సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

'¦ïŸ¿ÕlÑ’Ã …¢˜ä ƒ¦s¢-Ÿä¯Ã?

discussionaboutfat.jpg

ÆÊÕ†¾ˆ “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*Ê 'å®jèü °ªîÑ ®ÏE«Ö ͌֬ǪÃ? '‚ªî-’¹u¢’à …¢˜ä ÍéÕ.. Âî¾h ©Ç«Û’à …¯Ão X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ..Ñ Æ¢{Ö ‚ ®ÏE-«Ö©ð «ÕÊ ®ÔyšÌ «Õ¢* ®¾¢Ÿä-¬Á„äÕ ƒ*a¢C ¹Ÿ¿Ö..! ®ÏE«Ö©ð ®¾¢Ÿä¬Á¢ ¦Ç¯ä …¢C ÂÃF.. ƒX¾p-šËÂÌ ®¾«Ö-•¢©ð ©Ç«Û’à …¢œ¿œ¿¢ OÕŸ¿ …¢œä Ƥò-£¾Ç©Õ ‡¯îo.. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢ-šË„ÃJ OÕŸ¿ OCµ©ð ƦÇs-ªá©Õ ÂÄçÕ¢{Õx Í䧌՜¿¢, åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©ðx Æ«Ötªá Âî¾h ©Ç«Û’à …¢˜ä '¯îÑ ÆÊœ¿¢ ©Ç¢šËN ƒX¾p-šËÂÌ Æ¹ˆ-œ¿-¹ˆœÄ ֮͌¾Öh¯ä …¯Ão¢. ¨ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©-EošË “X¾¦µÇ«¢ «©ðx \„çÖ.. ©Ç«Û’à …¢œ¿-œÄEo ©ðX¾¢’à ¦µÇN¢* '°ªî °ªî å®jèü °ªîÑ Æ¢{Ö “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ '°ªî å®jèüÑ «Õ¢“Åïäo •XÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

«Õ£ÏÇ-@Á©Õ «Õ’¹-„Ã-JÅî ®¾«Ö-Ê¢’à ͌¢“Ÿ¿-«Õ¢-œ¿-©Ç-EÂË „ç@ìx ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-¹×Êo ¨ ªîV©ðx Â¹ØœÄ ƒ¢Âà ©Ç«Û, ®¾Êo¢ ©Ç¢šË ¬ÁK-ª½-ÅŒ-ÅÃy©Õ Æ«Öt-ªá© °N-Åéðx «áÈu-„çÕiÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢ÍÃLq¢-Ÿä¯Ã?

Æ®¾©Õ Æ«Öt-ªá© N†¾-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ„äÕ å®jVÂË ƒ¢ÅŒšË “¤ÄŸµÄÊu¢ ‡¢Ÿ¿Õ¹×?

©Ç«Û, ®¾¯Ão-©Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ ÅŒ«Õ ¬ÁÂËh-²Ä-«Õ-ªÃnu© åXjÊ Ê«Õt-¹¢Åî, ®¾¢X¾Üª½g ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî Æ«Öt-ªá©Õ «á¢Ÿ¿-œ¿Õ-ê’-§ŒÖ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL?

ª½¢œË.. '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ Ê©Õ-’¹Õ-JÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

answer

Yes, overweight is always a problem, from dress to you giving birth, from there to till your death of a lady is overweight at home, unnessary expenditure for small issues also, I faced and facing these problems, I am working to reduce my weight to live longer only to take care my 4 years boy child who born for me at the age of 42, and to live for my loving husband, eventhough I am failing to reduce many times due to various reasons like, middle class wife, mother .... Silly issues, I am confident one day sure I will become smart, so don't be overweight at all, I am a pure vegetarian born, so I can achieve, I am confident, tnk u Vasundhara

Cvsitadevi, Guntur

All Topics