scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

‚ ‚„ä-Ÿ¿Ê ¯Ã ’¹Õ¢œç©ðx ÊÕ¢* «*a¢C..!

Actress Sangitha Interview with Ali

'ŠÂ¹ˆ ͵ïþq.. Šê ŠÂ¹ˆ ͵ïþq..! ¯ä¯ä¢šð Eª½Ö-XÏ-²ÄhÊÕ..!Ñ.. 'Èœ¿_¢Ñ ®ÏE-«Ö-©ðE ¨ œçj©Ç’û NÊ-’Ã¯ä «ÕÊÂ¹× ’¹Õªíh-ÍäaC ƒŸ¿lêª.. ŠÂ¹ª½Õ ª½N-Åä•.. «Õªí-¹ª½Õ Æ¢ŸÄ© ÊšË ®¾¢UÅŒ. ¨ ®ÏE-«Ö©ð ÅŒÊ Ê{-ÊÂ¹× ®¾¢UÅŒ X¶ÏL¢-æX¶ªý Ƅê½Õf Æ¢Ÿ¿Õ¹עC. 1997©ð 'X¾Ü¯þ-èï-©§ýÕÑ Æ¯ä ÅŒNÕ@Á ®ÏE«ÖÅî „ç¢œË-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ ¨ ÊšË.. ÅŒÊ éÂK-ªý©ð ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á, «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾©ðx ‡¯îo *“Åéðx ʚˢ-*¢C. 2009, X¶Ï“¦-«J 1Ê ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿ÕÂ¹× Íç¢CÊ “ˆý Ưä æXx¦ÇuÂú ®Ï¢’¹ªýÊÕ åXRx Í䮾Õ-¹עD Åê½. OJÂË PN§ŒÖ Ưä ¹ØŌժ½Õ Â¹ØœÄ …¢C. N„ã¾Ç¢ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒNÕ@Á X¾J-“¬Á-«Õê X¾J-NÕ-ÅŒ-„çÕiÊ ®¾¢UÅŒ.. Æ{Õ ®ÏE-«Ö-©Åî ¤Ä{Õ.. ƒ{Õ J§ŒÖMd ³ò©©ð Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¨šÌ-O©ð “X¾²Ä-ª½-«Õ§äÕu '‚MÅî ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ®¾¢UÅŒ «áÈu ÆA-C±’à NÍäa-®Ï¢C. ¨“¹-«Õ¢©ð ‚M ÆœË-TÊ X¾©Õ ‚®¾-ÂËh-¹ª½ “X¾¬Áo-©Â¹× ®¾¢UÅŒ ®¾«Ö-ŸµÄ-¯Ã©Õ ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C.

sangeethalithogh650-1.jpg

‚M: £¾É§ýÕ ®¾¢UÅŒ..! ‡©Ç …¯Ãoª½Õ?

®¾¢UÅŒ: ¦Ç’¹Õ-¯ÃoÊÕ..! OÕéª©Ç …¯Ãoª½Õ? (‚M: ¦Ç«Û-¯ÃoÊÕ Ÿ±Äu¢Â¹Øu..!)

'®¾¢UÅŒÑ Æ¢˜ä ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿-®ÔZÂË Åç©Õ®¾Õ..! «ÕJ ª½®Ï¹ ‡«ª½Õ?

ÆŸí¹ åXŸ¿l ¹Ÿ±¿.. ³Äªýd’à Íç¦ÕÅÃ..! ¯äÊÕ ®ÏE-«Ö-©Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ ®¾«Õ-§ŒÖ-Eê ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ÆX¾p-šËꠊ¹ ®¾¢UÅŒ …¯Ãoª½Õ. Šê æXª½ÕÅî ƒŸ¿lª½Õ ÊšÌ-«Õ-ºÕ-©Õ¢˜ä Æ¢Ÿ¿ª½Ö A¹-«Õ¹ X¾œ¿-ÅÃ-ª½E ¯Ã æXª½Õ ª½®Ï¹ ÆE «ÖªÃaª½Õ. 骢œ¿Õ «âœä@ÁÙx ‚ æXª½Õ OÕŸä ®ÏE-«Ö©Õ Íä¬Ç. ÂÃF, ‚ æXª½ÕÊÕ ¯äÊÕ B®¾Õ-Âî-©ä-¹-¤ò-§äÕ-ŸÄEo. †¾àšË¢’û©ð œçjéª-¹dªý 'ª½®ÏÂÃ.. ª½®ÏÂÃ..Ñ ÆE XÏ©Õ-®¾Õh¢-œä-„ê½Õ. ¨ æXª½ÕÅî XÏLæ®h „ç¢{¯ä ®¾p¢C¢-*Ê ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ ŠÂ¹ˆšË Â¹ØœÄ ©äŸ¿Õ. ®¾¢UÅŒ Æ¯ä «Õªî ÊšË åXRx Í䮾Õ-ÂíE „çRx-¤ò-ªáÊ „ç¢{¯ä ¯Ã æXª½ÕÊÕ ¯äÊÕ ÅçÍŒÕa-¹ׯÃo..!

sangeethalithogh650-5.jpg

ƒ¢œ¿-®ÔZÂË ªÃ¹-«á¢Ÿ¿Õ \¢ Íäæ®-„ê½Õ?

ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ *ÊoXÏ©xÊÕ (Ê«ÛyÅŒÖ). ¯äÊÕ ƒ¢œ¿-®ÔZÂË «Íäa ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 13 \@ÁÙx. X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A X¾K-¹~©Õ ªÃ®Ï ÆX¾Ûpœä ƒ¢{-ªý-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšÇd. ŠÂ¹-X¾Â¹ˆ ®¾Öˆ©ü.. «Õªî-X¾Â¹ˆ ®ÏE«Ö †¾àšË¢-’û©Õ.. ƒ©Ç ²Äê’C.

OÕª½Õ „ç៿{ \ ¦µÇ†¾©ð ʚˢ-Íê½Õ?

¯äÊÕ X¾ÛšËd åXJ-T¢C Æ¢Åà «Õ“ŸÄ-®¾Õ-©ð¯ä..! „ç¢Â¹šü “X¾¦µ¼Õ ®¾ª½-®¾Ê 'X¾Ü¯þèï©ãjÑ Æ¯ä ÅŒNÕ@Á *“ÅŒ¢ ŸÄyªÃ „碜Ë-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-«Õ-§ŒÖuÊÕ. „ç¢Â¹šü “X¾¦µ¼Õ ÅŒ¢“œË «ÖÂ¹× ¦¢Ÿµ¿Õ«Û Æ«Û-Åê½Õ. D¢Åî ®¾ª½-ŸÄ’à ®ÏE«Ö ÍäŸÄl-«ÕE ¯äÊÕ ŠX¾Ûp-¹×-¯ÃoÊÕ. ê«©¢ 宩-«Û-©ðx¯ä †¾àšË¢’û Íäæ®-„ê½Õ.

Åç©Õ’¹Õ ‡©Ç ¯äª½Õa-¹×-¯Ãoª½Õ?

¯äÊÕ Åç©Õ’¹Õ «ÖšÇx-œ¿Õ-Ōբ˜ä ¯ÃÂ¹× ¦µ¼§ŒÕ¢’Ã¯ä …¢{Õ¢C. ‡¢Ÿ¿ÕÂî ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ Åç©Õ’¹Õ OÕŸ¿ NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ©„þ. Æ¢Ÿ¿ª½Ö ¨°’à «ÖšÇx-œ¿Õ-Ōբ˜ä ¯äÊÕ «Ö“ÅŒ¢ œçj©Ç’û ÍŒCN.. ÍŒCN ¹†¾d-X¾-œÄLq «ÍäaC. D¢Åî ‡©Ç-é’j¯Ã ¨ ¦µÇ†¾ ¯äª½Õa-Âî-„Ã-©-E-XÏ¢-*¢C. ŠÂ¹ Âîªýq©ð Â¹ØœÄ ÍäªÃÊÕ.. ÂÃF ŸÄEo X¾ÜJh Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖÊÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ¤Ä{©Õ N¢{Ö, X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿Õ-«ÛÅŒÖ.. Åç©Õ’¹Õ ¯äª½Õa-¹ׯÃo. ¯ÃÂ¹× ÅçL-®ÏÊ „Ã@ÁÙx, Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹d-ª½xÅî ‡Â¹×ˆ-«’à «ÖšÇx-œä-ŸÄEo..!

sangeethalithogh650-3.jpg

Åç©Õ-’¹Õ©ð „ç៿šË ®ÏE«Ö \C?

¯Ã „ç៿šË Åç©Õ’¹Õ ®ÏE«Ö ŠÂ¹ ®¾ÖX¾-ªý-²Äd-ªýÅî Íä¬Ç (Ê«ÛyÅŒÖ). ‚§ŒÕÊ ª½•-F-ÂâÅý ¹¯Ão «Ö®ý..! ‚ª½Õ Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ¢šÇª½Õ. ‚§ŒÕÊÂ¹× œçj©Ç’û æXX¾ªý Â¹ØœÄ Æ¹ˆ-êªxŸ¿Õ. ŠÂ¹ˆ-²ÄJ NE ®Ï¢T©ü ˜äÂú©ð Íä®Ï ®Ô¯þ *¢æX-²Ähª½Õ. (‚M: ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ¯ÃÂ¹× ÍŒÖXÏ¢-ÍŒ¢œË. ¯äÊÕ „çRx ¹©Õ²Äh..!) ¨§ŒÕ¯ä..! (‚M «áÈ¢ «á¢Ÿ¿Õ ÆŸ¿l¢ åXšËd¢C)

OÕ Â¹×{Õ¢-¦¢©ð ‡«-éªj¯Ã ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿-®ÔZÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê „Ã@ÁÙx-¯ÃoªÃ?

«Ö ÅÃÅŒ-’ê½Õ ÅŒNÕ-@Á¢©ð åXŸ¿l EªÃtÅŒ. ‚§ŒÕÊ ‡¢°-‚ªý, P„ð ’¹ºä-¬Á¯þ©Åî ŸÄŸÄX¾Û 20Â¹× åXj’à ®ÏE-«Ö©Õ Íä¬Çª½Õ. «ÖÂ¹× ®ÏE«Ö C±§äÕ{ªý …¢C. «Ö Æ«Õt ÍÃ©Ç Æ¢Ÿ¿¢’à …¢šÇª½Õ. ‡¢°-‚ªý ŠÂ¹ ®ÏE-«ÖÂ¹× £ÔǪî-ªá-¯þ’à Í䧌Õ-«ÕE «Ö Æ«ÕtÊÕ ÆœË-’ê½Õ. ƪáÅä «ÕÊ ƒ¢šË Æ«Ötªá ʚˢ-ÍŒœ¿¢ \¢{E 16 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð Æ«ÕtÂ¹× åXRx Íäæ®-¬Çª½Õ. ÅŒÊÕ ÊšË¢-ÍÃ-©¯ä ¹© ¹©-’ïä NÕT-L-¤ò-ªá¢C. D¢Åî ÊÊÕo £ÔǪî-ªá-¯þ’à ͌֜Ä-©-ÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ¯ÃÂ¹× ®ÏE-«Ö-©¢˜ä Æ®¾q©Õ ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. ¯äÊÕ ¦Ç’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-©E ÆÊÕ-¹ׯÃo. ©¢œ¿¯þ, Æ„çÕ-JÂà „çRx ‡¢‡®ý Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF, Æ«Õt ÂîJ¹ «©x ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-©ä-¹-¤ò§ŒÖ..!

sangeethalithogh650-13.jpg

«ÕÊ¢(‚M, ®¾¢UÅŒ) ¹L®Ï ʚˢ-*Ê ®ÏE«Ö æXª½Õ ’¹Õª½Õh¢ŸÄ?

¤Ä{-©Åî ®¾£¾É ’¹Õª½Õh-¯Ãoªá. '‚¬Á© ®¾¢Ÿ¿œËÑ. ¯äÊÕ OÕÂ¹× ÍÃ©Ç åXŸ¿l ÆGµ-«Ö-EE. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ŠÂ¹ ‚Jd®ýd Ÿ¿Öª½¢ ÊÕ¢* ֮͌Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ “êÂèü …¢{Õ¢C. ÆŸä ‚Jd®ýdÅî ¹L®Ï “šÇ„ç©ü Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‚ “êÂèü ÅŒT_-¤ò-ŌբC. ÂÃF, OÕÅî X¾E Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÆC ÍÃ©Ç åXJ-T-¤ò-ªá¢C. OÕªî ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-œË’à «u«£¾Ç-J¢-Íä-„ê½Õ. ¯ÃÂ¹× \Ÿçj¯Ã ®¾«Õ®¾u «æ®h \ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð¯çj¯Ã OÕ ƒ¢šËÂË «Íäa Ê«Õt-ÂÃEo ƒÍÃaª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Åç©Õ’¹Õ *“ÅŒ X¾J-“¬Á«Õ Æ¢˜ä ¯ÃÂ¹× “æX«Õ \ª½p-œË¢C.

'‚¬Á© ®¾¢Ÿ¿-œËÑ©ð Æ«-ÂìÁ¢ ‡©Ç «*a¢C?

¯ÃÂ¹× Æ«-ÂìÁ¢ ‡©Ç «*a¢Ÿî ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. «Ö Æ«Õt «*a 'êªX¾Û «ÕÊ¢ X¶¾©Ç¯Ã †¾àšË¢-’ûÂ¹× „ç@ÁÙh¯Ão¢..!Ñ ÆE Íç¤Äp-ª½¢Åä. ¯äÊÕ '®¾êªÑ ƯÃoÊÕ. Æ¢Åä Åç©Õ®¾Õ. ‚ Æ«-ÂìÁ¢ ‡©Ç «*a¢Ÿî Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. 'Èœ¿_¢Ñ «ª½Â¹Ø ¯Ã ©ãjX¶ý©ð \¢ •J-T¢Ÿî ¯ÃÂ¹× Æ®¾q©Õ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ‚ Eª½g-§ŒÖ©Õ Â¹ØœÄ ¯äÊÕ B®¾Õ-Âî-©äŸ¿Õ.

sangeethalithogh650-2.jpg

'Èœ¿_¢Ñ ŠÂ¹ˆ ͵ïþq ÆÊo{Õx J§ŒÕ©ü ©ãjX¶ý©ð ‡«-J-¯çj¯Ã ÆœË-’êÃ?

‚ ®ÏE-«Ö©ð Íäæ® ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l’à £ÏÇ{Õx ©ä«Û. ¯äÊÕ 13 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ʚˢ-ÍŒœ¿¢ „ç៿©Õ åXœËÅä.. 21 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ «ª½Â¹× ¯ÃÂ¹× ®¾éªjÊ N•§ŒÕ¢ ©Gµ¢-*Ê ŠÂ¹ˆ ®ÏE«Ö Â¹ØœÄ ©äŸ¿Õ. Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á, ¹Êoœ¿, «Õ©-§ŒÖ@Á ¦µÇ†¾©ðx «ª½Õ-®¾’à ®ÏE-«Ö©Õ Í䮾Õh¯Ão.. ŠÂ¹ˆšÌ ‚œ¿-©äŸ¿Õ. ¯Ãê Âí¢Íç¢ ƒ¦s¢-C-¹-ª½¢’à …¢œäC. ¯ÃÂ¹× ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿®ÔZ ®¾J-¤ò-Ÿä-„çÖ-ÊE ŠÂ¹ ¦µ¼§ŒÕ¢ „ç៿-©ãj¢C. Æ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¹%†¾g«¢Q XÏL* 'Èœ¿_¢Ñ ®ÏE-«Ö©ð ‚X¶¾ªý ƒÍÃaª½Õ. ÆC ÍÃ©Ç åXŸ¿l £ÏÇšü ƪá¢C. ‚ ®Ô¯þ Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ‚ ‚„ä-Ÿ¿Ê ¯Ã ’¹Õ¢œç©ðx ÊÕ¢* «*a¢C. C±§äÕ-{-ªý©ð ֮͌Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ '«ÕÊ X¾J-®ÏnA Â¹ØœÄ «Õ£¾É-©ÂË~t (®ÏE-«Ö©ð ®¾¢UÅŒ ¤Ä“ÅŒ æXª½Õ) ©Çê’ ÂßÄ..!Ñ ÆE-XÏ¢-*¢C.

sangeethalithogh650-4.jpg

Æ®¾©Õ ¯ÃÂ¹× ‚ ¤Ä“ÅŒ ’¹ÕJ¢* ÍçX¾p-’Ã¯ä «Õªî ‚©ð-ÍŒÊ ©ä¹עœÄ ŠX¾Ûp-¹ׯÃo. «¢Q ÍŒÖXÏ¢-*Ê ŸÄE©ð E•¢ …¢C. ƢŌ-¹×-«á¢Ÿ¿Õ ‚ ¤Ä“ÅŒ Í䧌Õ-«ÕE ÍéÇ-«Õ¢-CE ÆœË-’Ã-ª½{. ÂÃF.. ‡«yª½Ö ŠX¾Ûp-Âî-©äŸ¿Õ. '«ÕÊ ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿®ÔZ©ð …Êo X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ÊÕ «ÕÊ„äÕ ÍŒÖXÏæ®h ¦Ç’¹Õ¢-œ¿Ÿ¿Õ ¹ŸÄ..!Ñ Æ¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ‡«yª½Ö ʚˢ-ÍŒ-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ©äŸ¿Õ. ŠÂ¹ Æ«Ötªá £ÔǪî-ªá-¯þ’à ƫ-ÂìÁ¢ ªÃ„Ã-©¢˜ä ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx Æ©Ç Í䧌Õ¹ ÅŒX¾pœ¿¢ ©äŸ¿Õ. ƒ©Ç¢šË X¾J®ÏnŌթÊÕ Å窽åXj ÍŒÖXÏæ®h ÅŒæXp¢šË ÆE-XÏ¢-*¢C.

OÕ Æ«Õt ‡©Ç …¯Ãoª½Õ?

ÊÊÕo Ê®¾-åX-œ¿ÕÅŒÖ ¦Ç’¹Õ-¯Ãoª½Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* ‚„çÕ \C ÍçGÅä ÆC Íä¬Ç. ŠÂ¹ «§ŒÕ®¾Õ «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ «ÕÊÂ¹Ø ‚©ð*¢Íä ¬ÁÂËh «®¾Õh¢C. ŸÄ¢Åî „Ã@ÁÙx ÍçXÏp¢C Í䧌Õ-¹-¤òÅä £¾Çªýd Æ«Û-Åê½Õ. „Ã@ÁÙx ÍçXÏp¢C Í䧌՜¿¢ ©äŸ¿E ŠÂ¹ ª½Â¹-„çÕiÊ ÂîX¾¢ «Íäa-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒX¾Ûpœ¿Õ ÂíÅŒh’à «Íäa-„Ã-JÂË ¯äÊÕ ÍçæXpC \¢{¢˜ä.. Ÿ¿§ŒÕ Íä®Ï *Êo-X¾Ûpœä £ÔǪî-ªá¯þ’à ʚˢ-ÍŒ-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-Âî-¹¢œË. ŠÂ¹ „çÕÍŒÖu-JšÌ ©ã„ç©ü «*aÊ ÅŒªÃyÅä ƒ¢œ¿-®ÔZÂË ª½¢œË. OÕ éÂKªý©ð OÕª½Õ \¢ ÍäŸÄl-«Õ-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî ŠÂ¹ ÂÃxJšÌ …Êo-X¾Ûpœä ª½¢œË. ÆX¾Ûpœä OÕª½Õ ®¾éªjÊ Eª½g§ŒÖ©ÊÕ B®¾Õ-Âî-’¹-©Õ-’¹Õ-Åê½Õ.

sangeethalithogh650-8.jpg

åXRx Í䮾Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ OÕ ¦µ¼ª½hÊÕ ƒ¢{ª½Öyu Íä¬Ç-ª½{?

‚§ŒÕ-ÊÊÕ ¯äÊÕ ŠÂ¹ Ƅê½Õf X¶¾¢Â¹~-¯þ©ð ͌֬Ç. ‚§ŒÕÊ ƒ*aÊ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ¯ÃÂ¹× ¦Ç’à Ê*a¢C. ÍÃ©Ç ¦Ç’à «ÖšÇx-œÄª½Õ. ‚ X¶¾¢Â¹~-¯þ©ð ¯äÊÕ, ®Ï“«Ö¯þ X¾Â¹ˆ X¾Â¹ˆ¯ä ¹ت½Õa¯Ão¢. '‚ «ÖšÇxœä «uÂËh ‡«ª½Õ..?Ñ ÆE ÅŒÊÕ ÊÊÕo ÆœË-T¢C. '¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿ÕÑ ÆE Íç¤Äp. 'ÅŒÊÕ ¦Ç’à «ÖšÇx-œ¿Õ-ŌկÃoœ¿Õ..!Ñ Æ¢{Ö ®Ï“«Ö¯þ ¤ñ’¹-œ¿{¢ „ç៿©Õ åXšËd¢C. ‚ X¾Â¹ˆ¯ä …Êo «Ö Æ«ÕtÅî 'ƒ©Ç¢šË ƦÇs-ªáE ƒ*a åXRx Í䧌բœË. J§ŒÕ©ü ‡æ®dšü, NŸä-¬Ç©ðx …Êo „Ã@ëx-«ª½Ö «Ÿ¿Õl..!Ñ ÆE Íç¤Äp. 'F¹¯Ão «§ŒÕ-®¾Õ©ð *Êo «uÂËh©Ç …¯Ãoœ¿Õ ¹ŸÄ..! ÆE Æ«Õt Æ¢C. 'ƪáÅä \¢šË? ÆÅŒÊÕ ¯ÃÂ¹× ÊÍÃaœ¿ÕÑ ÆE Íç¤Äp. ÆŸä ªîV ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ œËÊoªý ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚§ŒÕ-ÊÊÕ Â¹L¬Ç. ¯äÊÕ ‚§ŒÕ-ÊÊÕ ÆœË-TÊ „ç៿šË “X¾¬Áo 'OÕ «§ŒÕ-客Ō?Ñ. ŸÄEÂË ‚§ŒÕÊ '30 \@ÁÙxÑ ÆE ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕ-ÍÃaª½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ «Ö Æ«Õt «¢Â¹ ÍŒÖ®Ï ' ͌֬DŽÃ.. ¯Ã¹¯Ão 骢œä@ÁÙx åXŸ¿l..!Ñ ÆE ƯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ¹L®Ï «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢, åXRx Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ •J-T¢C. «ÖÂ¹× ŠÂ¹ ¤ÄX¾.

sangeethalithogh650-10.jpg

ÅŒNÕ@Á £ÔǪî N•§ýÕ, OÕª½Ö «Õ¢* æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©{. ÅŒÊÕ OÕ ¦µ¼ª½hÊÕ ƒ¢{ª½Öyu Íä®Ï ‹ê ÍçXÏpÊ ÅŒªÃyÅä åXRx Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ..!

Æ©Ç \OÕ Âß¿Õ..! ¯äÊÕ, N•§ýÕ «Õ¢* æ®o£ÏÇ-Ōթ¢. ÅŒÊÕ *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. ‚§ŒÕÊ ÅŒ¢“œË «Ö ÅÃÅŒ ’ÃJ “¤ñœ¿Â¹¥¯þq©ð X¾E Íäæ®-„ê½Õ. 'æXª½Õ ¤Äœ¿Õ Í䮾Õ-Âî-¹עœÄ ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿®ÔZ ÊÕ¢* „ç@ÇxL..!Ñ ÆE ‚§ŒÕÊ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯ÃÅî Íç¦Õ-Ōբ-šÇª½Õ. '¯Ãê ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ..?Ñ ÆE ÆœË-TÅä. 'ÊÕ«Ûy ÍÃ©Ç œËX¶¾-骢šü. F éÂKªý ¯Ã¬ÁÊ¢ Â뜿¢ ¯Ãˆ¾d¢ ©äŸ¿Õ..!Ñ ÆE Ưä-„ê½Õ. ¯äÊÕ, “ˆý (®¾¢UÅŒ ¦µ¼ª½h æXª½Õ) “æX«Õ©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ N•-§ýÕÂ¹× Âéü Íä®Ï Íç¤Äp. ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï N•§ýÕ ƒ¢šËÂË „ç@Çx¢. Âí¢Íç¢ æ®X¾Û ‚§ŒÕ-ÊÅî «ÖšÇx-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ N•§ýÕ ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†Ï¢-Íê½Õ. ¨ Â颩ð ÍéÇ-«Õ¢C ‡«J X¾E „Ã@ÁÙx Í䮾Õ-¹ע{Ö „ç@ÁÙh¢-šÇª½Õ. ÂÃF.. ƒÅŒ-ª½Õ© N†¾-§ŒÕ¢©ð “X¾Åäu-¹¢’à êªý B®¾ÕÂíE, ‡Ÿ¿Õ-šË-„ê½Õ ¦Ç’¹Õ¢-œÄ-©E ÂÕ-Â¹×¯ä «uÂËh N•§ýÕ.

sangeethalithogh650-6.jpg

£ÔÇªî ¡ÂâÅýÅî ‰Ÿ¿Õ ®ÏE-«Ö©Õ Íä®Ï ‚§ŒÕ-ÊÊÕ 'ÆÊo§ŒÖuÑ ÆE ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× XÏ©-„ÃLq «*a¢C..?

OÕª½Õ Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× ÆÊo§äÕu..! \Ÿî OÕ ³ò ÂæšËd NÕ«ÕtLo '®¾ªýÑ ÆE XÏ©Õ-®¾Õh¯Ão (Ê«ÛyÅŒÖ). ¯äÊÕ Æ¢Ÿ¿-J©Ç £¾É§ýÕ.. ¦ãj..! ˜ãjX¾Û Âß¿Õ. ÍÃ©Ç ‡„çÖ-†¾-Ê©ü. ¯Ã J§ŒÕ©ü ©ãjX¶ý©ð ÍÃ©Ç NÕ®ý Í䮾Õ-¹ׯÃo. Æ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ-©ÊÕ ¯äÊÕ ƒ©Ç «Öª½Õa-¹ע{Ö ‚Ê¢-Ÿ¿-X¾-œ¿Õ-ŌբšÇ. ¯äÊÕ X¾E Íä®ÏÊ „ÃJ©ð ¡ÂâÅý ÆÊo§ŒÕu ¦ã®ýd. ‚§ŒÕÊ Â¹×{Õ¢¦¢ Â¹ØœÄ ÊÊÕo ÍÃ©Ç ¦Ç’à ֮͌¾Õ-¹ע-{Õ¢C.

OÕª½Õ œÄu¯þq ¯äª½Õa-¹×-¯ÃoªÃ..!

Æ«ÛÊÕ..! ¯äÊÕ ÂÃx®Ï-¹©ü œÄuÊq-ªýE..! ®¾Öª½u, N“¹„þÕ, Ÿµ¿ÊÕ†ý ¯Ã œÄu¯þq ÂÃx®ý-„äÕšüq..!

sangeethalithogh650-7.jpg

'P«-X¾Û-“Ō՜¿ÕÑ©ð ‡©Ç Æ«-ÂìÁ¢ «*a¢C..?

Åç©Õ-’¹Õ©ð 'Èœ¿_¢Ñ, 'åX@Çx¢ «Üéª-RÅäÑ *“ÅÃ-©Åî «Õ¢* æXª½Õ «*a¢C. ÂÃF.. ÅŒNÕ-@Á¢©ð «Ö“ÅŒ¢ ÆX¾-•§ŒÖ© ÊÕ¢* ¦§ŒÕ{ X¾œ¿-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ¦Ç©Ç ®¾ªý XÏL* ¯ÃÂ¹× ‚X¶¾ªý ƒ*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ ŠX¾Ûp-Âî-©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÆX¾p-šËê Åç©Õ-’¹Õ©ð ¯äÊÕ ‡E-NÕC ®ÏE-«Ö-©Â¹× å®j¯þ Íä¬Ç..! ‚§ŒÕÊ «¢Ÿ¿-ªî-V©Õ Âéü-†Ôšü ÆœË-’ê½Õ. '¯Ã «©x Âß¿Õ..!Ñ ÆE Íç¤Äp. 'ÊÕ«Ûy ‚ ®ÏE-«Ö-©Fo «C-©ä®Ï «*a.. ¨ ®ÏE«Ö Íäæ®h F éÂK-ªý©ð ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ®ÏE«Ö Æ«Û-ŌբCÑ ÆE ‚§ŒÕÊ Íç¤Äpª½Õ. 'OÕª½Õ ÍçæXpC E•„äÕ ÂÃF, ¯Ã «©x Âß¿Õ.. ¯äÊÕ Æ©Ç Í䧌Õ-©äÊÕÑ Æ¯ÃoÊÕ. ƪáÅä, ‚ ®ÏE«Ö ‚X¶¾ªý «Ÿ¿l-ÊÕ-¹×-Êo¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÍÃ©Ç X¶Ô©§ŒÖu. ®¾J’à E“Ÿ¿ Â¹ØœÄ X¾{d-©äŸ¿Õ. „ê½¢ ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï.. '®¾ªý OÕ ®ÏE«Ö Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖÊÕ. ÊÊÕo ¹~NÕ¢-ÍŒ¢œË. ÅŒªÃyÅŒ ®ÏE«Ö Íäæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× «á¢Ÿä ÍçX¾p¢œË. \œÄC ¤Ä{Õ Âéü-†Ôšü ÂÄÃ-©¯Ão ƒÍäa²Äh. ¯ÃÂ¹× œ¿¦Õs©Õ Â¹ØœÄ «Ÿ¿Õl..!Ñ ÆE Íç¤ÄpÊÕ. Æ¢Åà NE, ÍÃ©Ç ®Ï¢X¾Û-©ü’à 'ÆŸ¿¢Åà ®¾êªx.. ƒX¾Ûpœ¿Õ \¢ Í䮾Õh-¯Ão«Û..?Ñ ÆE ÆœË-’ê½Õ. 'ŠÂ¹ †¾àšË¢’û Â¢ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ «ÍÃa. 农¿Öu©ü ÂÃuEq©ü ƪá-¤ò-ªá¢C. Íç¯çjo „ç@ÁÙh¯ÃoÑ ÆE Íç¤Äp. 'Íç¯çjo «Ÿ¿Õl.. «ÕŸµ¿Õéªj «Íäa-宧ýÕ..!Ñ ÆE ƯÃoª½Õ. ®¾êªx ÆE „ç@Çx..!

¯Ã é’{Xý „çáÅŒh¢ «Öêªa-¬Çª½Õ. ÍÃ©Ç œÎ’Ãx-«Õ-ªý’à Ō§ŒÖª½Õ Íä¬Çª½Õ. ¦ÇxÂú „äÕ¹Xý „ä®Ï, <ª½ ¹šËd, ¯îšðx ¤Ä¯þ „ä¬Çª½Õ. ÆC ÍŒÖ®Ï ¯äÊÕ ÂÃuª½-„ïþ ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ«-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ¦µ¼§ŒÕ-X¾œÄf. œçjéª-¹dªý ’ÃJE ª½«ÕtE Íç¤Äp. ‚§ŒÕÊ «*a '¨ Æ«Öt-ªáE ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä¬Ç-ꪢšË..? „çáÅŒh¢ „äÕ¹Xý Bæ®®Ï ¯äÍŒÕ-ª½-©ü’à Íä®Ï B®¾Õ-¹×-ª½¢œË.!Ñ ÆE Æ¢šÇ-ª½-ÊÕ-¹×-¯ÃoÊÕ. ƒ¢ÅŒ©ð ¦Ç©Ç ®¾ªý «*a '\¢šÌ Æ«Ötªá ƒ¢ÅŒ w¦ãjšü’à …¢C..? ƒ¢Âà œÎ’Ãx-«Õ-ªý’à Í䧌բœË..!Ñ Æ¯Ãoª½Õ. ÆC NE ¯Ã ’¹Õ¢œç èÇJ-¤ò-ªá¢C. '¨ ®ÏE«Ö Æ«-®¾-ª½«Ö?Ñ ÆE «ÕÊ-®¾Õ©ð ÆÊÕ-¹ׯÃo. C’¹Õ-©Õ’à 定üÂ¹× „ç@Çx. ƹˆ-œ¿Â¹× „ç@Áx-’ïä, „ç៿{ N“¹-„þÕÊÕ ÍŒÖ¬Ç. ŸÄª½Õ-º-„çÕiÊ „äÕ¹XýÅî ¯Ã¹¯Ão ÍŒ¢œÄ-©¢’à …¯Ãoœ¿Õ. *J-TÊ ¦{d©Õ ¹{Õd-¹×-¯Ãoœ¿Õ. «Õªî-„çjX¾Û AJT ÍŒÖæ®h.. ®¾Öª½u Â¹ØœÄ Æ©Çê’ …¯Ãoœ¿Õ. '£¾Ç«Õt§ŒÖu..! ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ÆÊÕ-¹ׯÃo. Æ¢Ÿ¿ª½Ö Ÿ¿J-“Ÿ¿¢-’Ã¯ä …¯Ãoª½Õ..!Ñ ÆÊÕ-¹ע{Ö ÊšË¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿©Õ åXšÇd. „Ã@ÁxÅî ¤òLæ®h.. ¯äÊÕ Âî¾h ¦Ç’¹Õ¯Ão. 定ü©ð ¦Ç©Ç \¢ ÍçGÅä ÆŸä åX¶jÊ©ü. ©äŸ¿¢˜ä ¦§ŒÕ-{Â¹× ¤ñ«Õt¢-šÇª½Õ. „ç៿šË ®Ô¯þ Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÍŒX¾p{Õx ÂíšÇdª½Õ. ÊÊÕo ‹ê Íä¬Çª½Õ. ÆX¾p-šË-«ª½Â¹× 13 «Õ¢C £ÔǪî-ªáÊÕx «*a ‚ ®Ô¯þ Íä¬Ç-ª½{. *«ª½Â¹× ¯äÊÕ å®©Â¹d§ŒÖu. ‚ ®ÏE-«Ö©ð Æ«-ÂìÁ¢ ƒ*a-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦Ç©Ç ®¾ªýÂ¹× Â¹%ÅŒ-•cÅŒ©Õ.

sangeethalithogh650.jpg

'ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö«ÕÑ©ð Æ«-ÂìÁ¢ «*a¢ŸÄ?

Æ«ÛÊÕ..! ÆX¾Ûpœ¿Õ ®ÏE-«Ö©Õ «Ÿ¿l-ÊÕ-ÂíE.. ©¢œ¿¯þ Âéä-èüÂ¹× Ÿ¿ª½-‘Ç®¾Õh Í䮾Õ-¹ׯÃo. ‚ ªîV ¹%†¾g-«¢Q Ÿ¿’¹_J ÊÕ¢* Âéü «*a¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „çRx ¹L¬Ç. ƪáÅä ¨ ®ÏE-«ÖÂ¹× B®¾Õ-Âî-„Ã-©E ¹%†¾g-«¢Q ÆÊÕ-Âî-©ä-Ÿ¿{. ¦µ¼ª½-ŸÄy• ®Ï¤¶Äª½Õq Íäæ®h XÏL-XÏ¢-Íê½Õ. „äÕ¹Xý ˜ã®ýd Íäæ®h Ÿ¿J-“Ÿ¿¢’à …¯Ão. Æ¢Åà ƪá-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ¹%†¾g-«¢Q Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× „ç@Çx. ¯äÊÕ ŠÂ¹ X¾Â¹ˆ «ÖšÇx-œ¿Õ-Ōբ˜ä ‚§ŒÕÊ «Ö“ÅŒ¢ šÌO©ð \Ÿî OœË§çÖ ÍŒÖ®¾Öh …¯Ãoª½Õ. ÂíCl-æ®-X¾šË ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕÊ ÊÊÕo Â¹ØœÄ ‚ OœË§çÖ ÍŒÖœ¿«Õ¯Ãoª½Õ. ÆC ¯Ã „äÕ¹Xý ˜ã®ýd OœË§çÖ. ¯ÃÂ¹× Â¹ØœÄ ÊÍŒa-©äŸ¿Õ. „ç¢{¯ä '®¾ªý.. OÕª½Õ „äêª £ÔǪî-ªá¯þÊÕ ÍŒÖ®¾Õ-ÂË. OÕ ®ÏE-«ÖÊÕ ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䧌՜¿¢ ¯Ãˆ¾d¢ ©äŸ¿Õ..!Ñ ÆE Íç¤ÄpÊÕ. ‚§ŒÕÊ Ê„Ãyª½Õ. 'F©ð …Êo “œÄ¦ÇuÂú \¢šð ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ..! ¯äÊÕ ®¾J Íä²Äh..!Ñ ÆÊœ¿¢Åî ¯äÊÕ ®¾¢Åî-†¾¢’à ‚§ŒÕÊ ®ÏE«Ö Í䮾Õh-¯Ão-Ê-ÊÕ-ÂíE ƒ¢šËÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ‚ ®ÏE-«ÖÂ¹× '«Õ©ãx-X¾Û«ÛyÑ ÆE æXª½Õ åXšÇdª½Õ. ƪáÅä ÆC 定üq åXjÂË „ç@Áx-©äŸ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ ©¢œ¿¯þ „çRx-¤ò§ŒÖ. ÂíEo ªîV-©Â¹× 'Èœ¿_¢Ñ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ÆEo ¤Ä“ÅŒ-©Â¹Ø Æ¢Ÿ¿ª½Ö 定ü ƧŒÖuª½Õ. ÂÃF, «Õ£¾É-©ÂË~t ¤Ä“ÅŒÂ¹× ‡«ª½Ö Ÿíª½-¹-©äŸ¿Õ. ÆX¾Ûpœä ‡«ªî ¯Ã ’¹ÕJ¢* Íç¤Äp-ª½{. „ç¢{¯ä ÊÊÕo XÏL-XÏ¢* ‚ Æ«ÂìÁNÕ-ÍÃaª½Õ.

'«Õ¯î-£¾ÇªýÑ ®ÏE«Ö Í䧌Õ-œÄ-EÂË œÄ¹dªý ®¾©£¾É B®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½{.. E•-„äÕ¯Ã?

ÆC Ɠ¹«Õ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢’à ²Äê’ ®ÏE«Ö. ŠÂ¹ «CÊ «ÕJC OÕŸ¿ ‚¬Á X¾œ¿Õ-ŌբC. «ÕÊÂ¹× ÂíEo ¹{Õd-¦Ç{Õx, ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ©Õ …¯Ãoªá ¹ŸÄ..! ‚ ¤Ä“ÅŒ ’¹ÕJ¢* œçjéª-¹dªý ÍçX¾p-’ïä ÂîX¾¢ «*a¢C. A˜äd¬Ç ¹؜Ä..! '„äÕœ¿„þÕ ƒC ¯Ã J§ŒÕ-©ü-©ãjX¶ý ²òdKÑ ÆÊ-œ¿¢Åî ‚¬Áa-ª½u-¤ò§ŒÖ. ‚©ð-*¢-ÍŒÕ-¹ׯ䢟¿ÕÂ¹× ®¾«Õ§ŒÕ¢ ƒ«y-«ÕE Ɯ˒Ã. ÆX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹ å®jÂË-§ŒÖ-“šË®ýd Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× „ç@Çx. ¯ÃÂ¹× «*aÊ ¤Ä“ÅŒ ’¹ÕJ¢* ‚„çÕÂ¹× N«-J¢-ÍÃÊÕ. 'ƒ©Ç Â¹ØœÄ …¢šÇªÃ?Ñ ÆE ÆœË-T-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ ŸÄŸÄX¾Û X¾C, X¾C-æ£ÇÊÕ åX¶j©üq ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ åXšËd¢C. «ÕÊÕ-†¾ß©Õ ‡©Ç …¢šÇªî ƒN ÂíEo …ŸÄ-£¾Ç-ª½-º©ä ÆE ÍçXÏp¢C. ÆN ÍŒC-NÊ ÅŒªÃyÅŒ ‚¬Áa-ª½u-¤ò§ŒÖ..! 'ƒ©Ç¢šË ¤Ä“ÅŒ Í䧌՜¿¢ «Õ¢*-Ÿä¯Ã..? •¯Ã©Õ ‡©Ç B®¾Õ-¹ע-šÇª½Õ?Ñ ÆE ÆœË-TÅä ®ÏE-«Ö©ð ƒC ÅŒX¾Ûp ÆE ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ.. X¶¾ªÃy-©äŸ¿Õ..! Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ «®¾Õh¢CÑ ÆE ÍçX¾p-œ¿¢Åî ŠX¾Ûp-¹ׯÃo. ‚ *“ÅŒ¢ ÅŒNÕ-@Á¢©ð ÍÃ©Ç åXŸ¿l £ÏÇšü ƪáu¢C.

å®Â¹¢œþ ƒEo¢’ûq “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ?

Æ«ÛÊÕ..! ¯äÊÕ £ÔǪî-ªá¯þ’à …Êo-X¾Ûpœä ‡¯îo „çjN-Ÿµ¿u-„çÕiÊ ¤Ä“ÅŒ©Õ Íä¬Ç. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ ‡©Ç¢šË ¤Ä“ÅŒ©Õ Í䧌Õ-œÄ-E-éÂj¯Ã ®ÏŸ¿l´„äÕ..!

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-shares-tips-that-help-her-with-pcos-in-new-post

ఈ మూడు చిట్కాలతో పీసీఓఎస్‌ను అదుపు చేసుకున్నా!

పీసీఓఎస్‌/పీసీఓడీ.. పేరేదైనా ఎంతోమంది మహిళల ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందీ సమస్య. పదిలో కనీసం ఒక్కరైనా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు మహిళల పట్ల ఇదెంత శాపంగా పరిణమిస్తుందో! అయితే ఈ సమస్యతో బాధపడే మహిళలు కూడా తమ అనుభవాలను బయటికి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు.. కారణం సమాజం తమనెక్కడ చిన్న చూపు చూస్తుందోనని! కానీ కొంతమంది మాత్రం ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి తమ పీసీఓఎస్‌ స్టోరీని పంచుకుంటూ నలుగురిలో స్ఫూర్తి నింపుతుంటారు. అలాంటి వారిలో సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా తాను గత కొన్నేళ్లుగా పీసీఓస్‌తో బాధపడుతున్నట్లు తాజాగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. అంతేకాదు.. ఈ సమస్యను అదుపు చేసుకోవడానికి తాను పాటిస్తోన్న చిట్కాలను సైతం ఓ వీడియో రూపంలో పోస్ట్‌ చేసి ఇతర మహిళల్లో పీసీఓఎస్‌పై అవగాహన పెంచుతోంది. సంతాన సమస్యలు, అధిక బరువు, అవాంఛిత రోమాలు.. పీసీఓఎస్‌ మహిళలపై చూపే ప్రతికూల ప్రభావానికి కొన్ని సాక్ష్యాలివి! ఇది ఒక్కసారి మన జీవితంలోకొచ్చిందంటే.. దీన్ని అదుపు చేసుకోవడమే తప్ప.. శాశ్వత పరిష్కారం లేదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. చక్కటి లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామం.. వంటివన్నీ పీసీఓఎస్‌ను అదుపు చేసుకునేందుకు మార్గాలు అంటూ సలహా ఇస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. పీసీఓఎస్‌ బారిన పడ్డాక తాను ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను, దీన్ని అదుపు చేసుకునేందుకు పాటిస్తోన్న చిట్కాలను వివరిస్తూ ఓ వీడియో రూపొందించిందీ భామ. దీన్ని తాజాగా ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ మహిళలందరిలో ఈ సమస్య పట్ల అవగాహన పెంచుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
shweta-tiwari-who-was-shooting-for-mere-dad-ki-dulhan-tests-covid-19-positive

అనుమానం వచ్చిన వెంటనే టెస్ట్ చేయించుకున్నా.. ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నా!

బయటికెళ్తే కరోనా వస్తుందన్న భయం.. ఇంట్లోనే ఉంటే ఓ రకమైన మానసిక ఒత్తిడి.. ప్రస్తుతం చాలామంది ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఒకవేళ కరోనా వచ్చినా దాన్నుంచి కోలుకుంటామో, లేదోనన్న టెన్షన్‌తో అనుక్షణం భయపడిపోతున్నారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం వారి కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూ నలుగురిలో ధైర్యం నింపుతున్నారు. అలాంటి వారిలో పలువురు నటీమణులు కూడా ఉన్నారు. బాలీవుడ్‌ బుల్లితెర బ్యూటీ శ్వేతా తివారీ కూడా తాజాగా ఈ లిస్ట్‌లో చేరిపోయింది. ఇటీవలే తనకు కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయిందని, అయితే ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే స్వీయ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స పొందుతున్నానంటూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ. అంతేకాదు.. ఈ క్రమంలో తాను పాటిస్తోన్న పలు జాగ్రత్తల్ని కూడా పంచుకుంటూ తన ఫ్యాన్స్‌లో స్ఫూర్తి నింపుతోందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
vithika-sheru-shares-about-her-depression-through-a-heart-touching-video

అది కరోనా కన్నా ప్రమాదకరమైంది!

తామెలా ఉన్నామో చూసుకోకుండా ఇతరుల్ని కామెంట్‌ చేయడం, విమర్శించడం చాలామందికి అలవాటు. ఇలాంటివి ఎదుటివారిని బాధపెడతాయేమోనన్న కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది. సోషల్‌ మీడియాలోనైతే ఇలాంటి ట్రోలింగ్‌కి హద్దే ఉండదు. ఇక ఇలా తమపై వచ్చిన విమర్శల్ని పట్టించుకోకుండా వదిలేసే వారు కొందరైతే.. వాటి మూలంగా కలిగిన బాధతో డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లే వారు మరికొందరు. ఈ రెండో జాబితాలో తాను కూడా ఉన్నానంటోంది టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ వితికా షేరు. గతేడాది ఓ రియాల్టీ షోలో పాల్గొన్న సమయంలో తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్‌కి తట్టుకోలేకపోయానని, అవి క్రమంగా తనని కుంగదీశాయంటూ తన మనసులోని ఆవేదనను ఓ సుదీర్ఘ వీడియో రూపంలో పంచుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. తనలాంటి పరిస్థితి మరెవరికీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో తాను రూపొందించిన ఈ వీడియోను తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పోస్ట్‌ చేయగా.. అది కాస్తా వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-arora-shares-her-experience-after-beating-corona-in-telugu

ఆ జాగ్రత్తలే నన్ను కరోనా నుంచి కోలుకునేలా చేశాయి!

కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి దాన్నుంచి కోలుకున్నారంటే ప్రపంచాన్నే జయించినంతగా సంబరపడిపోతున్నారంతా! ఆ సంతోషంలోనే తమ కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూ నలుగురిలో ధైర్యం నింపుతున్నారు. బాలీవుడ్‌ అందాల తార మలైకా అరోరా కూడా ప్రస్తుతం అంతకుమించిన ఆనందంలోనే తేలియాడుతోంది. ఇందుకు కారణం ఆమె వైరస్‌ను జయించడమే! ఇంట్లోనే స్వీయ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స పొందిన ఆమెకు తాజా పరీక్షల్లో నెగెటివ్‌గా తేలింది. దీంతో ఎన్నో రోజుల తర్వాత తన గది నుంచి బయటకొచ్చానంటూ విజయ దరహాసాన్ని ప్రదర్శిస్తోన్న ఫొటోను ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ బాలీవుడ్‌ బేబ్‌. అంతేకాదు.. ఈ క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలనూ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రూపంలో రాసుకొచ్చింది మలైకా. మరి, ఈ ముద్దుగుమ్మ తన కొవిడ్‌ జర్నీ గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-chinmayi-sripada-records-song-dedications-to-raise-funds-for-the-needy

వారికోసం 3 వేల పాటలు.. 85 లక్షలు.. దటీజ్ చిన్మయి!

తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో సంగీత ప్రియుల్ని అలరించే బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌ చిన్మయీ శ్రీపాద. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా మహిళా అంశాలపై స్పందించే ఈ గాయని.. తన సేవా భావంతోనూ అశేష అభిమానుల్ని సంపాదించుకుంది. అయితే తన సంగీత కళను ప్రస్తుత కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ సేవ కోసమే వినియోగిస్తోందీ సూపర్‌ సింగర్‌. తన ప్రియమైన అభిమానులు అడిగిన పాటలు పాడుతూ, వారికి విషెస్‌ చెబుతూ లక్షల కొద్దీ విరాళాలు సేకరిస్తోందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇలా పోగైన మొత్తాన్ని ఈ కరోనా సమయంలో కష్టాల్లో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడానికి వినియోగిస్తోంది. ఇలా మరోసారి తన సేవాభావంతో అందరి మన్ననలు అందుకుంటోందీ అందాల గాయని.

Know More

women icon@teamvasundhara
here-is-the-lesson-tejaswi-madivada-learnt-from-covid-19-in-telugu

ఎవరి కోసమో నేనెందుకు మారాలి?!

ఎవరినైనా చూస్తే చాలు.. వారిలో ఏం లోపముందా? అనే వెతుకుతుంటాయి చాలామంది కళ్లు. ఇక నిజంగానే వారి శరీరాకృతిలో ఏదైనా లోపమున్నా, చర్మ ఛాయ తక్కువగా ఉన్నా.. ఏదో ఒక మాట అనేదాకా ఊరుకోవు వాళ్ల నోళ్లు! అసలు ముందు వాళ్లు ఎలా ఉన్నారో చూసుకోకుండా, ఎదుటివారి మనసు నొచ్చుకుంటుందేమో అన్న కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా ఇతరుల శరీరాకృతి, అందం గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇలాంటి బాడీ షేమింగ్‌కు తాను కూడా బాధితురాలినే అంటోంది టాలీవుడ్‌ భామ తేజస్వీ మదివాడ. దీని కారణంగా తాను ఎంతో బాధను అనుభవించానని, అయితే ఇతరుల కోసం మనం మారాల్సిన అవసరం లేదని ఆలస్యంగా గ్రహించానని చెబుతోంది. ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో తన కోసం తాను సమయం కేటాయించుకోవడం వల్ల బోలెడన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నానంటోంది ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌ బ్యూటీ..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-model-paula-accuses-bollywood-director-of-sexual-harassment-when-she-was-17

ఆఫర్‌ కావాలంటే దుస్తులు విప్పమన్నాడు!

పురుషాధిక్య ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలన్న మహిళల ఆశయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, తమ అవసరాలు తీర్చుకోవాలని చూసే మగవాళ్లు ప్రతి రంగంలోనూ ఉన్నారు. సినీ రంగమూ ఇందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. అయితే చిత్ర సీమలో ఉన్న ఇలాంటి కొందరు మగాళ్ల ఆగడాలను బయటపెట్టే క్రమంలో తెరమీదకొచ్చిందే ‘మీటూ ఇండియా’ ఉద్యమం. ఎక్కడో అమెరికన్‌ చిత్ర పరిశ్రమలో మొదలైన ‘మీటూ’ దావానలంలా విస్తరిస్తూ మనదాకా చేరింది. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల క్రితం బాలీవుడ్‌లో మొదలైన ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఎందరో సినీ ప్రముఖుల పేర్లు బయటకొచ్చాయి. మరెందరో మహిళా సెలబ్రిటీలు తమకు జరిగిన అన్యాయాల్ని బయటపెట్టారు. అయితే అది అక్కడితో సమసిపోలేదు. ఇప్పటికీ కొంతమంది తమకు ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల్ని బయటపెడుతూనే ఉన్నారు. అలా తాజాగా ప్రముఖ భారతీయ మోడల్‌ పౌలా మీటూ ఉద్యమాన్ని మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చింది. తన కెరీర్‌ ప్రారంభంలో ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు తనను లైంగికంగా వేధించాడని, తనతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని చెబుతూ ఈ ముద్దుగుమ్మ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం అది వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-shares-their-pcos-struggles-and-experiences-in-telugu

మాకూ పీసీఓఎస్ ఉంది.. అయినా దాచుకోలేదు.. కుంగిపోలేదు..!

‘ఏంటీ.. రోజురోజుకీ బాగా లావైపోతున్నావ్‌.. ఇలా లడ్డూలా తయారైతే నిన్నెవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు?’, ‘మొహం నిండా ఆ మొటిమలేంటి.. మొన్నటిదాకా బాగానే ఉంది కదా!’, ‘అబ్బాయిలా నీకూ గడ్డం, మీసాలు పెరుగుతున్నాయి.. శరీరం విషయంలో చాలామంది మహిళలకు ఇలాంటి కామెంట్లు మామూలే. ఇలా కంటికి కనిపించిందని కామెంట్‌ చేస్తారు కానీ.. దాని వెనకున్న అసలు కారణమేంటో ఎవరూ అర్థం చేసుకోరు! ఇంతకీ ఈ సమస్యలన్నింటికీ మూలం ఏంటంటారా? అదే పీసీఓఎస్.. దీనివల్ల బయటికి కనిపించే ఇలాంటి లక్షణాలే వారిని నలుగురిలోకీ వెళ్లకుండా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఇబ్బందే తమ సమస్యను అందరితో చెప్పడానికి మొహమాటపడేలా చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
padma-lakshmi-shows-how-50-is-the-new-30-in-her-birthday-post

ఇంకా 30లోనే ఉన్నట్లుంది!

పద్మాలక్ష్మి... ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు సాధించుకున్న ప్రముఖ మాజీ మోడల్‌. ప్రస్తుతం అమెరికన్‌ టీవీ ఛానల్స్‌లో టాప్‌ హోస్ట్‌గా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈ అందాల తార మంచి రచయిత్రి కూడా. సామాజిక సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే ఈ ప్రవాస భారతీయురాలు సోషల్‌ మీడియాలోనూ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. నిత్యం మహిళల్లో స్ఫూర్తి కలిగించే పోస్ట్‌లు షేర్‌ చేస్తుంటుంది. తాజాగా 50వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన పద్మ... తన పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొన్ని ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
amitabh-bachchan’s-grand-daughter-navya-naveli-nanda-opens-up-about-struggle-with-anxiety-seeking-therapy

సిగ్గు పడకండి.. అలాంటప్పుడు బయటికి చెప్పుకోండి..!

మనసులో ఎంత బాధున్నా బయటికి చెప్పరు చాలామంది. ఒకవేళ తమ సమస్య గురించి నలుగురికీ చెప్తే ఎక్కడ పలుచనైపోతామో, నలుగురూ ఏమనుకుంటారోనన్న భయమే వారితో వెనకడుగు వేయిస్తుంది. ఇలా చేస్తే ఆ బాధ తీవ్రత క్రమంగా పెరిగి పెరిగి మన మనసునే తొలిచేసే స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఒత్తిడి, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ.. ఇలా పేరేదైనా మనసు మీద దెబ్బకొట్టే ఈ జబ్బు ఇప్పుడు చాలామంది పాలిట శాపంగా పరిణమిస్తోంది. సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఇందుకు అతీతులు కాదు. ఇలా తాము ఎదుర్కొన్న మానసిక సమస్య గురించి బయటికి చెప్పి సామాన్యుల్లో ధైర్యాన్ని నింపిన అందాల తారలు ఎంతోమంది! ఆ జాబితాలో తాజాగా చేరిపోయింది బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందా. గత కొంత కాలంగా యాంగ్జైటీతో బాధపడుతున్నానని, ప్రస్తుతం దాన్నుంచి విముక్తి పొందేందుకు థెరపీ తీసుకుంటున్నానంటూ ఈ మానసిక వ్యాధి నుంచి బయటపడే మార్గాల్ని చెబుతూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిందీ క్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
on-the-account-of-national-nutrition-week-manushi-chillar-conduct-ask-me-session-with-fans-shares-her-healthy-food-habits

హాస్టల్ ఫుడ్ తిని బాగా లావయ్యా.. అప్పుడలా సన్నబడ్డా!

‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అన్నారు పెద్దలు. అవును మరి.. మనం ఏ పనిచేయాలన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని సమర్థంగా పూర్తిచేయగలుగుతాం. అలాంటి ఆరోగ్యం మన సొంతం కావాలంటే పోషకాహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాహారం, ఆరోగ్యం గురించి అందరిలో అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్‌ 1-7 వరకు ‘జాతీయ పోషకాహార వారం’గా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రపంచ సుందరి మానుషీ చిల్లర్‌ పోషకాహారం గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందుకు సోషల్‌ మీడియాను వేదికగా చేసుకుందీ బ్యూటీ. ఒకప్పుడు లావుగా ఉన్న తాను చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్లే లావు తగ్గానని, అప్పట్నుంచి చక్కటి ఆహారపుటలవాట్లను అలాగే కొనసాగిస్తున్నానంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ ముద్దుగుమ్మ. అంతేకాదు.. తన ఆహారపుటలవాట్లు, ఆరోగ్య రహస్యాల గురించి ‘ఆస్క్‌ మీ సెషన్‌’ వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించిందీ హరియాణా అందం. మరి, ఈ చక్కనమ్మ పంచుకున్న ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-kapoor-took-to-instagram-to-reveal-her-favourite-indian-foods-and-desserts-among-other-things-in-an-ask-me-anything-session-with-fans

మేమిద్దరం.. మాకిద్దరు.. అంతే!

మీరా రాజ్‌పుత్‌.. బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ అర్ధాంగిగానే కాదు.. తన అందంతో, తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో అనతికాలంలోనే సెలబ్రిటీగా మారిపోయిందీ బ్యూటీ. ఓ భార్యగా, ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా తన బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణ మహిళకు చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంటుందీ అందాల అమ్మ. తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఎన్నో విశేషాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకునే మీరా.. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటిస్తూనే ఉంటుంది. అలా తాజాగా తన అభిమానులతో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ సెషన్‌ నిర్వహించిందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. ఈ వేదికగా తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, అభిరుచులు, షాహిద్‌తో తనకున్న అనుబంధం, తన ఇద్దరు చిన్నారుల గురించి బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుంది. మరి, అవేంటో మనమూ చూసేద్దామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
nia-sharma-wins-khatron-ke-khiladi-made-in-india-trophy-in-telugu

నన్ను విమర్శించే వారికి ఇదే నా సమాధానం!

బాలీవుడ్‌ టీవీ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన రియాలిటీ షో ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ: మేడిన్‌ ఇండియా’. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే స్టంట్లు, భయానికి గురిచేసే సాహస కృత్యాలతో కూడిన ఈ అడ్వెంచరస్‌ టీవీ షోకు అభిమానుల ఆదరణ బాగానే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి కష్టసాధ్యమైన టాస్క్‌లన్నింటినీ సమర్ధంగా పూర్తి చేసి ఈ సీజన్‌ విజేతగా నిలిచింది నియా శర్మ. మూడేళ్ల క్రితం ఇదే ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ 8’ సీజన్‌లో సెకండ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచిన నియా.. ఈ సీజన్‌ ఆసాంతం తనదైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా నియా శర్మ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
these-bollywood-beauties-turned-into-gardeners-amid-pandemic

ఈ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంది.. మీకూ కావాలా?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తోన్న మాట వాస్తవమే అయినా.. చాలామందికి జీవితం విలువేంటో తెలియజేస్తోంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతోంది. అందరూ ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకునేలా చేస్తోంది. గార్డెనింగ్‌ కూడా ఇందులో ఓ భాగమే! ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బయటికెళ్లి ఆపద కొని తెచ్చుకోవడం ఎందుకన్న ఉద్దేశంతోనో.. లేదంటే సహజ పద్ధతుల్లో ఇంటి ఆవరణలోనే పండించిన కాయగూరలు ఆరోగ్యకరమన్న విషయం గ్రహించో.. ఇలా కారణమేదైనా చాలామంది హోమ్‌ గార్డెనింగ్‌కే ఓటేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఉన్నారు.

Know More