమె తాజాగా ఇన్‌స్టా లైవ్‌లో అభిమానులతో ముచ్చటించింది. ఈ సందర్భంగా రిలేషన్‌షిప్‌, బ్రేకప్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
chitrangda-singh-opens-up-about-losing-modeling-assignments-because-of-dusky-complexion

నా రంగు కారణంగా ఎన్నో అవకాశాలు కోల్పోయా!

ప్రస్తుత సమాజంలో ఆడవాళ్లు ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. శరీరాకృతి, అందం, బరువు, రంగు... మొదలైన విషయాల గురించి వాళ్ల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా మాట్లాడడం చాలా మామూలు విషయమై పోయింది. ఇక రంగుల ప్రపంచం లాంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో చర్మఛాయ పేరుతో అడుగడుగునా వివక్ష, అవమానాలు ఎదుర్కొన్నట్లు ఇప్పటికే చాలామంది సినీతారలు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో తన స్కిన్‌టోన్‌ కారణంగా తాను కూడా ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నానంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార చిత్రాంగద సింగ్‌. అంతేకాదు తన చర్మఛాయ కారణంగా కెరీర్‌లో పలు అవకాశాలు కోల్పోయానంటోంది. ఈ సందర్భంగా తన స్కిన్‌టోన్‌కు సంబంధించి తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను అందరితో పంచుకుందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
tappsee-pannu-recalls-her-struggling-days-in-telugu

వారి పక్కన హీరోయిన్‌గా పనికిరానన్నారు!

రంగుల ప్రపంచం లాంటి సినిమా ఇండస్ర్టీలో ఒక మహిళ హీరోయిన్‌గా రాణించాలంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సినిమా పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టడం నుంచి అవకాశాలు దక్కించుకునే దాకా ఎన్నో అవమానాలు భరించాల్సి ఉంటుంది. తెరపై కనిపించి అభిమానుల మెప్పు పొందాలంటే తెర వెనుక వారు ఎదుర్కొనే వేధింపులు, చేదు అనుభవాలు ఎన్నో! ఈక్రమంలో సినిమా పరిశ్రమలో తాను కూడా ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కొన్నానంటోంది తాప్సీ. తాను అందంగా ఉండనని, గొంతు బాగోలేదని.. ఇలా పలు కారణాలను సాకులుగా చూపి తనను చాలా సినిమాల్లోంచి తప్పించారంటోంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా పరిశ్రమలో తనకెదురైన చేదు అనుభవాలు, అవమానాల గురించి అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-spiritual-leader-tried-to-take-advantage-of-me-says-actress-anupriya-goenka

ఆ బాబా నన్ను లోబరుచుకోవాలని చూశాడు!

తమని తామే దైవాంశ సంభూతులుగా చెప్పుకుంటూ పలువురు దొంగ బాబాలు, స్వామీజీలు అమాయకుల్ని మోసం చేస్తుంటారు. భక్తి ముసుగులో ఆడపిల్లల అమాయకత్వాన్ని, అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని వారి జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. సేవ పేరుతో వారిని బానిసలుగా చేసి లైంగిక వాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తానూ ఓ బాబా చేతిలో లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యానంటోంది బాలీవుడ్‌ వర్ధమాన నటి అనుప్రియా గోయెంకా. తన తండ్రి బాగా నమ్మిన ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు మాయ మాటలతో తనను లోబరుచుకోవాలని చూశాడంటోంది. ఈ సందర్భంగా లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను ధైర్యంగా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
cinema-celebrities-interesting-social-media-posts-on-diwali

తారల దీపావళి సంబరాలు చూశారా?

జీవితంలోని చీకట్లను చెరిపేసి వెలుగులు నింపే దీపావళిని దేశమంతా సంబరంగా జరుపుకొంది. విద్యుద్దీపాల వెలుగులు, దీపాల కాంతులు, మతాబుల సందడితో ప్రతి ఇంటా పండగ వాతావరణం నెలకొంది. సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు అందరూ పండగ సంబరాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సినీ ఇండస్ర్టీకి చెందిన పలువురు తారలు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి తళుక్కున మెరిశారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజలు చేస్తూ, దీపాలు పెడుతూ సందడి చేశారు. పండగ సంతోషాలను ఫొటోల్లో బంధించి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా తమ అభిమానులకు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారిన సినీ తారల దీపావళి సంబరాల విశేషాలేంటో మనమూ చూద్దాం రండి!

Know More