scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

•ª½o-L-®¾Õd-©Õ-’ÃÊÖ „çÕJ-¬Çª½Õ..!

Heroines who did journalist roles on screen

•ª½o-L•¢.. EÅŒu¢ ®¾«Ö-•¢©ð, NNŸµ¿ ª½¢’Ã-©©ð Íî{Õ-Íä-®¾Õ-Â¹×¯ä ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê-©Â¹×, X¾J-ºÇ-«Ö-©Â¹× '„ÃÍý-œÄ-’ûÑ©Ç’Ã «u«-£¾Ç-J®¾Öh EèÇ-©ÊÕ E’¹Õ_ Åä©Õ®¾Öh ®¾«Ö-èÇ-EÂË „äÕ©Õ Íä¹Øêªa ŠÂ¹ ¦ÇŸµ¿u-ÅÃ-§Œá-ÅŒ-„çÕiÊ «%Ah. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ÆCµÂ¹ ¬ÇÅŒ¢ ®ÔJ-§ŒÕ-®ý-¯ç-®ýÅî Â¹ØœË …¢œä ¨ ¤Ä“ÅŒÊÕ å®jÅŒ¢ „碜Ë-Åç-ª½åXj «ÕÊ Æ¢ŸÄ© ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ¢Åä Æ¢Ÿ¿¢’Ã, “¤ñåX¶-†¾-Ê-©ü’à ¤ò†Ï¢Íê½Õ. '«Õ£¾É-Ê-šËѩ𠕪½o-L®ýd «ÕŸµ¿Õ-ª½-„ÃºË ’¹Õª½Õh¢-C’Ã..! ‚ *“ÅŒ¢©ð ¤Ä“A-êÂ-§Œá-ªÃ-L’à Ʃ-J¢-*Ê «ÕÊ ®¾«Õ¢ÅŒ ÅÃèÇ’Ã §Œâ{ªýo *“ÅŒ¢©ð «Õªî-²ÄJ ÆŸä ¤Ä“ÅŒ©ð ¹E-XÏ¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð „碜Ë-Åç-ª½åXj •ª½oL®¾Õd©Õ’à ¹EXÏ¢*Ê Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ ‡«ªî «ÕÊ«â ‹²ÄJ ֲ͌ñ-ÍäaŸÄl¢ ª½¢œË..journalistheroines650-01.jpg
®¾«Õ¢ÅŒ..
Åç©Õ’¹Õ *“ÅŒ-®Ô-«Õ©ð “X¾Åäu-ÂË¢* X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Æ«-®¾ª½¢ ©äE æXª½Õ. \ ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-*¯Ã Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŠC-T¤ò«œ¿„äÕ ‚„çÕ “X¾Åäu-¹Ō. ÅŒÊÕ ¤ò†Ï¢*Ê 'ªÃ«Õ-©ÂË~tÑ (ª½¢’¹-®¾n©¢), '«ÕŸµ¿Õ-ª½-„úËÑ («Õ£¾É-ÊšË) ¤Ä“ÅŒ©ä ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EŸ¿-ª½zÊ¢. '«Õ£¾É-ÊšËÑ *“ÅŒ¢©ð •ª½o-L®ýd «ÕŸµ¿Õ-ª½-„ÃºË ¤Ä“ÅŒÅî Æ©-J¢-*Ê ®¾«Õ¢ÅŒ ÅÃèÇ’Ã '§Œâ {ªýoÑ©ð Â¹ØœÄ ÆŸä ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*¢C. ¤Ä“ÅŒÂ¹× ÅŒ’¹_-{Õx’à å£Çªá-ªý-¹šü Â¹ØœÄ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹עD ¹Øušü œÄ©ü. «ÕJ, ¨²ÄJ N©ä-¹-J’Ã ÅŒÊ ‚£¾Éª½u¢, Ê{-ÊÅî ²Ä„þÕ “æX¹~-¹×-©ÊÕ ‡©Ç ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢Ÿî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä «Ö“ÅŒ¢ '§ŒâÐ{ªýoÑ ÍŒÖœÄ-Lq¢Ÿä!journalistheroines650-02.jpg
ʧŒÕ-Ê-Åê½..
¨ÅŒª½¢ ÊšÌ-«Õ-ºÕ©ðx ©äœÎ ®¾ÖX¾-ªý-²Äd-ªý’à æXª½Õ ÅçÍŒÕa-¹×Êo ʧŒÕ-Ê-Åê½ Â¹ØœÄ Åç©Õ-’¹Õ©ð 骢œ¿Õ *“Åéðx •ª½o-L-®ýd’à ʚˢ-*¢C. „Ú˩ð ŠÂ¹šË “X¾¦µÇ®ý ®¾ª½-®¾Ê ʚˢ-*Ê '§çÖTÑ ÆªáÅä; «Õªí-¹šË Ÿ¿’¹Õ_-¦ÇšË ªÃ¯Ã ®¾ª½-®¾Ê ʚˢ-*Ê '¹%†¾g¢ «¢Ÿä •’¹-Ÿ¿Õ_ª½Õ¢Ñ. ¨ 骢œ¿Õ ®ÏE-«Ö©ðxÊÖ N©ä-¹J ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*Ê Ê§ŒÕ¯þ '§çÖTÑ *“ÅŒ¢©ð Âî¾h ’Ãx«ÕªýÂ¹× ÆCµÂ¹ “¤ÄŸµÄÊu¢ ƒ*a-Ê{Õx ¹E-XÏ¢-ÍŒ’Ã, ¹%†¾g¢ «¢Ÿä •’¹-Ÿ¿Õ_-ª½Õ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ ¤¶ñšð •ª½o-L®ýd ¤Ä“ÅŒ©ð ®ÔJ-§ŒÕ-®ý-’ïä ¹E-XÏ¢-*¢C. ¦@ÇxJ “¤Ä¢ÅŒ¢©ð •Jê’ ÆÊ-Cµ-ÂÃ-J¹ „çÕiE¢’û ÅŒ«y-ÂéåXj NÍ꽺 •JæX N©ä-¹-J’à ʧŒÕ¯þ Ê{Ê “æX¹~-¹×-©ÊÕ ¦Ç’à ‚¹-{Õd-¹עC.journalistheroines650-03.jpg
ÅÃXÔq X¾ÊÕo..
E• °N-ÅŒ¢©ð •ª½o-L®ýd ÂÄÃ-©E ¹©©Õ ¹Êo ÅÃXÔq ÆÊÕ-Âî-¹עœÄ Ê{Ê C¬Á’à Ɯ¿Õ-’¹Õ©Õ „ä®Ï¢C. ƪá-Åä¯ä¢.. ®ÏE-«Ö©ðx ¦µÇ’¹¢’à ÅÃÊÕ Â¹©©Õ ¹Êo N©ä-¹J ¤Ä“ÅŒÊÕ å®jÅŒ¢ ¤ò†Ï¢-*¢D CMx ¦µÇ«Õ. '‚ª½¢¦µ¼¢Ñ Ưä ÅŒNÕ@Á *“ÅŒ¢©ð N©ä-¹-J’à ʚˢ* Æ¢Ÿ¿-JF „çÕXÏp¢-*¢C. ®ÔJ-§ŒÕ®ý ªî©üqÊÕ ¤ò†Ï¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ÅÃXÔq ‡X¾Ûpœ¿Ö «á¢Ÿä …¢{Õ¢C. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ ÊšË¢-*Ê XÏ¢Âú, ¯Ã„þÕ†¾¦Ç¯Ã.. «¢šË *“ÅÃ©ä …ŸÄ-£¾Ç-ª½º. Æ©Çê’ •ª½o-L®ýd ¤Ä“ÅŒ©ð å®jÅŒ¢ ÅŒÊ-ŸçjÊ „çÕª½Õ-X¾Û©Õ „çÕJ-XÏ¢-*¢D ¦ÖušÌ.journalistheroines650-04.jpg
¹%A-®¾-ʯþ..
'£¾Ç©ð ªÃÂú-²Ädªý.. ‰ §ŒÖ„þÕ §Œá«ªý \¢èã©ü..Ñ Æ¢{Ö ®¾ÖX¾-ªý-²Ädªý «Õæ£Ç-†ý-¦Ç¦Õ ®¾ª½®¾Ê ‚œË-¤Ä-œËÊ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt ¹%A-®¾-ʯþ. '«¯þ: ¯ä¯í-¹ˆ-œË¯äÑ ®ÏE-«Ö©ð •ª½o-L®ýd ®¾Oժà ¤Ä“ÅŒ©ð ¹E-XÏ¢-*Ê Â¹%A ‹„çjX¾Û ÅŒÊ «%Ah ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ Eª½y-Jh-®¾Öh¯ä «Õªî-„çjX¾Û £ÔǪîÂ¹× Â¹ØœÄ ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿ÕÅŒÖ …¢{Õ¢C. ƒ¯çy-®Ïd-ê’-šË„þ •ª½o-L-•¢©ð ¦µÇ’¹¢’à “X¾A-¯Ã-§ŒÕ-Â¹×œË «Ÿ¿l …Êo ÂíEo NÅŒh-¯Ã©Õ æ®Â¹J¢Íä “Â¹«Õ¢©ð ‚„çÕ Æ¯ä¹ ‚X¾-Ÿ¿©Õ å®jÅŒ¢ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ¢C. „Ã{-Eo¢šË ÊÕ¢* ’õÅŒ„þÕ («Õæ£Ç-†ý-¦Ç¦Õ) ‚„çÕÊÕ ª½ÂË~®¾Öh, ÅŒÊ ®¾«Õ-®¾u-©ÊÕ å®jÅŒ¢ X¾J-†¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ‹„çjX¾Û ’Ãx«Õ-ªýÂ¹× “¤ÄŸµÄÊu¢ ƒ®¾Öh¯ä «Õªî-„çjX¾Û N©ä-¹-J’à ÆÅŒE ƒ¢{ª½Öyu Â¢ “X¾§ŒÕ-Ao®¾Öh …¢{Õ¢C ¹%A.journalistheroines650-05.jpg
ƒL-§ŒÖ¯Ã..
“X¾®¾ÕhÅŒ ®¾«Ö-•¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo åXj¬Ç-*¹ ŸÄœ¿Õ©Õ, «ÖÊ« Ɠ¹«Õ ª½„úÇ.. «¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ÆŸ¿l¢-X¾-œ¿ÕÅŒÖ ®ÔY©Â¹× åXŸ¿l XÔ{ „ä®ÏÊ *“ÅŒ¢ 'ªÃ&Ñ. §ŒÕ¢’û-˜ãj-’¹ªý WE-§ŒÕªý ‡Fd-‚ªý ¹Ÿ±Ä-¯Ã-§ŒÕ-¹×-œ¿Õ’à ʚˢ-*Ê ¨ ®ÏE-«Ö©ð ƒL-§ŒÖ¯Ã, ͵ÃKt ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹-©Õ’à ʚˢ-Íê½Õ. X¾©ãx-{ÖJ «Õª½-Ÿ¿L ¤Ä“ÅŒ©ð ͵ÃKt TL-T¢-ÅŒ©Õ X¾ÛšËdæ®h, ŠÂ¹ šÌO ͵ÃÊ-©ü©ð J¤ò-ª½d-ªý’à ‚X¾-Ÿ¿©ð …Êo «Õ£ÏÇ-@Á© ®¾«Ö-Íê½¢ æ®Â¹J®¾Öh „ÃJÂË ÅŒÊ «¢ÅŒÕ ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¢C ƒL-§ŒÖ¯Ã. ‡X¾p-šË-©Ç¯ä ÅŒÊ Ê{-ʹ×, Æ¢ŸÄ-©ÊÕ •ÅŒ Íä®Ï ¨ ¤Ä“ÅŒ-ÅîÊÖ “æX¹~-¹ש Ÿ¿’¹_ª½ «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ Âí˜äd-®Ï¢D ’î„à ¦ÖušÌ.journalistheroines650-06.jpg
ÂÃuŸ±¿-J¯þ “˜ã²Ä..
ªÃ•-Â̧ŒÕ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ «ÕŸµ¿u Â颩ð Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ®ÏE-«Ö©ðx '¯ä¯ä ªÃV ¯ä¯ä «Õ¢“AÑ *“ÅÃ-EC “X¾Åäu¹ ²ÄnÊ«Õ¯ä ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ªÃ¯Ã Ÿ¿’¹Õ_-¦ÇšË, ÂÕ©ü Æ’¹-ªÃy©ü “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ©Õ ¤ò†Ï¢-ÍŒ’à ÂÃuŸ±¿-J¯þ “˜ã²Ä Â¹ØœÄ •ª½o-L®ýd 'ŸäNÂà ªÃºËÑ’Ã «áÈu ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-*¢C. ŠÂ¹ šÌO ͵ÃÊ-©ü©ð J¤ò-ª½d-ªý’à X¾E Íäæ® ŸäN¹ 'ƒ¯çy-®Ïd-ê’-šË„þ •ª½o-L•¢Ñ ŸÄyªÃ èðê’¢“Ÿ¿ (ªÃ¯Ã) ’¹ÕJ¢* ®¾«Ö-Íê½¢ æ®Â¹-J¢* “X¾Åäu¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ ª½Ö¤ñ¢-C-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ÆÅŒEo ƒ†¾d-X¾-œ¿-œ¿¢Åî èðê’¢“Ÿ¿ Ÿ¿%†ÏdE ÅŒÊ-„çjX¾Û AX¾Ûp-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao®¾Öh …¢{Õ¢C. Æ©Ç ‹„çjX¾Û ’Ãx«Õ-ªýÅî ‚Â¹-{Õd-¹ע-{Ö¯ä «Õªî-„çjX¾Û N©ä-¹-J’Ã ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ Eª½y-Jh®¾Öh ‚ ¤Ä“ÅŒ©ð «Õ¢* «Öª½Õˆ©ä ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עD §ŒÕ¢’û ‡„çÕt©äu!journalistheroines650-07.jpg
¡«á"..
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦ÕLx-Åç-ª½ÊÕ \©Õ-ÅîÊo §ŒÖ¢Â¹-ª½x©ð ¡«á" æXª½Õ Â¹ØœÄ ÅŒX¾p-¹עœÄ «á¢Ÿ¿Õ-«-ª½Õ-®¾©ð …¢{Õ¢C. ƪáÅä šÌO ³ò©Åî ‡¢ÅŒ G°’à …¯Ão ®ÏE-«Ö-©Â¹× ÅŒTÊ “¤ÄŸµÄÊu¢ ƒ®¾Õh¢-{Õ¢C ¡«á". ê«©¢ Ê«Ûy©Õ X¾Üªá¢-ÍŒ-œ¿¢-©ð¯ä Âß¿Õ.. ®ÔJ-§ŒÕ-®ý’à …Êo ¤Ä“ÅŒ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ Æ©-„î-¹’à ¤ò†Ï¢-ÍŒ-’¹-©Ÿ¿Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× è㢚Ë-©ü-«Õ¯þ ®ÏE-«Ö©ð ‚„çÕ ¤ò†Ï¢-*Ê •ª½o-L®ýd ¤Ä“Åä …ŸÄ-£¾Ç-ª½º. ŠÂ¹ “X¾«ÖŸ¿¢ ’¹ÕJ¢* NÍÃ-ª½º •JXÏ, ÆC £¾ÇÅŒu Ưä ÆÊÕ-«Ö-Ê¢Åî ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹Åî ¹L®Ï «ÕJ¢ÅŒ ©ðŌՒà ‡¢éÂjyK Íäæ® ¤Ä“ÅŒ©ð ‚„çÕ ÍŒÂ¹ˆ’à ŠC-T-¤ò-ªá¢C.journalistheroines650-08.jpg
¬Á%A ²òCµ..
'X¾šÇ®ýÑ ®ÏE-«ÖÅî Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹×-©ÊÕ X¾©-¹-J¢-*Ê *ÊoC ¬Á%A ²òCµ. „ç៿šË ®ÏE-«Ö-©ð¯ä •ª½o-L®ýd ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ* „çÕXÏp¢-*¢D ®¾Õ¢Ÿ¿J. N¬ì†¾¢ \¢{¢˜ä ‚„çÕ E• °N-ÅŒ¢-©ðÊÖ éª¢œ¿Õ £ÏÇ¢D „êÃh ͵ÃÊ-@Áx©ð §ŒÖ¢Â¹-ªý’à X¾E Íä®Ï¢C. ¦£¾Ý¬Ç.. ¨ ÆÊÕ-¦µ¼«„äÕ ‚„çÕÂ¹× ÅíL-*-“ÅŒ¢©ð ¦Ç’à ¹L-²ñ-*a-Ê-{Õx¢C. „ç៿šË ®ÏE-«Ö-©ð¯ä •ª½o-L-®ýd’Ã ÅŒÊ Ê{-ÊÅî Æ¢Ÿ¿-JF ͌¹ˆ’à ‚¹-{Õd-¹עC.journalistheroines650-09.jpg
ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ Æ¢ŸÄ© •ª½o-L-®ýd©Õ..
Åç©Õ’¹Õ ®ÏE-«Ö©ðx •ª½o-L®ýd ¤Ä“ÅŒ©Õ ¤ò†Ï¢-*Ê Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹© èÇG-Åéð ®Ï¢Ÿµ¿Õ-ÅŒÕ-©ÇF (¤òÅä-¤òF, Ÿ¿’¹_-ª½’Ã.. Ÿ¿Öª½¢’Ã..), ͵ÃKt (“X¾A-X¶¾Õ-{Ê), ¤Äª½yB „çÕ©d¯þ (¡«Õ-¯Ão-ªÃ-§ŒÕº), ¹©ªýq ²ÄyA (©¢œ¿¯þ ¦Ç¦Õ©Õ).. ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ. Oª½¢-Ÿ¿J ¹¢˜ä Âî¾h GµÊo¢’à •ª½o-L•¢ N¦µÇ-’¹¢-©ð¯ä é„çÕ-ªÃ-«Õ¯þ ¤Ä“ÅŒ©ð °N¢* ®ÏE-«Öê “¤Äº¢ ¤ò®Ï¢C ÅŒ«Õ¯Ão. 'é„çÕ-ªÃ-«Õ¯þ ’¹¢’¹Åî ªÃ¢¦Ç¦ÕÑ *“ÅŒ¢©ð ’¹¢’¹ ¤Ä“ÅŒ©ð ƢŌ ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´-„çÕiÊ Ê{-ÊÊÕ Â¹Ê-¦-J-*¢D NÕMˆ ¦ÖušÌ.journalistheroines650-10.jpg
¦ÇM-«Ûœþ ¦µÇ«Õ©Õ ¹؜Ä..
•ª½o-L®ýd ¤Ä“ÅŒ©ðx ê«©¢ šÇM-«Ûœþ ¦µÇ«Õ©ä Âß¿Õ.. Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¦ÇM-«Ûœþ ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©Õ å®jÅŒ¢ Æ©J¢Íê½Õ. ²ò¯Ã-ÂË~-®Ï¯Ã| (ÊÖªý), “XÔA->¢Åà (©Â¹~u), ¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý (¯ÃÂõšü), ¹K-¯Ã-¹-X¾Üªý (®¾ÅÃu-“’¹£ýÇ), ªÃºÌ «áÈKb (¯î «¯þ ÂË©üf èã®ÏqÂÃ), ÊJ_®ý X¶¾“ÂÌ («Õ“ŸÄ®ý êÂX¶ý), ÆÊճĈ ¬Áª½t (•¦ü ÅŒÂú å£jÇ èǯþ, XÔêÂ), ÆC-B-ªÃ«Û å£jÇŸ¿J (ªÃÂú-²Ädªý).. «¢šË ¨ÅŒª½¢ ÊšÌ-«Õ-ºÕ-©Åî ¤Ä{Õ ©ÇªÃ-Ÿ¿ÅÃh, W£ÔÇ-ÍÄÃx, Âí¢Â¹-ºÇ-殯þ ¬Áª½t.. «¢šË “X¾«áÈ ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ Â¹ØœÄ ¨ èÇG-Åé𠅯Ãoª½Õ.

women icon@teamvasundhara
singer-neha-bhasin-reveals-she-was-molested-at-the-age-of-10

పదేళ్లకే లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నాను!

లైంగిక వేధింపులు... ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా సమాజంలోని ఆడపిల్లలందరూ ఎదుర్కొంటున్న అతి పెద్ద సమస్య ఇది. సాధారణ అతివలే కాదు... కొందరు సెలబ్రిటీలూ ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొన్న వారిలో ఉన్నారు. అయితే వీటి బారిన పడి మానసిక కుంగుబాటుకు లోనయ్యే వారు కొందరైతే... తమ చేదు అనుభవాల గురించి ధైర్యంగా బయటకు చెప్పి ఇతర మహిళల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేవారు మరికొందరు. ఈ రెండో కోవకే చెందుతుంది ప్రముఖ సింగర్‌ నేహాభాసిన్‌. హుషారైన పాటలు పాడుతూ యువతలో ఉత్సాహం నింపే ఈ స్టార్‌ సింగర్‌ పదేళ్ల వయసులోనే లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యానంటోంది. ఆ తర్వాత కూడా మరికొన్నిసార్లు ఈ సమస్య బారిన పడ్డానంటోంది. ఈ సందర్భంగా తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాల గురించి ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి చెప్పిందీ ట్యాలెంటెడ్‌ సింగర్.

Know More

women icon@teamvasundhara
sona-mohapatra-recalls-advice-wear-dupatta-properly-after-harassed

‘ఎక్స్‌పోజింగ్‌ చేయకుండా చున్నీ సరిగా వేసుకోండి’ అన్నాడు!

సాధారణంగా మహిళలపై ఏవైనా అఘాయిత్యాలు, అరాచకాలు జరిగితే అందుకు మహిళనే బాధ్యురాలిగా చేస్తుంటారు. దీంతో చాలా సందర్భాల్లో మహిళలు మౌనమే సమాధానంగా మిన్నకుండిపోతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. తప్పొప్పులు ఎవరివో సామాజిక మాధ్యమాల సాక్షిగా ఎండగడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సున్నితమైన ఇలాంటి విషయాల్లో బాధితులనే తప్పుపట్టడం సరికాదంటోంది బాలీవుడ్ సింగర్‌ సోనా మహాపాత్ర. ఈ సందర్భంగా #IneverAskForIt ఛాలెంజ్‌ పేరుతో బాధితులనే బాధ్యులుగా చేసిన సంఘటనల గురించి నిర్మొహమాటంగా స్పందించాలంటూ పిలుపునిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mona-singh-speaks-of-freezing-her-eggs-says-my-mother-was-so-happy-when-she-heard

పిల్లల కోసం పెళ్లికి ముందే అలా చేశా!

అమ్మాయిలకు పెళ్లి కాస్త ఆలస్యమైతే చాలు.. ‘పెళ్లెప్పుడూ?’ అంటారు. అదే పెళ్లైతే ‘పిల్లల్నెప్పుడు కంటావ్‌?’ అని అడుగుతుంటారు. నిజానికి ఇలాంటి మాటలు మనలాంటి వారికే కాదు.. సెలబ్రిటీలకూ కామనే! అయితే పెళ్లి చేసుకోవడానికి, పిల్లల్ని కనడానికి వయసుతో సంబంధం లేదంటోంది బాలీవుడ్‌ నటి మోనా సింగ్‌. తన 39 ఏళ్ల వయసులో ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ శ్యామ్‌ రాజగోపాలన్‌ను వివాహం చేసుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. తన పెళ్లికి ఇదే సరైన సమయమని చెబుతోంది. అంతేకాదు.. పెళ్లికి ముందే తన అండాల్ని భద్రపరచుకున్నానంటూ బోల్‌్ిగా మాట్లాడిన మోనా.. పెళ్లి, పిల్లల గురించి సమాజం ఎలా ఆలోచిస్తుందన్న విషయాల గురించి తన మనసులోని మాటల్ని నిర్మొహమాటంగా బయటపెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
nireekshana-fame-archana-in-alitho-saradaga-chat-show

రెండు క్లోజప్‌లు తీసి మొహంలో కళ లేదన్నారు!

‘ఆకాశం ఏనాటిదో...అనురాగం ఆనాటిది’ అంటూ ‘నిరీక్షణ’ సినిమాలో భానుచందర్‌తో కలిసి ఆడిపాడారు అర్చన. ఆ సినిమాలో మాటల్లో చలాకీ తనం, చూపుల్లో అమాయకత్వం కలగలిపిన గిరిజన యువతి పాత్రలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారామె. ఆ తర్వాత ‘లేడీస్ టైలర్‌’, ‘మట్టి మనుషులు’, ‘దాసి’, ‘భారత్‌ బంద్‌’.. లాంటి విభిన్న కథా చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రంగు తక్కువ అంటూ తొలినాళ్లలో నటిగా తిరస్కరణకు గురైన ఆమె... వరుసగా రెండు సార్లు జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు. చాలా కాలంగా సినీ పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంటున్న ఈ అందాల తార సుమారు పాతికేళ్ల తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి కెమెరా ముందుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను సరదాగా షేర్‌ చేసుకున్నారు అర్చన.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-pour-birthday-wishes-for-tennis-star-sania-mirza

హ్యాపీ బర్త్‌డే మిర్చి మమ్మీ!

సానియా మీర్జా... క్రికెట్‌ను మాత్రమే ఆరాధించే మన దేశంలో టెన్నిస్‌కు విశేష గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన క్రీడాకారిణి. గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్స్‌తో పాటు డబుల్స్ విభాగంలో వరల్డ్‌ నెం.1 ర్యాంక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ఈ టెన్నిస్‌ క్వీన్‌ తన ఆటతీరుతో టెన్నిస్‌ కోర్టుకే అందం తెచ్చింది. మెటర్నిటీ బ్రేక్‌ కారణంగా రెండేళ్లు దూరమైనా మళ్లీ టెన్నిస్‌ కోర్టులో అడుగుపెట్టి అదరగొడుతోన్న ఈ టెన్నిస్‌ సెన్సేషన్‌కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అశేష అభిమానులున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా (నవంబర్ 15) 34వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిందీ హైదరాబాదీ సంచలనం. ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు తమదైన శైలిలో సానియాకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
who-is-maria-thattil?-indian-origin-woman-crowned-miss-universe-australia-2020
women icon@teamvasundhara
cinema-celebrities-in-karwachauth-celebrations

women icon@teamvasundhara
anaita-shroff-adajania-shares-her-experiences-on-playing-kajol’s-friend-in-ddlj

అప్పుడు అక్కడ షారుఖ్‌ నా కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాడనుకున్నా!

నటన అంటే ఇష్టమున్న వాళ్లు సినిమా అవకాశాల కోసం పరితపించిపోతుంటారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా తీసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చిన్న పాత్రలో అవకాశమొచ్చినా ఎగిరి గంతేస్తుంటారు. అలాంటిది అసలు నటన గురించి తెలియకపోయినా, చిత్ర పరిశ్రమతో సంబంధం లేకపోయినా నటించే అవకాశం తలుపు తడితే.. అదీ స్టార్‌ నటీనటుల సరసన అయితే.. ఇక ఆ ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేం కదా! అలాంటి అరుదైన అవకాశమే తనను వరించిందంటోంది బాలీవుడ్‌ స్టైలిస్ట్‌ అనైతా ష్రాఫ్‌ అదజానియా. తాను కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి బొత్తిగా తనకు తెలియదని, అలాంటి సమయంలో ‘దిల్‌వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే’ వంటి హిట్‌ సినిమాలో నటించే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమంటోంది. ఈ చిత్రం 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నాటి అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టారు అనైతా.

Know More

women icon@teamvasundhara
amrita-rao-confirms-her-pregnancy-in-telugu

కరోనా గురించి కడుపులో ఉన్న నా బేబీకి కూడా తెలిసిపోయిందేమో!

అమ్మతనం ఓ అద్భుతం. గర్భం ధరించడం మొదలు ప్రసవం అయ్యేంత వరకు ప్రతి క్షణం పుట్టబోయే బిడ్డ గురించే ఆలోచిస్తుంటారు. ఎప్పుడెప్పుడు తన చిన్నారిని చేతుల్లోకి తీసుకుందామా అని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తూ ప్రతి క్షణాన్ని ఎంతో ఆస్వాదిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం అలాంటి మధురానుభూతుల్లోనే తేలియాడుతోంది అమృతా రావు. ‘అతిథి’ సినిమాలో మహేశ్‌ సరసన నటించి టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ అందాల తార త్వరలోనే తల్లి కానుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తాను ప్రెగ్నెన్సీని పూర్తిగా ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నానంటూ తన అనుభవాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
what-is-in-my-box-?-anchor-suma-kanakala-shares-her-diet-secrets-through-a-video

సుమక్క ఎనర్జీ సీక్రెట్‌ ఇదేనట!

గలగల పారే సెలయేరుల్లాంటి మాటలు, సందర్భానికి తగినట్లుగా సంధించే హాస్యఛలోక్తులు, ముఖంపై చెరగని చిరునవ్వుతో తెలుగు వారి గుండెల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది స్టార్‌ యాంకర్‌ సుమ కనకాల. తాను స్టేజీ మీదకు అడుగుపెట్టిందంటే అటు ప్రేక్షకుల్లో, ఇటు టీవీల ముందు కూర్చున్న మహిళామణుల్లో ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది. మరి, మనలో ఇంతటి ఎనర్జీని బూస్టప్‌ చేస్తోన్న మన సుమక్క ఎనర్జీ సీక్రెట్‌ ఏంటో తెలుసుకోవాలన్న ఆతృత ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అందుకే ఆ రహస్యాన్ని ఇటీవలే బయటపెట్టిందీ సూపర్బ్‌ యాంకర్‌. అంతేనా.. తాను ఇంత అందంగా, యాక్టివ్‌గా ఉండడానికి తాను పాటించే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపుటలవాట్లే కారణమని చెబుతూ తన డైట్‌ సీక్రెట్స్‌ని ఓ వీడియోలో భాగంగా పంచుకుంది సుమ. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-actress-shikha-malhotra-tests-covid-19-positive-and-shares-her-experiences-about-fighting-with-this-virus

కరోనా ఇంకా మన చుట్టూనే ఉంది.. 'ఏం కాదులే' అనుకోవద్దు!

ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కరోనాతో పోరాడుతూ ఎంతోమందికి ప్రాణం పోస్తున్నారు వైద్యులు. తమ చుట్టూ ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న విషయం కూడా లెక్కచేయకుండా ఉచితంగా సేవ చేయడానికి కదులుతూ తమలోని సేవాభావాన్ని, మంచి మనసును ప్రపంచానికి చాటుతున్నారు మరికొందరు మహిళలు. సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది - బాలీవుడ్‌ నటి శిఖా మల్హోత్రా. నర్సింగ్‌ కోర్సు చదువుతూనే నటిగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ఆమె.. ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో సేవకే ఓటేసింది. ఈ క్రమంలోనే గత ఆరు నెలలుగా ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా కరోనా బాధితులను కంటికి రెప్పలా కాచుకుంటోన్న ఆమె.. తాజాగా వైరస్‌ బారిన పడింది. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవడంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన శిఖ.. ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతోంది. ఈ క్రమంలో తనకు ఎదురవుతోన్న అనుభవాలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటూనే.. ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ కరోనా జాగ్రత్తలు చెబుతూ అందరినీ అలర్ట్‌ చేస్తోందీ బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
niti-taylor-reveals-she-tied-knot-parikshit-in-august-in-telugu

ఇప్పుడు ‘హలో హజ్బెండ్‌’ అని గట్టిగా కేకలు వేయగలను!

ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ‘మేం వయసుకు వచ్చాం’ అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది నీతి టేలర్‌. ఆ సినిమాలో ‘దిల్’ అనే ముస్లిం యువతి పాత్రలో కుర్రకారు మనసులను కొల్లగొట్టిందీ ముద్దుగుమ్మ. ఆ తర్వాత ‘పెళ్లి పుస్తకం’, ‘లవ్‌డాట్‌ కామ్‌’ అనే సినిమాల్లో సందడి చేసిన ఈ అందాల తార ఆ తర్వాత బాలీవుడ్‌ బుల్లితెరకు వెళ్లిపోయింది. పలు సీరియళ్లు, మ్యూజిక్ వీడియోలతో మెప్పించి టెలివిజన్‌ స్టార్‌గా మారిపోయింది. ఇలా తన అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకున్న ఈ భామ పెళ్లి చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆగస్టులో తన చిరకాల స్నేహితుడు పరీక్షిత్‌ బవాతో కలిసి పెళ్లిపీటలెక్కినట్లు తాజాగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించిందీ ముద్దుగుమ్మ. తద్వారా తన అభిమానులందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. ఈ సందర్భంగా నీతి టేలర్ వివాహానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
sharukh-khan-daughter-suhana-khan-inspirational-social-media-post-on-end-colourism

‘నల్ల పిల్లి’ అని హేళన చేసేవారు..!

‘చూడ్డానికి తెల్లగా ఉండాలి.. ముట్టుకుంటే కందిపోయేంత మృదువుగా ఉండాలి.. ఐదున్నర అడుగుల ఎత్తుండాలి.. దానికి తగ్గ చక్కటి శరీర సౌష్టవం ఉండాలి.. అప్పుడే ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉన్నట్లు లెక్క!’... ఇదీ అందం గురించి ఇప్పటికీ సమాజంలో చాలామందికి ఉండే అభిప్రాయం. వీటిలో ఏ ఒక్క అంశంలో తేడా వచ్చినా చుట్టూ ఉండే వారు ఆమెపై విమర్శల బాణాలు సంధిస్తూనే ఉంటారు. సోషల్‌ మీడియాలోనైతే ఇలాంటి ట్రోల్స్‌, బాడీ షేమింగ్‌ కామెంట్లు మరీ మితిమీరిపోతున్నాయి. సామాన్యులకే కాదు.. సెలబ్రిటీలకూ బాడీ షేమింగ్‌ ట్రోల్స్‌ తప్పట్లేదు. అయితే వీటిని పంచుకోకుండా తమలోనే దాచుకునే వారు కొందరైతే.. తాము ఎదుర్కొన్న మాటల తూటాల్ని నలుగురితో పంచుకొని బాడీ షేమింగ్‌ని అణచివేయాలని ధైర్యంగా ముందుకొచ్చే వారు మరికొందరు.

Know More

women icon@teamvasundhara
allu-arjun-wishes-wife-sneha-reddy-on-her-birthday-shares-an-adorable-pic

ఇలా ఎప్పటికీ నీ పక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా!

టాలీవుడ్‌కి సంబంధించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న సెలబ్రిటీ జంటల్లో స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, స్నేహల జంట కూడా ఒకటి. తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ప్రేమ బంధాన్ని పెళ్లి బంధంగా మార్చుకుని ఒక్కటయ్యారీ లవ్లీ కపుల్‌. ఇక సినిమాలతో పాటు కుటుంబానికి అంతే ప్రాధాన్యమిస్తాడు బన్నీ. తను వృత్తిగతంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. కుటుంబానికి తగిన సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటాడు. పండగలు, పుట్టినరోజులు, ప్రత్యేక సందర్భాలను భార్యాపిల్లలతో కలిసి జరుపుకొంటుంటాడు. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన భార్య పుట్టిన రోజును ఘనంగా సెలబ్రేట్‌ చేశాడీ స్టైలిష్‌ స్టార్. ఈ సందర్భంగా కొద్దిమంది కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఓ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన బన్నీ... తన జీవిత భాగస్వామితో కేక్‌ కట్‌ చేయించాడు.

Know More

women icon@teamvasundhara
me-and-irrfan-wanted-to-have-a-daughter-desperately-says-sutapa-sikdar

అప్పుడు మాకు అమ్మాయే పుట్టాలని కోరుకున్నాం!

ఆడపిల్ల ఇంటికి దీపం లాంటిది. ఆడపిల్ల లేని ఇల్లు...చందమామ లేని ఆకాశం ఒక్కటే’ అని పెద్దలంటుంటారు. ఇక ఇంట్లో కూతురు పుట్టిందంటే ‘మా అమ్మే మళ్లీ పుట్టింది’, ‘మా ఇంట మహాలక్ష్మి అడుగుపెట్టింది’ అని అనుకుంటారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. ఇలా ఆనందాలు కురిపించే ఆడపిల్ల ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తమకూ ఓ ఆడపిల్ల పుడితే బాగుండేదని... తన భర్త కూడా ఇదే కోరుకున్నాడంటోంది దివంగత నటుడు ఇర్ఫాన్‌ఖాన్‌ సతీమణి సుతపా సిక్దార్‌. ఈ క్రమంలో ‘డాటర్స్‌ డే’ ను పురస్కరించుకుని ఆమె ఫేస్‌బుక్‌లో షేర్‌ చేసిన ఓ పోస్ట్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-shares-tips-that-help-her-with-pcos-in-new-post

ఈ మూడు చిట్కాలతో పీసీఓఎస్‌ను అదుపు చేసుకున్నా!

పీసీఓఎస్‌/పీసీఓడీ.. పేరేదైనా ఎంతోమంది మహిళల ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందీ సమస్య. పదిలో కనీసం ఒక్కరైనా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు మహిళల పట్ల ఇదెంత శాపంగా పరిణమిస్తుందో! అయితే ఈ సమస్యతో బాధపడే మహిళలు కూడా తమ అనుభవాలను బయటికి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు.. కారణం సమాజం తమనెక్కడ చిన్న చూపు చూస్తుందోనని! కానీ కొంతమంది మాత్రం ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి తమ పీసీఓఎస్‌ స్టోరీని పంచుకుంటూ నలుగురిలో స్ఫూర్తి నింపుతుంటారు. అలాంటి వారిలో సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా తాను గత కొన్నేళ్లుగా పీసీఓస్‌తో బాధపడుతున్నట్లు తాజాగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. అంతేకాదు.. ఈ సమస్యను అదుపు చేసుకోవడానికి తాను పాటిస్తోన్న చిట్కాలను సైతం ఓ వీడియో రూపంలో పోస్ట్‌ చేసి ఇతర మహిళల్లో పీసీఓఎస్‌పై అవగాహన పెంచుతోంది. సంతాన సమస్యలు, అధిక బరువు, అవాంఛిత రోమాలు.. పీసీఓఎస్‌ మహిళలపై చూపే ప్రతికూల ప్రభావానికి కొన్ని సాక్ష్యాలివి! ఇది ఒక్కసారి మన జీవితంలోకొచ్చిందంటే.. దీన్ని అదుపు చేసుకోవడమే తప్ప.. శాశ్వత పరిష్కారం లేదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. చక్కటి లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామం.. వంటివన్నీ పీసీఓఎస్‌ను అదుపు చేసుకునేందుకు మార్గాలు అంటూ సలహా ఇస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. పీసీఓఎస్‌ బారిన పడ్డాక తాను ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను, దీన్ని అదుపు చేసుకునేందుకు పాటిస్తోన్న చిట్కాలను వివరిస్తూ ఓ వీడియో రూపొందించిందీ భామ. దీన్ని తాజాగా ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ మహిళలందరిలో ఈ సమస్య పట్ల అవగాహన పెంచుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
shweta-tiwari-who-was-shooting-for-mere-dad-ki-dulhan-tests-covid-19-positive

అనుమానం వచ్చిన వెంటనే టెస్ట్ చేయించుకున్నా.. ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నా!

బయటికెళ్తే కరోనా వస్తుందన్న భయం.. ఇంట్లోనే ఉంటే ఓ రకమైన మానసిక ఒత్తిడి.. ప్రస్తుతం చాలామంది ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఒకవేళ కరోనా వచ్చినా దాన్నుంచి కోలుకుంటామో, లేదోనన్న టెన్షన్‌తో అనుక్షణం భయపడిపోతున్నారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం వారి కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూ నలుగురిలో ధైర్యం నింపుతున్నారు. అలాంటి వారిలో పలువురు నటీమణులు కూడా ఉన్నారు. బాలీవుడ్‌ బుల్లితెర బ్యూటీ శ్వేతా తివారీ కూడా తాజాగా ఈ లిస్ట్‌లో చేరిపోయింది. ఇటీవలే తనకు కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయిందని, అయితే ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే స్వీయ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స పొందుతున్నానంటూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ. అంతేకాదు.. ఈ క్రమంలో తాను పాటిస్తోన్న పలు జాగ్రత్తల్ని కూడా పంచుకుంటూ తన ఫ్యాన్స్‌లో స్ఫూర్తి నింపుతోందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
vithika-sheru-shares-about-her-depression-through-a-heart-touching-video

అది కరోనా కన్నా ప్రమాదకరమైంది!

తామెలా ఉన్నామో చూసుకోకుండా ఇతరుల్ని కామెంట్‌ చేయడం, విమర్శించడం చాలామందికి అలవాటు. ఇలాంటివి ఎదుటివారిని బాధపెడతాయేమోనన్న కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది. సోషల్‌ మీడియాలోనైతే ఇలాంటి ట్రోలింగ్‌కి హద్దే ఉండదు. ఇక ఇలా తమపై వచ్చిన విమర్శల్ని పట్టించుకోకుండా వదిలేసే వారు కొందరైతే.. వాటి మూలంగా కలిగిన బాధతో డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లే వారు మరికొందరు. ఈ రెండో జాబితాలో తాను కూడా ఉన్నానంటోంది టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ వితికా షేరు. గతేడాది ఓ రియాల్టీ షోలో పాల్గొన్న సమయంలో తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్‌కి తట్టుకోలేకపోయానని, అవి క్రమంగా తనని కుంగదీశాయంటూ తన మనసులోని ఆవేదనను ఓ సుదీర్ఘ వీడియో రూపంలో పంచుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. తనలాంటి పరిస్థితి మరెవరికీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో తాను రూపొందించిన ఈ వీడియోను తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పోస్ట్‌ చేయగా.. అది కాస్తా వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-arora-shares-her-experience-after-beating-corona-in-telugu

ఆ జాగ్రత్తలే నన్ను కరోనా నుంచి కోలుకునేలా చేశాయి!

కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి దాన్నుంచి కోలుకున్నారంటే ప్రపంచాన్నే జయించినంతగా సంబరపడిపోతున్నారంతా! ఆ సంతోషంలోనే తమ కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూ నలుగురిలో ధైర్యం నింపుతున్నారు. బాలీవుడ్‌ అందాల తార మలైకా అరోరా కూడా ప్రస్తుతం అంతకుమించిన ఆనందంలోనే తేలియాడుతోంది. ఇందుకు కారణం ఆమె వైరస్‌ను జయించడమే! ఇంట్లోనే స్వీయ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స పొందిన ఆమెకు తాజా పరీక్షల్లో నెగెటివ్‌గా తేలింది. దీంతో ఎన్నో రోజుల తర్వాత తన గది నుంచి బయటకొచ్చానంటూ విజయ దరహాసాన్ని ప్రదర్శిస్తోన్న ఫొటోను ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ బాలీవుడ్‌ బేబ్‌. అంతేకాదు.. ఈ క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలనూ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రూపంలో రాసుకొచ్చింది మలైకా. మరి, ఈ ముద్దుగుమ్మ తన కొవిడ్‌ జర్నీ గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-chinmayi-sripada-records-song-dedications-to-raise-funds-for-the-needy

వారికోసం 3 వేల పాటలు.. 85 లక్షలు.. దటీజ్ చిన్మయి!

తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో సంగీత ప్రియుల్ని అలరించే బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌ చిన్మయీ శ్రీపాద. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా మహిళా అంశాలపై స్పందించే ఈ గాయని.. తన సేవా భావంతోనూ అశేష అభిమానుల్ని సంపాదించుకుంది. అయితే తన సంగీత కళను ప్రస్తుత కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ సేవ కోసమే వినియోగిస్తోందీ సూపర్‌ సింగర్‌. తన ప్రియమైన అభిమానులు అడిగిన పాటలు పాడుతూ, వారికి విషెస్‌ చెబుతూ లక్షల కొద్దీ విరాళాలు సేకరిస్తోందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇలా పోగైన మొత్తాన్ని ఈ కరోనా సమయంలో కష్టాల్లో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడానికి వినియోగిస్తోంది. ఇలా మరోసారి తన సేవాభావంతో అందరి మన్ననలు అందుకుంటోందీ అందాల గాయని.

Know More

women icon@teamvasundhara
here-is-the-lesson-tejaswi-madivada-learnt-from-covid-19-in-telugu

ఎవరి కోసమో నేనెందుకు మారాలి?!

ఎవరినైనా చూస్తే చాలు.. వారిలో ఏం లోపముందా? అనే వెతుకుతుంటాయి చాలామంది కళ్లు. ఇక నిజంగానే వారి శరీరాకృతిలో ఏదైనా లోపమున్నా, చర్మ ఛాయ తక్కువగా ఉన్నా.. ఏదో ఒక మాట అనేదాకా ఊరుకోవు వాళ్ల నోళ్లు! అసలు ముందు వాళ్లు ఎలా ఉన్నారో చూసుకోకుండా, ఎదుటివారి మనసు నొచ్చుకుంటుందేమో అన్న కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా ఇతరుల శరీరాకృతి, అందం గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇలాంటి బాడీ షేమింగ్‌కు తాను కూడా బాధితురాలినే అంటోంది టాలీవుడ్‌ భామ తేజస్వీ మదివాడ. దీని కారణంగా తాను ఎంతో బాధను అనుభవించానని, అయితే ఇతరుల కోసం మనం మారాల్సిన అవసరం లేదని ఆలస్యంగా గ్రహించానని చెబుతోంది. ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో తన కోసం తాను సమయం కేటాయించుకోవడం వల్ల బోలెడన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నానంటోంది ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌ బ్యూటీ..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-model-paula-accuses-bollywood-director-of-sexual-harassment-when-she-was-17

ఆఫర్‌ కావాలంటే దుస్తులు విప్పమన్నాడు!

పురుషాధిక్య ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలన్న మహిళల ఆశయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, తమ అవసరాలు తీర్చుకోవాలని చూసే మగవాళ్లు ప్రతి రంగంలోనూ ఉన్నారు. సినీ రంగమూ ఇందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. అయితే చిత్ర సీమలో ఉన్న ఇలాంటి కొందరు మగాళ్ల ఆగడాలను బయటపెట్టే క్రమంలో తెరమీదకొచ్చిందే ‘మీటూ ఇండియా’ ఉద్యమం. ఎక్కడో అమెరికన్‌ చిత్ర పరిశ్రమలో మొదలైన ‘మీటూ’ దావానలంలా విస్తరిస్తూ మనదాకా చేరింది. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల క్రితం బాలీవుడ్‌లో మొదలైన ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఎందరో సినీ ప్రముఖుల పేర్లు బయటకొచ్చాయి. మరెందరో మహిళా సెలబ్రిటీలు తమకు జరిగిన అన్యాయాల్ని బయటపెట్టారు. అయితే అది అక్కడితో సమసిపోలేదు. ఇప్పటికీ కొంతమంది తమకు ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల్ని బయటపెడుతూనే ఉన్నారు. అలా తాజాగా ప్రముఖ భారతీయ మోడల్‌ పౌలా మీటూ ఉద్యమాన్ని మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చింది. తన కెరీర్‌ ప్రారంభంలో ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు తనను లైంగికంగా వేధించాడని, తనతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని చెబుతూ ఈ ముద్దుగుమ్మ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం అది వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-shares-their-pcos-struggles-and-experiences-in-telugu

మాకూ పీసీఓఎస్ ఉంది.. అయినా దాచుకోలేదు.. కుంగిపోలేదు..!

‘ఏంటీ.. రోజురోజుకీ బాగా లావైపోతున్నావ్‌.. ఇలా లడ్డూలా తయారైతే నిన్నెవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు?’, ‘మొహం నిండా ఆ మొటిమలేంటి.. మొన్నటిదాకా బాగానే ఉంది కదా!’, ‘అబ్బాయిలా నీకూ గడ్డం, మీసాలు పెరుగుతున్నాయి.. శరీరం విషయంలో చాలామంది మహిళలకు ఇలాంటి కామెంట్లు మామూలే. ఇలా కంటికి కనిపించిందని కామెంట్‌ చేస్తారు కానీ.. దాని వెనకున్న అసలు కారణమేంటో ఎవరూ అర్థం చేసుకోరు! ఇంతకీ ఈ సమస్యలన్నింటికీ మూలం ఏంటంటారా? అదే పీసీఓఎస్.. దీనివల్ల బయటికి కనిపించే ఇలాంటి లక్షణాలే వారిని నలుగురిలోకీ వెళ్లకుండా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఇబ్బందే తమ సమస్యను అందరితో చెప్పడానికి మొహమాటపడేలా చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
padma-lakshmi-shows-how-50-is-the-new-30-in-her-birthday-post

ఇంకా 30లోనే ఉన్నట్లుంది!

పద్మాలక్ష్మి... ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు సాధించుకున్న ప్రముఖ మాజీ మోడల్‌. ప్రస్తుతం అమెరికన్‌ టీవీ ఛానల్స్‌లో టాప్‌ హోస్ట్‌గా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈ అందాల తార మంచి రచయిత్రి కూడా. సామాజిక సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే ఈ ప్రవాస భారతీయురాలు సోషల్‌ మీడియాలోనూ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. నిత్యం మహిళల్లో స్ఫూర్తి కలిగించే పోస్ట్‌లు షేర్‌ చేస్తుంటుంది. తాజాగా 50వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన పద్మ... తన పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొన్ని ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
amitabh-bachchan’s-grand-daughter-navya-naveli-nanda-opens-up-about-struggle-with-anxiety-seeking-therapy

సిగ్గు పడకండి.. అలాంటప్పుడు బయటికి చెప్పుకోండి..!

మనసులో ఎంత బాధున్నా బయటికి చెప్పరు చాలామంది. ఒకవేళ తమ సమస్య గురించి నలుగురికీ చెప్తే ఎక్కడ పలుచనైపోతామో, నలుగురూ ఏమనుకుంటారోనన్న భయమే వారితో వెనకడుగు వేయిస్తుంది. ఇలా చేస్తే ఆ బాధ తీవ్రత క్రమంగా పెరిగి పెరిగి మన మనసునే తొలిచేసే స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఒత్తిడి, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ.. ఇలా పేరేదైనా మనసు మీద దెబ్బకొట్టే ఈ జబ్బు ఇప్పుడు చాలామంది పాలిట శాపంగా పరిణమిస్తోంది. సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఇందుకు అతీతులు కాదు. ఇలా తాము ఎదుర్కొన్న మానసిక సమస్య గురించి బయటికి చెప్పి సామాన్యుల్లో ధైర్యాన్ని నింపిన అందాల తారలు ఎంతోమంది! ఆ జాబితాలో తాజాగా చేరిపోయింది బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందా. గత కొంత కాలంగా యాంగ్జైటీతో బాధపడుతున్నానని, ప్రస్తుతం దాన్నుంచి విముక్తి పొందేందుకు థెరపీ తీసుకుంటున్నానంటూ ఈ మానసిక వ్యాధి నుంచి బయటపడే మార్గాల్ని చెబుతూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిందీ క్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
on-the-account-of-national-nutrition-week-manushi-chillar-conduct-ask-me-session-with-fans-shares-her-healthy-food-habits

హాస్టల్ ఫుడ్ తిని బాగా లావయ్యా.. అప్పుడలా సన్నబడ్డా!

‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అన్నారు పెద్దలు. అవును మరి.. మనం ఏ పనిచేయాలన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని సమర్థంగా పూర్తిచేయగలుగుతాం. అలాంటి ఆరోగ్యం మన సొంతం కావాలంటే పోషకాహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాహారం, ఆరోగ్యం గురించి అందరిలో అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్‌ 1-7 వరకు ‘జాతీయ పోషకాహార వారం’గా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రపంచ సుందరి మానుషీ చిల్లర్‌ పోషకాహారం గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందుకు సోషల్‌ మీడియాను వేదికగా చేసుకుందీ బ్యూటీ. ఒకప్పుడు లావుగా ఉన్న తాను చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్లే లావు తగ్గానని, అప్పట్నుంచి చక్కటి ఆహారపుటలవాట్లను అలాగే కొనసాగిస్తున్నానంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ ముద్దుగుమ్మ. అంతేకాదు.. తన ఆహారపుటలవాట్లు, ఆరోగ్య రహస్యాల గురించి ‘ఆస్క్‌ మీ సెషన్‌’ వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించిందీ హరియాణా అందం. మరి, ఈ చక్కనమ్మ పంచుకున్న ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-kapoor-took-to-instagram-to-reveal-her-favourite-indian-foods-and-desserts-among-other-things-in-an-ask-me-anything-session-with-fans

మేమిద్దరం.. మాకిద్దరు.. అంతే!

మీరా రాజ్‌పుత్‌.. బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ అర్ధాంగిగానే కాదు.. తన అందంతో, తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో అనతికాలంలోనే సెలబ్రిటీగా మారిపోయిందీ బ్యూటీ. ఓ భార్యగా, ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా తన బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణ మహిళకు చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంటుందీ అందాల అమ్మ. తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఎన్నో విశేషాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకునే మీరా.. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటిస్తూనే ఉంటుంది. అలా తాజాగా తన అభిమానులతో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ సెషన్‌ నిర్వహించిందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. ఈ వేదికగా తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, అభిరుచులు, షాహిద్‌తో తనకున్న అనుబంధం, తన ఇద్దరు చిన్నారుల గురించి బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుంది. మరి, అవేంటో మనమూ చూసేద్దామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
nia-sharma-wins-khatron-ke-khiladi-made-in-india-trophy-in-telugu

నన్ను విమర్శించే వారికి ఇదే నా సమాధానం!

బాలీవుడ్‌ టీవీ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన రియాలిటీ షో ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ: మేడిన్‌ ఇండియా’. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే స్టంట్లు, భయానికి గురిచేసే సాహస కృత్యాలతో కూడిన ఈ అడ్వెంచరస్‌ టీవీ షోకు అభిమానుల ఆదరణ బాగానే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి కష్టసాధ్యమైన టాస్క్‌లన్నింటినీ సమర్ధంగా పూర్తి చేసి ఈ సీజన్‌ విజేతగా నిలిచింది నియా శర్మ. మూడేళ్ల క్రితం ఇదే ‘ఖత్రోంకీ ఖిలాడీ 8’ సీజన్‌లో సెకండ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచిన నియా.. ఈ సీజన్‌ ఆసాంతం తనదైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా నియా శర్మ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
these-bollywood-beauties-turned-into-gardeners-amid-pandemic

ఈ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంది.. మీకూ కావాలా?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తోన్న మాట వాస్తవమే అయినా.. చాలామందికి జీవితం విలువేంటో తెలియజేస్తోంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతోంది. అందరూ ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకునేలా చేస్తోంది. గార్డెనింగ్‌ కూడా ఇందులో ఓ భాగమే! ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బయటికెళ్లి ఆపద కొని తెచ్చుకోవడం ఎందుకన్న ఉద్దేశంతోనో.. లేదంటే సహజ పద్ధతుల్లో ఇంటి ఆవరణలోనే పండించిన కాయగూరలు ఆరోగ్యకరమన్న విషయం గ్రహించో.. ఇలా కారణమేదైనా చాలామంది హోమ్‌ గార్డెనింగ్‌కే ఓటేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో సామాన్యులే కాదు.. సెలబ్రిటీలూ ఉన్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
anasuya-bharadwaj-revealed-many-lesser-known-facts-about-her-life-in-alitho-saradaga-show

నా పొగరు, ధైర్యం.. అన్నీ అమ్మ నుంచే వచ్చుంటాయి!

అందం, అణకువ, వాక్చాతుర్యం.. ఇలా ఒక వ్యాఖ్యాతకు ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ పుణికిపుచ్చుకుంది అందాల యాంకర్‌ అనసూయ. ‘జబర్దస్త్‌’తో బుల్లితెరపై సందడి చేస్తూ ప్రతి ఇంట్లో ఆడపడుచులా మారిపోయిందీ ముద్దుగుమ్మ. తన చలాకీ మాటలతో, చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరించే అను.. ‘రంగమ్మత్త’గా సినీ ప్రేక్షకుల మనసులో చెరగని ముద్ర వేసింది. అయితే తానీ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చిన్నతనం నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డానని, అమ్మ వల్లే ఇప్పుడిలా ఉన్నానంటోంది. ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమంలో సరదాగా మాట్లాడుతూ తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం గురించి మనకు తెలియని బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుందీ బుల్లితెర బ్యూటీ.

Know More