సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ª½¯þ «Öª½Ÿ±Ä¯þ..!

‚C-„ê½¢ Ê’¹-ª½¢©ð Åç©¢-’ú ª½Êoªýq ²ñå®jšÌ, ‡ªá-ªý-˜ã©ü ®¾¢®¾n©Õ ®¾¢§Œá-¹h¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ‡ªá-ªý-˜ã©ü å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ «Öª½-Ÿ±Ä¯þ, £¾ÉX¶ý «Öª½-Ÿ±Ä¯þ©©ð §Œá«B, §Œá«Â¹×©Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¯çéÂx®ý ªîœ¿Õf©ðE XÔX¾Û©üq ¤ÄxèÇ ÊÕ¢* £¾ÉX¶ý «Öª½-Ÿ±Ä-¯þÊÕ °å£Ç-Íý-‡¢®Ô ¹NÕ-†¾-ʪý ŸÄÊ-ÂË-³òªý “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. §Œá«-ÅŒÅî ¤Ä{Õ *¯Ão-ª½Õ©Õ, «%Ÿ¿Õl´©Õ Â¹ØœÄ ¨ «Öª½-Ÿ±Ä-¯þ©ð ¤Ä©ï_-Êœ¿¢ N¬ì†¾¢.