సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«ÍÃaœ¿§ŒÖu ²ÄOÕ...!

Åç©Õ’¹Õ ªÃ³ÄZ©ðx ’¹ºä†ý Ê«ªÃ“A …ÅŒq-„Ã©Õ X¶¾ÕÊ¢’à •ª½Õ’¹ÕŌկÃoªá. æXŸ¿, «ÕŸµ¿u, Ÿµ¿E¹ «ªÃ_-©¯ä ÅäœÄ-©äx-¹עœÄ „Ãœ¿-„Ã-œ¿©Ç Âí©Õ«Û BªÃœ¿Õ ‚ ’¹º-¯Ã-Ÿ±¿Õœ¿Õ. ‡X¾p-šË-©Çê’ ¨ ®¾¢«ÅŒqª½¢ Â¹ØœÄ NGµÊo KŌթðx ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê N¯Ã-§ŒÕ-Â¹×œË N“’¹-£¾É©Õ ¦µ¼Â¹×h-©Â¹× Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-®¾Õh-¯Ãoªá. “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à Ÿ¿ª½zÊ¢ Í䮾Õ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ «Õ¢œ¿-¤Ä©Õ ¦µ¼Â¹×h-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ¯Ãoªá. ÂâA-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ NŸ¿ÕuÅý D¤Ä© Êœ¿Õ«Õ ¦µ¼Â¹×h© X¾Ü•©¢Ÿ¿ÕÂí¢-{Õ-¯Ãoœ¿Õ ‚ \¹-Ÿ¿¢-Ō՜¿Õ. å®Mp´ ’¹ºä³Ä, ÂË¢œ¿ªý èǧýÕ ’¹ºä³Ä, ®ÏÂúq ¤ÄuÂú ’¹ºä³Ä ©Ç¢šË NNŸµ¿ ‚¹%-ÅŒÕ-©Åî XÏ©x-©Åî ¤Ä{Õ åXŸ¿l-„ÃJF ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ-¯Ãoœ¿Õ ‚ ¦ï•b-’¹-º-X¾§ŒÕu..!