Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

…ÅÃq-£¾Ç¢’à ²ÄTÊ '•¢¦ðK 2êÂ19Ñ åX¶®ýd!

²ò«Ö-°-’¹Öœ¿ N©Çx-„äÕK ¹@Ç-¬Ç-©©ð œË“U HH\ NŸÄuª½Õn©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê '•¢¦ðK 2êÂ19Ñ åX¶®ýd N¬ì-†¾¢’à ‚¹-{Õd-¹עC. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ „䆾-ŸµÄ-ª½-º©ðx „äC-¹åXj ÅŒ@ÁÙ-Â¹×ˆÊ „çÕJ-¬Çª½Õ. „ê½Õ “X¾Ÿ¿-Jz¢-*Ê ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ, «¢{-Âé ²Äd@ÁÙx ‚Ÿ¿u¢ÅŒ¢ Æ©-J¢-Íêá.