సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

®¾X¾h-X¾-Jg©ð ®¾Â¹© «ªÃg©Õ!

Ê’¹-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ ¤¶Äu†¾¯þ œËèãj-ʪý ®¾¢UÅà ªÃèä†ý ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê NGµÊo «®¾Y-“¬ìºË “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¹@Ç-„ä-C¹ ®¾X¾h-X¾-Jg©ð “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¤¶Äu†¾¯þ ³ò©ð «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ £¾Çó§ŒÕ©Õ-¤ò-§ŒÖª½Õ.