scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¨ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK©Õ N¯ÃoªÃ?

Bollywood moms share their breastfeeding stories

Æ«Õt-Ōʢ.. ¨ ®¾%†Ïd©ð ÆEo¢-šË-¹¢˜ä Æ«â-©u-„çÕi-ÊC ‚ X¶ÔL¢’û. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä ÆC ê«©¢ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Ÿ¿ÂËˆÊ ’íX¾p «ª½¢. ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð ‚Ê¢-ŸÄEo E¢XÏÊ \ ¹~ºÇ-¯çjo¯Ã «ÕJa-¤ò-«-Íäa„çÖ ’ÃF.. X¾ÛšËdÊ Gœ¿fÊÕ ÅŒÊ ÍäÅŒÕ-©ðxÂË B®¾Õ-¹×Êo ‚ ¹~º¢, ‚Ê¢Ÿ¿ ¦µÇ³Äp©Õ E¢œËÊ Ê§ŒÕ-¯Ã-©Åî ÅŒÊ “X¾A-G¢-¦ÇEo ֮͌¾Õ-¹×Êo ‚ ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «Ö“ÅŒ¢ “X¾A ÅŒLxÂÌ «Õª½-X¾Û-ªÃE «ÕŸµ¿Õ-ª½-èÇc-X¾-¹¢’à NÕT-L-¤ò-ŌբC. ƒÂ¹ ÅŒÊ ¦ÕèÇbªá ÅŒÊ Š@ðx X¾œ¿Õ-ÂíE ¤Ä©Õ ÅÃ’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¹Lê’ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ‚Ê¢Ÿ¿¢ ÆC ÆÊÕ-¦µ¼-N¢Íä ÅŒ©Õx-©ê ²ñ¢ÅŒ¢.

ƒ©Ç¢šË “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ®Ôyšü „çÕ«Õ-K®ý ÅŒ«ÕÂ¹Ø ¦ð©ã-œ¿Õ-¯Ão-§ŒÕ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. Æ«Õt-ÅŒ-Ê¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt©Õ.. ÅŒ«Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK®ý, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ¤ò®¾Õd© ª½ÖX¾¢©ð X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä¯Ã.. ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«á-‘ÇuEo Åç©Õ-X¾ÛÅŒÖ O©ãj-ÊEo ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ Gœ¿fÂ¹× ¤Ä©Õ X¾šÇd-©E, X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx å®jÅŒ¢ Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ „çÊ-ÂÃ-œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E Íç¦ÕÅŒÖ ¯äšË ÅŒ©Õx©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. '“X¾X¾¢ÍŒ ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq«¢ (‚’¹®¾Õd 1Ð7)Ñ •ª½Õ-X¾Û-¹ע-šðÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ «Ö„þÕq X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ÆÊÕ-¦µ¼-„éÕ, ¯äšË ÅŒ©Õx-©Â¹× Æ¢C®¾ÕhÊo ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ «Ö{-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

¯Ã “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK ƒC.. «ÕJ OÕC?
celebbreastfeedingstory650-1.jpg
¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç©ðx Gœ¿f-©Â¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃª½Õ. Â꽺¢.. ƒÅŒ-ª½Õ© ÍŒÖX¾Û©Õ ÅŒ«ÕÊÕ Æ²ù-¹-ªÃu-EÂË ’¹ÕJ-Íä-²Äh-§äÕ-„çÖ-ÊÊo ¦µÇ«¯ä. ƪáÅä.. ƒ©Ç¢šË X¾J-®ÏnA «ÖªÃ-©E Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt ¯ä£¾É Ÿµ¿ÖXϧŒÖ. ’¹Åä-œÄC Ê«¢-¦-ªý©ð „çÕ“£ýÇ Æ¯ä «áŸ¿Õl© ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-*aÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ÅŒ©Õx©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x©Â¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÊJq¢’û ª½Ö„þÕq …¢œ¿œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J Æ¢šð¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢-©ð¯ä ÅŒÊ ¦ÕèÇb-ªáE ’¹Õ¢œç-©Â¹× £¾ÇÅŒÕh-¹×Êo ‹ ¤¶ñšðE ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¯ä£¾Ç.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û©ð ŸÄ’¹ÕÊo «ÖŸµ¿Õª½u¢, Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ÅŒ©Õx©Õ XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-Íäa©Ç «u«®¾n ¹Lp¢-ÍÃ-LqÊ ²ù¹-ªÃu-©ÊÕ N«-J®¾Öh ‹ ƪ½n-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýdE ŸÄEÂË •ÅŒ-Íä-®Ï¢C.

'¯Ã ¤ÄX¾ „çÕ“£ýÇÂË ¯äÊÕ ’¹ÅŒ 8 ¯ç©-©Õ’à ¤ÄL-®¾Öh¯ä …¯Ão. «Ö °N-ÅÃ-©ðxÂË «Ö ¤ÄX¾ ª½ÖX¾¢©ð «*aÊ ‡¢èÇ-§ýÕ-„çÕ¢-šüE OÕ Æ¢Ÿ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ¢ÅŒ-¹¢˜ä «Õ¢* ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «Õªí-¹šË ©äŸ¿-¯äC ¯Ã ¦µÇ«Ê. ÆEo¢-šË©Ç «ÖÅŒ%ÅŒy¢ Æ¢˜ä ƢŌ ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ. ‡¯îo E“Ÿ¿-©äE ªÃ“ÅŒÕ©Õ ’¹œ¿-¤ÄLq «®¾Õh¢C.. XÏ©x-©Â¹× «ÕÊ¢ ‚£¾Éª½X¾Û «Êª½Õ (X¶¾Ûœþ ²òªýq) Ưä X¶ÔL¢’û «Íäa-®¾Õh¢-{Õ¢C. EèÇ-EÂË ƒ©Ç¢šË ¹†¾d-„çÕiÊ ÆÊÕ-¦µ¼Ö-ÅŒÕLo Æ¢C¢Íä ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ÄuêÂèü Æ«Õt-Ōʢ «ÕÊÂ¹× Æ¢C-²òh¢C. Šê ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ{Õ Gœ¿fÊÕ ÍŒÖ®¾Õ-¹ע{Ö, ƒ{Õ ÆEo X¾ÊÕLo ®¾«Õ-Êy§ŒÕ¢ Í䮾Õ-¹ׯä N†¾-§ŒÕ¢©ð Æ«Õt “¦ãªá¯þ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à X¾E-Íä-®¾Õh¢C. ¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤Ä©Õ X¾{dœ¿¢, ‚åXj ¦Jp¢’û Í䧌՜¿¢.. «¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx ÅŒLx ¹¢˜ä ‡Âúq-X¾ªýd ¨ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð ‡«ª½Ö ©äª½Õ.

ƪáÅä ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä¬Ç©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ ÅŒ«Õ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤Ä©Õ X¾{d-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ «u«-®¾n©ð …¢œä ©ð¤Ä©ä Âê½-º-«ÕE ¯ÃÂ¹Ø ‹²ÄJ ÆÊÕ-¦µ¼-«-X¾Ü-ª½y-¹¢’à ƪ½n-„çÕi¢C. ‹²ÄJ ¯äÊÕ N«Ö-Ê¢©ð “X¾§ŒÖ-ºË-®¾Õh¯Ão. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ¤ÄX¾Â¹× ¤Ä©Õ X¾šÇdLq …¢C. ŸÄ¢Åî „ç¢{¯ä ÅŒÊE „Æý-ª½Ö„þÕ©ðÂË B®¾Õ-éÂ@Çx.. ¯Ã X¾E X¾Üª½h§äÕu «ª½Â¹× Æ{Õ’Ã ‡«-JF ªÃ«-Ÿ¿lE Íç¤Äp. ƒ©Ç ‡Â¹×ˆ« æ®X¾Û šÇªá-©ã-šüE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-¹×-Êo¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦§ŒÕ-šË-Âí-ÍÃa¹ „ÃJÂË ²ÄK Íç¤Äp-Ê-ÊÕ-ÂË! ƪáÅä «ÕÊ¢ ƒ©Ç ®¾éªjÊ X¾E Í䮾Õh¯Ão «u«®¾n DEo ÅŒX¾Ûp’à ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍŒÖ®¾Õh¢Ÿî ¯ÃÂ¹× Æ®¾©Õ ƪ½n¢ Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¤ÄLÍäa ÅŒ©Õx-©Â¹×, *¯Ão-ª½Õ-©Â¹×, “¦ã®ýd X¾¢XýqE …X¾-§çÖ-T¢Íä ÅŒ©Õx-©Â¹× «Õ骯îo ²ù¹-ªÃu©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË ªÃ„ÃL. ÆŸ¿¢Åà ‡©Ç ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿¢˜ä.. «ÕÊ¢-Ÿ¿ª½¢ «á¢Ÿ¿Õ-Âí*a «ÕÊ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK-®ýE X¾¢ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœä! ÆX¾Ûpœä «ÕÊ ®¾«Õ-®¾u©Õ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æª½n-«Õ-«Û-Åêá. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê #freedomtofeed Ñ £¾Éu†ý-šÇu’û „äC-¹’à OÕª½Ö OÕ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdKE ¯ÃÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË..Ñ Æ¢{Ö «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íä©Ç ¤ò®ýd åXšËd¢C ¯ä£¾Ç. ¨ ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Ō©Õx-©¢-Ÿ¿-JF ÅŒ«Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK-®ýE, X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ÅÃ«á ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ-®¾uLo X¾¢ÍŒÕ-Âî-«ÕE ÂÕ-Åî¢C. ÆX¾Ûpœä ¨ ®¾«Õ-®¾uÂ¹× X¾J-³Äˆª½¢ Ÿíª½Õ-¹×-Ōբ-Ÿ¿E Æ¢šð¢D ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ.

Æ©Ç¢šË ÅŒ¢“œ¿Õ-©Â¹× £¾ÉušÇqX¶ý!
celebbreastfeedingstory650-2.jpg
ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Õ Gœ¿fÊÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ֮͌¾Õ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ, ƒÅŒª½ X¾ÊÕLo ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹ע{Ö ÆÊÕ-¹~º¢ G°-G-°’à ’¹œ¿Õ-X¾Û-Ōբ-šÇª½Õ. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „ÃJÂË ‡¢Åî Âí¢ÅŒ ŠAhœË ‡Ÿ¿Õ-ª½-«œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ƪáÅä „Ãª½Õ DEo ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ÍÃ©Ç «ª½Â¹× „ÃJ ¦µ¼ª½h© «ÕŸ¿ÕlÅŒÕ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î …¢{Õ¢-Ÿ¿¢-šð¢C ¦ÇM-«Ûœþ §ŒÕOÕt «ÕOÕt ®¾Oժà 骜Ëf. ƒšÌ-«©ä ¯çjªÃ Æ¯ä ‹ «áŸ¿Õl© ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-*aÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Åê½.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û OÂú ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Õ ÅŒ«Õ ŠAh-œËE ÆCµ-’¹-NÕ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾¤òªýd Íäæ® ¦µ¼ª½h-©Â¹× Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ®¾Öh ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¤ò®ýdE ªÃ®Ï ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®Ï¢C.

ÅŒÊ Gœ¿fÊÕ “æX«Õ’à ‡ÅŒÕh-¹×Êo ‹ ¤¶ñšðÊÕ ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¨ ÊÖu «Ö„þÕ.. 'ÂíÅŒh’à Ō¢wœçjÊ „ê½Õ, ¯Ã “XϧŒÕ-„çÕiÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö NÊ¢œË! ¨ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û OÂú ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã.. ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ®¾Öh, „ÃJÂË Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã Æ¢œ¿’à E©Õ-²òhÊo “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ ¨ ¤ò®¾ÕdÊÕ Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ-®¾Õh¯Ão. ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á ‚¢Ÿî-@ÁÊ Íç¢C¯Ã, ¦ÇŸµ¿-X¾-œË¯Ã, ŠAh-œËÂË ’¹Õéªj¯Ã.. ÆC ÅŒLx-¤Ä-©-åXj¯ä “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-ŌբC. ƪáÅä ƒ«Fo ÅŒLx-¤Ä© …ÅŒp-AhåXj ¯äª½Õ’à “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾-¹-¤ò-ªá¯Ã ¤Ä¤Ä-ªáE ֮͌¾Õ-Â¹×¯ä “Â¹«Õ¢©ð ÅŒLx “X¾A-®¾p¢-C¢Íä NŸµÄ¯ÃEo ¦šËd ‚„çÕ «ÖÊ-®Ï¹ ®ÏnA \¢šË ÆE ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC. ÅŒŸÄyªÃ ¤Ä¤Äªá Ō¹׈« ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢, ¤Ä© …ÅŒpAh “¹«Õ¢’à ŌT_-¤ò-«œ¿¢.. «¢šËN •ª½Õ-’¹Õ-Åêá. ÂæšËd ÅŒLx «ÖÊ-®Ï¹, ¬ÇK-ª½Â¹ ®ÏnAE ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂíE Êœ¿Õ-ÍŒÕ-Âî-«-œ¿„äÕ OÕª½Õ Íäæ® ’íX¾p X¾E Æ«Û-ŌբC. Æ©Çê’ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð OÕª½Õ ¹×J-XÏ¢Íä “æX«ÕÂ¹× «ÕêªD ²ÄšË ªÃŸ¿Õ.

celebbreastfeedingstory650-9.jpg

Æ©Çê’ ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Â¹Ø ¯äÊÕ ŠÂ¹ N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-¹ׯÃo.. ÊÖu «Ö„þÕq©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¤Ä© …ÅŒpAh ®¾J’Ã_ ©ä¹-¤ò-«œ¿¢ «©x ‚¢Ÿî-@ÁÊ Í碟¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢œî-wéÂj¯þ ®¾«Õ®¾u ©äŸ¿¢˜ä ƒÅŒª½ ƯÃ-ªî-’Ãu©Õ Â꽺¢ Âë͌Õa. ¨ 骢œ¿Ö ÂùעœÄ Æ¢˜ä Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©ðx ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ¤Ä©Õ Ō¹׈-«’à …ÅŒp-ÅŒh-«Û-Ōբ-šÇªá. ¤Ä© …ÅŒp-AhE „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ‡Eo “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íä®Ï¯Ã, ‡Eo «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „Ü˯à X¶¾L-ÅŒ-„äÕOÕ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ƒ©Ç¢šË „ê½Õ ®Ï’¹Õ_-X¾-œÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½„äÕOÕ ©äŸ¿Õ. Æ©Çê’ ÅŒLx-¤Ä© N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡©Ç¢šË ŠAh-œËÂÌ ’¹ÕJ-ÂÃ-«Ÿ¿Õl. ƒ©Ç¢šË Æ«Õt-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ²ÄšË «Õ£ÏÇ-@Á-©Õ’à «ÕÊ«â «ÕŸ¿l-AŸÄl¢.. „ÃJ X¾{x “æX«ÕÊÕ, ’õª½-„ÃEo ÍÃ{ÕŸÄ¢..Ñ Æ¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí*a¢C ®¾OÕª½. ê«©¢ ƒX¾Ûpœä Âß¿Õ.. „çáÊo-šËÂË „çáÊo ÅŒÊ ¦ÕèÇb-ªáE ‡ÅŒÕh-ÂíE CTÊ «Õªî ¤¶ñšðÊÕ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«œ¿¢ ®¾£¾Ç-•-«ÕE, ƪáÅä X¾ÊÕLo ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹ע{Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄTÅä ¨ ŠAh-œËE ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-ÍŒaE.. ÍçX¾Ûp-Âí-*aÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä.

'ƒ¢Âà ¤ÄL-®¾Õh-¯Ão„Ã?Ñ Æ¯ä-„ê½Õ!
celebbreastfeedingstory650-3.jpg

Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x Gœ¿fê Âß¿Õ.. ÅŒLxÂÌ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½Õ-ÅÃ-§ŒÕE Æ¢šð¢C ¦ÇM-«Ûœþ §ŒÕOÕt «ÕOÕt L²Ä å£Çœç¯þ. ƪáÅä ¨ “¹«Õ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒÊE ƒ¢Âà ‡Eo ªîV©Õ ¤ÄL-²Äh„þ ÆE ÆœË-ê’-„Ã-ª½E, ÅÃÊÕ «Ö“ÅŒ¢ O{Eo¢šËF X¾Â¹ˆÊ åXšËd ÅŒÊ ¦Ç¦ÕÂ¹× X¶ÔœË¢’û ƒ«yœ¿¢ åXj¯ä Ÿ¿%†Ïd åXšÇd-ÊE Æ¢šð¢D £¾Éšü «Ö„þÕ.

celebbreastfeedingstory650-4.jpg

'èÇÂú X¾ÛšÇd¹ ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÊÊÕo ƒ¢Âà ¤ÄL-®¾Õh-¯Ão„Ã..? ÆE ÆœË-ê’-„ê½Õ. ÆX¾p-šËÂË „Ãœ¿Õ X¾ÛšËd ê«©¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©-©ãj¢C Æ¢Åä..! ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ.. F Gœ¿fÂ¹× ƒ¢Âà ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÊÕ«Ûy ‚«ÛN Âß¿Õ ¹ŸÄ Ưä-„ê½Õ. ƒ©Ç¢šË «Ö{©Õ ¯ÃÂ¹× Âî¾h Ʋù-¹-ª½u¢-’ïä ÆE-XÏ¢-*¯Ã.. „ÚËE ¯äÊÕ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ¯ä¯ä Âß¿Õ.. Âê½-ºÇ-©ä-„çj¯Ã ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û N†¾-§ŒÕ¢©ð ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾uLo ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-ÍÃa¹ ÂíEo ªîV-©Â¹× AJT «%Ah °N-ÅÃEo “¤Äª½¢-Gµ-®¾Õh¢-šÇª½Õ ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Õt©Õ. ÆC ÅŒX¾Ûp Âß¿Õ.. ÂÃF Gœ¿fÂ¹× EKgÅŒ ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx ¤ÄL-«yœ¿¢ Â¹ØœÄ «áÈu„äÕ Â¹ŸÄ! ¯äÊÖ ÆŸä Íä¬Ç. «%Ah ¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à ¯Ã ¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤ÄL-«yœ¿„äÕ «áÈu¢’à ¦µÇN¢ÍÃ. “X¾A ÅŒMx ƒ©Ç ‡Â¹×ˆ« Âé¢ ¤Ä{Õ ¤ÄL-„Ãy-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ‡¢Åçj¯Ã …¢C.. Æ©Ç¢šË „ÃJÂË ¯Ã «ÕŸ¿lÅŒÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö …¢{Õ¢C. ¯äÊÕ ¯Ã ¦Ç¦ÕÂ¹× \œÄC ¤Ä{Õ ¤ÄLÍÃa. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û «©x ÅŒMx-G-œ¿f© ¦¢Ÿµ¿¢ ¦©-X¾-œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Æ{Õ Gœ¿f-ÂÌÐ-ƒ{Õ ÅŒLxÂÌ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½Õ-Åêá.. “X¾®¾«¢ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ AJT X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÇœÎE ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî«œ¿¢©ð “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢ ÆE Íç¦ÕÅÃ..Ñ Æ¢šð¢C L²Ä. «ÕÊ ÍŒÕ{Öd …Êo „ÃJ©ð ‡«-êª-«Õ¯Ão X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ Gœ¿fÂ¹× ÅŒLx-¤Ä©Õ Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿„äÕ ©Â¹~u¢’à “X¾A ÅŒMx «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’Ã-©E ¯äšË ÅŒ©Õx©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-Åî¢D ¦ÇM-«Ûœþ «Ö„þÕ.

‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂà ¤ÄLÍÃa!
celebbreastfeedingstory650-5.jpg

«á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x© ÅŒLx’à ƫÕt-ÅŒ-Ê¢-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ƺÕ-«-ºÕ-«Û¯Ã ‚²Äy-C¢ÍÃÊE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ å®M¯Ã èãjšÌx. ÅÃÊÕ ‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂÃ ÅŒÊ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤ÄL-ÍÃa-ÊE.. ¨ “X¾“Â˧ŒÕ Æ{Õ ÅŒ©Õx©, ƒ{Õ Gœ¿f© ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡¢Åî “¬ì§ŒÕ-®¾ˆ-ª½-«ÕE Íç¦Õ-Åî¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. 'ÅŒMx-G-œ¿f-L-Ÿ¿l-JÂÌ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û “X¾“Â˧ŒÕ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯ÃLo Íä¹Ø-ª½Õ-®¾Õh¢C. ¨ N†¾§ŒÕ¢ X¾©Õ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ Â¹ØœÄ „ç©x-œË¢-Íêá. ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ “X¾Âê½¢ ÅŒLx Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ‚„çÕ ®¾éªjy-¹©ü ÂÃuÊqªý (’¹ªÃs´-¬Á§ŒÕ ÂÃuÊqªý) ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« ÆE ÅäL¢C. ¯äÊÕ ¯Ã XÏ©x-©Â¹× ‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂà ¤ÄLÍÃa. ¨ “¹«Õ¢©ð «ÕÊ¢ ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x XÏ©x©ðx …ÅŒp-ÅŒh§äÕu §ŒÖ¢šÌ ¦ÇœÎ®ý, ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh „ÃJE °N-ÅâŌ¢ ª½ÂË~-²Ähªá..Ñ Æ¢{Ö “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û «©x ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Íç¦ÕÅŒÖ “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö O©ãj-ÊEo ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ ÅŒ«Õ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤ÄL-„Ãy-©¢{Ö ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ-²òh¢D ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ.

celebbreastfeedingstory650-6.jpg

ÆC Gœ¿f ÅŒLxÂË Æ¢C¢Íä ÂÃÊÕ¹!
celebbreastfeedingstory650-7.jpg

“¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ƯäC ¨ ®¾%†Ïd©ð ‡¢Åî Æ«â-©u-„çÕi-Ê-Ÿ¿E, ÆC Gœ¿f ÅŒLxÂË Æ¢C¢Íä ÆX¾Û-ª½ÖX¾ ÂÃÊÕ¹ Æ¢šð¢C 宩-“GšÌ «Ö„þÕ Oժà ªÃèü-X¾ÛÅý. ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔÇªî ³Ä£ÏÇŸþ ¹X¾Üªý ƪÃl´¢-T-’ïä ÂùעœÄ.. ÅŒÊ-ŸçjÊ X¶Ï>Âú, ¤¶Äu†¾¯þ 宯þqÅî ‡¢Ÿ¿ªî ®ÏF ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×Êo ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«á-Èu¢åXj ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ¦µÇ’¹¢’Ã ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{Lo ƒ©Ç X¾¢ÍŒÕ-¹עC.

celebbreastfeedingstory650-8.jpg

'¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x Æ{Õ ÅŒLxÂË, ƒ{Õ Gœ¿fÂ¹× ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½-Åêá.. Æ©Çê’ „ÃJ-Ÿ¿lJ «ÕŸµ¿u ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ ¦©-X¾-œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ ¯Ã XÏ©x©Õ NÕ³Ä, èãj¯þ©Â¹× ÍÃ©Ç ªîV© ¤Ä{Õ ¤ÄLÍÃa. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ƯäC XÏ©x©Õ ÅŒ©Õx-©-ÂËÍäa ÆX¾Û-ª½ÖX¾ ÂÃÊÕ¹. Æ¢Ÿ¿Õê Ō©Õx-©¢-Ÿ¿ª½Ö ¨ ÂÃÊÕ-¹ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-„ÃL. ¨ “¹«Õ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ŠAh-@ÁxÊÕ ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍÃ-©¢˜ä Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍŒÂ¹ˆšË ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢, £¾ÉuXÔ’Ã …¢œ¿œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. Æ©Çê’ ¤Ä¤Äªá X¾œ¿Õ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ, ƒÅŒª½ ‘ÇS ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx Âé-êÂ~X¾¢ Í䧌Õ-¹עœÄ OÕª½Ö E“Ÿ¿-¤ò¢œË.. ÅŒŸÄyªÃ E“Ÿ¿-©äNÕ, ŠAh-@ÁxÊÕ ƒ˜äd ÆCµ-’¹-NÕ¢-͌͌Õa..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ «Ö{-©Åî ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-Åî¢D ¹Øušü «Ö„þÕ.

ƒšÌ-«©ä Æ«Õt-ÅŒ-¯ÃEo ÍŒN ÍŒÖ®Ï Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo N«-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«áÈu¢, ¨ “¹«Õ¢©ð „ÃJÂË ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ÂíEo ÆÊÕ-¦µ¼-„ÃLo X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ „ÃJ©ð ®¾Öp´Jh E¢XÏÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ «Ö„þÕq ÍçXÏpÊ N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ, OšËE Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE OÕª½Ö OÕ *¯Ão-JÂË «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ« Âé¢ ¤Ä{Õ ¤ÄL-«y¢œË.. ÅŒŸÄyªÃ Æ{Õ Gœ¿f ‚ªî-’ÃuEo, ƒ{Õ OÕ ‚ªî-’ÃuFo ÂäÄ-œ¿Õ-ÂË.. ®¾êª¯Ã?!

women icon@teamvasundhara
singer-chinmayi-sripada-records-song-dedications-to-raise-funds-for-the-needy

వారికోసం 3 వేల పాటలు.. 85 లక్షలు.. దటీజ్ చిన్మయి!

తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో సంగీత ప్రియుల్ని అలరించే బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌ చిన్మయీ శ్రీపాద. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా మహిళా అంశాలపై స్పందించే ఈ గాయని.. తన సేవా భావంతోనూ అశేష అభిమానుల్ని సంపాదించుకుంది. అయితే తన సంగీత కళను ప్రస్తుత కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ సేవ కోసమే వినియోగిస్తోందీ సూపర్‌ సింగర్‌. తన ప్రియమైన అభిమానులు అడిగిన పాటలు పాడుతూ, వారికి విషెస్‌ చెబుతూ లక్షల కొద్దీ విరాళాలు సేకరిస్తోందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇలా పోగైన మొత్తాన్ని ఈ కరోనా సమయంలో కష్టాల్లో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడానికి వినియోగిస్తోంది. ఇలా మరోసారి తన సేవాభావంతో అందరి మన్ననలు అందుకుంటోందీ అందాల గాయని.

Know More

women icon@teamvasundhara
here-is-the-lesson-tejaswi-madivada-learnt-from-covid-19-in-telugu

ఎవరి కోసమో నేనెందుకు మారాలి?!

ఎవరినైనా చూస్తే చాలు.. వారిలో ఏం లోపముందా? అనే వెతుకుతుంటాయి చాలామంది కళ్లు. ఇక నిజంగానే వారి శరీరాకృతిలో ఏదైనా లోపమున్నా, చర్మ ఛాయ తక్కువగా ఉన్నా.. ఏదో ఒక మాట అనేదాకా ఊరుకోవు వాళ్ల నోళ్లు! అసలు ముందు వాళ్లు ఎలా ఉన్నారో చూసుకోకుండా, ఎదుటివారి మనసు నొచ్చుకుంటుందేమో అన్న కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా ఇతరుల శరీరాకృతి, అందం గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇలాంటి బాడీ షేమింగ్‌కు తాను కూడా బాధితురాలినే అంటోంది టాలీవుడ్‌ భామ తేజస్వీ మదివాడ. దీని కారణంగా తాను ఎంతో బాధను అనుభవించానని, అయితే ఇతరుల కోసం మనం మారాల్సిన అవసరం లేదని ఆలస్యంగా గ్రహించానని చెబుతోంది. ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో తన కోసం తాను సమయం కేటాయించుకోవడం వల్ల బోలెడన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నానంటోంది ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌ బ్యూటీ..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-model-paula-accuses-bollywood-director-of-sexual-harassment-when-she-was-17

ఆఫర్‌ కావాలంటే దుస్తులు విప్పమన్నాడు!

పురుషాధిక్య ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలన్న మహిళల ఆశయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, తమ అవసరాలు తీర్చుకోవాలని చూసే మగవాళ్లు ప్రతి రంగంలోనూ ఉన్నారు. సినీ రంగమూ ఇందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. అయితే చిత్ర సీమలో ఉన్న ఇలాంటి కొందరు మగాళ్ల ఆగడాలను బయటపెట్టే క్రమంలో తెరమీదకొచ్చిందే ‘మీటూ ఇండియా’ ఉద్యమం. ఎక్కడో అమెరికన్‌ చిత్ర పరిశ్రమలో మొదలైన ‘మీటూ’ దావానలంలా విస్తరిస్తూ మనదాకా చేరింది. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల క్రితం బాలీవుడ్‌లో మొదలైన ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఎందరో సినీ ప్రముఖుల పేర్లు బయటకొచ్చాయి. మరెందరో మహిళా సెలబ్రిటీలు తమకు జరిగిన అన్యాయాల్ని బయటపెట్టారు. అయితే అది అక్కడితో సమసిపోలేదు. ఇప్పటికీ కొంతమంది తమకు ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల్ని బయటపెడుతూనే ఉన్నారు. అలా తాజాగా ప్రముఖ భారతీయ మోడల్‌ పౌలా మీటూ ఉద్యమాన్ని మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చింది. తన కెరీర్‌ ప్రారంభంలో ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు తనను లైంగికంగా వేధించాడని, తనతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని చెబుతూ ఈ ముద్దుగుమ్మ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం అది వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-shares-their-pcos-struggles-and-experiences-in-telugu

మాకూ పీసీఓఎస్ ఉంది.. అయినా దాచుకోలేదు.. కుంగిపోలేదు..!

‘ఏంటీ.. రోజురోజుకీ బాగా లావైపోతున్నావ్‌.. ఇలా లడ్డూలా తయారైతే నిన్నెవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు?’, ‘మొహం నిండా ఆ మొటిమలేంటి.. మొన్నటిదాకా బాగానే ఉంది కదా!’, ‘అబ్బాయిలా నీకూ గడ్డం, మీసాలు పెరుగుతున్నాయి.. శరీరం విషయంలో చాలామంది మహిళలకు ఇలాంటి కామెంట్లు మామూలే. ఇలా కంటికి కనిపించిందని కామెంట్‌ చేస్తారు కానీ.. దాని వెనకున్న అసలు కారణమేంటో ఎవరూ అర్థం చేసుకోరు! ఇంతకీ ఈ సమస్యలన్నింటికీ మూలం ఏంటంటారా? అదే పీసీఓఎస్.. దీనివల్ల బయటికి కనిపించే ఇలాంటి లక్షణాలే వారిని నలుగురిలోకీ వెళ్లకుండా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఇబ్బందే తమ సమస్యను అందరితో చెప్పడానికి మొహమాటపడేలా చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
padma-lakshmi-shows-how-50-is-the-new-30-in-her-birthday-post

ఇంకా 30లోనే ఉన్నట్లుంది!

పద్మాలక్ష్మి... ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు సాధించుకున్న ప్రముఖ మాజీ మోడల్‌. ప్రస్తుతం అమెరికన్‌ టీవీ ఛానల్స్‌లో టాప్‌ హోస్ట్‌గా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈ అందాల తార మంచి రచయిత్రి కూడా. సామాజిక సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే ఈ ప్రవాస భారతీయురాలు సోషల్‌ మీడియాలోనూ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. నిత్యం మహిళల్లో స్ఫూర్తి కలిగించే పోస్ట్‌లు షేర్‌ చేస్తుంటుంది. తాజాగా 50వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన పద్మ... తన పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొన్ని ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
amitabh-bachchan’s-grand-daughter-navya-naveli-nanda-opens-up-about-struggle-with-anxiety-seeking-therapy

సిగ్గు పడకండి.. అలాంటప్పుడు బయటికి చెప్పుకోండి..!

మనసులో ఎంత బాధున్నా బయటికి చెప్పరు చాలామంది. ఒకవేళ తమ సమస్య గురించి నలుగురికీ చెప్తే ఎక్కడ పలుచనైపోతామో, నలుగురూ ఏమనుకుంటారోనన్న భయమే వారితో వెనకడుగు వేయిస్తుంది. ఇలా చేస్తే ఆ బాధ తీవ్రత క్రమంగా పెరిగి పెరిగి మన మనసునే తొలిచేసే స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఒత్తిడి, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ.. ఇలా పేరేదైనా మనసు మీద దెబ్బకొట్టే ఈ జబ్బు ఇప్పుడు చాలామంది పాలిట శాపంగా పరిణమిస్తోంది. సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఇందుకు అతీతులు కాదు. ఇలా తాము ఎదుర్కొన్న మానసిక సమస్య గురించి బయటికి చెప్పి సామాన్యుల్లో ధైర్యాన్ని నింపిన అందాల తారలు ఎంతోమంది! ఆ జాబితాలో తాజాగా చేరిపోయింది బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందా. గత కొంత కాలంగా యాంగ్జైటీతో బాధపడుతున్నానని, ప్రస్తుతం దాన్నుంచి విముక్తి పొందేందుకు థెరపీ తీసుకుంటున్నానంటూ ఈ మానసిక వ్యాధి నుంచి బయటపడే మార్గాల్ని చెబుతూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిందీ క్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
on-the-account-of-national-nutrition-week-manushi-chillar-conduct-ask-me-session-with-fans-shares-her-healthy-food-habits

హాస్టల్ ఫుడ్ తిని బాగా లావయ్యా.. అప్పుడలా సన్నబడ్డా!

‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అన్నారు పెద్దలు. అవును మరి.. మనం ఏ పనిచేయాలన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని సమర్థంగా పూర్తిచేయగలుగుతాం. అలాంటి ఆరోగ్యం మన సొంతం కావాలంటే పోషకాహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాహారం, ఆరోగ్యం గురించి అందరిలో అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్‌ 1-7 వరకు ‘జాతీయ పోషకాహార వారం’గా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రపంచ సుందరి మానుషీ చిల్లర్‌ పోషకాహారం గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందుకు సోషల్‌ మీడియాను వేదికగా చేసుకుందీ బ్యూటీ. ఒకప్పుడు లావుగా ఉన్న తాను చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్లే లావు తగ్గానని, అప్పట్నుంచి చక్కటి ఆహారపుటలవాట్లను అలాగే కొనసాగిస్తున్నానంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ ముద్దుగుమ్మ. అంతేకాదు.. తన ఆహారపుటలవాట్లు, ఆరోగ్య రహస్యాల గురించి ‘ఆస్క్‌ మీ సెషన్‌’ వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించిందీ హరియాణా అందం. మరి, ఈ చక్కనమ్మ పంచుకున్న ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-kapoor-took-to-instagram-to-reveal-her-favourite-indian-foods-and-desserts-among-other-things-in-an-ask-me-anything-session-with-fans

మేమిద్దరం.. మాకిద్దరు.. అంతే!

మీరా రాజ్‌పుత్‌.. బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ అర్ధాంగిగానే కాదు.. తన అందంతో, తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో అనతికాలంలోనే సెలబ్రిటీగా మారిపోయిందీ బ్యూటీ. ఓ భార్యగా, ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా తన బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణ మహిళకు చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంటుందీ అందాల అమ్మ. తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఎన్నో విశేషాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకునే మీరా.. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటిస్తూనే ఉంటుంది. అలా తాజాగా తన అభిమానులతో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ సెషన్‌ నిర్వహించిందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. ఈ వేదికగా తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, అభిరుచులు, షాహిద్‌తో తనకున్న అనుబంధం, తన ఇద్దరు చిన్నారుల గురించి బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుంది. మరి, అవేంటో మనమూ చూసేద్దామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
nia-sharma-wins-khatron-ke-khiladi-made-in-india-trophy-in-telugu

నన్ను విమర్శించే వారికి ఇదే నా సమాధానం!

బాలీవుడ్‌ టీవీ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన రియాలిటీ షో ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ: మేడిన్‌ ఇండియా’. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే స్టంట్లు, భయానికి గురిచేసే సాహస కృత్యాలతో కూడిన ఈ అడ్వెంచరస్‌ టీవీ షోకు అభిమానుల ఆదరణ బాగానే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి కష్టసాధ్యమైన టాస్క్‌లన్నింటినీ సమర్ధంగా పూర్తి చేసి ఈ సీజన్‌ విజేతగా నిలిచింది నియా శర్మ. మూడేళ్ల క్రితం ఇదే ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ 8’ సీజన్‌లో సెకండ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచిన నియా.. ఈ సీజన్‌ ఆసాంతం తనదైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా నియా శర్మ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
these-bollywood-beauties-turned-into-gardeners-amid-pandemic

ఈ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంది.. మీకూ కావాలా?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తోన్న మాట వాస్తవమే అయినా.. చాలామందికి జీవితం విలువేంటో తెలియజేస్తోంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతోంది. అందరూ ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకునేలా చేస్తోంది. గార్డెనింగ్‌ కూడా ఇందులో ఓ భాగమే! ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బయటికెళ్లి ఆపద కొని తెచ్చుకోవడం ఎందుకన్న ఉద్దేశంతోనో.. లేదంటే సహజ పద్ధతుల్లో ఇంటి ఆవరణలోనే పండించిన కాయగూరలు ఆరోగ్యకరమన్న విషయం గ్రహించో.. ఇలా కారణమేదైనా చాలామంది హోమ్‌ గార్డెనింగ్‌కే ఓటేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఉన్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
anasuya-bharadwaj-revealed-many-lesser-known-facts-about-her-life-in-alitho-saradaga-show

నా పొగరు, ధైర్యం.. అన్నీ అమ్మ నుంచే వచ్చుంటాయి!

అందం, అణకువ, వాక్చాతుర్యం.. ఇలా ఒక వ్యాఖ్యాతకు ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ పుణికిపుచ్చుకుంది అందాల యాంకర్‌ అనసూయ. ‘జబర్దస్త్‌’తో బుల్లితెరపై సందడి చేస్తూ ప్రతి ఇంట్లో ఆడపడుచులా మారిపోయిందీ ముద్దుగుమ్మ. తన చలాకీ మాటలతో, చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరించే అను.. ‘రంగమ్మత్త’గా సినీ ప్రేక్షకుల మనసులో చెరగని ముద్ర వేసింది. అయితే తానీ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చిన్నతనం నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డానని, అమ్మ వల్లే ఇప్పుడిలా ఉన్నానంటోంది. ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమంలో సరదాగా మాట్లాడుతూ తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం గురించి మనకు తెలియని బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుందీ బుల్లితెర బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-kasturi-in-alitho-saradaga-chat-show

రోజూ ఆ ముగ్గురికీ ‘థ్యాంక్స్‌’ చెప్పాకనే నిద్ర పోతాను!

‘ఏలే ఏలే మరదలా... వాలే వాలే వరసలా’ అంటూ ‘అన్నమయ్య’ మరదలి పాత్రలో అందరినీ ఆకట్టుకుంది కస్తూరి. తమిళ ఇంట్లో పుట్టినా... అచ్చమైన తెలుగమ్మాయిలాగా కనిపించే ఈ భామ ‘భారతీయుడు’ సినిమాలో కమల్ హాసన్‌ కూతురిగా కూడా నటించింది. వీటితో పాటు ‘నిప్పురవ్వ’, ‘మెరుపు’ ‘సోగ్గాడి పెళ్లాం’, ‘మా ఆయన బంగారం’, ‘చిలక్కొట్టుడు’, ‘ఆకాశవీధిలో’, ‘డాన్ శీను’, ‘శమంతకమణి’ తదితర తెలుగు చిత్రాల్లో నటించిన ఈ సొగసరి పలు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషా చిత్రాల్లోనూ సందడి చేసింది. అందం, అభినయం కలగలసిన ఈ అందాల తార తాజాగా ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఎన్నో సరదా సంగతులు పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-sunitha-talks-about-her-health-condition-in-telugu
women icon@teamvasundhara
manushi-chhillar-auctions-her-painting-to-raise-funds-for-frontline-workers

వారి ‘హార్ట్‌ వర్క్‌’ కోసమే ఈ ఆర్ట్‌ వర్క్!

కరోనా సృష్టించిన ఈ కల్లోల పరిస్థితుల్లో కనీసం కంఫర్ట్‌ జోన్లో ఉండి మన పనులు మనం చేసుకునే వెసులుబాటైనా మనకుంది.. అదే వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది, నిత్యావసర వస్తువులు సరఫరా చేసే వాళ్లు, ఇతర అత్యవసర సేవల్లో భాగమయ్యే వారు వైరస్‌ ముప్పు పొంచి ఉందని తెలిసినా కచ్చితంగా క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లాల్సిందే! అలాంటి కరోనా యోధుల సేవలు చిరస్మరణీయంగా నిలుస్తాయని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. అయితే మన క్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ మనకు సకల సదుపాయాలు సమకూర్చుతోన్న అలాంటి వారియర్స్ కోసం మన వంతుగా సహాయసహకారాలు అందించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందని చెబుతోంది మాజీ ప్రపంచ సుందరి మానుషీ చిల్లర్‌. కేవలం చెప్పడమే కాదు.. కరోనా యోధులకు అండగా నిలబడేందుకు తాను కూడా ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థతో చేతులు కలిపానని ఓ చిన్న వీడియో ద్వారా పంచుకుందీ మాజీ మిస్‌ వరల్డ్‌. మరి, కరోనాపై పోరులో ముందుండి పోరాడుతోన్న యోధులకు ఈ ముద్దుగుమ్మ చేస్తోన్న సాయమేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
suma-kanakala-shares-her-experience-with-star-mahila

‘స్టార్‌ మహిళ’ నన్ను ఇంటింటి ఆడపడుచులా మార్చేసింది!

‘స్టార్‌ మహిళ’... బుల్లితెరపై దశాబ్దానికి పైగా కొనసాగిన ఈ గేమ్ షో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆడపడుచులందరికీ తెగ నచ్చేసింది. స్టార్ యాంకర్‌ సుమ గలగల మాటలకు తోడు గమ్మత్తైన ఆటలు, ఆసక్తికరమైన టాస్క్‌లతో మహిళా ప్రేక్షకుల నీరాజనాలు అందుకుందీ సూపర్బ్‌ ప్రోగ్రామ్‌. 2008లో ఈటీవీలో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం.. 2019 జనవరి 26న ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే. 11 ఏళ్లకు పైగా సాగిన ఈ సుదీర్ఘ బుల్లితెర సెన్సేషన్‌.. 3,181 ఎపిసోడ్లతో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద రెండో గేమ్ షోగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పుడీ ‘స్టార్‌ మహిళ’ చిన్న గ్యాప్‌ తర్వాత ఆగస్టు 17, సోమవారం నుంచి ఈటీవీలో తిరిగి ప్రారంభమైంది. మొదటి సీజన్‌లో తన మాటల పరవళ్లతో ప్రతి ఇంటినీ సందడిగా మార్చేసిన సుమ... మహిళలందరినీ ‘స్టార్‌’గా మార్చేందుకు మళ్లీ మన ముందుకొచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా- ఈ మాటల ప్రవాహం పంచుకున్న కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు...

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-and-former-miss-india-world-natasha-suri-tests-positive-for-covid-19

women icon@teamvasundhara
bhojpuri-actress-anupama-pathak-commits-suicide-in-mumbai

నమ్మిన వారే మనల్ని నట్టేట ముంచేస్తారు!

మొన్న సుశాంత్‌.... నిన్న సమీర్... నేడు అనుపమా పాథక్‌... సినీ పరిశ్రమలో వరుస ఆత్మహత్యల పరంపర కొనసాగుతోంది. డిప్రెషన్‌, ఆర్థికంగా.. ఇలా కారణాలేవైనా కానీ ఈ వరుస బలవన్మరణాలు ముంబైవాసులతో పాటు అందరినీ షాక్‌కు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా భోజ్‌పురి నటి అనుపమా పాథక్‌ (40) ముంబైలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. బిహార్‌కు చెందిన ఆమె భోజ్‌పురి సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్‌ ద్వారా మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. అయితే నమ్మిన వారే తనను మోసం చేశారంటూ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ తన ఇంట్లోనే తనువు చాలించుకుంది. ఈ మేరకు సంఘటనా స్థలంలో ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెది ఆత్మహత్యేనని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
bride-to-be-miheeka-bajaj-chooses-yellow-lehenga-sea-shell-jewellary-for-haldi-ceremony

భళ్లాల దేవుడి ఇష్ట సఖి.. మెరిసేను ‘పుత్తడి’ బొమ్మలా..!

‘తెలుగింటి పాల సంద్రము కనిపెంచిన కూన.. శ్రీహరి ఇంటి దీపమల్లె కనిపించిన జాణ’ అంటూ నవవధువు అందచందాల్ని పొగిడారో సినీ కవి. ఆ పోలికలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా కుందనపు బొమ్మలా ముస్తాబైంది మన భళ్లాలదేవుడికి కాబోయే భార్య మిహీకా బజాజ్‌. ఆగస్టు 8న రానా-మిహీకల వివాహ ముహూర్తం ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే మూడు రోజుల ముందుగానే వధూవరుల ఇళ్లలో ప్రి-వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు మొదలయ్యాయి. తాజాగా మిహీక ఇంట్లో నిర్వహించిన హల్దీ ఫంక్షన్‌లో కొత్త పెళ్లి కూతురు పుత్తడి బొమ్మలా మెరిసిపోయింది. సంప్రదాయబద్ధమైన దుస్తులు-జ్యుయలరీతో తళుక్కుమన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ పసుపు వేడుక ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ‘పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే బాలా

Know More