scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

V{Õd ªÃ©-¹עœÄ Íäæ® èÇ«Ö¹×..

Guava leaves hair care benefits

ƒšÌ-«L Â颩ð Æ¢Ÿ¿J©ðÊÖ ÂëÕ-¯þ’à ¹E-XÏ-®¾ÕhÊo ®¾«Õ®¾u V{Õd ªÃ©œ¿¢. ƒª½-„çj-©©ð¯ä ÅŒ©åXj …¢œä „碓{Õ-¹©Õ ®¾’¹¢ ªÃL-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoªá. NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ŠAh-œËE ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-«œ¿¢, ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½ ©ðX¾¢, ÂéՆ¾u “X¾¦µÇ«¢.. ƒ©Ç V{Õd ªÃL¤ò-«-œÄ-EÂË Â꽺ǩã¯îo..! «ÕJ, ¨ ®¾«Õ-®¾uÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âí-¯ä¢-Ÿ¿Õê Ō©Â¹× å£Çªá-ªý-¤ÄuÂúq „䮾Õ-Âî-«œ¿¢, ¦ÖušÌ-¤Ä-ª½x-ªý©ð “X¾Åäu¹ “šÌšü„çÕ¢{Õx B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ©Ç¢šËN Í䮾Öh …¢šÇª½Õ. OšËÂË Åîœ¿Õ ’¹%£¾Ç-*-šÇˆ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ¤ÄšË-²Ähª½Õ. ƪáÅä èÇ«Ö-¹×-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ ŸÄyªÃ Â¹ØœÄ V{Õd ªÃ©-¹עœÄ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. èÇ«Ö-¹שðx …Êo »†¾Ÿµ¿ ’¹ÕºÇ©Õ V{Õd ªÃL-¤ò-¹עœÄ Íä®Ï ŠÅŒÕh’à åXJ-ê’©Ç Íä²Ähªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¹ת½Õ-©Â¹× ®¾éªjÊ ¤ò†¾-ºÊÖ Æ¢C-²Ähªá.

èÇ«Ö-¹שðx N{-NÕ¯þ '®ÏÑ …¢{Õ¢C. ƒC ¬ÁK-ª½¢©ð Âí©Ç-èã¯þ …ÅŒp-AhE åX¢ÍŒÕ-ŌբC. X¶¾L-ÅŒ¢’à V{Õd ‚ªî-’¹u¢’Ã, ŠÅŒÕh’à åXª½Õ’¹ÕŌբC. ¨ ‚¹שðx §ŒÖ¢šÌ ‚ÂËq-œç¢šü ’¹ÕºÇ©Õ å®jÅŒ¢ …¢šÇªá. ƒN “X¶Ô ªÃœË-¹-©üqE ¬ÁKª½¢ ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× X¾¢XÏ¢* „碓{Õ¹©Õ ¤Äœ¿-«-¹עœÄ ÂäÄ-œ¿-Åêá. Æ©Çê’ èÇ«Ö-¹שðx …¢œä ©ãjÂî-XÔ¯þ £¾ÉE-ÂÃ-ª½Â¹ ÆA F©©ð£ÏÇÅŒ Â˪½-ºÇ© ÊÕ¢* V{ÕdE ®¾¢ª½-ÂË~-®¾Õh¢C. «ÕJ, ¨ X¶¾L-ÅÃ-©-Eo¢-šËF ¤ñ¢ŸÄ-©¢˜ä èÇ«Ö-¹×Lo ‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„éð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

®ÏMˆ å£Çªáªý Â¢..
T¯ço©ð M{ª½Õ FšËE ¤ò®Ï „äœË Í䧌ÖL. DE©ð ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä®ÏÊ èÇ«Ö-Â¹×©Õ „ä®Ï 20 ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ «ÕJ-T¢-ÍÃL. DEo ÍŒ©Çx-ª½-E*a «Õªî T¯ço-©ðÂË «œ¿Â¹{Õd-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á«Õ¢ å£Çªáªý ¹¢œË-†¾-Ê-ªý’à X¾E-Íä-®¾Õh¢C. ®ÏMˆ V{ÕdÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿-œÄ-EÂË ³Ä¢X¾ÜÅî ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ V{Õd ¦Ç’à ‚ª½-E-„ÃyL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ¹ן¿Õ@Áx ÊÕ¢* *«J «ª½Â¹× ÆåXkx Í䧌ÖL. Æ©Çê’ «Öœ¿ÕÂ¹× X¾˜äd©Ç X¾C ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒ©Ç 骢œ¿Õ ’¹¢{©Õ …¢ÍŒÕ-ÂíE ÅŒªÃyÅŒ ’Õ-„ç-ÍŒaE FšËÅî V{ÕdÊÕ Â¹œË-ê’æ®h ®¾J. ¹ת½Õ©Õ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à Ō§ŒÖ-ª½-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÂéՆ¾u¢ ¦ÇJ ÊÕ¢* ª½Â¹~º Â¹ØœÄ ©Gµ-®¾Õh¢C.

¹ת½Õ©Õ Ÿ¿%œµ¿¢’Ã..
èÇ«Ö-¹×-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ å£Çªá-ªý-¤ÄuÂú V{Õd Ÿ¿%œµ¿¢’Ã, ‚ªî-’¹u¢’à Ō§ŒÖ-ª½-§äÕu©Ç Í䮾Õh¢C. DE-Â¢ 20 Ð 30 «ª½Â¹× èÇ«Ö-¹×-©ÊÕ B®¾Õ-ÂíE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „ÚËE *Êo *Êo «á¹ˆ-©Õ’à Âî®Ï NÕÂÌq©ð „ä®Ï „çÕÅŒh’à ª½Õ¦Õs-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á«ÖEÂË FšËE ¹LXÏ ÂíCl’à X¾©Õ-ÍŒ’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. DEo ÅŒ©Â¹× X¾šËd¢* ƪ½-’¹¢{¤Ä{Õ ‚ª½-E-„ÃyL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ’Õ-„ç-ÍŒaE FšËÅî ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íäæ®h ®¾J-¤ò-ŌբC. ƒ©Ç „êÃ-EÂË éª¢œ¿Õ ²Äª½Õx Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ ŠÅŒh-ªáÊ Â¹×ª½Õ©Õ «ÕÊ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-Åêá.

͌բ“œ¿Õ Åí©-T-¤ò-§äÕ©Ç..
ŠAhœË, ÂéՆ¾u¢ Âê½-º¢’à ÍéÇ-«Õ¢C ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo «Õªî ®¾«Õ®¾u ͌բ“œ¿Õ. DE-«©x Ÿ¿Õª½-Ÿ¿Åî ¤Ä{Õ’Ã „碓{Õ-¹©Õ Â¹ØœÄ ªÃL-¤ò-Ōբ-šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õ-éªj-Ê-X¾Ûpœ¿Õ „ç¢{¯ä ŸÄEo E§ŒÕ¢-“A¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. èÇ«Ö-¹×-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×Êo ¤ÄuÂú ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð «Õ¢* X¶¾L-ÅÃEo®¾Õh¢C. èÇ«Ö-¹×-©ÊÕ ¦Ç’à ‡¢œ¿¦ãšËd ¤ñœË Í䮾Õ-Âî-„ÃL. DE©ð ÂíCl’à FšËE ¹LXÏ „çÕÅŒh’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ÅŒ©Â¹× X¾šËd¢* ¤Ä«Û-’¹¢{ ‚ª½-E-„ÃyL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ’Õ-„ç-ÍŒaE FšËÅî ¹œË-ê’-§ŒÖL. ƒ©Ç ÅŒª½ÍŒÖ Í䮾Öh …¢˜ä ͌բ“œ¿Õ ®¾«Õ®¾u «C-L-¤òŌբC.

*«ª½Õx *{x-¹עœÄ..
¹ת½Õ-©Â¹× ®¾éªjÊ ¤ò†¾º Æ¢Ÿ¿-¹-¤òÅä.. *«ª½Õx *šËx-¤ò-Åêá. X¶¾LÅŒ¢’à V{Õd Æ¢Ÿ¿-N-£ÔÇ-Ê¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC. èÇ«Ö-¹×-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ å£Çªá-ªý-¤ÄuÂú ¨ ®¾«Õ®¾uÂ¹× ÅŒTÊ X¾J-³Äˆ-ªÃEo ÍŒÖX¾Û-ŌբC. DE-Â¢ ÂíEo èÇ«Ö-¹×-©ÊÕ B®¾Õ-ÂíE „çÕÅŒhšË «áŸ¿l’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. DEÂË ŠÂ¹ šÌ®¾Öp¯þ Åä¯ç Â¹ØœÄ •ÅŒÍä®Ï NÕ“¬Á-«Õ¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ¹ת½Õ© *«-ª½xÂ¹× X¾šËd¢* ÂíEo ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ ‚ª½-E-„ÃyL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ’Õ-„ç-ÍŒaE FšËÅî ¹œË-ê’æ®h *«ª½Õx *˜äx ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* ÅŒyª½-©ð¯ä N«áÂËh ©Gµ-®¾Õh¢C.

æX© ®¾«Õ-®¾uÂ¹× ÍçÂú..
¤Äª¸½-¬Ç-©Â¹× „ç@ÁÙ-ÅŒÕÊo *¯Ãoª½Õ© ÅŒ©©ð æX©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ‡¢ÅŒ Ÿ¿ÕNy¯Ã «ÕSx «ÕSx «®¾Õh¢-šÇªá. èÇ«ÖÂ¹× ª½®¾¢ ÅŒ©Â¹× ªÃ®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ŸÄyªÃ æX© ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* N«áÂËh ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa. ÆŸç-©Ç-’¹¢˜ä.. ¹œËT ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-¹×Êo èÇ«Ö-¹×-©ÊÕ NÕÂÌq©ð „䮾Õ-Âî-„ÃL. DEÂË ÅŒTʢŌ FšËE •ÅŒ-Íä®Ï Wu®ý©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ÅŒ©Â¹× ªÃ®Ï ƪ½-’¹¢{ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ æX© ®¾«Õ-®¾uÊÕ «C-L¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. „êÃ-E-Âî-²ÄJ ¨ *šÇˆ ¤ÄšËæ®h.. æX©Åî ¤Ä{Õ „ÃšË ’¹Õœ¿Õx å®jÅŒ¢ ÊP-²Ähªá.

Related Articles:

‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Â¹× ÍçÂú åX˜äd èÇ«Ö¹×

‚ªî-’¹u-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ê¬Á-®¾¢-X¾Ÿ¿ ƒ©Ç ²ñ¢ÅŒ¢..!

¤ñœË V{Õd ®¾¢ª½-¹~º ƒ©Ç..

women icon@teamvasundhara
dominican-republic-natural-beauty-secrets-in-telugu

సంపూర్ణ సౌందర్యానికి 'సహజ' మంత్రమేస్తున్నారు!

అందమంటే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ముఖ సౌందర్యమే. ఈ క్రమంలో జుట్టు, గోళ్లు, పాదాల్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. కానీ నఖశిఖపర్యంతం అందంగా ఉన్నప్పుడే అది సంపూర్ణ సౌందర్యమవుతుంది.. అంటున్నారు డొమినికన్ రిపబ్లిక్ దేశానికి చెందిన ముద్దుగుమ్మలు. జుట్టు దగ్గర్నుంచి కొనగోటి వరకు తాము అందంగా మెరిసిపోవడానికి ప్రాధాన్యమిస్తామని, అందుకోసం పార్లర్ల వెంట పరుగులు తీయడం కాకుండా ఇంట్లో లభించే సహజసిద్ధమైన సౌందర్య ఉత్పత్తుల్నే వినియోగిస్తామని చెబుతున్నారు. అలాంటి అందమే ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని ఇతర దేశాల మగువలందరికీ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతున్నారు. మరి, డొమినికన్ అతివల న్యాచురల్ బ్యూటీ వెనకున్న ఆ సీక్రెట్లేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
best-veggies-for-hair-growth-in-telugu
women icon@teamvasundhara
shraddha-spilled-the-beans-on-using-toothpaste-to-tackle-acnes-on-her-face-do-you-know-other-beauty-hacks-of-toothpaste?

ముఖంపై మొటిమలొస్తే అలా తొలగించుకుంటా!

అందం విషయంలో అమ్మాయిలకున్న సమస్యేదైనా ఉందంటే అది మొటిమలే! ముఖంపై ఒక మొటిమ వస్తే చాలు.. దాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకునే దాకా నిద్రే పట్టదు. గిల్లుతూ, ఏవేవో క్రీమ్స్ రాసుకుంటూ లేదంటే ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ ఎలాగోలా మొత్తానికి మొటిమల్ని దూరం చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడానికి అంతగా కష్టపడక్కర్లేదంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార శ్రద్ధా కపూర్‌. ఒక చిన్న చిట్కాతో మొటిమల్ని తొలగించుకోవచ్చంటోంది. తానూ అదే టిప్‌ పాటిస్తానంటూ ఇటీవలే ఓ సందర్భంలో పంచుకుంది శ్రద్ధ. మరి, ఇంతకీ మొటిమల్ని మాయం చేసేందుకు శ్రద్ధ చెప్పిన ఆ బ్యూటీ టిప్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?

Know More

women icon@teamvasundhara
these-back-brushes-are-very-useful-to-us-in-telugu

వీటితో వీపు రుద్దుకోవడం వెరీ ఈజీ!

మేకప్ మనకు తాత్కాలికమైన అందాన్ని అందిస్తే.. మనం నిత్యం చేసే స్నానం మన చర్మాన్ని శుభ్రం చేసి చక్కటి మెరుపునిస్తుంది. ఈ మెరుపుని మరింత పెంపొందించుకోవడానికి ప్రస్తుతం చాలామంది అమ్మాయిలు బాత్ బ్రష్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. మృదువైన బ్రిజిల్స్‌తో కూడిన ఈ బ్రష్‌లు చర్మ రంధ్రాల్లో పేరుకుపోయిన జిడ్డును తొలగించడంతో పాటు చర్మానికి మసాజ్‌లాగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇలా మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించే బాత్ బ్రష్‌లలో కొన్ని వీపు రుద్దుకోవడానికి వీలుగా ఉండవు. మరి, చేత్తో నేరుగా రుద్దుకుందామంటే మన వీపు మనకు అందదు. అందుకే ఈ పనిని మరింత సులభతరం చేయడానికి వీలుగా బోలెడన్ని 'బ్యాక్ బ్రష్'లు మార్కెట్లోకొచ్చేశాయి. ఇవి వీపును శుభ్రం చేయడమే కాదు.. వీటికుండే మృదువైన బ్రిజిల్స్ వల్ల ఆ భాగంలో చక్కటి మసాజ్ కూడా అందుతుంది. మరి, వీపు రుద్దుకోవడానికి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొలువుదీరిన బాత్ బ్రష్‌లేవి? అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
curly-hair-winter-caring-guide-in-telugu

ఈ చలికాలంలో కర్లీ హెయిర్‌ని కాపాడుకోవడమెలా..?

మనం అందంగా మెరిసిపోవడంలో జుట్టుదీ కీలకపాత్రే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే చాలామంది ఒత్త్తెన కేశసంపద కోసం ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే వాతావరణంలోని పలు మార్పుల వల్ల జుట్టుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడి, తద్వారా దాని ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. చలికాలంలోనైతే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ చలిగాలులకు సాధారణ జుట్టే పొడిగా మారుతుందనుకుంటే.. ఇక నార్మల్‌గానే డ్రైగా అనిపించే కర్లీ హెయిర్ ఈ కాలంలో మరింత పొడిబారిపోతుంది. ఫలితంగా చుండ్రు, చివర్లు చిట్లిపోవడం, జుట్టు బాగా వూడిపోవడం.. వంటి పలు సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మరి, ఈ కాలంలో వాటన్నింటి నుంచి దూరంగా ఉంటూ మన అందాన్ని పెంచే రింగుల జుట్టును కాపాడుకోవాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాల్సిందే అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు.. అవేంటో తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-shares-her-natural-beauty-secrets-through-instagram-video

పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదు.. ఈ న్యాచురల్‌ ప్యాక్‌ వాడాను!

సాధారణంగానే అందంగా మెరిసిపోవాలనుకునే మగువలు.. పెళ్లంటే తమ లావణ్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఇందుకోసం బ్రైడల్‌ ఫేషియల్స్‌ అంటూ పార్లర్ల వెంట పరుగులు పెడుతుంటారు. ఇక ఈ విషయంలో సెలబ్రిటీలు చేయించుకునే బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వేలకు వేలు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నఖశిఖపర్యంతం తమ అందానికి మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి వివిధ రకాల సౌందర్య చికిత్సలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే తాను మాత్రం తన పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదని అంటోంది బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి మీరా రాజ్‌పుత్‌. దీనికి బదులు తాను వాడిన ఓ సహజసిద్ధమైన ఫేస్‌ప్యాక్‌ తనకు బ్రైడల్‌ గ్లోని తీసుకొచ్చిందని చెబుతోంది. అంతేకాదు.. తన అందానికి మెరుగులద్దుకునే విషయంలో సహజసిద్ధమైన పదార్థాలకే ప్రాధాన్యమిస్తానంటూ తను పాటించే పలు సౌందర్య చిట్కాలను వీడియోగా రూపొందించి ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ సెలబ్రిటీ వైఫ్‌. మరి, మీరా అందం వెనకున్న ఆ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-spa-treatments-for-beautiful-skin-and-warm-you-up-in-winter

వీటితో చలికాలంలోనూ అందంగానే ఉందాం!

కాలమేదైనా అందంగా మెరిసిపోవాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడడం సహజం. అందుకోసమే ఇటు ఇంట్లో సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చికిత్సల్ని ఫాలో అవుతూనే అటు బ్యూటీ పార్లర్లను కూడా ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే వాతావరణ పరిస్థితులు అతివల సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి. ఇక ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే చలికాలంలో అయితే ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతుంటాయి. పొడి చర్మం, మడమల్లో పగుళ్లు, జుట్టు నిర్జీవమవడం.. వంటి ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు ఈ కాలంలో అమ్మాయిల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటి నుంచి బయటపడడంతో పాటు ఈ కాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్పా ట్రీట్‌మెంట్లు ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. వీటివల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయట! మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ వాటిని ఫాలో అవుదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-get-rid-of-dull-skin-in-winter

డల్ స్కిన్‌ని ప్రకాశవంతంగా మార్చే ప్యాక్స్ ఇవే..!

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. రకరకాల చర్మసమస్యలను కూడా మోసుకొస్తుంది. ఫలితంగా పొడిబారిన చర్మం నిర్జీవంగా మారిపోయి ముఖమంతా కాంతివిహీనంగా తయారవుతుంది. మరి, ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడి చర్మాన్ని సంరక్షించుకుంటేనే కదా వేసవి కాలంలో తలెత్తే సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ఇంకొన్ని కొత్త సమస్యలు కూడా వచ్చి పడతాయి. కాబట్టి శీతాకాలం పూర్తయ్యే లోపు సంబంధిత చర్మ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లో లభ్యమయ్యే పదార్థాలతో తయారుచేసుకొని ఉపయోగించే కొన్ని ప్యాక్స్ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-benefits-of-tulsi-leaves-in-telugu
women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-uses-these-three-natural-ingredients-to-scrub-her-lips

నా అధరాల మెరుపుకి కారణమదే!

ముద్దుగుమ్మల్ని స్క్రీన్‌ మీద చూడగానే ‘అబ్బ.. ఈ బ్యూటీ ఎంత అందంగా ఉందో’ అనుకుంటాం.. మేకప్‌ మహిమతో ఇంత క్యూట్‌గా మెరిసిపోవచ్చా.. అని ఆశ్చర్యపోయేవారూ ఉన్నారనుకోండి. అయితే వారు ఇంత అపురూప లావణ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవడం వెనుక మేకపే కాదు.. సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చిట్కాలూ ఉన్నాయ్‌! ఈ క్రమంలోనే చాలామంది నటీమణులు అప్పుడప్పుడూ తమ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తమ అభిమానులతో పంచుకుంటూ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతుంటారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా అదే చేసింది. తన అధరాల మెరుపుకి కారణమైన న్యాచురల్‌ చిట్కాలేంటో ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుందీ సొగసరి. ‘వ్యానిటీ విన్యెట్స్‌’ పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న బ్యూటీ సిరీస్‌లో భాగంగా తన సౌందర్య రహస్యాల్ని బయటపెడుతోన్న ఈ క్యూటీ తన లిప్‌ కేర్‌ గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-packs-for-smooth-and-red-lips

ఈ ప్యాక్స్‌తో మీ పెదాలు మెరుస్తాయి..!

'అబ్బా.. చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. ఈ పెదాలను చూడలేం.. వీటిని ఏం చేసినా మళ్లీ మామూలుగా అవ్వవు..' అంటూ చిరాకు పడుతోంది స్నిగ్ధ. సాధారణంగా చలికాలంలో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. దీంతో చర్మం కూడా తేమను కోల్పోయి పగిలినట్లుగా తయారవుతుంది. ముఖ్యంగా పెదాల్లాంటి సున్నిత భాగాలైతే మరీనూ.. ఇది అందరిలో ఎదురయ్యే సమస్యే అయినా కొందరిలో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి, చలికాలంలో పగిలి, నల్లబడిన పెదాలను తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావడం ఎలా అనుకుంటున్నారా? లిప్ ప్యాక్స్‌తో ఇది సాధ్యమే.. మరి, ఇంట్లోనే సహజంగా దొరికే పదార్థాలతో అలాంటి లిప్ ప్యాక్స్ వేసుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More